31997D0685Úřední věstník L 287 , 21/10/1997 S. 0054 - 0054


Rozhodnutí Komise

ze dne 10. října 1997,

kterým se mění rozhodnutí 92/160/EHS o regionalizaci některých třetích zemí pro dovoz koňovitých, pokud jde o dovoz koňovitých z Ruska

(Text s významem pro EHP)

(97/685/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/426/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí [1], naposledy pozměněnou aktem o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že rozhodnutí Komise 92/160/EHS [2] naposledy pozměněné rozhodnutím 97/350/ES [3] stanoví regionalizaci některých zemí pro dovoz koňovitých; že tato regionalizace je založena na veterinární situaci v dané třetí zemi;

vzhledem k tomu, že příslušné veterinární orgány v Rusku rovněž předložily dostatečné záruky týkající se tlumení hřebčí nákazy v Kaliningradské oblasti Ruské federace; že je proto nutno změnit rozhodnutí Komise 92/160/EHS;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V první odrážce části týkající se Ruska v příloze rozhodnutí 92/160/EHS se za slovo "provincie" vkládá slovo "Kaliningrad".

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 10. října 1997.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 42.

[2] Úř. věst. L 71, 18.3.1992, s. 27.

[3] Úř. věst. L 150, 7.6.1997, s. 44.

--------------------------------------------------