31997D0182Úřední věstník L 076 , 18/03/1997 S. 0030 - 0031


Rozhodnutí Komise

ze dne 24. února 1997,

kterým se mění příloha směrnice 91/629/EHS, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu telat

(Text s významem pro EHP)

(97/182/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/629/EHS ze dne 19. listopadu 1991, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu telat [1], ve znění směrnice Rady 97/2/ES [2], a zejména na článek 5 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že v souladu článkem 6 směrnice 91/629/EHS Vědecký veterinární výbor podal dne 9. listopadu 1995 stanovisko, na jehož základě Komise navrhla zprávu, která byla předložena Radě a Parlamentu;

vzhledem k tomu, že na základě závěrů této zprávy je třeba pozměnit některá ustanovení přílohy směrnice 91/629/EHS;

vzhledem k tomu, že telata umístěná v chlévech by měl vlastník či osoba pečující o zvířata kontrolovat alespoň dvakrát denně a telata chovaná venku alespoň jednou denně;

vzhledem k tomu, že na základě údajů o výskytu chorob, funkci imunitního systému a pohybu musí být telata krmena takovým způsobem, aby jejich krevní hemoglobin nebyl příliš hluboko pod stanovenou minimální hodnotou;

vzhledem k tomu, že uvazování telat působí problémy; že z toho důvodu by telata chovaná v samostatných kotcích neměla být uvazována a telata ve společném kotci mohou být uvazována pouze po krátkou dobu v době pití mléka;

vzhledem k tomu, že telata mají být krmena zkvasitelným krmivem odpovídající kvality a v dostatečném množství, aby se zajistilo udržování střevní mikroflóry, a s dostatkem vláknin pro stimulaci vývoje klků v bachoru;

vzhledem k tomu, že navíc ke stávajícím požadavkům na zásobování vodou či jinými tekutinami by měla mít telata, která jsou nemocná či vystavena horkému počasí, přístup k čerstvé vodě;

vzhledem k tomu, že za účelem zajištění přiměřené hladiny imunoglobulinu v krvi mají telata dostat během prvních šesti hodin života a co nejdříve po narození dostatečné množství kolostra;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha směrnice 91/629/EHS se mění takto:

1. Bod 6 se nahrazuje tímto:

"6. Všechna telata umístěná v chlévech jsou kontrolována vlastníkem nebo osobou pečující o zvířata alespoň dvakrát denně a telata chovaná venku alespoň jednou denně. Každé tele, které se zdá být nemocné nebo poraněné, musí být ihned vhodným způsobem léčeno, a ke každému teleti, které nereaguje na péči poskytnutou chovatelem, se co nejdříve přivolá veterinární lékař. V případě nutnosti se nemocná nebo poraněná telata izolují ve vhodném přístřešku se suchou, pohodlnou podestýlkou."

2. Bod 7 se nahrazuje tímto:

"7. Prostor pro ustájení telat musí být vystavěn tak, aby si každé tele mohlo lehnout na zem, odpočívat, postavit se a bez potíží se čistit a upravovat."

3. Bod 8 se nahrazuje tímto:

"8. Telata se neuvazují, kromě telat chovaných ve stádu, která mohou být uvázána během krmení mlékem nebo jeho náhražkou, a to nejdéle po dobu jedné hodiny. Pokud se uvazují, nesmějí postroje způsobovat telatům zranění a musí být pravidelně kontrolovány a v případě nutnosti uzpůsobeny tak, aby bylo uvázání pohodlné. Každý postroj je uzpůsoben tak, aby zamezil riziku uškrcení či poranění a umožnil teleti pohyb v souladu s bodem 7."

4. Bod 11 se nahrazuje tímto:

"11. Všem telatům se musí poskytovat vhodná strava přiměřená jejich stáří, hmotnosti, temperamentu a fyziologickým potřebám, aby se podpořilo jejich zdraví a dobré životní podmínky. Strava má proto obsahovat tolik železa, aby byla zajištěna průměrná hladina krevního hemoglobinu, minimálně však 4,5 mmol/litr, a každé tele starší dvou týdnů musí dostávat stravu obsahující vlákninu v minimálním množství zvyšujícím se postupně od 50 g do 250 g pro telata ve stáří 8 až 20 týdnů. Telatům se nedává náhubek."

5. V první větě bodu 12 se slovo "jednou" nahrazuje slovem "dvakrát".

6. V bodu 13 se doplňuje druhá věta, která zní:

"Čerstvá voda se však poskytuje neustále při horkém počasí nebo nemocným telatům."

7. Doplňuje se nový bod 15, který zní:

"15. Každé tele musí dostat co nejdříve po narození kolostrum, v každém případě však během prvních šesti hodin života."

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1998.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 24. února 1997.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 340, 11.12.1991, s. 28.

[2] Úř. věst. L 25, 18.1.1997, s. 24.

--------------------------------------------------