31997D0101

Rozhodnutí Rady ze dne 27. ledna 1997, kterým se zavádí vzájemná výměna informací a údajů monitorovacích sítí a jednotlivých stanic měřících znečištění vnějšího ovzduší v členských státech

Úřední věstník L 035 , 05/02/1997 S. 0014 - 0022
CS.ES Kapitola 15 Svazek 03 S. 116 - 124
ET.ES Kapitola 15 Svazek 03 S. 116 - 124
HU.ES Kapitola 15 Svazek 03 S. 116 - 124
LT.ES Kapitola 15 Svazek 03 S. 116 - 124
LV.ES Kapitola 15 Svazek 03 S. 116 - 124
MT.ES Kapitola 15 Svazek 03 S. 116 - 124
PL.ES Kapitola 15 Svazek 03 S. 116 - 124
SK.ES Kapitola 15 Svazek 03 S. 116 - 124
SL.ES Kapitola 15 Svazek 03 S. 116 - 124


Rozhodnutí Rady

ze dne 27. ledna 1997,

kterým se zavádí vzájemná výměna informací a údajů monitorovacích sítí a jednotlivých stanic měřících znečištění vnějšího ovzduší v členských státech

(97/101/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 130s odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 189c Smlouvy [3],

(1) vzhledem k tomu, že pátý akční program Evropského společenství pro životní prostředí [4] stanoví shromažďování základních referenčních údajů o životním prostředí a zlepšování jejich slučitelnosti, porovnatelnosti a transparentnosti;

(2) vzhledem k tomu, že cíle a úkoly Evropské agentury pro životní prostředí jsou stanoveny v nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a monitorovací sítě pro životní prostředí [5];

(3) vzhledem k tomu, že je nutné stanovit postup pro výměnu informací o kvalitě ovzduší za účelem pomoci boji proti znečišťování a poškozování, s cílem zlepšit kvalitu života a životního prostředí v celém Společenství prostřednictvím pozorování dlouhodobých trendů a zlepšení následkem vnitrostátních právních předpisů a právních předpisů Společenství o boji proti znečišťování ovzduší;

(4) vzhledem k tomu, že by mělo být vyloučeno zdvojení při předávání informací, zejména pokud jde o informace, které mají být předávány Evropské agentuře pro životní prostředí a Komisi;

(5) vzhledem k tomu, že zkušenosti získané výměnou informací podle rozhodnutí Rady 75/441/EHS ze dne 24. června 1975, kterým se stanoví společný postup pro výměnu informací mezi dozorujícími a monitorovacími sítěmi na základě údajů týkajících se znečištění ovzduší způsobeného některými sloučeninami a suspendovanými částicemi [6], a rozhodnutí Rady 82/459/EHS ze dne 24. června 1982, kterým se zavádí vzájemná výměna informací a údajů z monitorovacích sítí a z jednotlivých stanic měřících znečištění vnějšího ovzduší ve členských státech [7], umožňují zavést úplnější a reprezentativnější výměnu informací zvýšením počtu sledovaných látek znečišťujících ovzduší a zahrnutím monitorovacích sítí a jednotlivých stanic měřících znečištění vnějšího ovzduší;

(6) vzhledem k tomu, že je třeba rozlišovat informace, které musí být poskytovány vždy, zejména informace ve vztahu ke směrnici Rady 96/62/ES ze dne 27. září 1996 o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší [8] (dále jen "směrnice o kvalitě ovzduší"), od informací, které musí být poskytovány v případech, kdy jsou dostupné;

(7) vzhledem k tomu, že je nutné, aby shromažďované informace byly dostatečně reprezentativní, aby tak bylo umožněno zmapování úrovní znečištění na celém území Společenství;

(8) vzhledem k tomu, že používání společných kritérií pro validaci a zpracování výsledků měření povede ke zvýšení slučitelnosti a porovnatelnosti předávaných údajů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Cíle

1. Zavádí se vzájemná výměna informací a údajů z monitorovacích sítí a jednotlivých stanic měřících znečištění vnějšího ovzduší, dále jen "vzájemná výměna". Vzájemná výměna se vztahuje na:

- monitorovací sítě a měřicí stanice, přičemž zahrnuje podrobné informace popisující monitorovací sítě a měřicí stanice provozované ve členských státech za účelem pozorování znečištění ovzduší,

- měření kvality ovzduší ze stanic: výměna zahrnuje údaje vypočtené v souladu s body 3 a 4 přílohy I z měření znečištění ovzduší provedených stanicemi v členských státech.

2. Komise a subjekty podle článku 6 odpovídají za provoz systému vzájemné výměny. Za účelem přínosu ze zkušeností získaných Evropskou agenturou pro životní prostředí a v rámci její působnosti Komise využije Evropskou agenturu mimo jiné v oblasti provozu a praktického provádění tohoto informačního systému.

Článek 2

Látky znečišťujících ovzduší

1. Vzájemná výměna zahrnuje látky znečišťující ovzduší uvedené v seznamu přílohy I směrnice o kvalitě ovzduší.

2. V rámci vzájemné výměny členské státy též podávají zprávu o látkách znečišťujících ovzduší uvedených v bodu 2 přílohy I, a to v rozsahu, ve kterém jsou příslušné údaje dostupné subjektům podle článku 6 a ve kterém jsou soustavně měřeny členskými státy.

Článek 3

Měřicí stanice

Vzájemná výměna ve smyslu článku 1 zahrnuje stanice:

- které jsou využívány v rámci provádění směrnic přijatých v souladu s článkem 4 směrnice o kvalitě ovzduší,

- které jsou pro tento účel vybrány členskými státy ze stávajících stanic na národní úrovni s cílem stanovit místní úroveň znečištění látkami znečišťujícími ovzduší podle seznamu v bodu 2 přílohy I a regionální úroveň znečištění (tak zvané "pozaďové úrovně") pro všechny látky znečišťující ovzduší podle seznamu přílohy I, aniž by byly zahrnuty směrnicemi uvedenými v první odrážce,

- které se pokud možno zúčastnily vzájemné výměny informací zavedené rozhodnutím 82/459/EHS, pokud nejsou zahrnuty druhou odrážkou.

Článek 4

Požadované informace o monitorovacích sítích a měřicích stanicích

1. Informace, které se sdělují Komisi, se týkají charakteristik měřicích stanic, měřicího zařízení a provozních postupů používaných v těchto měřicích stanicích a struktury a organizace sítě, k níž tyto stanice náležejí. Tyto informace se předávají Komisi, pokud se tak již nestalo v rámci stávajících právních předpisů o kvalitě ovzduší. Požadované informace jsou na informativním základě stanoveny v příloze II. V souladu s postupem podle článku 7 Komise stanoví minimální informace, které členské státy musí předat.

2. Ve vztahu k měřicím stanicím uvedeným v první odrážce článku 3 se vzájemná výměna použije, jakmile vstoupí v platnost právní předpisy uvedené v článku 4 směrnice o kvalitě ovzduší.

3. Nejpozději šest měsíců od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost Komise zpřístupní členským státům stávající databázi, která obsahuje informace dosud shromážděné službami Komise o daném předmětu, a programové vybavení, které umožní její využívání a aktualizaci. Členské státy tyto informace opraví, pozmění nebo doplní. Aktualizované počítačové soubory zašlou Komisi v průběhu druhého roku po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost, nejpozději však do 1. října.

Tyto informace budou veřejnosti zpřístupněny prostřednictvím informačního systému zřízeného Evropskou agenturou pro životní prostředí; informace mohou být na vyžádání poskytnuty rovněž touto agenturou nebo členskými státy.

4. V souladu s postupem stanoveným v článku 7 určí Komise technické postupy pro předávání informací, přičemž zohlední ustanovení čl. 1 odst. 2.

5. Po prvním zaslání informací členskými státy Komise zahrne předané informace do své databáze a každoročně vypracuje technickou zprávu o shromážděných informacích; nejpozději do 1. července zpřístupní členským státům aktualizovanou databázi "monitorovacích sítí – měřicích stanic". Členské státy tyto informace opraví, pozmění nebo doplní. Aktualizované počítačové soubory se zašlou Komisi nejpozději do 1. října.

Článek 5

Poskytované informace o údajích získaných měřicími stanicemi

1. Komisi jsou poskytnuty tyto výsledky:

a) údaje definované v bodech 3 a 4 přílohy I pro ty stanice, které jsou uvedeny v první odrážce článku 3 a vybrány podle kriterií stanovených směrnicemi přijatými podle článku 4 směrnice o kvalitě ovzduší; při výběru těchto stanic je nutno vzít v úvahu různé podmínky kvality ovzduší v každém členském státě;

b) alespoň roční údaje definované v bodě 4 přílohy I pro všechny ostatní stanice uvedené v druhé odrážce článku 3;

c) údaje definované v bodech 3 a 4 přílohy I pro všechny stanice uvedené ve třetí odrážce článku 3.

Tyto údaje se předají Komisi, pokud se tak již nestalo na základě stávajících právních předpisů o kvalitě ovzduší.

2. Členské státy jsou odpovědné za validaci předávaných údajů nebo údajů použitých k výpočtu hodnot předávaných v souladu s obecnými pravidly stanovenými v příloze III. Veškeré shromažďování údajů a výpočet statistických údajů prováděné členským státem musí splňovat kritéria alespoň tak přísná, jako jsou kritéria uvedená v příloze IV.

3. Členské státy předají výsledky za daný kalendářní rok nejpozději do 1. října následujícího roku; první předání údajů zahrnuje kalendářní rok 1997.

4. Pokud je to možné, členské státy předají Komisi informace shromážděné v době od 1. října 1989 do dne vstupu tohoto rozhodnutí v platnost měřicími stanicemi, které se účastnily vzájemné výměny informací zavedené rozhodnutím 82/459/EHS.

5. V souladu s postupem podle článku 7 Komise určí technické postupy pro předávání výsledků, přičemž zohlední ustanovení čl. 1 odst. 2.

6. Komise zahrne předané údaje do své databáze, vypracuje každoročně technickou zprávu o shromážděných informacích a zpřístupní členským státům aktualizovanou databázi "výsledků".

Tyto informace se zpřístupní veřejnosti prostřednictvím informačního systému zřízeného Evropskou agenturou pro životní prostředí; informace může na požádání poskytnout rovněž agentura.

Tyto informace, ať už jsou přístupné veřejnosti, poskytnuté Komisi nebo zahrnuté do zprávy, se zakládají pouze na validovaných údajích.

7. Komise vypracuje souhrnnou zprávu pro veřejnost, ve které shrne všechny údaje a stručně popíše základní trendy kvality ovzduší v Evropské unii.

8. Ve shodě s členskými státy Komise zajistí předávání vybraných údajů potřebných pro účely různých mezinárodních programů mezinárodním subjektům.

Článek 6

Každý členský stát určí jeden nebo více subjektů odpovědných za provádění a fungování vzájemné výměny a neprodleně o tom uvědomí Komisi.

Článek 7

V souladu s postupem podle článku 12 směrnice o kvalitě ovzduší Komise v případě potřeby stanoví:

- vypracování a aktualizaci postupů týkajících se předávání údajů a informací,

- spojení s činnostmi prováděnými Evropskou agenturou pro životní prostředí v oblasti znečištění ovzduší,

- změny v bodech 2, 3 a 4 přílohy I, přílohy II, přílohy III a přílohy IV,

- jak zohlednit nové prvky měřicích postupů v rámci postupu vzájemné výměny,

- rozšíření uvedeného postupu na údaje a informace ze třetích zemí.

Článek 8

Komise předloží Radě nejpozději do konce pětiletého období po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost zprávu o jeho provádění. K této zprávě se připojí každý takový návrh, který Komise považuje za vhodný ke změně tohoto rozhodnutí.

Článek 9

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 1997.

Článek 10

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 27. ledna 1997.

Za Radu

předseda

G. Zalm

[1] Úř. věst. C 281, 7.10.1994, s. 9.

[2] Úř. věst. C 110, 2.5.1995, s. 3.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 16. června 1996 (Úř. věst. C 166, 3.7.1995, s. 177, společný postoj Rady ze dne 26. února 1996 (Úř. věst. C 219, 27.7.1996, s. 1) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. září 1996 (Úř. věst. C 320, 28.10.1996, s. 74).

[4] Úř. věst. C 138, 17.5.1993, s. 5.

[5] Úř. věst L 11.5.1990, s. 1.

[6] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 32. Rozhodnutí zrušené rozhodnutím 82/459/EHS (Úř. věst. L 210, 19.7.1982, s. 1).

[7] Úř. věst. L 210, 19.7.1982, s. 1.

[8] Úř. věst. L 296, 21.11.1996, s. 55.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

SEZNAM LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ, STATISTICKÝCH PARAMETRŮ A JEDNOTEK MĚŘENÍ

1. Látky znečišťující ovzduší uvedené v seznamu přílohy I směrnice o kvalitě ovzduší

2. Látky znečišťující ovzduší neuvedené v seznamu přílohy I směrnice o kvalitě ovzduší:

CS2 | sirouhlík |

C6H5 - CH3 | toluen |

C6H5 - CH = CH2 | styren |

CH2 = CH - CN | akrylonitril |

HCHO | formaldehyd |

C2HCl3 | trichlorethylen |

C2Cl4 | tetrachloerthylen |

CH2Cl2 | dichlormethan |

BaP | benzopyren |

VC | vinylchlorid |

VOCs (NM) | těkavé organické látky (celkové, mimo methan) |

VOCs (T) | těkavé organické látky (celkové, včetně methanu) |

PAN | peroxyacetalnitrát |

Nox | oxidy dusíku |

N-dep. | mokrá depozice dusíku |

S-dep. | mokrá depozice síry |

AD | kyselá depozice |

CH2= CH-CH = CH2 | 1,3-butadien |

H2S | sirovodík |

Cr | chrom |

Mn | mangan |

NH3 | amoniak |

3. Údaje, jednotky měření a doby průměrování:

Látka znečišťující ovzduší | Doba průměrování | Vyjádřená jako |

| |

1.SO2 | oxid siřičitý | 24 h |

2.AD | kyselá depozice | 1 měsíc | |

3.SA | silná kyselost | 24 h | ekvivalent SO2 |

4.SPM | suspendované částice (celkové) | 24 h | |

5.PM10 | suspendované částice (<10 μm) | 24 h | |

6.BS | černý kouř | 24 h | |

7.O3 | ozón | 1 h | |

8.NO2 | oxid dusičitý | 1 h | |

9.NOX | oxidy dusíku | 1 h | ekvivalent NO2 |

10.CO | oxid uhelnatý | 1 h | |

11.H2S | sirovodík | 24 h | |

12.Pb | olovo | 24 h | |

13.Hg | rtuť | 24 h | |

14.Cd | kadmium | 24 h | |

15.Ni | nikl | 24 h | |

16.Cr | chrom | 24 h | |

17.Mn | mangan | 24 h | |

18.As | arsen | 24 h | |

19.CS2 | sirouhlík | 1 h | |

20.C6H6 | benzen | 24 h | |

21.C6H5 – CH3 | toluen | 24 h | |

22.C6H5 – CH = CH2 | styren | 1 měsíc | |

23.CH2 = CH – CN | akrylonitril | 24 h | |

24.CH2= CH-CH = CH2 | 1,3-butadien | 24 h | |

25.HCHO | formaldehyd | 1 h | |

26.C2HCl3 | trichlorethylen | 24 h | |

27.C2Cl4 | tetrachloerthyeln | 1 h | |

28.CH2Cl2 | dichlormethan | 1 h | |

29.BaP | benzopyren | 1 h | |

30.PAH | polyaromatické uhlovodíky | 1 h | |

31.VC | vinylchlorid | 24 h | |

32.VOCs (NM) | těkavé organické látky (celkové, mimo methan) | 24 h | |

33.VOCs (T) | těkavé organické látky (celkové, včetně methanu) | 24 h | |

34.PAN | peroxyacetalnitrát | 1 h | |

35.NH3 | amoniak | 24 h | |

36.N-dep- | mokrá depozice dusíku | 1 měsíc | ekvivalent N |

37.S-dep- | mokrá depozice síry | 1 měsíc | ekvivalent S |

4. Údaje, počítané za celý kalendářní rok, které je nutno zasílat Komisi

- pro látky znečišťujících ovzduší 1 až 35:

aritmetická střední hodnota, medián, procentil 98 (a 99,9, lze dobrovolně předat pro látky znečišťujících ovzduší, pro které je střední hodnota průměrována za 1 hodinu) a maximální hodnota vypočtená z nezpracovaných údajů odpovídajících doporučeným dobám průměrování uvedeným v předchozí tabulce; pro látku znečišťující ovzduší 7 (ozón) je třeba tyto statistické parametry vypočítat rovněž pro doby průměrování 8 hodin,

- pro látky znečišťujících ovzduší 2, 36 a 37:

aritmetická střední hodnota vypočtená z nezpracovaných údajů odpovídajících doporučeným dobám průměrování uvedeným v předchozí tabulce.

Hodnotu x-tého procentilu je třeba vypočítat ze skutečně naměřených hodnot. Všechny hodnoty je třeba uvést v pořadí podle vzrůstající velikosti:

X1 ≤ X2 ≤ X3 ≤. … ≤ Xk ≤ … ≤ XN-1 ≤ XN.

Hodnota x-tého procentilu je hodnota Xk, kde k je vypočteno z tohoto vzorce:

k = (q × N)

kde q je rovno x/100 a N je počet skutečně naměřených hodnot. Hodnotu součinu (q × N) je třeba zaokrouhlit na nejbližší celé číslo.

Všechny výsledky je třeba vyjádřit v μg/m3 (pro tuto teplotu a tlak 293 K a 101,3 kPa) kromě látek znečišťujících ovzduší 2, 36 a 37, pro které je třeba výsledky vyjádřit v g/m2/rok.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

INFORMACE O MONITOROVACÍCH SÍTÍCH, MĚŘICÍCH STANICÍCH A MĚŘICÍCH POSTUPECH

V možném rozsahu je třeba poskytnout co možná nejvíce informací o těchto orientačních bodech:

I. INFORMACE O MONITOROVACÍCH SÍTÍCH

- název,

- zkratka,

- zeměpisné pokrytí (místní průmysl, město/velkoměsto, městská oblast/městská aglomerace, kraj, region, celá země),

- subjekt odpovědný za řízení sítě:

- název,

- jméno odpovědné osoby,

- adresa,

- telefonní a faxové číslo,

- referenční časová základna (GMT, místní čas).

II. INFORMACE O MĚŘICÍCH STANICÍCH

1. Obecné informace

- název,

- referenční číslo nebo kód,

- název technického subjektu odpovědného za stanici (pokud je odlišný od subjektu odpovědného za řízení sítě),

- druh stanice:

- dopravní,

- průmyslová,

- pro měření základní referenční úrovně,

- účel stanice (místní, celostátní, směrnice EU, GEMS, OECD, EMEP,…)

- zeměpisné souřadnice,

- nadmořská výška,

- územní identifikační jednotky NUTS úrovně III,

- měřené látky znečišťujících ovzduší,

- měřené meteorologické parametry,

- další významné informace: převládajíc směr větrů, poměr mezi vzdáleností od nejbližších překážek a jejich výškou,…

2. Místní prostředí a morfologie krajiny

- typ zóny

- městská,

- předměstská,

- venkovská,

- charakteristika zóny

- obytná,

- komerční,

- průmyslová,

- zemědělská,

- přírodní,

- počet obyvatel v zóně.

3. Hlavní zdroje emisí

- veřejná energetika, kogenerace, dálkové vytápění,

- spalování (pro vytápění) v komerčních, administrativních a obytných objektech,

- průmyslové spalování,

- výrobní procesy,

- těžba a distribuce fosilních paliv,

- používání rozpouštědel,

- silniční doprava,

- jiné mobilní zdroje a strojní zařízení (upřesněte),

- zpracování a likvidace odpadu

- zemědělství,

- příroda.

4. Charakterizace dopravy

(pouze pro stanice zaměřené na měření znečištění způsobeného dopravou)

- ulice s:

- velkým objemem dopravy (více než 10000 vozidel za den),

- středním objemem dopravy (2000 až 10000 vozidel za den),

- malým objemem dopravy (méně než 2000 vozidel za den),

- úzká ulice s:

- velkým objemem dopravy (více než 10000 vozidel za den),

- středním objemem dopravy (2000 až 10000 vozidel za den),

- malým objemem dopravy (méně než 2000 vozidel za den),

- "kaňonovité" ulice s:

- velkým objemem dopravy (více než 10000 vozidel za den),

- středním objemem dopravy (2000 až 10000 vozidel za den),

- malým objemem dopravy (méně než 2000 vozidel za den),

- dálnice s:

- velkým objemem dopravy (více než 10000 vozidel za den),

- středním objemem dopravy (2000 až 10000 vozidel za den),

- malým objemem dopravy (méně než 2000 vozidel za den),

- jiné: křižovatka, místo dopravního signalizačního semaforu, parkoviště, autobusová zastávka, stanoviště taxislužby atd.

III. INFORMACE O MĚŘICÍCH POSTUPECH

- zařízení:

- název,

- princip stanovení,

- charakteristiky odběru vzorků:

- poloha míst odběru vzorků (fasáda budov, chodník, krajnice, dvůr),

- nadzemní výška míst odběru vzorků,

- délka linie odběru vzorků,

- doba integrace (spojování) výsledků,

- doba odběru vzorků,

- kalibrace:

- typ: automatická, manuální, automatická a manuální,

- metoda,

- frekvence.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

POSTUP VALIDACE ÚDAJŮ A KÓDY KVALITY

1. Postup validace

Postup validace by měl:

- zohledňovat poruchy způsobené údržbou, kalibrací nebo technickými problémy, měření mimo rozsah stupnice a údaje vykazující rychlé změny, jako jsou například nadměrné poklesy nebo přírůstky.

Údaje by měly být revidovány na základě kritérií založených na znalostí klimatických a meteorologických vlivů specifických pro stanoviště během období měření a

- umožňovat zjištění chybných měření pomocí postupů, jako je například porovnávání s předchozími měsíci a s ostatními znečišťujícími látkami a analýza standardních odchylek.

Validační seznam vypracovaný během označování údajů by měl být rovněž přezkoumán a ověřen.

2. Kódy kvality

Všechny předávané údaje se považují za platné, pokud nejsou spojeny k kódy T nebo N, které jsou definovány níže:

Kód T : odpovídá údajům, které neprošly postupem validace vymezeným v bodě 1 (nebo které jím zatím ještě neprošly).

Kód N : odpovídá údajům, které byly během postupu validace vymezeného v bodě 1 charakterizovány jako chybné nebo pochybné (sporné).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

KRITÉRIA PRO SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ A VÝPOČET STATISTICKÝCH PARAMETRŮ

a) Shromažďování údajů

Kritéria pro výpočet hodinových a 24hodinových hodnot z údajů s kratší dobou průměrování:

—pro hodinové hodnoty: | nejméně 75 % platných údajů, |

—pro 24hodinové hodnoty: | více než 50 % hodinových platných údajů a nejvýše 25 % hodnot po sobě jdoucích údajů neakceptováno (kód N). |

b) Výpočet statistických parametrů

—pro střední hodnotu a medián: | více než 50 % údajů akceptováno, |

—pro procentily 98, 99,9 a maximum: | více než 75 % údajů akceptováno. |

Poměr mezi počtem platných údajů pro dvě uvažovaná roční období nemůže být větší než 2, přičemž tato dvě období jsou zima (od ledna do března včetně a od října do prosince včetně) a léto (od dubna do září včetně).

--------------------------------------------------