31996R2185Úřední věstník L 292 , 15/11/1996 S. 0002 - 0005


Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96

ze dne 11. prosince 1996

o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 235 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství atomové energie, a zejména na čl. 203 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

(1) vzhledem k tomu, že pro důvěryhodnost Společenství má podstatný význam vystupňování úsilí v potírání podvodů a jiných nesrovnalostí páchaných na úkor rozpočtu Společenství;

(2) vzhledem k tomu, že z čl. 209a Smlouvy o založení Evropského společenství vyplývá, že ochrana finančních zájmů Společenství spadá v první řadě do odpovědnosti členských států, aniž jsou dotčena jiná ustanovení této smlouvy;

(3) vzhledem k tomu, že nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství [3] vytvořilo společný právní rámec pro všechny oblasti činnosti Společenství;

(4) vzhledem k tomu, že čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení obsahuje definici "nesrovnalosti" a že šestý bod odůvodnění uvedeného nařízení stanoví, že skutková podstata nesrovnalosti zahrnuje podvodná jednání, jak jsou definována v Úmluvě na ochranu finančních zájmů Evropských společenství [4];

(5) vzhledem k tomu, že čl. 10 uvedeného nařízení stanovil, že se následně přijmou další obecná ustanovení o kontrolách a inspekcích na místě;

(6) vzhledem k tomu, že aniž jsou dotčeny kontroly prováděné členskými státy podle čl. 8 nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95 a v zájmu účinnosti je vhodné přijmout další všeobecná ustanovení o kontrolách a inspekcích na místě, prováděných Komisí, jež se nedotýkají použití předpisů Společenství pro jednotlivá odvětví podle čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení;

(7) vzhledem k tomu, že provádění ustanovení tohoto nařízení závisí na vytyčení cílů, které odůvodňují jejich použití, zejména když kvůli rozsahu podvodu, který není omezen na jedinou zemi a je často výsledkem působení organizovaných skupin, nebo kvůli zvláštní situaci v nějakém členském státě, nemůže být těchto cílů, přihlédneme-li k závažnosti újmy způsobené finančním zájmům Společenství nebo důvěryhodnosti Unie, uspokojivě dosaženo samotnými členskými státy, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství;

(8) vzhledem k tomu, že kontroly a inspekce na místě nesmějí jít nad rámec toho, co je nezbytné k zajištění řádného provádění práva Společenství;

(9) vzhledem k tomu, že se ostatně provádějí, aniž jsou dotčena platné předpisy v každém členském státě o ochraně významných zájmů bezpečnosti státu;

(10) vzhledem k tomu, že v souladu se zásadou spolehlivé spolupráce ve Společenství vyplývající z článku 5 Smlouvy o založení Evropského společenství a s přihlédnutím k judikatuře Soudního dvora Evropských společenství je důležité, aby správy členských států a útvary Komise skutečně spolupracovaly a poskytovaly si navzájem nezbytnou pomoc při přípravě a provádění kontrol a inspekcí na místě;

(11) vzhledem k tomu, že je třeba definovat podmínky, za nichž mají kontroloři Komise vykonávat své pravomoci;

(12) vzhledem k tomu, že kontroly a inspekce na místě se provádějí s náležitým ohledem na základní práva dotyčných osob a na pravidla profesního tajemství a ochrany osobních údajů; vzhledem k tomu, že v tomto ohledu je důležité, aby Komise dbala na to, aby její kontroloři dodržovali ustanovení Společenství a vnitrostátní ustanovení o ochraně osobních údajů, a zejména ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů [5];

(13) vzhledem k tomu, že potírání podvodů a nesrovnalostí má být účinné, musí Komise provádět inspekce v prostorách oněch hospodářských subjektů, jež by mohly být přímo nebo nepřímo zapojeny do daných nesrovnalostí, a také v prostorách jiných hospodářských subjektů, které by těmito nesrovnalostmi mohly být dotčeny; vzhledem k tomu, že v případě použití tohoto nařízení by Komise měla zajistit, aby u výše uvedených hospodářských subjektů nebyly zároveň prováděny ohledně stejných skutků ze strany Komise nebo ze strany členských států podobné kontroly a inspekce na základě odvětvových předpisů Společenství nebo na základě vnitrostátních právních předpisů;

(14) vzhledem k tomu, že kontroloři Komise musejí mít přístup ke všem informacím o dotyčných transakcích za stejných podmínek jako kontroloři vnitrostátní správy; že zprávy kontrolorů Komise, podepsané eventuálně vnitrostátními kontrolory, musí být vypracovány se zohledněním procesních požadavků ustanovených v právu dotyčného členského státu; že musejí být přípustné jako důkaz ve správních a soudních řízeních členského státu, kde se prokáže nutnost jejich použití, a musejí mít stejnou hodnotu jako zprávy vypracované kontrolory vnitrostátní správy;

(15) vzhledem k tomu, že existuje-li nebezpečí odstranění důkazů nebo maří-li hospodářské subjekty kontrolu nebo inspekci Komise na místě, je na členských státech, aby provedly v souladu se svými právními předpisy nezbytná předběžná nebo prováděcí opatření;

(16) vzhledem k tomu, že tímto nařízením nejsou dotčeny jak pravomoci členských států ohledně stíhání trestných činů, tak předpisy upravující vzájemnou pomoc mezi členskými státy v trestněprávní oblasti;

(17) vzhledem k tomu, že smlouvy neobsahují žádná jiná pověření k přijetí tohoto nařízení než pověření ustanovená v čl. 235 Smlouvy o založení Evropského společenství a v čl. 203 Smlouvy o Euratomu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Toto nařízení obsahuje další obecná ustanovení ve smyslu čl. 10 nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95, jež se vztahují na správní kontroly a inspekce na místě prováděné Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Společenství proti nesrovnalostem ve smyslu čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení.

Aniž jsou dotčena ustanovení odvětvových předpisů Společenství vztahuje se toto nařízení na všechny oblasti činnosti Společenství.

Tímto nařízením nejsou dotčeny jak pravomoci členských států ohledně stíhání trestných činů, tak předpisy upravující vzájemnou pomoc mezi členskými státy v trestněprávní oblasti.

Článek 2

Komise může provádět kontroly a inspekce na místě podle tohoto nařízení:

- aby odhalila závažné nesrovnalosti nebo nesrovnalosti, jež jsou přeshraniční povahy nebo jež mohou zahrnovat hospodářské subjekty působící ve více členských státech, nebo

- aby odhalila nesrovnalosti, pokud se na základě situace v nějakém členském státě v jednotlivém případě ukáže být nutným zesílit kontroly a inspekce na místě za účelem zvýšení účinnosti ochrany finančních zájmů, a tak zajistit stejnou úroveň ochrany v rámci Společenství, nebo

- na žádost dotčeného členského státu.

Článek 3

V případech, kdy se Komise rozhodne provádět podle tohoto nařízení kontroly a inspekce na místě, zajistí, aby u dotyčných hospodářských subjektů nebyly zároveň prováděny podobné kontroly a inspekce ohledně stejných skutečností na základě odvětvových předpisů Společenství.

Kromě toho musí brát v úvahu inspekce, které dotyčný členský stát u dotyčných hospodářských subjektů provádí nebo již provedl na základě svých právních předpisů ze stejných důvodů.

Článek 4

Kontroly a inspekce na místě Komise připravuje a provádí v úzké spolupráci s příslušnými orgány dotyčného členského státu, jež jsou zavčas vyrozuměny o předmětu, účelu a právním základu kontrol a inspekcí, aby mohly poskytovat veškerou požadovanou podporu. Za tímto účelem se činitelé dotyčných členských států mohou kontrol a inspekcí na místě zúčastnit.

Kromě toho na přání dotyčných členských států provádějí Komise a příslušné vnitrostátní orgány kontroly a inspekce na místě společně.

Článek 5

Komise provádí kontroly a inspekce na místě u hospodářských subjektů, na něž se mohou vztahovat správní opatření a sankce Společenství podle čl. 7 nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95, jestliže existují důvody domnívat se, že došlo k nesrovnalostem.

Z toho důvodu, aby Komisi ulehčily provádění těchto kontrol a inspekcí na místě, jsou hospodářské subjekty povinny umožnit přístup do prostor, na pozemky, do dopravních prostředků nebo jiných míst používaných pro účely výkonu povolání.

Pokud je to nezbytně nutné ke zjištění toho, zda došlo k nesrovnalostem, může Komise provádět kontroly a inspekce na místě u jiných dotyčných hospodářských subjektů, aby získala přístup k příslušným informacím, jimiž tyto subjekty disponují o skutečnostech, kterých se tyto kontroly a inspekce na místě týkají.

Článek 6

1. Kontroly a inspekce na místě probíhají pod vedením a na odpovědnost Komise a provádějí je úředníci nebo jiní pracovníci Komise, kteří k tomu jsou náležitě zmocněni (dále jen "kontroloři Komise"). Těchto kontrol a inspekcí se mohou zúčastnit osoby, jež daly členské státy Komisi k dispozici jakožto přidělené vnitrostátní znalce.

Než začnou kontroloři Komise vykonávat své pravomoci, předloží písemné zmocnění s údaji o své totožnosti a funkci a doklad s uvedením předmětu a účelu kontroly nebo inspekce na místě.

S výhradou platného práva Společenství jsou povinni dodržovat procesní předpisy stanovené právem dotyčného členského státu.

2. Se souhlasem dotyčného členského státu může Komise požádat o pomoc ze strany úředníka jiných členských států jakožto pozorovatele a přibrat k poskytování technické pomoci externí osoby, jež jednají na její odpovědnost.

Komise dbá na to, aby výše uvedení úředníci a osoby skýtali veškeré záruky co do technické způsobilosti, nezávislosti a dodržování profesního tajemství.

Článek 7

1. Kontroloři Komise mají za stejných podmínek jako kontroloři vnitrostátní správy a v souladu s vnitrostátními předpisy přístup ke všem informacím a dokumentaci o dotyčných skutečnostech, jež jsou nutné pro řádné provedení kontrol a inspekcí na místě. Mohou používat stejné hmotné prostředky kontroly jako kontroloři vnitrostátní správy a zejména pořizovat opisy příslušných dokumentů.

Kontroly a inspekce na místě se mohou zejména týkat:

- obchodních knih a dokladů jako faktur, smluvních dokumentů, platebních listin, výkazů použitého materiálu a vykonané práce, výpisů z bankovních účtů držených hospodářskými subjekty,

- počítačových údajů,

- výrobních, balících a odesílacích systémů a metod,

- fyzické kontroly druhu a množství zboží nebo služeb,

- odběru a kontroly vzorků,

- postupu prací a investic, na něž bylo poskytnuto financování, a způsobu využití provedených investic,

- rozpočtové a účetní dokumentace,

- finančního a technického provedení subvencovaných projektů.

2. V případě potřeby přísluší členským státům, aby na žádost Komise učinily vhodná předběžná opatření podle vnitrostátního práva, zejména za účelem zajištění důkazních prostředků.

Článek 8

1. Informace sdělené nebo získané v jakékoli formě podle tohoto nařízení podléhají profesnímu tajemství a požívají ochrany, která je zaručena srovnatelným informacím podle vnitrostátního práva členského státu, který je obdržel, a podle odpovídajících předpisů vztahujících se na orgány Společenství.

Tyto informace nesmějí být sděleny jiným osobám než osobám, které se je v rámci orgánů Společenství nebo členských států z titulu svých funkcí mají dozvědět, ani nesmějí být použity orgány Společenství pro jiné účely než pro zajištění účinné ochrany finančních zájmů Společenství ve všech členských státech. Jestliže členský stát zamýšlí použít pro jiné účely informace získané úředníky, kteří spadají pod jeho pravomoc a zúčastní se kontrol a inspekcí na místě jako pozorovatelé podle čl. 6 odst. 2, musí požádat o svolení členský stát, v němž byly výše uvedené informace získány.

2. Komise sdělí co možná nejdříve příslušným orgánům členského státu, na jehož území proběhla kontrola nebo inspekce na místě, jakoukoli skutečnost nebo podezření ohledně nesrovnalostí, o nichž se dozvěděla v průběhu kontroly nebo inspekce na místě. Komise musí v každém případě uvědomit výše uvedené orgány o výsledku těchto kontrol a inspekcí.

3. Kontroloři Komise dbají na to, aby při sestavování jejich zpráv byly zohledněny procesní požadavky stanovené vnitrostátním právem dotyčného členského státu. Důkazní materiály a doklady uvedené v článku 7 se přikládají k uvedeným zprávám. Takto vypracované zprávy představují důkazní prostředky, které mohou být použity ve správních nebo soudních řízeních členských států, pokud se prokáže, že je to nezbytné, a to stejným způsobem a za stejných podmínek jako úřední zprávy vypracované kontrolory vnitrostátní správy. Platí pro ně stejná kritéria hodnocení jako pro zprávy kontrolorů jednotlivých vnitrostátních správ, a ve srovnání s takovými zprávami má být s nimi zacházeno jako s materiály stejné hodnoty. Pokud jsou kontroly prováděny společně podle čl. 4 odst. 2, potom se od kontrolorů státních správ, kteří se kontroly zúčastnili, požaduje, aby spolupodepsali zprávu vypracovanou kontrolory Komise.

4. Komise dbá na to, aby její kontroloři při použití tohoto nařízení dodržovali ustanovení Společenství a jednotlivých členských států o ochraně osobních údajů, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES.

5. V případě kontrol a inspekcí na místě, jež se provádějí mimo území Společenství, vypracovávají kontroloři Komise zprávy takovým způsobem, aby mohly být použity jako přípustné důkazní prostředky ve správních a soudních řízeních členského státu, v němž se jejich použití jeví jako nezbytné.

Článek 9

Pokud hospodářské subjekty uvedené v článku 5 maří kontrolu nebo inspekci na místě, pak poskytuje dotyčný členský stát kontrolorům Komise v souladu se svými vnitrostátními předpisy nezbytnou součinnost, aby mohli plnit své pověření k provádění kontrol a inspekcí na místě.

Úkolem členských států je, aby při dodržení vnitrostátních právních předpisů činily případná nezbytná opatření.

Článek 10

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. ledna 1997.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. listopadu 1996.

Za Radu

předseda

R. Quinn

[1] Úř. věst. C 84, 21.3.1996, s. 10.

[2] Úř. věst. C 166, 10.6.1996, s. 102 a stanovisko podané dne 23. října 1996 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1.

[4] Úř. věst. C 316, 27.11.1995, s. 48.

[5] Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

--------------------------------------------------