31996R1516Úřední věstník L 189 , 30/07/1996 S. 0099 - 0100


Nařízení Komise (ES) č. 1516/96

ze dne 29. července 1996,

kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 2771/75 o společné organizaci trhu s vejci

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2916/95 [2], a zejména na čl. 8 odst. 13 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [3], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1192/96 [4], obsahuje kombinovanou nomenklaturu, která je nyní v platnosti;

vzhledem k tomu, že řada popisů uvedených v příloze I nařízení (EHS) č. 2771/75 kombinované nomenklatuře již neodpovídá; že by proto příloha I zmíněného nařízení měla být změněna; že by v zájmu přehlednosti měly být tyto změny zapracovány do přílohy nahrazující přílohu I;

vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EHS) č. 2771/75 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. srpna 1996.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. července 1996.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49.

[2] Úř. věst. L 305, 19.12.1995, s. 49.

[3] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

[4] Úř. věst. L 156, 29.6.1996, s. 15.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA I

Kód KN | Popis zboží |

ažaž | Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo okyselené mléko a smetana, ochucené nebo obsahující kakao, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla |

1806 | Čokoláda a jiné potravinové přípravky obsahující kakao |

ex1901 | Potravinové přípravky čísel 0401 a 0404 obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, stanovených na základě zcela odtučněného kakaa, jinde neuvedené ani nezahrnuté |

19021100 | Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak připravené, obsahující vejce |

ex1904 | Připravené potraviny získané bobtnáním nebo pražením obilovin nebo obilných výrobků (například kukuřičné vločky); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech nebo vločkách nebo jinak zpracovaných zrnech (kromě mouky a moučky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující kakao |

1905 | Chléb, pečivo, dorty, sušenky a jiné pekařské zboží, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, pečetní oplatky, rýžový papír a podobné výrobky: |

190520 | – perník a podobné výrobky |

190530 | – sladké sušenky, oplatky a malé oplatky |

190540 | – suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky |

190590 | – ostatní, s výjimkou výrobků kódů KN 19059010 až 19059030 |

ex210500 | Zmrzlina a jiné podobné výrobky obsahující kakao |

2208 | Nedenaturovaný etylalkohol o obsahu alkoholu méně než 80 % objemových; destiláty, likéry a ostatní lihové nápoje: |

220870 | – likéry |

3502 | Albuminy (včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových bílkovin, obsahujících více než 80 % hmotnostních syrovátkových bílkovin v sušině), albumináty a jiné deriváty albuminu: |

35021190 | – – – ostatní sušený vaječný albumin |

35021990 | – – – ostatní vaječný albumin |

"

--------------------------------------------------