31996R1485Úřední věstník L 188 , 27/07/1996 S. 0028 - 0031


Nařízení Komise (ES) č. 1485/96

ze dne 26. července 1996,

kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 92/109/EHS, pokud jde o prohlášení zákazníka o zvláštním použití určitých látek používaných k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/109/EHS ze dne 14. prosince 1992 o výrobě určitých látek používaných k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek a o jejich uvádění na trh [1] ve znění směrnice Komise 93/46/EHS [2], a zejména na čl. 2 odst. 1 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že o všech transakcích, při nichž se uvádějí na trh uvedené látky ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. a), musí být vedena řádná dokumentace; že tato dokumentace musí dále obsahovat prohlášení zákazníka o způsobu použití dané látky;

vzhledem k tomu, že vytvoření ustanovení o prohlášeních zákazníka pomůže zajistit, že při každé transakci bude jednoznačně určeno, jakým způsobem zákazník uvedené látky použije; že toto určení umožní zabránit zneužívání uvedených látek k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek;

vzhledem k tomu, že mají-li být zohledněny pravidelné transakce mezi stejným dodavatelem a stejným zákazníkem, je třeba za určitých podmínek umožnit zákazníkovi, aby vyhotovil pouze jedno prohlášení s uvedením všech transakcí, které se týkají látky kategorie 2 na období nejvýše jednoho roku;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 10 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90 [3], naposledy pozměněného nařízením Komise (EHS) č. 3769/92 [4],

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Prohlášení týkající se jednorázových transakcí

1. Každá fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, která dodává zákazníkovi uvedenou látku kategorie 1 nebo 2 podle přílohy I směrnice 92/109/EHS a která je povinna vést o každé jednotlivé transakci dokumentaci podle článku 2 uvedené směrnice, musí od tohoto zákazníka získat, aniž jsou dotčena ustanovení článku 2, prohlášení, v němž zákazník uvede, k jakému účelu nebo k jakým účelům dodanou látku použije. Pro každou uvedenou látku musí být vyhotoveno samostatné prohlášení.

2. Prohlášení musí obsahovat údaje stanovené ve vzoru uvedeném v bodu 1 přílohy tohoto nařízení. V případě právnických osob se prohlášení zhotovuje na hlavičkovém papíře.

Článek 2

Prohlášení týkající se opakovaných transakcí s látkami kategorie 2

1. Každá fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, která pravidelně dodává zákazníkovi uvedenou látku kategorie 2 podle přílohy I směrnice 92/109/EHS a která je povinna vést o každé jednotlivé transakci dokumentaci podle článku 2 uvedené směrnice, může souhlasit s tím, že místo prohlášení týkajícího se jednotlivých transakcí přijme jediné prohlášení týkající se více transakcí uskutečněných v průběhu nejvýše jednoho roku, pokud dodavatel zajistí, že jsou splněny tyto podmínky:

- zákazník obdržel látku od dodavatele nejméně třikrát za posledních dvanáct měsíců,

- dodavatel nemá důvod se domnívat, že látka bude použita k nedovoleným účelům,

- objednaná množství nejsou pro tohoto zákazníka neobvyklá.

2. Prohlášení musí obsahovat údaje stanovené ve vzoru uvedeném v bodu 2 přílohy tohoto nařízení. V případě právnických osob se prohlášení zhotovuje na hlavičkovém papíře.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátého dne po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. července 1996.

Za Komisi

Martin Bangemann

člen Komise

[1] Úř. věst. L 370, 19.12.1992, s. 76.

[2] Úř. věst. L 159, 1.7.1993, s. 134.

[3] Úř. věst. L 357, 20.12.1990, s. 1.

[4] Úř. věst. L 383, 29.12.1992, s. 17.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

1. Vzor prohlášení týkajícího se jednorázové transakce s látkami kategorie 1 nebo 2

+++++ TIFF +++++

2. Vzor prohlášení týkajícího se opakovaných transakcí s látkou kategorie 2

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------