31996R1356Úřední věstník L 175 , 13/07/1996 S. 0007 - 0008


Nařízení Rady (ES) č. 1356/96

ze dne 8. července 1996

o společných pravidlech, která se vztahují na přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách mezi členskými státy s cílem zavedení svobody poskytování těchto přepravních služeb

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 75 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 189c Smlouvy [3],

vzhledem k tomu, že zavedení společné dopravní politiky zahrnuje mimo jiné stanovení společných pravidel platných pro přístup na trh mezinárodní přepravy zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách na území Společenství; že tato pravidla musí být stanovena tak, aby přispívala k dotvoření vnitřního dopravního trhu;

vzhledem k tomu, že tato jednotná úprava přístupu na trh rovněž zahrnuje zajištění volného pohybu dopravních služeb tím, že ruší omezení uložená provozovateli těchto služeb v závislosti na jeho státní příslušnosti nebo na skutečnosti, že je usazen v jiném členském státě, než ve kterém má být uvedená služba poskytována;

vzhledem k tomu, že po přistoupení nových členských států existují mezi členskými státy odlišné úpravy pro mezinárodní dopravu a tranzit po vnitrozemských vodních cestách z důvodu dvoustranných dohod uzavřených mezi členskými státy a jedním novým přistupujícím státem; že je proto nezbytné stanovit společná pravidla k zajištění řádného fungování vnitřního dopravního trhu, zejména aby se zabránilo narušování hospodářské soutěže a organizace daného trhu;

vzhledem k tomu, že tyto kroky spadají do výlučné pravomoci Společenství a že cíle může být dosaženo pouze zavedením jednotných pravidel a povinností,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Toto nařízení se vztahuje na přepravu zboží a cestujících mezi členskými státy po vnitrozemských vodních cestách a na tranzit po nich.

Článek 2

Každý provozovatel přepravující zboží nebo cestující po vnitrozemských vodních cestách může provozovat dopravní operace podle článku 1 bez diskriminace na základě státní příslušnosti nebo místa jeho usazení, pokud:

- je usazen v některém členském státě v souladu s jeho právními předpisy,

- je v tomto členském státě oprávněn provozovat mezinárodní přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách,

- využívá pro tyto dopravní operace lodi pro plavbu po vnitrozemských vodních cestách registrované v některém členském státě a, nejsou-li registrovány, vlastní osvědčení o příslušnosti k loďstvu některého členského státu a

- splňuje podmínky stanovené v článku 2 nařízení Rady (EHS) č. 3921/91 ze dne 16. prosince 1991, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách uvnitř členského státu [4].

Článek 3

Tímto nařízením nejsou dotčena práva dopravců třetích zemí podle Revidované úmluvy o plavbě na Rýně (Mannheimská úmluva), Úmluvy o režimu plavby na Dunaji (Bělehradská úmluva) ani práva vyplývající z mezinárodních závazků Společenství.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. července 1996.

Za Radu

předseda

R. Quinn

[1] Úř. věst. C 164, 30.6.1995, s. 9.

[2] Úř. věst. C 301, 13.11.1995, s. 19.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 1995 (Úř. věst. C 323, 4.12.1995, s. 31), společný postoj Rady ze dne 29. ledna 1996 (Úř. věst. C 87, 25.3.1996, s. 53) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 6. června 1996 zveřejněné v Úředním věstníku).

[4] Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 1.

--------------------------------------------------