31996L0047Úřední věstník L 235 , 17/09/1996 S. 0001 - 0005


Směrnice Rady 96/47/ES

ze dne 23. července 1996,

kterou se mění směrnice 91/439/EHS o řidičských průkazech

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 75 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem uvedeným v článku 189c Smlouvy [3],

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 91/439/EHS ze dne 29. července 1991 o řidičských průkazech [4] stanoví, že národní řidičské průkazy se zavádějí podle vzoru Společenství obsaženého v příloze I uvedené směrnice.

vzhledem k tomu, že by měl být přijat alternativní vzor, který zohledňuje stávající postupy a odpovídá přáním některých členských států;

vzhledem k tomu, že v souvislosti se vzájemným uznáváním průkazů je nezbytné zajistit slučitelnost a interoperabilitu těchto průkazů v celém Společenství; že by proto se v určitých případech mělo upustit od zavádění počítačové technologie do průkazu podle vzoru Společenství, ale zároveň ponechat prostor pro případné pozdější zavedení mikročipů nebo podobných počítačových prostředků;

vzhledem k tomu, že by členské státy měly mít i nadále možnost zapsat na určitém místě řidičského průkazu informace, které se nevztahují ke správě řidičských průkazů nebo k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, s vědomím, že tyto zápisy podléhají zvláštnímu písemnému souhlasu držitele;

vzhledem k tomu, že tato směrnice v otázce technických specifikací vzoru řidičského průkazu Společenství uplatňuje "nový přístup" k technické harmonizaci zavedením obecného rámce a ponecháním úpravy podrobných požadavků postupu průmyslové normalizace,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 91/439/EHS se mění takto:

1. V čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 3 se za slova "v příloze I" vkládají slova "nebo Ia".

2. V článku 2 se vkládá doplňuje nový odstavec, který zní:

"4. Aniž jsou dotčeny předpisy, které v této souvislosti přijme Rada, nesmějí vzory řidičských průkazů uvedené v přílohách I a Ia obsahovat žádné počítačové elektronické prostředky."

3. Doplňuje se příloha Ia obsažená v příloze této směrnice.

Článek 2

1. Členské státy uvedou po konzultaci s Komisí v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. července 1996. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu 23. července 1996.

Za Radu

předseda

I. Yates

[1] Úř. věst. C 21, 25.1.1996, s. 4 a Úř. věst. C 54, 23.2.1996, s. 5.

[2] Úř. věst. C 301, 13.11.1996, s. 22 a Úř. věst. C 204, 15.7.1996, s. 20.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 16. listopadu 1995 (Úř. věst. C 323, 4.12.1995, s. 109), společný postoj Rady ze dne 26. února 1996 (Úř. věst. C 120, 24.4.1996, s. 1) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 6. června 1996 (Úř. věst. C 181, 24.6.1996, s. 16).

[4] Úř. věst. L 237, 24.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 94/72/ES (Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 86).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA Ia

USTANOVENÍ O VZORU ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU SPOLEČENSTVÍ

(Alternativa ke vzoru uvedenému v příloze I)

1. Fyzické vlastnosti karty řidičského průkazu Společenství musí odpovídat normám ISO 7810 a ISO 7816-1.

Metody posuzování vlastností řidičských průkazů pro účely potvrzení jejich souladu s mezinárodními normami musí odpovídat normě ISO 10373.

2. Průkaz má dvě strany:

Strana 1 obsahuje:

a) slova "řidičský průkaz" vytištěná velkými písmeny v jazyce nebo jazycích členského státu, který průkaz vydává;

b) název členského státu, který průkaz vydává (není povinné);

c) rozlišovací značku členského státu, který průkaz vydává, v negativním tisku v modrém obdélníku a obklopený kruhem dvanácti žlutých hvězd; rozlišovací značky jsou tyto:

B : Belgie

DK : Dánsko

D : Německo

GR : Řecko

E : Španělsko

F : Francie

IRL : Irsko

I : Itálie

L : Lucembursko

NL : Nizozemsko

A : Rakousko

P : Portugalsko

FIN : Finsko

S : Švédsko

UK : Spojené království

d) údaje uvedené ve vydávaném průkazu, očíslované takto:

1. příjmení držitele;

2. jméno (jména) držitele;

3. den a místo narození držitele;

4. a) datum vydání průkazu;

b) datum, kdy průkaz pozbývá platnosti, nebo pomlčka, je-li platnost průkazu neomezená;

c) název úřadu, který vydává průkaz (může být vytištěn na straně 2);

d) odlišné číslo než v bodě 5 určené pro správní účely (není povinné);

5. číslo průkazu;

6. fotografie držitele;

7. podpis držitele;

8. bydliště nebo adresa pro zasílání pošty (není povinné);

9. (pod)skupiny řidičských oprávnění (vnitrostátní skupiny řidičských oprávnění jsou vytištěny jiným typem než harmonizované skupiny);

e) slova "Vzor Evropských společenství" v jazyce nebo jazycích členského státu, který průkaz vydává, a slova "řidičský průkaz" v ostatních jazycích Společenství vytištěná růžově na pozadí řidičského průkazu:

Permiso de Conducción

Kørekort

Führerschein

Άδεια Οδήγηοης

Driving Licence

Ajokortti

Permis de conduire

Ceadúnas Tiomána

Patente di guida

Rijbewijs

Carta de Condução

Körkort;

f) použité barvy:

modrá : reflexní modrá pantone,

žlutá : žlutá pantone.

Strana 2 obsahuje:

a) 9. (pod)skupiny řidičských oprávnění (vnitrostátní skupiny řidičských oprávnění jsou vytištěny jiným typem než harmonizované skupiny);

10. datum prvního vydání každé (pod)skupiny řidičských oprávnění (toto datum se opakuje na novém průkazu v případě následných nahrazení nebo výměn);

11. datum, kdy oprávnění pro každou (pod)skupinu řidičských oprávnění pozbývá platnosti;

12. dodatečné informace/omezení v podobě kódu u dotyčné (pod)skupiny řidičských oprávnění.

Kódy jsou tyto:

kódy 1-99 : harmonizované kódy Společenství,

kódy 100 a více : vnitrostátní kódy platné jen pro řízení na území členského státu, který vydal řidičský průkaz.

Pokud se kód vztahuje na všechny (pod)skupiny řidičských oprávnění, pro které byl průkaz vydán, lze jej vytisknout ve sloupcích 9, 10 a 11;

13. při provádění bodu 3 písm. a) této přílohy prostor vyhrazený pro případný zápis informací významných pro správu řidičského průkazu provedený hostitelským členským státem;

14. prostor vyhrazený pro případný zápis členského státu, který vydává průkaz, informací významných pro správu řidičského průkazu nebo týkajících se bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (není povinné). Pokud se informace týká jedné z položek definovaných v této příloze, měla by být vedena pod číslem uvedené položky.

Se zvláštním písemným souhlasem držitele lze do tohoto prostoru rovněž zapsat informace, které se netýkají správy řidičských průkazů nebo bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích; tyto informace nikterak nemění použití tohoto vzoru řidičského průkazu;

b) vysvětlení číslovaných položek, které se objevují na straně 1 a 2 průkazu (alespoň položek 1, 2, 3, 4a), 4b), 4c), 5, 10, 11 a 12);

Pokud si členský stát přeje provést zápisy v jiném národním jazyce než v jednom z těchto jazyků: angličtina, dánština, finština, francouzština, italština, němčina, nizozemština, portugalština, řečtina, španělština nebo švédština, vypracuje dvojjazyčnou verzi průkazu, ve které použije jeden z uvedených jazyků, aniž jsou dotčena ostatní ustanovení této přílohy.

c) na vzoru řidičského průkazu Společenství je vyhrazen prostor pro případné použití mikročipu nebo podobného počítačové zařízení.

3. Zvláštní ustanovení

a) Má-li držitel řidičského průkazu vydaného členským státem v souladu s touto přílohou obvyklé bydliště v jiném členském státě, může tento členský stát zapsat do průkazu informace, které jsou důležité pro jeho správu, pokud tento typ informací zapíše rovněž do průkazů, které vydává, a pokud je tam pro tyto účely dostatek prostoru.

b) Po konzultaci s Komisí mohou členské státy použít další barvy nebo značení, jako jsou čárové kódy, vnitrostátní symboly nebo bezpečnostní znaky, aniž jsou dotčena ostatní ustanovení této přílohy.

V souvislosti se vzájemným uznáváním průkazů nesmějí čárové kódy obsahovat informace kromě těch, které již lze přečíst na řidičském průkazu, nebo těch, které jsou rozhodující pro vydání průkazu.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PODLE VZORU SPOLEČENSTVÍ

+++++ TIFF +++++

Strana 1

+++++ TIFF +++++

Strana 2

VZOR ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU PODLE VZORU SPOLEČENSTVÍ

Belgický řidičský průkaz (pro informaci)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------