31996F0197Úřední věstník L 063 , 13/03/1996 S. 0008 - 0009


Společná akce

ze dne 4. března 1996

přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o letištním tranzitu

(96/197/SVV)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. K.3 odst. 2 písm. b) této smlouvy,

s ohledem na podnět Francouzské republiky ze dne 23. února 1995,

vzhledem k tomu, že stanovení podmínek vstupu a pohybu státních příslušníků třetích zemí na území členských států a rovněž boj proti nedovolenému přistěhovalectví státních příslušníků třetích zemí jsou věcí společného zájmu podle čl. K.1 odst. 3 písm. a) a c) Smlouvy;

vzhledem k tomu, že letecká cesta, zejména pokud je její součástí žádost o vstup nebo faktický vstup, představuje významný způsob, jak se nedovoleně usídlit na území členských států; že by se měla hledat zdokonalení kontrol této cesty;

vzhledem k tomu, že příloha 9 Chicagské úmluvy o mezinárodním civilním letectví stanoví zásadu volného tranzitního přechodu přes mezinárodní zóny letišť; že státy mohou přesto učinit výjimku z této obecné zásady tím, že to oznámí Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO) a budou vyžadovat letištní průjezdní víza; že tato možnost by měla být co nejvíce omezena, aby nedocházelo ke zbytečným překážkám v rozvoji letecké dopravy;

vzhledem k tomu, že harmonizace politik členských států v této oblasti je v souladu s cíli Smlouvy, pokud jde o bezpečnost a kontrolu nedovoleného přistěhovalectví, a přispívá k harmonizaci podmínek soutěže mezi leteckými společnostmi a letišti v členských státech;

vzhledem k tomu, že se tato záležitost nedotýká víz požadovaných pro překračování vnějších hranic členských států, a nevztahuje se na ni tedy čl. 100c odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství; že je však věcí společného zájmu a mohla by být účinněji řešena pomocí společné akce;

vzhledem k tomu, že členským státům, které nemají opatření týkající se letištních víz, by měla být poskytnuta dostatečná lhůta, aby mohly tato opatření vypracovat,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Pro účely této společné akce se "letištním průjezdním vízem" rozumí povolení, které musí mít státní příslušníci konkrétní třetí země a které je výjimkou ze zásady volného tranzitu stanovené v příloze 9 Chicagské úmluvy o mezinárodním civilním letectví pro tranzit přes mezinárodní zóny na letištích členských států.

Článek 2

1. Letištní průjezdní vízum vydávají konzulární orgány členských států.

2. Podmínky pro vydání letištních průjezdních víz stanoví každý členský stát s výhradou kritérií pro vypracování a vydávání víz přijatých Radou.

Ve všech případech musí konzulární orgány zjistit, zda neexistuje riziko pro bezpečnost nebo riziko nedovoleného přistěhovalectví. Především musí být přesvědčeny, že žádost o letištní průjezdní vízum je oprávněná na základě dokladů předložených žadatelem a že tyto doklady co nejvíce zaručují vstup do země konečného určení, a to zejména předložením víza, pokud je vyžadováno.

3. Od nabytí účinnosti předpisů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1683/95 ze dne 29. května 1995, kterým se stanoví jednotný vzor víz [1], vydávají členské státy letištní průjezdní víza za použití jednotného vzoru víz stanoveného v uvedeném nařízení.

Článek 3

Každý členský stát vyžaduje od státních příslušníků třetích zemí uvedených na společném seznamu uvedeném v příloze, kteří nemají vstupní nebo průjezdní vízumdotyčného členského státu, letištní průjezdní vízum při jejich procházení mezinárodními zónami letišť nacházejících se na jeho území.

Článek 4

Členský stát může udělit výjimku, pokud jde o požadování letištních průjezdních víz od státních příslušníků třetích zemí uvedených na společném seznamu uvedeném v příloze, zejména:

- posádce letadla,

- držitelům diplomatických nebo služebních pasů,

- držitelům povolení k pobytu nebo rovnocenných dokladů vydaných členským státem,

- držitelům víz vydaných členským státem nebo státem, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Článek 5

Každý členský stát rozhodne, zda by měl vyžadovat letištní průjezdní vízum od státních příslušníků zemí neuvedených na společném seznamu uvedeném v příloze.

Článek 6

Každý členský stát stanoví opatření týkající se letištního tranzitu vztahující se na osoby bez státní příslušnosti a osoby s právním postavením uprchlíka.

Článek 7

Ve lhůtě deseti pracovních dnů od vstupu této společné akce v platnost sdělí členské státy ostatním členským státům a generálnímu sekretariátu Rady opatření přijatá k provedení článků 4, 5 a 6. Tato opatření budou pro informaci zveřejněna v Úředním věstníku.

Článek 8

Každý rok vypracuje předsednictví Rady zprávu o pokroku v harmonizaci opatření týkajících se letištního tranzitu v rámci Unie.

Rada posoudí veškeré návrhy na změny seznamu uvedeného v příloze.

Článek 9

Tato společná akce nebrání větší harmonizaci v letištním tranzitu mezi některými členskými státy, jdoucí nad rámec společného seznamu uvedeného v příloze.

Článek 10

Tato společná akce vstupuje v platnost prvním dnem šestého měsíce po zveřejnění v Úředním věstníku.

V případě Dánska, Finska a Švédska však vstupuje v platnost prvním dnem osmnáctého měsíce po zveřejnění v Úředním věstníku.

V Bruselu dne 4. března 1996.

Za Radu

předseda

P. Baratta

[1] Úř. věst. L 164, 14.7.1995, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Afgánistán

Etiopie

Eritrea

Ghana

Irák

Írán

Nigérie

Somálsko

Srí Lanka

Zair

--------------------------------------------------