31996D0391Úřední věstník L 161 , 29/06/1996 S. 0154 - 0155


Rozhodnutí Rady

ze dne 28. března 1996,

kterým se stanoví řada opatření za účelem vytvoření příznivějších rámcových podmínek pro rozvoj transevropských sítí v odvětví energií

(96/391/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 129d třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

s ohledem na stanovisko Výboru regionů [3],

v souladu s postupem stanoveným v článku 189c Smlouvy [4],

vzhledem k tomu, že vytvoření příznivějších rámcových podmínek pro rozvoj transevropských energetických sítí je součástí hlavních rysů opatření ve smyslu článku 129c Smlouvy a je stanoveno rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1254/96/ES ze dne 5. června 1996, kterým se stanoví řada hlavních směrů pro transevropské energetické sítě [5];

vzhledem k tomu, že pro dotvoření vnitřního trhu v odvětví energií je nezbytné zapojit tato opatření do globální energetické strategie, která nejenom specifikuje hlavní kritéria a cíle Společenství v této oblasti, ale také podrobně definuje podmínky liberalizace energetického trhu;

vzhledem k tomu, že vytvoření a rozvoj transevropských sítí v odvětví energií má přispět ke snížení nákladů na zásobování energií, a tím k obnovení hospodářského růstu, k vyšší zaměstnanosti a ke zvýšení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky;

vzhledem k tomu, že vytvoření těchto příznivějších rámcových podmínek musí být zaměřeno zejména na podporu technické spolupráce mezi subjekty odpovědnými za tyto sítě a na usnadnění schvalovacích řízení jednotlivých členských státech týkajících se projektů sítí s cílem zkrátit přípravné období projektů;

vzhledem k tomu, že za účelem urychlení uskutečňování projektů společného zájmu stanovených rozhodnutím č. 1254/96/ES musí mít Společenství možnost podporovat úsilí jednotlivých členských států o financování těchto projektů v souladu s nařízením Rady, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční podpory Společenstvím v oblasti transevropských sítí;

vzhledem k tomu, že ostatní finanční nástroje, které má Společenství k dispozici, jako jsou strukturální fondy, Evropský investiční fond, intervence Evropské investiční banky a programy ve prospěch třetích zemí by mohly přispět, v některých případech rozhodující měrou, k uskutečňování projektů společného zájmu určených rozhodnutím č. 1254/96/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Toto rozhodnutí stanoví, která opatření se musí uskutečnit, aby byly vytvořeny příznivější rámcové podmínky pro uskutečňování projektů společného zájmu v oblasti transevropských energetických sítí a pro zajištění interoperability těchto sítí na úrovni Společenství.

Článek 2

1. Společenství přispívá k vytvoření příznivějších rámcových podmínek pro rozvoj transevropských energetických sítí tím, že přikládá maximální důležitost následujícím opatřením a v případě potřeby je podporuje:

- uskutečňování projektů technické spolupráce mezi subjekty odpovědnými za transevropské energetické sítě, které přispívají k správnému fungování evropských propojení uvedených v článku 2 rozhodnutí č. 1254/96/ES,

- spolupráce mezi členskými státy prostřednictvím vzájemných konzultací směřujícím k usnadnění zavádění schvalovacích řízení projektů v oblasti transevropských energetických sítí s cílem zkrátit přípravné období projektů.

2. Komise přijme v úzké spolupráci s dotyčnými členskými státy veškeré vhodné iniciativy na podporu koordinace opatření uvedených v odstavci 1.

Článek 3

Společenství přispívá k vytvoření příznivějších finančních rámcových podmínek pro rozvoj transevropských energetických sítí takto:

1. může poskytnout finanční podporu opatření z oblasti transevropských energetických sítí. Tato opatření přijímá Komise v souladu s nařízením Rady, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční podpory Společenstvím v oblasti transevropských sítí;

2. přihlíží k projektům společného zájmu určeným rozhodnutím č. 1254/96/ES prostřednictvím zásahů svých fondů, nástrojů a finančních programů vztahujících se na tyto sítě, přičemž dodržuje jejich vlastní pravidla a cíle.

Článek 4

Při provádění opatření uvedených v článku 2 je Komisi, v souladu s postupem stanoveným v čl. 9 odst. 2 a 3, nápomocen výbor zřízený čl. 9 odst. 1 rozhodnutí č. 1254/96/ES.

Článek 5

Každé dva roky vypracuje Komise zprávu o provádění tohoto rozhodnutí a předloží ji Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 28. března 1996.

Za Radu

předseda

A. Clo

[1] Úř. věst. C 72, 10.3.1994, s. 15.

[2] Úř. věst. C 195, 18.7.1994, s. 33.

[3] Úř. věst. C 217, 6.8.1994, s. 26.

[4] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 18. května 1995 (Úř. věst. C 151, 19.6.1995, s. 232), společný postoj Rady ze dne 29. června 1995 (Úř. věst. C 216, 21.8.1995, s. 38) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. října 1995 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[5] Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 147.

--------------------------------------------------