31996D0279Úřední věstník L 107 , 30/04/1996 S. 0001 - 0003


Rozhodnutí Komise

ze dne 26. února 1996,

kterým se mění rozhodnutí Rady 79/542/EHS a rozhodnutí Komise 92/260/EHS, 93/195/EHS, 93/196/EHS a 93/197/EHS

(Text s významem pro EHP)

(96/279/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/426/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních podmínkách pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí [1], naposledy pozměněnou Aktem o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, a zejména na články 12, 13, 14, 15, 16, 18 a čl. 19 body i) a ii) uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že rozhodnutím Rady 79/542/EHS [2], naposledy pozměněným rozhodnutím Komise 96/132/ES [3], byl vytvořen seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují mimo jiné dovoz koňovitých;

vzhledem k tomu, že rozhodnutím Rady 92/160/EHS [4], naposledy pozměněným rozhodnutím 95/536/EHS [5], byla stanovena regionalizace některých třetích zemí za účelem dovozu koňovitých;

vzhledem k tomu, že zdravotní podmínky a veterinární osvědčení pro dočasný dovoz evidovaných koní, pro dovoz jatečných koňovitých a pro dovoz evidovaných, plemenných a užitkových koňovitých stanoví rozhodnutí Komise 92/260/EHS [6], naposledy pozměněné rozhodnutím 96/81/ES [7], a rozhodnutí 93/196/EHS [8] a 93/197/EHS [9], obě naposledy pozměněná rozhodnutím 96/82/ES [10], a pro zpětný dovoz evidovaných koní po jejich dočasném vývozu rozhodnutí 93/195/EHS [11], naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 95/323/ES [12];

vzhledem k tomu, že změnami výše uvedených rozhodnutí bylo přihlédnuto ke změnám veterinární situace ve třetích zemích; že však tyto změny byly někdy neúplné a docházelo k opomenutím; že je proto nutné tento stav napravit a uvedená rozhodnutí přiměřeně změnit;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V čl. 1 odst. 3 rozhodnutí 79/542/EHS se zrušuje písmeno c).

Článek 2

Rozhodnutí 92/260/EHS se mění takto:

1. V příloze I se seznam zemí skupiny B nahrazuje tímto:

"Austrálie, Bulharsko, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Kypr, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Nový Zéland, Polsko, Rumunsko, Rusko (1), Slovinsko, Slovensko, Ukrajina."

2. V příloze I se seznam zemí skupiny D nahrazuje tímto:

"Argentina, Barbados, Bermudy, Bolívie, Brazílie (1), Chile, Kuba, Jamajka, Mexiko, Paraguay, Uruguay."

3. V příloze II se nadpis veterinárního osvědčení typu B nahrazuje tímto:

"VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ

pro dočasný dovoz evidovaných koní z Austrálie, Bulharska, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Kypru, České republiky, Estonska, Chorvatska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Nového Zélandu, Polska, Rumunska, Ruska (1), Slovinska, Slovenska a Ukrajiny na území Společenství na dobu kratší než 90 dnů."

4. V příloze II se v osvědčení A, B, C, D, a E kapitole III písm. d) třetí odrážka nahrazuje tímto:

"— do Austrálie, Bulharska, Běloruska, Kanady, Švýcarska, Kypru, České republiky, Estonska, Grónska, Hongkongu, Chorvatska, Maďarska, Islandu, Japonska, Litvy, Lotyšska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Macaa, Malajsie (pevninské části), Norska, Nového Zélandu, Polska, Rumunska, Ruska (1), Singapuru, Slovinska, Slovenska, Ukrajiny, Spojených států amerických."

Článek 3

Rozhodnutí 93/195/EHS se mění takto:

1. V příloze I se seznam zemí skupiny A nahrazuje tímto:

"Švýcarsko, Grónsko, Island."

2. V příloze I se seznam zemí skupiny B nahrazuje tímto:

"Austrálie, Bulharsko, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Kypr, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Nový Zéland, Polsko, Rumunsko, Rusko (1), Slovinsko, Slovensko, Ukrajina."

3. V příloze II se seznam zemí skupiny A v nadpisu veterinárního osvědčení nahrazuje tímto:

"Švýcarsko, Grónsko, Island."

4. V příloze II se seznam zemí skupiny B v nadpisu veterinárního osvědčení nahrazuje tímto:

"Austrálie, Bulharsko, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Kypr, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Nový Zéland, Polsko, Rumunsko, Rusko (1), Slovinsko, Slovensko, Ukrajina."

Článek 4

Rozhodnutí Komise 93/196/EHS se mění takto:

1. V příloze I se seznam zemí v poznámce pod čarou č. 5 nahrazuje tímto:

"Austrálie, Kanada, Švýcarsko, Grónsko, Island, Nový Zéland a Spojené státy americké."

2. V příloze II se seznam zemí v poznámce pod čarou č. 3 skupiny A nahrazuje tímto:

"Švýcarsko, Grónsko, Island."

3. V příloze II se seznam zemí v poznámce pod čarou č. 3 se seznam zemí skupiny B nahrazuje tímto:

"Austrálie, Bulharsko, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Kypr, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Nový Zéland, Polsko, Rumunsko, Rusko (1), Slovinsko, Slovensko, Ukrajina."

Článek 5

Rozhodnutí Komise 93/197/EHS se mění takto:

1. V příloze I se seznam zemí skupiny A nahrazuje tímto:

"Švýcarsko, Grónsko, Island."

2. V příloze I se seznam zemí skupiny B nahrazuje tímto:

"Austrálie, Bulharsko, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Kypr, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Nový Zéland, Polsko, Rumunsko, Rusko (1), Slovinsko, Slovensko, Ukrajina."

3. V příloze II se nadpis veterinárního osvědčení typu A nahrazuje tímto:

"VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ

pro dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých ze Švýcarska, Grónska a Islandu na území Společenství."

4. V příloze II se nadpis veterinárního osvědčení typu B nahrazuje tímto:

"VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ

pro dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých z Austrálie, Bulharska, Běloruska, Bosny-Hercegoviny, Kypru, České republiky, Estonska, Chorvatska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Nového Zélandu, Polska, Rumunska, Ruska (1), Slovinska, Slovenska a Ukrajiny na území Společenství."

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 26. února 1996.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 42.

[2] Úř. věst. L 146, 14.6.1979, s. 15.

[3] Úř. věst. L 30, 8.2.1996, s. 52.

[4] Úř. věst. L 71, 18.3.1992, s. 27.

[5] Úř. věst. L 304, 16.12.1995, s. 49.

[6] Úř. věst. L 130, 15.5.1992, s. 67.

[7] Úř. věst. L 19, 25.1.1996, s. 52.

[8] Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 7.

[9] Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 16.

[10] Úř. věst. L 19, 25.1.1996, s. 56.

[11] Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 1.

[12] Úř. věst. L 190, 11.8.1995, s. 11.

--------------------------------------------------