31995R2917Úřední věstník L 305 , 19/12/1995 S. 0053 - 0053


Nařízení Komise (ES) č. 2917/95

ze dne 18. prosince 1995,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1162/95, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1162/95 ze dne 23. května 1995, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2147/95 [2], a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že při upravování náhrad by měla být zohledněna částka rovnající se měsíčnímu zvýšení intervenční ceny neloupané rýže v období od října do července;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 12 nařízení (ES) č. 1162/95 se vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

"4. Výše náhrady, která je v souladu s článkem 14 nařízení (EHS) č. 1418/76 použitelná pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) uvedeného nařízení, se v období od října do července včetně upraví podle stádia zpracování a použitelného zpracovatelského koeficientu o částku odpovídající měsíčnímu zvýšení, jež je použitelné pro intervenční cenu neloupané rýže stanovenou pro daný hospodářský rok.

5. Přesáhne-li doba platnosti licence konec hospodářského roku, upraví se náhrada podle stádia zpracování a použitelného zpracovatelského koeficientu o rozdíl mezi intervenčními cenami neloupané rýže ve dvou hospodářských letech.

Tento rozdíl vznikne 1. září na základě:

a) rozdílu mezi intervenčními cenami neloupané rýže – s vyloučením jakéhokoliv měsíčního zvýšení – pro předchozí a nový hospodářský rok a

b) částkou rovnající se měsíčnímu zvýšení násobenou počtem měsíců, které uplynuly od předcházejícího října do měsíce podání žádosti o licenci, včetně tohoto měsíce.

Tyto dva faktory se převedou podle zpracovatelského koeficientu použitelného v době, kdy je produkt vyvážen.

Náhrady se sníží o částky uvedené v písm. a) a b) podle stupně zpracování a zvýší se postupem podle odstavce 4 od října nového hospodářského roku o měsíční zvýšení použitelné pro nový hospodářský rok."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se pro licence vydané ode dne 1. září 1995.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 1995.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 117, 24.5.1995, s. 2.

[2] Úř. věst. L 215, 9.9.1995, s. 4.

--------------------------------------------------