31995R2898Úřední věstník L 304 , 16/12/1995 S. 0017 - 0021


Nařízení Komise (ES) č. 2898/95

ze dne 15. prosince 1995

o kontrole dodržování norem jakosti pro banány

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 404/93 ze dne 13. února 1993 o společné organizaci trhu s banány [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3290/94 [2], a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že podle článků 2 až 4 nařízení (EHS) č. 404/93, nařízení Komise (ES) č. 2257/94 [3], kterým se stanoví normy jakosti pro banány, které se spotřebiteli dodávají čerstvé; že se tyto normy jakosti vztahují na banány dovážené ze třetích zemí ve stadiu propuštění do volného oběhu, na banány pocházející ze Společenství ve stadiu prvního vylodění v přístavu Společenství a na banány, které jsou čerstvé dodávané spotřebiteli v produkčním regionu ve stadiu opouštění balírny;

vzhledem k tomu, že by měla být přijata opatření k zajištění jednotného používání pravidel a zejména co se týče kontrol shody;

vzhledem k tomu, že s řádným přihlédnutím k povaze produktu podléhajícího rychlé zkáze a k tržním zvyklostem a kontrolním postupům používaným při uvádění na trh, by mělo být stanoveno, že kontroly shody budou prováděny v zásadě ve stadiu, ke kterému se normy vztahují, jak je stanoveno v druhém odstavci článku 1 nařízení (ES) č. 2257/94;

vzhledem k tomu, že produkt, který v tomto stadiu úspěšně prošel kontrolami, je považován za produkt, který splnil normy; že ohodnocení by mělo být bez újmy k jakýmkoli neoznámeným kontrolám prováděným následně až do stádia dozrávacího skladiště;

vzhledem k tomu, že kontrola shody nesmí být systematická, nýbrž náhodná, ohodnocením celkového vzorku vybraného náhodně ze zásilky vybrané ke kontrole příslušným subjektem a považovaného pro danou zásilku za reprezentativní; že pro tento účel by vzhledem k praxi a zkušenostem získaným v této oblasti měla být učiněna použitelnými vhodná ustanovenínařízení Komise (EHS) č. 2251/92 ze dne 29. července 1992 o kontrole kvality čerstvého ovoce a zeleniny [4], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 3148/94 [5];

vzhledem k tomu, že v obchodě s banány vládne silná konkurence; že sami dotyční obchodníci zavedli přísné kontroly; že kontroly by tedy neměly být v stanoveném stadiu prováděny u obchodníků, kteří nabídnou vhodné záruky co se týče zaměstnanců a překladištních zařízení a kteří mohou zaručit, že banány, které uvádějí na trh ve Společenství splňují normy Společenství; že tato osvobození musí být poskytována členským státem na území, na kterém musí být kontrola v zásadě prováděna; že tato osvobození musí být odňata, pokud nejsou splněny normy a podmínky, které se k nim vztahují;

vzhledem k tomu, že aby mohly být provedeny kontroly, musí obchodníci předložit příslušným subjektům informace;

vzhledem k tomu, že osvědčení o shodě vystavované po dokončení kontrol by nemělo pro banány až do konečného stádia uvádění na trh tvořit doprovodný doklad, ale doklad dokazující shodu banánů s normami Společenství až do stádia dozrávacího skladu, v souladu s rozsahem normy, který bude předkládán na žádost příslušných subjektů; že by mělo být zdůrazněno, že banány, které nesplňují normy stanovené v nařízení (ES) č. 2257/94 nesmí být uvedeny na trh pro spotřebu v čerstvém stavu ve Společenství;

vzhledem k tomu, že Řídící výbor pro banány nevydal v časové lhůtě stanovené svým předsedou stanovisko,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V souladu s tímto nařízením provádějí členské státy kontroly dodržování norem jakosti stanovených v nařízení (ES) č. 2257/94 pro banány kódu KN ex0803 určené k dodání spotřebiteli v čerstvém stavu.

Článek 2

Banány produkované ve Společenství podléhají kontrole shody s normami jakosti Společenství před nakládkou na dopravní prostředek za účelem uvedení na trh v čerstvém stavu. Uvedené kontroly mohou být prováděny v balírně.

Banány, které jsou uvedené na trh mimo produkční region podléhají neohlášeným kontrolám při první vykládce kdekoli ve Společenství.

Kontroly uvedené v předchozích pododstavcích se provádějí s výhradou použití článku 7.

Článek 3

Před propuštěním do volného oběhu budou banány dovezené ze třetích zemí předmětem kontrol shody s normami jakosti Společenství v členském státě první vykládky ve Společenství s výhradou použití článku 7.

Článek 4

1. Ověřování shody se provádí v souladu s článkem 2 a článkem 3, s výjimkou jeho odstavce 7, nařízení (EHS) č. 2251/92.

2. U produktů, u kterých z technických důvodů nemůže být zkontrolována shoda při první vykládce ve Společenství, budou kontroly prováděny následně, nejpozději při příjmu do dozrávacího skladu a co se týče produktů dovezených ze třetích zemí v každém případě před propuštěním do volného oběhu.

3. Po dokončení kontroly shody bude pro zboží, u něhož byla zjištěna shoda s normou, vystaveno osvědčení vypracované v souladu s přílohou I.

Kontrolní osvědčení vystavené pro banány pocházející ze třetích zemí bude předloženo celním orgánům pro propuštění těchto produktů do volného oběhu ve Společenství.

4. V případě nesouladu se použije čl. 3 odst. 9 a následující nařízení (EHS) č. 2251/92.

5. Pokud příslušný subjekt určité zboží nezkontroloval, umístí své úřední razítko na oznámení, jak stanovuje článek 5 nebo, pokud toto není možné, v případě dovezených produktů řádně uvědomí celní orgány jakýmkoli jiným vhodným způsobem.

6. Obchodníci poskytnou všechny prostory požadované příslušným subjektem pro provedení kontrol podle tohoto nařízení.

Článek 5

Dotyčný obchodník nebo jeho zástupce, na kterého se nevztahuje osvobození podle článku 7, oznámí příslušnému subjektu včas všechny informace nezbytné pro identifikaci šarží a podrobné informace o místě a datu balení a zaslání u banánů sklizených ve Společenství, plánované místo a datum vykládky ve Společenství u banánů ze třetích zemí nebo z produkčních regionů Společenství a dodávky do dozrávacích skladů u banánů, které nemohou být zkontrolovány při první vykládce ve Společenství.

Článek 6

1. Kontroly shody budou prováděny útvary nebo subjekty určenými příslušnými vnitrostátními orgány. Tyto subjekty musí předložit vhodné záruky pro provádění těchto kontrol, a zejména co se týče vybavení, školení a zkušenosti.

2. Příslušné vnitrostátní orgány mohou převést odpovědnost za provádění kontrol na za tímto účelem schválené soukromé subjekty, které:

a) mají kontrolory, kteří podstoupili školící kurz uznaný příslušným orgánem;

b) mají vybavení a zařízení nezbytné pro provádění ověřování a analýz potřebných pro kontroly a

c) mají odpovídající zařízení pro sdělování informací.

3. Příslušné orgány pravidelně ověřují vykonávání a účinnost kontrol. Pokud zjistí nepravidelnosti nebo nesrovnalosti, které by mohly ovlivnit správné vykonávání kontrol, nebo pokud již nejsou plněny požadavky, odejmou schválení.

Článek 7

1. Obchodníci uvádějící na trh banány sklizené ve Společenství nebo banány dovezené ze třetích zemí nebudou předmětem kontrol shody s normami jakosti ve stádiích uvedených v článcích 2 a 3, pokud:

a) mají zaměstnance se zkušenostmi s normami jakosti a s kontrolou překladišť;

b) zaznamenávají operace, které provádějí a

c) skýtají záruky, že jakost banánů, které uvádějí na trh, je v souladu s normami Společenství.

Obchodníci osvobození od kontrol obdrží osvědčení o osvobození v souladu se vzorem uvedeným v příloze II.

2. Osvobození od kontrol bude poskytnuto na žádost dotyčného obchodníka kontrolními útvary nebo subjekty jmenovanými příslušnými vnitrostátními orgány buď členského státu produkce u banánů uvedených na trh v produkčním regionu Společenství nebo členského státu vykládky u banánů uvedených na trh kdekoli jinde ve Společenství a banánů dovezených ze třetích zemí. Osvobození od kontrol bude poskytnuto na maximální období tří let a bude obnovitelné. Toto osvobození se použije na celý trh Společenství pro produkty vyložené v členském státě, který osvobození poskytl.

Uvedené útvary nebo subjekty odejmou osvobození, pokud zjistí odchylky nebo nezvyklosti, které by mohly ovlivnit shodu banánů s normami, nebo pokud již nejsou plněny podmínky stanovené v odstavci 1. Odnětí bude buď dočasné nebo trvalé, podle závažnosti zjištěných nedostatků.

Členské státy zřídí registr obchodníků s banány osvobozených od kontrol, přidělí jim registrační číslo a učiní vhodné kroky k rozšíření těchto informací.

3. Příslušné útvary nebo subjekty členských států budou pravidelně ověřovat jakost banánů uváděných na trh obchodníky uvedenými v odstavci 1 a shodu s podmínkami v něm stanovenými. Osvobození obchodníci také poskytnou všechny prostory požadované pro provádění takových ověřování.

Oznámí Komisi seznam obchodníků, kterým bylo poskytnuto osvobození stanovené v tomto článku, a jakákoli odnětí osvobození.

Článek 8

Toto nařízení se použije, aniž by byly dotčeny jakékoli nenahlášené kontroly prováděné následně až do stádia dozrávacího skladiště.

Článek 9

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. dubna 1996.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 1995.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 47, 25.2.1993, s. 1.

[2] Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 105.

[3] Úř. věst. L 245, 20.9.1994, s. 6.

[4] Úř. věst. L 219, 4.8.1992, s. 9.

[5] Úř. věst. L 332, 22.12.1994, s. 28.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Osvědčení o osvobození od kontroly dodržování norem jakosti pro banány

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------