31995R2597Úřední věstník L 270 , 13/11/1995 S. 0001 - 0033


Nařízení Rady (ES) č. 2597/95

ze dne 23. října 1995

o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v určitých oblastech kromě severního Atlantiku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

vzhledem k tomu, že se Evropské společenství stalo členem Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO);

vzhledem k tomu, že v protokolu uzavřeném mezi Radou Evropské unie a Komisí Evropských společenství se stanoví, že Komise bude poskytovat FAO požadované statistiky;

vzhledem k tomu, že v souladu se zásadou subsidiarity lze dosáhnout cílů navrhovaných činností pouze na základně právního aktu Společenství, jelikož jedině Komise může koordinovat potřebnou harmonizaci statistických údajů na úrovni Společenství, zatímco shromažďování rybolovných statistik a potřebné vybavení pro jejich zpracování a kontrolu jejich spolehlivosti přísluší v prvé řadě členským státům;

vzhledem k tomu, že specifický postup při vypracovávání příslušných statistik Společenství, které jsou založeny na národních statistických systémech, vyžaduje úzkou spolupráci mezi členskými státy a Komisí, zejména prostřednictvím Stálého výboru pro zemědělskou statistiku, ustaveného rozhodnutím 72/279/EHS [3],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Každý členský stát sděluje Komisi údaje o úlovcích provedených plavidly zaregistrovanými v tomto členském státě nebo plujícími pod vlajkou tohoto státu a lovícími v určitých oblastech kromě severního Atlantiku, s náležitým ohledem na nařízení Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 ze dne 11. června 1990 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství [4].

Údaje o nominálních odlovech zahrnují veškeré produkty rybolovu vyložené nebo na moři přeložené v jakékoli podobě, ale nezahrnují množství, která byla po odlovu vhozena zpět do moře, spotřebována na plavidle nebo použita na plavidle jako návnada. Údaje se zaznamenávají v ekvivalentní živé hmotnosti vyložené nebo přeložené, zaokrouhlené na celé tuny.

Článek 2

1. Údaje, které se předávají, se týkají nominálních odlovů v každé z hlavních rybolovných oblastí a jejich subdivizích uvedených v příloze 1, popsaných v příloze 2 a vyobrazených v příloze 3. Pro každou hlavní rybolovnou oblast jsou druhy, u kterých jsou údaje vyžadovány, uvedené v příloze 4.

2. Údaje za každý kalendářní rok se předkládají do šesti měsíců po uplynutí tohoto roku.

3. V případě, že plavidla členského státu podle článku 1 neprovozovala v kalendářním roce rybolov v některé z hlavních rybolovných oblastí, sdělí točlenský stát Komisi. Pokud však členské státy rybolov v hlavní rybolovné oblasti provozovaly, předkládají pouze údaje pro kombinace druh/subdivize, u kterých byly v dotčeném ročním období úlovky zaznamenány.

4. Údaje týkající se méně významných druhů ulovených plavidly členských států není nutno sdělovat jednotlivě, ale mohou být shrnuty do jedné položky, pokud hmotnost produktů takto zaznamenaných nepřesahuje 5 % hmotnosti ročních úlovků uskutečněných v dotčené hlavní rybolovné oblasti.

5. Seznamy statistických rybolovných oblastí a jejich subdivizí a seznam druhů mohou být pozměněny postupem podle článku 5.

Článek 3

Nestanoví-li ustanovení přijatá v rámci společné rybářské politiky jinak, je každý členský stát oprávněn používat metody odebírání vzorků pro získávání údajů týkajících se odlovů pro ty části rybářského loďstva, u nichž by byl úplný sběr údajů spojen s nadměrnými použitím administrativních postupů. Tyto postupy odebírání vzorků, jakož i podíl celkových údajů získaných těmito metodami, musejí být členským státem podrobně vysvětleny ve zprávě předložené podle čl. 6 odst. 1.

Článek 4

Členské státy splní své povinnosti podle článků 1 a 2 tím, že předloží údaje na magnetických nosičích ve formátu podle přílohy 5.

S předchozím souhlasem Komise mohou členské státy předkládat údaje v jiné podobě nebo na jiném nosiči.

Článek 5

1. Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc Stálému výboru pro zemědělskou statistiku (dále jen "výbor") jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce některého členského státu.

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k tomuto návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou stanovenou v čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

3. a) Komise přijme zamýšlená opatření, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.

b) Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata. Rada se usnese kvalifikovanou většinou.

Pokud se Rada neusnese ve lhůtě tři měsíce ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise.

Článek 6

1. Ve lhůtě dvanácti měsíců od data vstupu tohoto nařízení v platnost předloží členské státy Komisi zevrubnou zprávu popisující metody vyhotovení údajů o odlovech a upřesňující stupeň reprezentativnosti a spolehlivosti těchto údajů. Komise ve spolupráci se členskými státy vypracuje souhrn těchto zpráv, který předloží k projednání Pracovní skupině Výboru pro zemědělskou statistiku.

2. Členské státy informují Komisi ve lhůtě tří měsíců o všech změnách týkajících se údajů poskytnutých podle odstavce 1.

3. Vyplyne-li z metodologických zpráv podle odstavce 1, že členský stát nemůže ihned splnit požadavky tohoto nařízení a že je nutné provést změny statistického šetření a metodologie, může Komise ve spolupráci s tímto členským státem a Stálým výborem pro zemědělskou statistiku stanovit přechodné období až na dva roky, během kterého musí být dosaženo cíle tohoto nařízení.

4. Metodologické zprávy, přechodná opatření, dostupnost a spolehlivost údajů a ostatní náležité otázky související s prováděním tohoto nařízení přezkoumá jednou za rok Pracovní skupina Výboru pro zemědělskou statistiku.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. ledna 1995.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 23. října 1995.

Za Radu

předseda

P. Solbes Mira

[1] Úř. věst. C 329, 25.11.1994, s. 1.

[2] Úř. věst. C 363, 19.12.1994, s. 60.

[3] Úř. věst. L 179, 7.8.1972, s. 1.

[4] Úř. věst. L 151, 15.6.1990, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 1

SEZNAM HLAVNÍCH RYBOLOVNÝCH OBLASTÍ FAO A JEJICH SUBDIVIZÍ, PRO KTERÉ JE NUTNÉ PŘEDKLÁDAT ÚDAJE

(Popis těchto oblastí a subdivizí viz příloha 2)

VÝCHODNÍ ČÁST STŘEDNÍHO ATLANTIKU (hlavní rybolovná oblast 34)

34.1.1. | Divize Marocké pobřeží |

34.1.2. | Divize Kanárské ostrovy a Madeira |

34.1.3. | Divize Pobřeží Sahary |

34.2. | Podoblast Severní část oceánu |

34.3.1. | Divize Kapverdské pobřeží |

34.3.2. | Divize Kapverdské ostrovy |

34.3.3. | Divize Sherbro (Sierraleonská pánev) |

34.3.4. | Divize Západní část Guinejského zálivu |

34.3.5. | Divize Střední část Guinejského zálivu |

34.3.6. | Divize Jižní část Guinejského zálivu |

34.4.1. | Divize Jihozápadní část Guinejského zálivu |

34.4.2. | Divize Jihozápadní část oceánu |

STŘEDOZEMNÍ MOŘE A ČERNÉ MOŘE (hlavní rybolovná oblast 37)

37.1.1. | Divize Baleáry |

37.1.2. | Divize Lví záliv |

37.1.3. | Divize Sardinie |

37.2.1. | Divize Jaderské moře |

37.2.2. | Divize Jónské moře |

37.3.1. | Divize Egejské moře |

37.3.2. | Divize Levantské moře |

37.4.1. | Divize Marmarské moře |

37.4.2. | Divize Černé moře |

37.4.3. | Divize Azovské moře |

JIHOZÁPADNÍ ATLANTIK (hlavní rybolovná oblast 41)

41.1.1. | Divize Amazonka |

41.1.2. | Divize Natal |

41.1.3. | Divize Salvador |

41.1.4. | Divize Severní část oceánu |

41.2.1. | Divize Santos |

41.2.2. | Divize Rio Grande |

41.2.3. | Divize La Plata |

41.2.4. | Divize Střední Atlantik |

41.3.1. | Divize Severní Patagonie |

41.3.2. | Divize Jižní Patagonie |

41.3.3. | Divize Jižní Atlantik |

JIHOVÝCHODNÍ ATLANTIK (hlavní rybolovná oblast 47)

47.1.1. | Divize Mys Palmeirinhas |

47.1.2. | Divize Mys Salinas |

47.1.3. | Divize Cunene |

47.1.4. | Divize Mys Cross |

47.1.5. | Divize Řeka Oranje |

47.1.6. | Divize Mys Dobré naděje |

47.2.1. | Divize Střední Agulhas |

47.2.2. | Divize Východní Agulhas |

47.3. | Podoblast Jižní Atlantik |

47.4. | Podoblast Tristan da Cunha |

47.5. | Podoblast Svatá Helena a Ascension |

ZÁPADNÍ ČÁST INDICKÉHO OCEÁNU (oblast rybolovu 51)

51.1. | Podoblast Rudé moře |

51.2. | Podoblast Perský záliv |

51.3. | Podoblast Západní část Arabského moře |

51.4. | Podoblast Východní část Arabského moře, Lakadivy a Srí Lanka |

51.5. | Podoblast Somálsko, Keňa a Tanzánie |

51.6. | Podoblast Madagaskar a Mosambický průliv |

51.7. | Podoblast Oceán |

51.8.1. | Divize Marion-Edward |

51.8.2. | Divize Zambezi |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 2

VÝCHODNÍ ČÁST STŘEDNÍHO ATLANTIKU (hlavní rybolovná oblast 34)

Mapa A v příloze 3 udává hranice a podoblasti, divize a subdivize východní části středního Atlantiku (hlavní rybolovná oblast 34). Níže je uveden popis oblasti a jejích podoblastí, divizí a subdivizí. Východní část středního Atlantiku zahrnuje všechny vody ohraničené touto linií:

Od bodu na nejvyšší úrovni hladiny severní Afriky 5°36′ západní délky jihozápadním směrem, podél nejvyšší úrovně hladiny tohoto pobřeží, až k bodu Ponta do Padrão (6°04′36 jižní šířky a 12°19′48 východní délky); odtud podél loxodromy severozápadním směrem až k bodu 6°00′jižní šířky a 12°00′ východní délky; odtud na západ podél 6°00′ jižní šířky po 20°00′západní délky; odtud přímo na sever k rovníku; odtud přímo na západ k 30°00′západní délky; odtud přímo na sever k 5°00′ severní šířky; odtud přímo na západ ke 40°00′ západní délky; odtud přímo na sever k 36°00′ severní šířky; odtud přímo na východ k Punta Marroqui na 5°36′ západní délky; odtud přímo na jih k výchozímu bodu na africkém pobřeží.

Východní část středního Atlantiku se člení následovně:

Podoblast Severní pobřeží (Podoblast 34.1)

a) Divize Marocké pobřeží (Divize 34.1.1.)

Vody ležící mezi 36°00′ severní šířky a 26°00′ severní šířky a východně od linie probíhající přímo na jih od 36°00′ severní šířky podél 13°00 západní délky až k 29′°00′ severní šířky a odtud jihozápadním směrem podél loxodromy k bodu 26°00′ severní šířky a 16°00′ západní délky.

b) Divize Kanárské ostrovy a Madeira (Divize 34.1.2.)

Vody ležící mezi 36°00′ severní šířky a 26°00′ severní šířky a 20°00′ západní délky a linií probíhající od 36°00′ severní šířky podél 13°00′ západní délky k 29°00′ severní šířky a odtud podél loxodromy k bodu 26°00′ severní šířky a 16°00′ západní délky.

c) Divize Pobřeží Sahary (Divize 34.1.3)

Vody ležící mezi 26°00′ severní šířky a 19°00′ severní šířky a východně od 20°00′ západní délky.

Podoblast Severní část oceánu (Podoblast 34.2)

Vody ležící mezi 36°00′ severní šířky a 20°00′ severní šířky a mezi 40°00′ západní délky a 20°00′ západní délky.

Podoblast Jižní pobřeží (Podoblast 34.3)

a) Divize Kapverdské pobřeží (Divize 34.3.1)

Vody ležící mezi 19°00′ severní šířky a 9°00′ severní šířky a východně od 20°00′ západní délky.

b) Divize Kapverdské ostrovy (Divize 34.3.2)

Vody ležící mezi 20°00′ severní šířky a 10°00′ severní šířky a mezi 30°00′ západní délky a 20°00′ západní délky.

c) Divize Sherbro (Sierraleonská pánev) (Divize 34.3.3)

Vody ležící mezi 9°00′ severní šířky a rovníkem a mezi 20°00′ západní délky a 8°00′ západní délky.

d) Divize Západní část Guinejského zálivu (Divize 34.3.4)

Vody ležící severně od rovníku a mezi 8°00′ západní délky a 3°00′ východní délky.

e) Divize Střední část Guinejský záliv (Divize 34.3.5)

Vody ležící severně od rovníku a východně od 3°00′ východní délky.

f) Divize Jižní část Guinejského zálivu (Divize 34.3.6)

Vody ležící mezi rovníkem a 6°00′ jižní šířky a východně od 3°00′ východní délky. Tato oblast zahrnuje i vody ústí řeky Kongo jižně od 6°00′ jižní šířky, ohraničené linií probíhající od bodu u Ponta do Padrão (6°04′36″ jižní šířky a 12°19′48″ východní délky) podél loxodromy severozápadním směrem až k bodu 6°00′ jižní šířky a 12°00′ východní délky a odtud přímo na východ podél 6°00′ jižní šířky k africkému pobřeží a odtud podél afrického pobřeží k výchozímu bodu u Ponta do Padrão.

Podoblast Jižní část oceánu (Podoblast 34.4)

a) Divize Jihozápadní část Guinejského zálivu (Divize 34.4.1)

Vody ležící mezi rovníkem a 6°00′ jižní šířky a mezi 20°00′ západní délky a 3°00′ východní délky.

b) Divize Jihozápadní část oceánu (Divize 34.4.2)

Vody ležící mezi 20°00′ severní šířky a 5°00′ severní šířky a mezi 40°00′ západní délky a 30°00′ západní délky; vody ležící mezi 10°00′ severní šířky a rovníkem a mezi 30°00′ západní délky a 20°00′ západní délky.

STŘEDOZEMNÍ MOŘE A ČERNÉ MOŘE (hlavní rybolovná oblast 37)

Mapa B v příloze III udává hranice a podoblasti a divize Středozemního moře a Černého moře (hlavní rybolovná oblast 37). Níže je uveden popis této oblasti a jejích subdivizí.

Statistická oblast Středozemní moře a Černé moře zahrnuje všechna mořské vody a) Středozemního moře, b) Marmarského moře, c) Černého moře a d) Azovského moře. Mořská území zahrnují i brakické laguny a všechna ostatní území, v nichž převažují mořské ryby a jiné organismy žijící ve slané vodě. Západní a jihovýchodní hranice probíhá následovně:

a) západní hranice: linie probíhající od Punta Marroqui podél 5°36′ západní délky přímo na jih k pobřeží Afriky.

b) jihovýchodní hranice: severní přístup (od Středozemního moře) do Suezského kanálu.

PODOBLASTI A DIVIZE STATISTICKÉ OBLASTI STŘEDOZEMNÍ MOŘE

Západní část Středozemního moře (Podoblast 37.1) zahrnuje následující divize:

a) Baleáry (Divize 37.1.1)

Vody západní části Středozemního moře, ohraničené linií probíhající od pobřeží Afriky na hranici mezi Alžírskem a Tuniskem přímo na sever k 38°00′ severní šířky; odtud přímo na západ až k 8°00′ východní délky; odtud přímo na sever k 41°20′ severní šířky; odtud na západ podél loxodromy k pobřeží pevniny na východním konci hranice mezi Francií a Španělskem; odtud podél španělského pobřeží k Punta Marroqui; odtud přímo na jih podél 5°36′ západní délky až k pobřeží Afriky; odtud sleduje africké pobřeží východním směrem k výchozímu bodu.

b) Lví záliv (Divize 37.1.2)

Vody severozápadní části Středozemního moře, ohraničené linií probíhající od pobřeží pevniny na východním konci hranice mezi Francií a Španělskem podél loxodromy východním směrem k 8°00′ stupni východní délky a 41°20′ severní šířky; odtud severním směrem podél loxodromy k pobřeží pevniny na hranici mezi Francií a Itálií; odtud jihozápadním směrem podél francouzského pobřeží k výchozímu bodu.

c) Sardinie (Divize 37.1.3)

Vody Tyrhénského moře a sousedících vodstev, ohraničené linií probíhající od pobřeží Afriky na hranici mezi Alžírskem a Tuniskem přímo na sever k 38°00′ severní šířky; odtud přímo na západ až k 8°00′ východní délky; odtud přímo na sever k 41°20′ severní šířky; odtud severním směrem podél loxodromy k pobřeží pevniny na hranici mezi Francií a Itálií; odtud podél italského pobřeží k 38°00′ severní šířky; odtud přímo na západ podél 38°00′ severní šířky k pobřeží Sicílie; odtud podél severního pobřeží Sicílie k Trapani; odtud podél loxodromy k mysu Bon; odtud západním směrem podél tuniského pobřeží k výchozímu bodu.

Oblast Střední část Středozemního moře (Podoblast 37.2) zahrnuje následující divize:

a) Jaderské moře (Divize 37.2.1)

Vody Jaderského moře severně od linie probíhající mezi Albánií a bývalou Jugoslávií na východní pobřeží Jaderského moře přímo na západ k mysu Gargano na italském pobřeží.

b) Jónské moře (Divize 37.2.2)

Vody střední části Středozemního moře a sousedících vodstev, ohraničené linií probíhající od bodu na 25°00′ východní délky na pobřeží severní Afriky přímo na sever až k 34°00′ severní šířky; odtud přímo na západ až k 23°00′ východní délky; odtud přímo na sever k řeckému pobřeží; odtud podél západního pobřeží Řecka a pobřeží Albánie k hranici mezi Albánií a bývalou Jugoslávií; odtud přímo na západ k mysu Gargano na italském pobřeží; odtud podél italského pobřeží k 38°00′ severní šířky; odtud přímo na západ podél 38°00′ severní šířky k pobřeží Sicílie; odtud podél severního pobřeží Sicílie k Trapani; odtud podél loxodromy od Trapani k mysu Bon; odtud východním směrem k výchozímu bodu na pobřeží severní Afriky.

Východní část Středozemního moře (Podoblast 37.3) zahrnuje následující divize:

a) Egejské moře (Divize 37.3.1)

Vody Egejského moře a sousedících vodstev, ohraničené linií probíhající od 23°00′ východní délky na jižním pobřeží Řecka přímo na jih až k 34°00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k 29°00′ východní délky; odtud přímo na sever k pobřeží Turecka; odtud podél západního pobřeží Turecka ke Kum Kale; odtud podél loxodromy od Kum Kale k mysu Hellas; odtud podél tureckého a řeckého pobřeží k výchozímu bodu.

b) Levantské moře (Divize 37.3.2)

Vody Středozemního moře východně od linie probíhající od 25°00′ východní délky na pobřeží severní Afriky přímo na sever až k 34°00′ severní šířky; odtud přímo na východ k 29°00′ východní délky; odtud přímo na sever k tureckému pobřeží; odtud podél tureckého pobřeží a jiných středomořských států k výchozímu bodu.

Černé moře (Podoblast 37.4) zahrnuje následující divize:

a) Marmarské moře (Divize 37.4.1)

Vody Marmarského moře jsou na západě ohraničeny linií probíhající od mysu Hellas ke Kum Kale při vstupu do Dardanel a na východě linií probíhající od Kumdere přes Bospor.

b) Černé moře (Divize 37.4.2)

Vody Černého moře a sousedních vodstev jsou na jihozápadě ohraničeny linií probíhající od Kumdere přes Bospor a na severovýchodě linií probíhající od výběžku Takil na Kerčském poloostrově k výběžku Panagija na poloostrově Taman.

c) Azovské moře (Divize 37.4.3)

Vody Azovského moře leží severně od linie probíhající podél jižního vstupu Kerčského průlivu od výběžku Takil na 45°06′ severní šířky a 36°27′ východní délky na Kerčském poloostrově k výběžku Panagija na 45°08′ severní šířky a 36°38′ východní délky na poloostrově Taman.

JIHOZÁPADNÍ ATLANTIK (hlavní rybolovná oblast 41)

Mapa C v příloze 3 udává hranice a členění jihozápadního Atlantiku (hlavní rybolovná oblast 41).

Divize jsou popsány níže.

Jihozápadní Atlantik (hlavní rybolovná oblast 41) zahrnuje všechny vody ohraničené linií probíhající od pobřeží Jižní Ameriky podél 5°00′ severní šířky k 30°00′ západní délky; odtud přímo na jih k rovníku; odtud přímo na východ k 20°00′ západní délky; odtud přímo na jih k 50°00′ jižní šířky; odtud přímo na západ k 50°00′ západní délky; odtud přímo na jih k 60°00′ jižní šířky; odtud přímo na západ k 67°16′ západní délky; odtud přímo na sever k bodu na 56°22′ jižní šířky a 67°16′ západní délky; odtud přímo na východ podél linie na 56°22′ až k bodu na 65°43′; odtud podél spojnice bodů 55°22′ jižní šířky 65°43′ západní délky, 55°11′ jižní šířky 66°04′ západní délky a 55°07′ jižní šířky 66°25′ západní délky; odtud severním směrem podél pobřeží Jižní Ameriky k výchozímu bodu.

Jihozápadní Atlantik se člení následovně:

Divize Amazonka (Divize 41.1.1)

Všechny vody, ohraničené linií probíhající od pobřeží Jižní Ameriky u 5°00′severní šířky podél této rovnoběžky až k průsečíku se 40. poledníkem západní délky; odtud přímo na jih tam, kde se tento poledník dotýká brazilského pobřeží; potom podél pobřeží Jižní Ameriky severozápadním směrem k výchozímu bodu.

Divize Natal (Divize 41.1.2)

Vody ohraničené linií probíhající od pobřeží Brazílie podél 40°00′ západní délky přímo na sever až k bodu, kde protíná rovník; odtud přímo na východ podél rovníku až k 32°00′ západní délky; odtud přímo na jih k 10°00′ jižní šířky; odtud přímo na západ tam, kde se 10°00′ jižní šířky dotýká pobřeží Jižní Ameriky; odtud severním směrem podél pobřeží Jižní Ameriky k výchozímu bodu.

Divize Salvador (Divize 41.1.3)

Vody ohraničené linií probíhající od pobřeží Jižní Ameriky přímo na východ podél 10°00′ jižní šířky až k bodu, kde protíná 35°00′ západní délky; odtud přímo na jih k 20°00′ jižní šířky; odtud podél této rovnoběžky přímo na západ k pobřeží Jižní Ameriky; odtud severním směrem podél pobřeží Jižní Ameriky k výchozímu bodu.

Divize Severní část oceánu (Divize 41.1.4)

Vody ohraničené linií probíhající od 5°00′ severní šířky 40°00′ západní délky přímo na východ ke 30°00′ západní délky; odtud přímo na jih k rovníku; odtud přímo na východ k 20°00′ západní délky; odtud přímo na jih k 20°00′ jižní šířky; odtud přímo na západ k 35°00′ západní délky; odtud přímo na sever k 10°00′ jižní šířky; odtud přímo na východ k 32°00′ západní délky; odtud přímo na sever k rovníku; odtud přímo na západ k 40°00′ západní délky; odtud přímo na sever k výchozímu bodu.

Divize Santos (Divize 41.2.1)

Vody ohraničené linií probíhající od pobřeží Jižní Ameriky přímo na východ podél 20°00′ jižní šířky až k bodu, kde protíná 39. poledník západní délky; odtud přímo na jih k 29°00′ jižní šířky; odtud přímo na západ podél této rovnoběžky k pobřeží Jižní Ameriky; odtud severním směrem podél pobřeží Jižní Ameriky k výchozímu bodu.

Divize Rio Grande (Divize 41.2.2)

Vody ohraničené linií probíhající od pobřeží Jižní Ameriky přímo na východ podél 29°00′ jižní šířky až k bodu, kde protíná 45. poledník západní délky; odtud přímo na jih k 34°00′ jižní šířky; odtud přímo na západ podél této rovnoběžky k pobřeží Jižní Ameriky; odtud severním směrem podél pobřeží Jižní Ameriky k výchozímu bodu.

Divize La Plata (Divize 41.2.3)

Vody ohraničené linií probíhající od pobřeží Jižní Ameriky podél 34°00′ jižní šířky až k bodu, kde protíná 50. poledník západní délky; odtud přímo na jih k 40°00′ jižní šířky; odtud přímo na západ podél této rovnoběžky k pobřeží Jižní Ameriky; odtud severním směrem podél pobřeží Jižní Ameriky k výchozímu bodu.

Divize Střední Atlantik (Divize 41.2.4)

Vody ohraničené linií probíhající od 20°00′ jižní šířky 39°00′ západní délky přímo na východ k 20°00′ západní délky; odtud přímo na jih k 40°00′ jižní šířky; odtud přímo na západ k 50°00′ západní délky; odtud přímo na sever k 34°00′ jižní šířky; odtud přímo na východ k 45°00′ západní délky; odtud přímo na sever k 29°00′ jižní šířky; odtud přímo na východ k 39°00′ západní délky; odtud přímo na sever k výchozímu bodu.

Divize Severní Patagonie (Divize 41.3.1)

Vody ohraničené linií probíhající od pobřeží Jižní Ameriky podél 40°00′ jižní šířky přímo na východ až k bodu, kde protíná 50. poledník západní délky; odtud přímo na jih k 48°00′ jižní šířky; odtud přímo na západ podél této rovnoběžky k pobřeží Jižní Ameriky; odtud severním směrem podél pobřeží Jižní Ameriky k výchozímu bodu.

Divize Jižní Patagonie (Divize 41.3.2)

Vody ohraničené linií probíhající od pobřeží Jižní Ameriky podél 48°00′ jižní šířky přímo na východ až k bodu, kde protíná 50. poledník západní délky; odtud přímo na jih k 60°00′ jižní šířky; odtud přímo na západ podél této rovnoběžky k poledníku 67°16′ západní délky; odtud přímo na sever k 56°22′ jižní šířky 67°16′ západní délky; odtud podél loxodromy spojující body 56°22′ jižní šířky 65°43′ západní délky, 55°22′ jižní šířky 65°43′ západní délky, 55°11′ jižní šířky 66°04′ západní délky a 55°07′ jižní šířky 66°25′ západní délky; odtud severním směrem podél pobřeží Jižní Ameriky k výchozímu bodu.

Divize Jižní Atlantik (Divize 41.3.3)

Vody ohraničené linií probíhající od bodu na 40°00′ jižní šířky 50°00′ západní délky přímo na východ k 20°00′ západní délky; odtud přímo na jih k 50°00′ jižní šířky; odtud přímo na sever k výchozímu bodu.

JIHOVÝCHODNÍ ATLANTIK (hlavní rybolovná oblast 47)

Mapa D v příloze 3 udává hranice a členění jihovýchodního Atlantiku (hlavní rybolovná oblast 47). Níže je uveden popis oblasti podle úmluvy ICSEAF.

Jihovýchodní Atlantik (hlavní rybolovná oblast 47) zahrnuje vody ohraničené linií začínající v bodu 6°04′36″ jižní šířky 12°19′48″ východní délky a odtud probíhající severozápadním směrem podél loxodromy k bodu, kde se protínají 12. poledník východní délky a 6. rovnoběžka jižní šířky; odtud přímo na západ podél této rovnoběžky k 20°00′ západní délky; odtud přímo na jih k 50°00′ jižní šířky; odtud přímo na východ podél této rovnoběžky až k 30°00′ východní délky; odtud přímo na sever podél tohoto poledníku k pobřeží afrického kontinentu; odtud západním směrem podél pobřeží k výchozímu bodu.

Jihovýchodní Atlantik (hlavní rybolovná oblast 47) se člení následovně:

Podoblast Západní pobřeží (Podoblast 47.1)

a) Divize Mys Palmeirinhas (Divize 47.1.1)

Vody ležící mezi 6°00′ jižní šířky a 10°00′ jižní šířky a východně od 10°00′ východní délky. Do této divize nepatří vody ústí řeky Kongo (Zair), t.j. vody ležící severovýchodně od linie probíhající od Punta do Padrão (6°04′36″ jižní šířky 12°19′48″ východní délky) k bodu na 6°00′ jižní šířky a 12°00′ východní délky.

b) Divize Mys Salinas (Divize 47.1.2)

Vody ležící mezi 10°00′ jižní šířky a 15°00′ jižní šířky a východně od 10°00′ východní délky.

c) Divize Cunene (Divize 47.1.3)

Vody ležící mezi 15°00′ jižní šířky a 20°00′ jižní šířky a východně od 10°00′ východní délky.

d) Divize Mys Cross (Divize 47.1.4)

Vody ležící mezi 20°00′ jižní šířky a 25°00′ jižní šířky a východně od 10°00′ východní délky.

e) Divize Řeka Oranje (Divize 47.1.5)

Vody ležící mezi 25°00′ jižní šířky a 30°00′ jižní šířky a východně od 10°00′ východní délky.

f) Mys Dobré naděje (Divize 47.1.6)

Vody ležící mezi 30°00′ jižní šířky a 40°00′ jižní šířky a mezi 10°00′ východní délky a 20°00′ východní délky.

Podoblast Pobřeží Agulhas (Podoblast 47.2)

a) Divize Střední Agulhas (Divize 47.2.1)

Vody ležící severně od 40°00′ jižní šířky a mezi 20°00′ východní délky a 25°00′ východní délky.

b) Divize Východní Agulhas (Divize 47.2.2)

Vody ležící severně od 40°00′ jižní šířky a mezi 25°00′ východní délky a 30°00′ východní délky.

Podoblast Jižní Atlantik (Podoblast 47.3)

Vody ležící mezi 40°00′ jižní šířky a 50°00′ jižní šířky a mezi 10°00′ východní délky a 30°00′ východní délky.

Podoblast Tristan da Cunha (Podoblast 47.4)

Vody ležící mezi 20°00′ jižní šířky a 50°00′ jižní šířky a mezi 20°00′ západní délky a 10°00′ východní délky.

Podoblast Svatá Helena a Ascension (Podoblast 47.5)

Vody ležící mezi 6°00′ jižní šířky a 20°00′ jižní šířky a mezi 20°00′ západní délky a 10°00′ východní délky.

ZÁPADNÍ ČÁST INDICKÉHO OCEÁNU (hlavní rybolovná oblast 51)

Západní část Indického oceánu obecně zahrnuje:

a) Rudé moře;

b) Adenský záliv;

c) záliv mezi íránským pobřežím a Arabským poloostrovem;

d) Arabské moře;

e) část Indického oceánu, včetně Mosambického průlivu, ležící mezi 30°00′ východní délky a 80°00′ východní délky a severně od linie antarktické konvergence, včetně vod kolem Srí Lanky.

Mapa E v příloze 3 udává hranice a podoblasti západní části Indického oceánu (hlavní rybolovná oblast 51).

Západní část Indického oceánu je vymezena těmito hranicemi:

- hranice se Středozemním mořem: severní vjezd do Suezského průplavu,

- západní mořská hranice: linie začínající na východním pobřeží Afriky u 30°00′ východní délky a probíhající přímo na jih až k 45°00′ jižní šířky,

- východní mořská hranice: loxodroma začínající na jižním pobřeží Indie (Point Calimere) a odtud probíhající severovýchodním směrem k bodu na 82°00′ východní délky 11°00′ severní šířky, odtud přímo na východ k 85°00′ východní délky; odtud přímo na jih až k 3°00′ severní šířky; odtud přímo na západ k 80°00′ východní délky; odtud přímo na jih k 45°00′ jižní šířky,

- jižní hranice: linie probíhající podél 45. rovnoběžky od 30°00′ východní délky do 80°00′ východní délky.

Západní část Indického oceánu se člení následovně:

Podoblast Rudé moře (Podoblast 51.1)

- severní hranice: severní vjezd do Suezského průplavu,

- jižní hranice: loxodroma vedoucí od hranice mezi Etiopií a Džibutskem na pobřeží Afriky přes ústí Rudého moře k hranici mezi bývalou Jemenskou arabskou republikou a bývalou Jemenskou lidovou demokratickou republikou na Arabském poloostrově.

Podoblast Perský záliv (Podoblast 51.2)

Ústí Perského zálivu je ohraničeno linií začínající na severní špičce poloostrova Musandam a odtud probíhající přímo na východ k pobřeží Íránu.

Podoblast Západní část Arabského moře (Podoblast 51.3)

Východní a jižní hranicí je linie probíhající od hranice mezi Íránem a Pákistánem na pobřeží Asie přímo na jih k 20. rovnoběžce severní šířky; odtud přímo na východ k 65°00′ východní délky; odtud přímo na jih k 10°00′ severní šířky; odtud přímo na západ k pobřeží Afriky; zbývající hranice na moři jsou společnými hranicemi s podoblastmi 51.1 a 51.2 (viz výše).

Podoblast Východní část Arabského moře, Lakadivy a Srí Lanka (Podoblast 51.4)

Hranice na moři odpovídá linii, která začíná od pobřeží Asie na hranici mezi Íránem a Pákistánem a odtud probíhá přímo na jih k 20. rovnoběžce severní šířky; odtud přímo na východ k 65°00′ východní délky; odtud přímo na jih k 10°00′ jižní šířky; odtud přímo na východ k 80°00′ východní délky; odtud přímo na sever k 3°00′ severní šířky; odtud přímo na východ k 85°00′ východní délky; odtud přímo na sever k 11°00′ severní šířky; odtud přímo na západ k 82°00′ východní délky; odtud podél loxodromy jihozápadním směrem k jihovýchodnímu pobřeží Indie.

Podoblast Somálsko, Keňa a Tanzánie (Podoblast 51.5)

Linie začínající na pobřeží Somálska na 10°00′ severní šířky a probíhající přímo na východ k 65°00′ východní délky; odtud přímo na jih k 10°00′ jižní šířky; odtud přímo na západ k 45°00′ východní délky; odtud přímo na jih k 10°28′ jižní šířky; odtud přímo na západ k východnímu pobřeží Afriky mezi Ras Mwambo (na severu) a vesnicí Mwambo (na jihu).

Podoblast Madagaskar a Mosambický průliv (Podoblast 51.6)

Linie začínající na východnímu pobřeží Afriky mezi Ras Mwambo (na severu) a vesnicí Mwambo (na jihu) na bodu 10°28′ jižní šířky a probíhající přímo na východ podél 45°00′ východní délky; odtud přímo na sever k 10°00′ jižní šířky; odtud přímo na východ k 55°00′ východní délky; odtud přímo na jih k 30°00′ jižní šířky; odtud přímo na západ k 40°00′ východní délky; odtud přímo na sever k pobřeží Mosambiku.

Podoblast Oceán (Západní část Indického oceánu) (Podoblast 51.7)

Linie začínající na bodu 10°00′ jižní šířky a 55°00′ východní délky a odtud probíhající přímo na východ k 80°00′ východní délky; odtud přímo na jih k 45°00′ jižní šířky; odtud přímo na západ k 40°00′ východní délky; odtud přímo na sever k 30°00′ jižní šířky; odtud přímo na východ východ k 55°00′ východní délky; odtud přímo na sever k výchozímu bodu na 10°00′ jižní šířky.

Podoblast Mosambik (Podoblast 51.8)

Tato podoblast zahrnuje vody ležící severně od 45. rovnoběžky jižní šířky a mezi 30°00′ východní délky a 40°00′ východní délky. Tato podoblast se člení na dvě divize:

Divize Marion-Edward (Divize 51.8.1)

Vody ležící mezi 40°00′ jižní šířky a 50°00′ jižní šířky a mezi 30°00′ východní délky a 40°00′ východní délky.

Divize Zambezi (Divize 51.8.2)

Vody ležící severně od 40°00′ jižní šířky a mezi 30°00′ východní délky a 40°00′ východní délky.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 3

A: VÝCHODNÍ ČÁST STŘEDNÍHO ATLANTIKU (hlavní rybolovná oblast 34)

+++++ TIFF +++++

B: STŘEDOZEMNÍ MOŘE A ČERNÉ MOŘE (hlavní rybolovná oblast 37)

+++++ TIFF +++++

C: JIHOZÁPADNÍ ATLANTIK (hlavní rybolovná oblast 41)

+++++ TIFF +++++

D: JIHOVÝCHODNÍ ATLANTIK (hlavní rybolovná oblast 47)

+++++ TIFF +++++

E: ZÁPADNÍ ČÁST INDICKÉHO OCEÁNU (hlavní rybolovná oblast 51)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 4

SEZNAM DRUHŮ, O KTERÝCH SE PŘEDKLÁDAJÍ ÚDAJE ZA KAŽDOU HLAVNÍ RYBOLOVNOU OBLAST

V seznamu jsou druhy, jejichž úlovky byly uvedeny v oficiálních statistikách. Členské státy by měly předkládat údaje o každém z určených druhů, jsou-li dostupné. Nemohou-li být jednotlivé druhy určeny, musejí se údaje seskupit a předložit pod položkou představující co možná nejpodrobnější rozčlenění.

Poznámka:

zkratka "b.n." ("n.e.i.") u názvů ryb znamená "blíže neurčeno" ("not elsewhere identified").

VÝCHODNÍ ČÁST STŘEDNÍHO ATLANTIKU (hlavní rybolovná oblast 34)

anglický název | vědecký název | 3-alfa kód |

European eel | Anguilla anguilla | ELE |

Shads, n.e.i. | Alosa spp. | SHZ |

West African ilisha | Ilisha africana | ILI |

Flatfishes, n.e.i. | Pleuronectiformes | FLX |

Lefteye flounders | Bothidae | LEF |

Common sole | Solea vulgaris | SOL |

Wedge (= Senegal) sole | Dicologoglossa cuneata | CET |

Soles, n.e.i. | Soleidae | SOX |

Tonguefishes n.e.i. | Cynoglossidae | TOX |

Megrim | Lepidorhombus whiffiagonis | MEG |

Greater forkbeard | Phycis blennoides | GFB |

Pouting (= Bib) | Trisopterus luscus | BIB |

Blue whiting (= Poutassou) | Micromesistius poutassou | WHB |

European hake | Merluccius merluccius | HKE |

Senegalese hake | Merluccius senegalensis | HKM |

Hakes n.e.i. | Merluccius spp. | HKX |

Gadiformes n.e.i. | Gadiformes | GAD |

Sea catfishes n.e.i. | Ariidae | CAX |

European conger | Conger conger | COE |

Conger eels n.e.i. | Congridae | COX |

Slender snipefish | Macrorhamphosus scolopax | SNS |

Alfonsinos | Beryx spp. | ALF |

John dory | Zeus faber | JOD |

Silver John dory | Zenopsis conchifer | JOS |

Boarfishes | Caproidae | BOR |

Demersal percomorphs n.e.i. | Perciformes | DPX |

Dusky grouper | Epinephelus guaza | GPD |

White grouper | Epinephelus aeneus | GPW |

Groupers n.e.i. | Epinephelus spp. | GPX |

Wreckfish | Polyprion americanus | WRF |

Groupers, seabasses n.e.i. | Serranidae | BSX |

Spotted seabass | Dicentrarchus punctatus | SPU |

Seabass | Dicentrarchus labrax | BSS |

Bigeyes n.e.i. | Priacanthus spp. | BIG |

Cardinalfishes n.e.i. | Apogonidae | APO |

Tilefishes | Branchiostegidae | TIS |

Bonnetmouths, rubyfishes, etc. | Emmelichthyidae | EMT |

Snappers n.e.i. | Lutjanus spp. | SNA |

Snappers, iobfishes, n.e.i. | Lutjanidae | SNX |

Rubberlip grunt | Plectorhinchus mediterraneus | GBR |

Bastard grunt | Pomadasys incisus | BGR |

Sompat grunt | Pomadasys jubelini | BUR |

Bigeye grunt | Brachydeuterus auritus | GRB |

Grunts, swetlips, n.e.i. | Haemulidae (= Pomedasyidae) | GRX |

Drums | Sciaena spp. | DRU |

Shi drum (= Corb) | Umbrina cirrosa | COB |

Meagre | Argyrosomus regius | MGR |

Boe drum | Pteroscion peli | DRS |

Law croaker | Pseudotolithus brachygnatus | CKL |

Cassave croaker | Pseudotolithus senegalensis | PSS |

Bobo croaker | Pseudotolithus elongatus | PSE |

West African croakers | Pseudotolithus spp. | CKW |

Croakers, drums n.e.i. | Sciaenidae | CDX |

Red (= blackspot) seabream | Pagellus bogaraveo | SBR |

Common pandora | Pagellus erythrinus | PAC |

Axillary seabream | Pagellus acarne | SBA |

Red pandora | PagelIus bellottii | PAR |

Pandoras n.e.i. | Pagellus spp. | PAX |

Sargo breams n.e.i. | Diplodus spp. | SRG |

Largeeye dentex | Dentex macrophthalmus | DEL |

Common dentex | Dentex dentex | DEC |

Angolan dentex | Dentex angolensis | DEA |

Congo dentex | Dentex congoensis | DNC |

Dentex n.e.i. | Dentex spp. | DEX |

Black seabream | Spondyliosoma cantharus | BRB |

Saddled seabream | Oblada melanura | SBS |

Bluespotted seabream | Sparus caeruleostictus | BSC |

Red porgy | Pagrus pagrus | RPG |

Gilthead seabream | Sparus auratus | SBG |

Pargo breams n.e.i. | Sparus (= Pagrus) spp. | SBP |

Bogue | Boops boops | BOG |

Porgies, seabreams n.e.i. | Sparidae | SBX |

Picarels | Spicara spp. | PIC |

Surmullets (= Redmullets) | Mullus spp. | MUX |

West African goatfish | Pseudopeneus prayensis | GOA |

Goatfishes, red mullets n.e.i. | Mullidae | MUM |

African sicklefish | Drepane africana | SIC |

Spadefish | Ephippidae | SPA |

Percoids n.e.i. | Percoidei | PRC |

Bearded brotula | Brotula barbata | BRD |

Surgeonfishes | Acanthuridae | SUR |

Gurbards, searobins n.e.i. | Triglidae | GUX |

Triggerfish, durgons | Balistidae | TRI |

Angler (= Monk) | Lophius piscatorius | MON |

Anglerfishes n.e.i. | Lophiidae | ANF |

Needlefishes n.e.i. | Belonidae | BEN |

Flyingfishes n.e.i. | Exocoetidae | FLY |

Barracudas | Sphyraena spp. | BAR |

Flathead gray mullet | Mugil cephalus | MUF |

Giant African threadfin | Polydactylus quadrifilis | TGA |

Lesser African threadfin | Galeoides decadactylus | GAL |

Royal threadfin | Pentenemus quinquarius | PET |

Threadfins, tassefishes n.e.i. | Polynemidae | THF |

Pelagic percomorphs n.e.i. | Perciformes | PPX |

Bluefish | Pomatomus saltatrix | BLU |

Cobia | Rachycentron canadum | CBA |

Atlantic horse mackerel | Trachurus trachurus | HOM |

Amberjacks n.e.i. | Seriola spp. | AMX |

Scads | Decapterus spp. | SDX |

Crevalle jack | Caranx hippos | CVJ |

False scad | Decapterus rhonchus | HMV |

Jacks, crevalles n.e.i. | Caranx spp. | TRE |

Lookdown fish | Selene dorsalis | LUK |

Pompanos | Trachinotus spp. | POX |

Amberjacks n.e.i. | Seriola spp. | AMX |

Leerfish (= Garrick) | Lichia amia | LEE |

Atlantic bumper | Chloroscombrus chrysurus | BUA |

Common dolphinfish | Coryphaena hippurus | DOL |

Blue butterfish | Stromateus fiatola | BLB |

Butterfishes, silver pomfrets | Stromateidae | BUX |

Bonefish | Albula vulpes | BOF |

Round sardinella | SardineIla aurita | SAA |

Madeiran sardinella | Sardinella madeirensis | SAE |

Sardinellas | Sardinella spp. | SIX |

Bonga shad | Ethmalosa fimbriata | BOA |

European pilchard (sardine) | Sardina pilchardus | PIL |

European anchovy | Engraulis encrasicolus | ANE |

Clupeoids n.e.i. | Clupeoidei | CLU |

Atlantic bonito | Sarda sarda | BON |

Plain bonito | Orcynopsis unicolor | BOP |

Wahoo | Acanthocybium solandri | WAH |

West African Spanish mackerel | Scomberomorus tritor | MAW |

Frigate and bullet tunas | Auxis thazard, A rochei | FRZ |

Northern bluefin tuna | Thunnus thynnus | BFT |

Albacore | Thunnus alalunga | ALB |

Yellowfin tuna | Thunnus albacares | YFT |

Bigeye tuna | Thunnus obesus | BET |

Tunas n.e.i. | Thunnini | TUN |

Atlantic sailfish | Istiophorus albicans | SAI |

Atlantic blue marlin | Makaira nigricans | BUM |

White marlin | Tetrapturus albidus | WHM |

Marlins, sailfishes, spearfishes | Istiophoridae | BIL |

Swordfish | Xiphias gladius | SWO |

Tuna-like fishes n.e.i. | Scombroidei | TUX |

Largehead hairtail | Trichiurus lepturus | LHT |

Silver scabbardfish | Lepidopus caudatus | SFS |

Black scabbardfish | Aphanopus carbo | BSF |

Hairtails, sulassfishes n.e.i. | Trichiuridae | CUT |

Chub mackerel | Scomber japonicus | MAS |

Atlantic mackerel | Scomber scombrus | MAC |

"Scomber" mackerels n.e.i. | Scomber spp. | MAZ |

Mackerel like fishes n.e.i. | Scombroidei | MKX |

Smoothhounds | Mustelus spp. | SDV |

Skates and rays n.e.i. | Rajiformes | SRX |

Sharks, rays, skates, n.e.i. | Elasmobranchii | SKX |

Marine fishes n.e.i. | Osteichthyes | MZZ |

Marine crabs n.e.i. | Reptantia | CRA |

Tropical spiny lobsters n.e.i. | Panulirus spp. | SLV |

Palinurid spiny lobsters n.e.i. | Palinurus spp. | CRW |

Norway lobster | Nephrops norvegicus | NEP |

European lobster | Homarus gammarus | LBE |

Caramote prawn | Penaeus kerathurus | TGS |

Southern pink shrimp | Penaeus notialis | SOP |

Penaeus shrimps n.e.i. | Penaeus spp. | PEN |

Deepwater rose shrimp | Parapenaeus longirostris | DPS |

Giunea shrimp | Parapenaeopsis atlantica | GUS |

Scarlet shrimp | Plesiopenaeus edwardsianus | SSH |

Paleamonid shrimps | Palaemonidae | PAL |

Nanantian decapods n.e.i. | Natantia | DCP |

Marine crustaceans n.e.i. | Crustacea | CRU |

Gastropods n.e.i. | Gastropoda | GAS |

Cupped oysters n.e.i. | Crassostrea spp. | OYC |

Sea mussels | Mytilidae | MSX |

Cephalopods n.e.i. | Cephalopoda | CEP |

Common cuttlefish | Sepia officinalis | CTC |

Cuttlefishes, bobtail squids | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

Common squids | Loligo spp. | SQC |

Common octopus | Octopus vulgaris | OCC |

Octopusses | Octopodidae | OCT |

Squids n.e.i. | Loliginidae, Ommastrephidae | SQU |

Marine molluscs n.e.i. | Mollusca | MOL |

Marine turtles n.e.i. | Testudinata | TTX |

STŘEDOZEMNÍ MOŘE A ČERNÉ MOŘE (hlavní rybolovná oblast 37)

anglický název | vědecký název | 3-alfa kód |

Sturgeons n.e.i. | Acipenseridae | STU |

European eel | Anguilla anguilla | ELE |

Pontic shad | Alosa pontica | SHC |

Shads n.e.i. | Alosa spp. | SHD |

Azov tuylka | Clupeonella cultriventris | CLA |

Flatfishes n.e.i. | Pleuronectiformes | FLX |

European plaice | Pleuronectes platessa | PLE |

European flounder | Platichthys flesus | FLE |

Common sole | Solea vulgaris | SOL |

Megrim | Lepidorhombus whiffiagonis | MEG |

Turbot | Psetta maxima | TUR |

Black sea turbot | Psetta maeotica | TUB |

Greater forkbeard | Phycis blennoides | GFB |

Poor cod | Trisopterus minutus | POD |

Pouting (= Bib) | Trisopterus luscus | BIB |

Blue whiting (= Poutassou) | Micromesistius poutassou | WHB |

Whiting | Merlangius merlangus | WHG |

European hake | Merluccius merluccius | HKE |

Gadiformes n.e.i. | Gadiformes | GAD |

Argentines | Argentina spp. | ARG |

Brushtooth lizardfish | Saurida undosquamis | LIB |

Lizardfishes n.e.i. | Synodontidae | LIX |

European conger | Conger conger | COE |

Conger eels n.e.i. | Congridae | COX |

John Dory | Zeus faber | JOD |

Demersal percomorph n.e.i. | Perciformes | DPX |

Dusky grouper | Epinephelus guaza | GPD |

White grouper | Epinephelus aeneus | GPW |

Groupers n.e.i. | Epinephelus spp. | GPX |

Wreckfish | Polyprion americanus | WRF |

Comber | Serranus cabrilla | CBR |

Groupers, seabasses n.e.i. | Serranidae | BSX |

Seabass | Dicentrarchus labrax | BSS |

Seabasses | Dicentrarchus spp. | BSE |

Rubberlip grunt | Plectorhinchus mediterraneus | GBR |

Drums | Sciaena spp. | DRU |

Shi drum (= Corb) | Umbrina cirrosa | COB |

Meagre | Argyrosomus regius | MGR |

Croakers, drums, n.e.i | Sciaenidae | CDX |

Red (= Blackspot) seabream | Pagellus bogaraveo | SBR |

Common pandora | Pagellus erythrinus | PAC |

Axillary seabream | Pagellus acarne | SBA |

Pandoras n.e.i. | Pagellus spp. | PAX |

White seabream | Diplodus sargus | SWA |

Sargo breams n.e.i. | Diplodus spp. | SRG |

Largeeye dentax | Dentex macrophthalmus | DEL |

Common dentex | Dentex dentex | DEC |

Dentex n.e.i. | Dentex spp. | DEX |

Black seabream | Spondyliosoma cantharus | BRB |

Saddled seabream | Oblada melanura | SBS |

Red porgy | Pagrus pagrus | RPG |

Gilthead seabream | Sparus aurata | SBG |

Pargo breams, n.e.i. | Sparus (= Pagrus) spp. | SBP |

Bogue | Boops boops | BOG |

Sand steenbras | Lithognathus mormyrus | SSB |

Salema (= Strepie) | Sarpa salpa | SLM |

Porgies, seabreams, n.e.i. | Sparidae | SBX |

Blotched picarel | Spicara maena | BPI |

Picarels | Spicara spp. | PIC |

Red mullet | Mullus surmuletus | MUR |

Striped mullet | Mullus barbatus | MUT |

Surmullets (= redmullets) | Mullus spp. | MUX |

Greater weever | Trachinus draco | WEG |

Percoids n.e.i. | Percoidei | PRC |

Sandeels (= Sand lances) | Ammodytes spp. | SAN |

Spinefeet (= Rabbitfishes) | Siganus spp. | SPI |

Atlantic gobies | Gobius spp. | GOB |

Gobies n.e.i. | Gobiidae | GPA |

Scorpionfishes n.e.i. | Scorpaenidae | SCO |

Piper gurnard | Trigla lyra | GUN |

Gurnards, searobins n.e.i. | Triglidae | GUX |

Angler (= Monk) | Lophius piscatorius | MON |

Anglerfishes n.e.i. | Lophiidae | ANF |

Garfish | Belone belone | GAR |

Barracudas | Sphyraena spp. | BAR |

Flathead grey mullet | Mugil cephalus | MUF |

Silverside (Sandsmelts) | Atherinidae | SIL |

Pelagic percomorphs n.e.i. | Perciformes | PPX |

Bluefish | Pomatomus saltatrix | BLU |

Atlantic horse mackerel | Trachurus trachurus | HOM |

Mediterranean horse mackerel | Trachurus mediterraneus | HMM |

Amberjacks n.e.i. | Seriola spp. | AMX |

Jacks, crevalles n.e.i. | Caranx spp. | TRE |

Greater amberjack | Seriola dumerili | AMB |

Amberjacks n.e.i. | Seriola spp. | AMX |

Leerfish (= Garrick) | Lichia amia | LEE |

Carangids n.e.i. | Carangidae | CGX |

Atlantic pomfret | Brama brama | POA |

Common dolphinfish | Coryphaena hippurus | DOL |

Sardinella n.e.i. | Sardinella spp. | SIX |

European pilchard (= Sardine) | Sardina pilchardus | PIL |

European sprat | Sprattus sprattus | SPR |

European anchovy | Engraulis encrasicolus | ANE |

Clupeoids n.e.i. | Clupeoidei | CLU |

Atlantic bonito | Sarda sarda | BON |

Plain bonito | Orcynopsis unicolor | BOP |

Frigate and bullet tunas | Auxis thazard A. rochei | FRZ |

Atlantic blask skipjack | Euthynnus alletteratus | LTA |

Skipjack tuna | Katsuwonus pelamis | SKJ |

Northern bluefin tuna | Thunnus thynnus | BFT |

Albacore | Thunnus alalunga | ALB |

Bigeye tuna | Thunnus obesus | BET |

Tunas n.e.i. | Thunnini | TUN |

Atlantic sailfish | Istiophorus albicans | SAI |

Marlins, sailfishes, spearfishes | Istiophoridae | BIL |

Swordfish | Xiphias gladius | SWO |

Tuna-like fishes n.e..i. | Scombroidei | TUX |

Silver scabbardfish | Lepidopus caudatus | SFS |

Chub mackerel | Scomber japonicus | MAS |

Atlantic mackerel | Scomber scombrus | MAC |

Scomber mackerel n.e.i. | Scomber spp. | MAZ |

Mackerel-like fishes n.e.i. | Scombroidei | MKX |

Porbeagle | Lamna nasus | POR |

Catshark, nursehound | Scyliorhinus spp. | SCL |

Smoothhounds | Mustelus spp. | SDV |

Picked (= Spiny) dogfish | Squalus acanthias | DGS |

Dogfishes n.e.i. | Squalidae | DGX |

Angelshark | Squatina squatina | AGN |

Angelsharks, sand devils | Squatinidae | ASK |

Large sharks n.e.i. | Squaliformes | SHX |

Guitarfishes | Rhinobatidae | GTF |

Skates | Raja spp. | SKA |

Skates and rays n.e.i. | Rajiformes | SRX |

Sharks, rays and skates n.e.i. | Elasmobranchii | SKX |

Marine fishes n.e.i. | Osteichthyes | MZZ |

Edible crab | Cancer pagurus | CRE |

Mediterranean shore crab | Carcinus aestuaria | CMR |

Spinuous spider crtab | Maja squinado | SCR |

Marine crabs n.e.i. | Reptantia | CRA |

Pink spiny lobster | Palinurus mauritanicus | PSL |

Common spiny lobster | Palinurus elephas | SLO |

Palinurid spiny lobsters n.e.i. | Palinurus spp. | CRW |

Norway lobster | Nephrops norvegicus | NEP |

European lobster | Homarus gammarus | LBE |

Caramote prawn | Penaeus kerathurus | TGS |

Deepwater rose shrimp | Parapenaeus longirostris | DPS |

Scarlet shrimp | Plesiopenaeus edwardsianus | SSH |

Blue and red shrimp | Aristeus antennatus | ARA |

Common prawn | Palaemon serratus | CPR |

Common shrimp | Crangon crangon | CSH |

Natantian decapors n.e.i. | Natantia | DCP |

Mantis squillid | Squilla mantis | MTS |

Marine crustaceans n.e.i. | Crustacea | CRU |

Gastropods | Gastropoda | GAS |

Periwinkle | Littorina littorea | PEE |

European flat oyster | Ostrea edulis | OYF |

Pacific cupped oyster | Crassostrea gigas | OYG |

Medirerranean mussel | Mytilus galloprovincialis | MSM |

Great scallop | Pecten jacobeus | SJA |

Murex | Murex spp. | MUE |

Common cockle | Cardium edule | COC |

Striped Venus | Venus (= Chamelea) gallina | SVE |

Grooved carpet shell | Ruditapes decussatus | CTG |

Carpet shell | Tapes pullastra | CTS |

Carpet shells n.e.i. | Tapes spp. | TPS |

Donax clams | Donax spp. | DON |

Razor clams | Solen spp. | RAZ |

Clams n.e.i. | Bivalvia | CLX |

Cephalopods n.e.i. | Cephalopoda | CEP |

Common cuttlefish | Sepia officinalis | CTC |

Cuittlefishes, bobtail aquids | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

Common squids | Loligo spp. | SQC |

European flying aquid | Todarodes sagittatus sagitt. | SQE |

Common octopus | Octopus vulgaris | OCC |

Horned and musky octopuses | Eledone spp. | OCM |

Octopuses | Octopodidae | OCZ |

Squids n.e.i. | Loliginidae, Ommastrephidae | SQU |

Marine molluscs n.e.i. | Mollusca | MOL |

Marine turtles n.e.i. | Testudinata | TTX |

Grooved sea-squirt | Microcosmus sulcatus | SSG |

Stony sea-urchin | Paracentrotus lividus | URM |

Jellyfishes | Phopilema spp. | JEL |

JIHOZÁPADNÍ ATLANTIK (hlavní rybolovná oblast 41)

anglický název | vědecký název | 3-alfa kód |

Shads n.e.i. | Alosa spp. | SHZ |

Flatfishes n.e.i. | Pleuronectiformes | FLX |

Bastard halibuts | Paralichthys spp. | BAX |

Tonguefishes n.e.i. | Cynoglossidae | TOX |

Tadpole codling | Salilota australis | SAO |

Moras | Moridae | MOR |

Brazilian codling | Urophycis brasiliensis | HKU |

Southern blue whiting | Micromesistius australis | POS |

Argentine hake | Merluccius hubbsi | HKP |

Patagonian hake | Merluccius polylepis | HPA |

Hakes n.e.i. | Merluccius spp. | HKX |

Patagonian grenadier | Macruronus magellanicus | GRM |

Blue grenadiers | Macruronus spp. | GRS |

Grenadiers | Macrourus spp. | GRV |

Gadiformes n.e.i. | Gadiformes | GAD |

Sea catfishes n.e.i. | Ariidae | CAX |

Greater lizardfish | Saurida tumbil | LIG |

Argentine conder | Conger orbignyanus | COS |

Demersal percomorphs n.e.i. | Perciformes | DPX |

Snooks (= Robalos) n.e.i. | Centropomus spp. | ROB |

Brazilian groupers | Mycteroperca spp. | GPB |

Red grouper | Epinephelus morio | GPR |

Groupers n.e.i. | Epinephelus spp. | GPX |

Argentine seabass | Acanthistius brasilianus | BSZ |

Groupers, seabasses n.e.i. | Serranidae | BSX |

Southern red snapper | Lutjanus purpureus | SNC |

Yellowtail snapper | Ocyurus chrysurus | SNY |

Snapper, jobfishes n.e.i. | Lutjanidae | SNX |

Barred grunt | Conodon nobilis | BRG |

Grunts, sweetlips n.e.i. | Haemulidae (= Pomadasyidae) | GRX |

Striped weakfish | Cynoscion striatus | SWF |

Weakfishes n.e.i. | Cynoscion spp. | WKX |

Atlantic croaker | Micropogonias undulatus | CKA |

Southern kingcroaker | Menticirrhus americanus | KGB |

Argentine croaker | Umbrina canosai | CKY |

King weakfish | Macrodon ancylodon | WKK |

Black drum | Pogonias cromis | BDM |

Croakers, drums n.e.i. | Sciaenidae | CDX |

Sargo breams n.e.i. | Diplodus spp. | SRG |

Dentex n.e.i. | Dentex spp. | DEX |

Red porgy | Pagrus pagrus | RPG |

Porgies, seabreams n.e.i. | Sparidae | SBX |

Surmullets (= Redmulles) | Mullus spp. | MUX |

Castaneta | Cheilodactylus bergi | CTA |

Brazilian sandperches | Pinguipes spp. | SPB |

Brazilian flathead | Percophis brasiliensis | FLA |

Patagonian blennie | Eleginops maclovinus | BLP |

Patagonian toothfish | Dissostichus eleginoides | TOP |

Humped rockcod | Notothenia gibbenfrons | NOG |

Grey rockcod | Notothenia squamifrons | NOS |

Patagonian rockcod | Patagonotothen brevicauda | NOT |

Longtail Southern cod | Patagonotothen longipes ramsai | PAT |

Antarctic rockcods, noties n.e.i. | Nototheniidae | NOX |

Blackfin icefish | Chaenocephalus aceratus | SSI |

Mackerel icefish | Champsocephalus gunnari | ANI |

Icefishes n.e.i. | Channichthyidae | ICX |

Percoids n.e.i. | Percoidei | PRC |

Pink cusk-eel | Genypterus blacodes | CUS |

Ruffs, barrelfishes n.e.i. | Centrolophidae | CEN |

Blackbelly rosefish | Helicolenus dactylopterus | BRF |

Scorpionfishes n.e.i. | Scorpaenidae | SCO |

Atlantic searobins | Prionotus spp. | SRA |

Ballyhoo halfbeak | Hemirhamphus brasiliensis | BAL |

Flyingfishes n.e.i. | Exocoetidae | FLY |

Barracudas | Sphyraena spp. | BAR |

Mullets n.e.i. | Mugilidae | MUL |

Silversides (= Sandsmelts) | Atherinidae | SIL |

Pelagic percomorphs n.e.i. | Perciformes | PPX |

Bluefish | Pomatomus saltatrix | BLU |

Blue jack mackerel | Trachurus picturatus | JAA |

Amberjacks n.e.i | Seriola spp. | AMX |

Jacks, crevalles n.e.i. | Caranx spp. | TRE |

Amberjacks n.e.i. | Seriola spp. | AMX |

Parona leatherjack | Parona signata | PAO |

Carangids n.e.i. | Carangidae | CGX |

Common dolphinfish | Coryphaena hippurus | DOL |

Gulf butterfish, harvestfishes | Peprilus spp. | BTG |

Butterfishes silver pomfrets | Stromateidae | BUX |

Ladyfish | Elops saurus | LAD |

Tarpon | Tarpon (= Megalops) atlanticus | TAR |

Brazilian sardinella | Sardinella brasiliensis | BSR |

Sardinella n.e.i. | Sardinella spp. | SIX |

Brazilian menhaden | Brevoortia aurea | MHS |

Argentine menhaden | Brevoortia pectinata | MHP |

Scaled sardines | Harengula spp. | SAS |

Falkland sprat | Sprattus fuegensis | FAS |

Argentine anchoita | Engraulis anchoita | ANA |

Anchovies n.e.i. | Engraulidae | ANX |

Clupeoids n.e.i. | Clupeoidei | CLU |

Atlantic bonito | Sarda sarda | BON |

Wahoo | Acanthocybium solandri | WAH |

King mackerel | Scomberomorus cavalla | KGM |

Atlantic Spanish mackerel | Scomberomorus maculatus | SSM |

Seerfishes n.e.i. | Scomberomorus spp. | KGX |

Frigate and bullet tunas | Auxis thazard, A. rochei | FRZ |

Atlantic black skipjack | Euthynnus alletteratus | LTA |

Skipjack tuna | Katsuwonus pelamis | SKJ |

Northern bluefin tuna | Thunnus thynnus | BFT |

Blackfin tuna | Thunnus atlanticus | BLF |

Albacore | Thunnus alalunga | ALB |

Southern bluefin tuna | Thunnus maccoyii | SBF |

Yellowfin tuna | Thunnus albacares | YFT |

Bigeye tuna | Thunnus obesus | BET |

Tunas n.e.i. | Thunnini | TUN |

Atlantic sailfish | Istiophorus albicans | SAI |

Atlantic blue marlin | Makaira nigricans | BUM |

Atlantic white marlin | Tetrapturus albidus | WHM |

Marlins, sailfishes, spearfishes | Istiophoridae | BIL |

Swordfish | Xiphias gladius | SWO |

Tuna-like fishes n.e.i. | Scombroidei | TUX |

White snake mackerel | Thyrsitops lepidopoides | WSM |

Largehead hairtail | Trichiurus lepturus | LHT |

Cub mackerel | Scomber japonicus | MAS |

Patagonian smoothhound | Mustelus schmitti | SDP |

Smoothhounds | Mustelus spp. | SDV |

Liveroil sharks | Galeorhinus spp. | LSK |

Picked (= Spiny) dogfish | Squalus acanthias | DGS |

Chola guitarfish | Rhinobatos percellens | GUD |

Sawfishes | Pristidae | SAW |

Skates and rays n.e.i. | Rajiformes | SRX |

Elephantfishes | Callorhinchus spp. | CAH |

Sharks, rays, skates, etc. | Elasmobranchii | SKX |

Marine fishes n.e.i. | Osteichthyes | MZZ |

Dana swimcrab | Callinectes danae | CRZ |

Southern kingcrab | Lithodes antarcticus | KCR |

Softshell red crab | Paralomis granulosa | PAG |

Geryons n.e.i. | Geryon spp. | GER |

Marine crabs n.e.i. | Reptantia | CRA |

Caribbean spiny lobster | Panulirus argus | SLC |

Tropical spiny lobsters n.e.i. | Panulirus spp. | SLV |

Northern brown shrimp | Penaeus aztecus | ABS |

Redspotted shrimp | Penaeus brasiliensis | PNB |

Penaeus shrimps n.e.i. | Penaeus spp. | PEN |

Atlantic seabob | Xiphopenaeus kroyeri | BOB |

Argentine stileto shrimp | Artemesia longinaris | ASH |

Argentine red shrimp | Pleoticus muelleri | LAA |

Natantian decapods n.e.i. | Natantia | DCP |

Antarctic krill | Euphausia superba | KRX |

Marine crustaceans n.e.i. | Crustacea | CRU |

Gastropods n.e.i. | Gastropoda | GAS |

Cupped oysters n.e.i. | Crassostrea spp. | OYC |

River Plata mussel | Mytilus platensis | MSR |

Magellan mussel | Aulacomya ater | MSC |

Scallops n.e.i. | Pectinidae | SCX |

Donax clams | Donax spp. | DON |

clams n.e.i. | Bivalvia | CLX |

Cuttlefishes, bobtail squids | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

Patagonian squid | Loligo gahi | SQP |

Common squids | Loligo spp. | SQC |

Argentine shortfish squid | Illex argentinus | SQA |

Sevenstar flying squid | Martialia hyadesi | SQS |

Octopuses | Octopodidae | OCT |

Squids n.e.i. | Loliginidae, Ommastrephidae | SQU |

Marine molluscs n.e.i. | Mollusca | MOL |

Marine turtles n.e.i. | Testudinata | TTX |

JIHOVÝCHODNÍ ATLANTIK (hlavní rybolovná oblast 47)

anglický název | vědecký název | 3-alfa kód |

Flatfishes n.e.i. | Pleuronectiformes | FLX |

West coast sole | Austroglossus microlepis | SOW |

Mud sole | Austroglossus pectoralis | SOE |

Southeast Atlantic soles n.e.i. | Austroglossus spp. | SOA |

Tonguefishes n.e.i. | Cynoglossidae | TOX |

Benguela hake | Merluccius polli | HKB |

Shallow-water Cape hake | Merluccius capensis | HKK |

Deepwater Cape hake | Merluccius paradoxus | HKO |

Cape hakes | Merluccius capensis, M. parad. | HKC |

Merluccid hakes | Merlucciidae | HKZ |

Gadiforms n.e.i. | Gadiformes | GAD |

Hatchetfishes | Sternoptychidae | HAF |

Lightfishes n.e.i. | Maurolicus spp. | MAU |

Silver lightfish | Maurolicus muelleri | MAV |

Greeneyes | Chlorophthalmidae | GRE |

White barbel | Galeichthyes feliceps | GAT |

Smoothmouth sea catfish | Arius heudoloti | SMC |

Sea catfishes n.e.i. | Ariidae | CAX |

Greater lizardfish | Saurida tumbil | LIG |

Lizardfishes n.e.i. | Synodontidae | LIX |

Conger eels n.e.i. | Congridae | COX |

Slender snipefish | Macrorhamphosus scolopax | SNS |

Snipefishes | Macroramphosidae | SNI |

Alfonsinos | Beryx spp. | ALF |

Alfonsinos n.e.i. | Berycidae | BRX |

John Dory | Zeus faber | JOD |

Silvery John Dory | Zenopsis conchifer | JOS |

Dories n.e.i. | Zeidae | ZEX |

Boarfishes | Caproidae | BOR |

Boarfish | Capros aper | BOC |

Demersal percomorphs n.e.i. | Perciformes | DPX |

Groupers n.e.i. | Epinephelus spp. | GPX |

Wreckfish | Polyprion americanus | WRF |

Groupers seabasses n.e.i | Serranidae | BSX |

Bigeyes n.e.i. | Priacanthus spp. | BIG |

Bigeyes, glasseyes, bulleyes | Priacenthidae | PRI |

Cardinalfishes n.e.i. | Apogonidae | APO |

Glow-bellies, splitfins | Acropomatidae | ACR |

Blackmouth splitfin | Synagrops japonicus | SYN |

Splitfins n.e.i. | Synagrops spp. | SYS |

Cape bonnetmouth | Emmelichthys nitidus | EMM |

Bonnetmouths, rubyfishes, etc. | Emmelichthyidae | EMT |

Snappers, jobfishes n.e.i. | Lutjanidae | SNX |

Threadfin breams | Nemipterus spp. | THB |

Threadfin, monocle, dwarf breams | Nemipteridae | THD |

Bigeye grunt | Brachydeuterus auritus | GRB |

Rubberlip grunt | Plectorhinchus mediterraneus | BRL |

Sompat grunt | Pomadasys jubelini | BUR |

Grunts, sweetlips n.e.i. | Haemulidae (= Pomadasyidae) | GRX |

Southern meagre (= Kob) | Argyrosomus hololepidotus | KOB |

Geelbek croaker | Atractoscion aequidens | AWE |

Tigertooth croaker | Otolithes ruber | LKR |

West African croakers | Pseudotolithus spp. | CKW |

Croakers, drums n.e.i. | Sciaenidae | CDX |

Canary drum (= Baardman) | Umbrina canariensis | UCA |

Weakfishes n.e.i. | Cynoscion spp. | WKX |

Natal pandora | Pagellus natalensis | TJO |

Porgies, seabreams n.e.i. | Sparidae | SBX |

Pandoras n.e.i. | Pagellus spp. | PAX |

Sargo breams n.e.i. | Diplodus spp. | SRG |

Largeeye dentex | Dentex macrophthaImus | DEL |

Angolan dentex | Dentex angolensis | DEA |

Canary dentex | Dentex canariensis | DEN |

Dentex n.e.i. | Dentex spp. | DEX |

Black seabream | Spondyliosoma cantharus | BRB |

Carpenter seabream | Argyrozona argyrozona | SLF |

Senter seabream | Cheimerius nufar | SLD |

Red steenbras | Petrus rupestris | RER |

Panga seabream | Pterogymnus laniarius | PGA |

White stumpnose | Rhabdosargus globiceps | WSN |

Pargo breams n.e.i. | Sparus (= Pagrus) spp. | SBP |

Bogue | Boops boops | BOG |

Stumpnose, dageraadbreams n.e.i. | Chrysoblephus spp. | RSX |

Whitesteenbras | Lithognathus lithognathus | SNW |

Steenbrasses n.e.i. | Lithognathus spp. | STW |

Sand steenbras | Lithognathus mormyrus | SSB |

Copper breams | Pachymetopon spp. | CPP |

Salema (= Strepie) | Sarpa salpa | SLM |

Polystegan seabreams n.e.i. | Polysteganus spp. | PLY |

Scotsman seabream | Polysteganus praeorbitalis | SCM |

Seventyfour seabream | Polysteganus undulosus | SEV |

Blueskin seabream | Polysteganus coeruleopunctatus | SBU |

Porgies, seabreams, n.e.i. | Sparidae | SBX |

Picarels | Spicara spp. | PIC |

Goatfish, red mullets n.e.i. | Mullidae | MUM |

Surmullets (= Red mullets) | Mullus spp. | MUX |

Galjoens n.e.i. | Coracinidae | COT |

Galjoen | Coracinus capensis | GAJ |

Spadefish | Ephippidae | SPA |

African siclefish | Drepane africana | SIC |

Cusk-eels, brotulas n.e.i | Ophidiidae | OPH |

Kingclip | Genypterus capensis | KCP |

Gobies n.e.i. | Gobiidae | GPA |

Cape redfish | Sebastes capensis | REC |

Rosefishes n.e.i. | Helicolenus spp. | ROK |

Blackbelly rosefish | Helicolenus dactylopterus | BRF |

Scorpionfishes n.e.i. | Scorpaenidae | SCO |

Piper gurnard | Trigla lyra | GUN |

Cape gurnard | Chelidonichthys capensis | GUC |

Gurnards, searobind n.e.i. | Triglidae | GUX |

Gurnards | Trigla spp. | GUY |

Triggerfishes, durgons | Balistidae | TRI |

Cape monk | Lophius upsicephalus | MOK |

Anglerfishes n.e.i. | Lophiidae | ANF |

Lanternfish | Lampanyctodes hectoris | LAN |

Lanternfishes | Myctophidae | LXX |

Needlefishes n.e.i. | Belonidae | BEN |

Needlefishes | Tylosaurus spp. | NED |

Sauries n.e.i. | Scomberesocidae | SAX |

Atlantic saury | Scomberesox saurus | SAU |

Barracudas | Sphyraena spp. | BAR |

Barracudas | Sphyraenidae | BAZ |

Mullets n.e.i. | Mugilidae | MUL |

Threadfins, tasselfishes n.e.i. | Polynemidae | THF |

Lesser African threadfin | Galeoides decadactylus | GAL |

Pelagic percomorphs n.e.i | Perciformes | PPX |

Bluefish | Pomatomus saltatrix | BLU |

Bluefishes n.e.i. | Pomatomidae | POT |

Cobia | Rachycentron canadum | CBA |

Cobias n.e.i. | Rachycentridae | CBX |

Cape horse mackerel | Trachurus capensis | HMC |

Cunene horse mackerel | Trachurus trecae | HMZ |

Amberjacks n.e.i. | Seriola spp. | AMX |

Scads | Decapterus spp. | SDX |

Crevalle jack | Caranx hippos | CVJ |

False scad | Decapterus rhonchus | HMV |

Jacks, crevalles n.e.i. | Caranx spp. | TRE |

Lookdown fish | Selene dorsalis | LUK |

Pompanos | Trachinotus spp. | POX |

Yellowtail amberjack | Seriola lalandi | YTC |

Amberjacks n.e.i. | Seriola spp. | AMX |

Leerfish (= Garrick) | Lichia amia | LEE |

Atlantic bumper | Chloroscombrus chrysurus | BUA |

Carangids n.e.i. | Carangidae | CGX |

Pomfrets, ocean breams n.e.i. | Bramidae | BRZ |

Atlantic pomfret | Brama brama | POA |

Common dolphinfish | Coryphaena hippurus | DOL |

Dophinfishes n.e.i. | Coryphaenidae | DOX |

Blue butterfish | Stromateus fiatola | BLB |

Butterfishes, silverpomfrets | Stromateidae | BUX |

Bonefishes | Albulidae | ALU |

Longfin bonefish | Pterothrissus belloci | BNF |

Round sardinella | Sardinella aurita | SAA |

Madeiran sardinella | Sardinella maderensis | SAE |

Southern African pilchard | Sardinops ocellatus | PIA |

Whitehead's round herring | Etrumeus whiteheadi | WRR |

Southern African anchovy | Engraulis capensis | ANC |

Anchovies n.e.i. | Engraulidae | ANX |

Herrings, sardines n.e.i. | Clupeidae | CLP |

Sardinellas n.e.i. | Sardinella spp. | SIX |

Clupeoids n.e.i. | Clupeoidei | CLU |

Atlantic bonito | Sarda sarda | BON |

Wahoo | Acanthocybium solandri | WAH |

Frigate tuna | Auxis thazard | FRI |

Frigate and bullet tunas | Auxis thazard, A. rochei | FRZ |

Narrow-banded Spanish mackerel | Scomberomorus guttatus | COM |

King mackerel | Scomberomorus maculatus | SSM |

West African Spanish mackerel | Scomberomorus tritor | MAW |

Kanagi kingfish | Scomberomorus plurilineatus | KAK |

Seerfishes | Scomberomorus spp. | KGX |

Atlantic black skipjack | Euthynnus alletteratus | LTA |

Kawakawa | Euthynnus affinis | KAW |

Skipjack tuna | Katsuwonus pelamis | SKJ |

Northern bluefin tuna | Thunnus thynnus | BFT |

Albacore | Thunnus alalunga | ALB |

Southern bluefin tuna | Thunnus maccoyii | SBF |

Yellowfin tuna | Thunnus albacares | YFT |

Bigeye tuna | Thunnus obesus | BET |

Atlantic sailfish | Istiophorus albicans | SAI |

Atlantic blue marlin | Makaira nigricans | BUM |

Black marlin | Makaira indica | BLM |

White marlin | Tetrapturus albidus | WHM |

Marlins, sailfishes, spearfishes | Istiophoridae | BIL |

Swordfish | Xiphias gladius | SWO |

Swordfishes | Xiphiidae | XIP |

Tuna-like fishes n.e.i. | Scombroidei | TUX |

Snake mackerels, escolars n.e.i. | Gempylidae | GEP |

Snoek | Thyrsites atun | SNK |

Largehead hairtail | Trichiurus lepturus | LHT |

Hairtails, cutlassfishes n.e.i. | Trichiuridae | CUT |

Silver scabbardfish | Lepidopus caudatus | SFS |

Chub mackerel | Scomber japonicus | MAS |

Mackerels n.e.i. | Scombridae | MAX |

Mackerel-like fishes n.e.i. | Scombroidei | MKX |

Mackerel sharks, porbeagles | Lamnidae | MSK |

Catsgharks | Scyliorhinidae | SYX |

Requiem sharks | Carcharhinidae | RSK |

Blue shark | Prionace glauca | BSH |

Bonnethead, hammerhead sharks | Sphyrnidae | SPY |

Smoothhound | Mustelus mustelus | SMD |

Tope shark | Galeorhinus galeus | GAG |

Dogfish sharks n.e.i. | Squalidae | DGX |

Picked (= Spiny) dogfish | Squalus acanthias | DGS |

Shortnose dogfish | Squalus megalops | DOP |

Angelsharks, sand devils | Squatinidae | ASK |

Skates and rays, n.e.i. | Rajiformes | SRX |

Guitarfish | Rhinobatidae | GTF |

Sawfishes | Pristidae | SAW |

Skates n.e.i. | Rajidae | RAJ |

Skates | Raja spp. | SKA |

Stingrays, butterfly rays | Dasyatidae (= Trygonidae) | STT |

Eagle rays | Myliobatidae | EAG |

Mantas | Mobulidae | MAN |

Torpedo (= Electric) rays | Torpedinidae | TOD |

Cape elephantfishes | Callorhinchus capensis | CHM |

Elephantfishes n.e.i. | Callorhinchidae | CAH |

Rays, skates, mantas n.e.i. | Batoidimorpha (Hypotremata) | BAI |

Various sharks n.e.i. | Selachimorpha (Pleurotremata) | SKH |

Sharks, rays, skates etc. | Elasmobranchii | SKX |

Cartilaginous fishes n.e.i. | Chondrychthyes | CAR |

Chimaeras n.e.i. | Holocephali | HOL |

Marine fishes n.e.i. | Osteichthyes | MZZ |

Edible crab | Cancer pagurus | CRE |

Jonah crabs, rock crabs | Cancridae | CAD |

Swimming crabs n.e.i. | Portunidae | SWM |

King crabs n.e.i. | Lithodidae | KCX |

Southern king crab | Lithodes antarcticua | KCR |

King crab | Lithodes ferox | KCA |

West African geryon | Geryon (= Chaceon) maritae | CGE |

Garyons n.e.i. | Geryon spp. | GER |

Deep-sea crabs, geryons | Geryonidae | GEY |

Marine crabs n.e.i. | Reptantia | CRA |

Tropical spiny lobsters n.e.i. | Panulirus spp. | SLV |

Royal spiny lobster | Panulirus regius | LOV |

Scalloped spiny lobster | Panulirus homarus | LOK |

Cape rock lobster | Jasus lalandii | LBC |

Tristan da Cunha rock lobster | Jasus tristani | LBT |

Natal spiny lobster | Palinuris delagoae | SLN |

South coast spiny lobster | Palinurus gilchristi | SLS |

Spiny lobsters n.e.i. | Palinuridae | VLO |

Slipper lobsters | Scyllaridae | LOS |

Indian Ocean lobsterette | Nephropsis stewarti | NES |

True lobsters, lobsterettes | Nephropidae | NEX |

Caramote prawn | Penaeus kerathurus | TGS |

Indian white prawn | Penaeus indicus | PNI |

Southern pink shrimp | Penaeus notialis | SOP |

Penaeus shrimps | Penaeus spp. | PEN |

Deepwater rose shrimp | Parapenaeus longirostris | DPS |

Penaeid shrimps | Penaeidae | PEZ |

Striped red shrimp | Aristeus varidens | ARV |

Aristeid shrimps | Aristeidae | ARI |

Common prawn | Palaemon serratus | CPR |

Solenocerid shrimps | Solenoceridae | SOZ |

Knife shrimps | Haliporoides spp. | KNI |

Knife shrimp | Haliporoides triarthrus | KNS |

Jack-knife shrimp | Haliporoides sibogae | JAQ |

Natantian decapods n.e.i. | Natantia | DCP |

Marine crustaceans n.e.i. | Crustacea | CRU |

Perlemoen abalone | Haliotis midae | ABP |

Giant periwinkle | Turbo sarmaticus | GIW |

Flat oystars n.e.i. | Ostrea spp. | OYX |

Denticulate rock oyster | Ostrea denticulata | ODE |

Portuguese cupped oyste | Crassostrea angulata | OYP |

Cupped oysters n.e.i. | Crassostrea spp. | OYC |

Rock mussel | Perna perna | MSL |

Sea mussels n.e.i. | Mytilidae | MSX |

… | Pecten sulcicostatus | PSU |

Scallops n.e.i. | Pectinidae | SCX |

Smooth mactra | Mactra glabrata | MAG |

Mactra surf clams | Mactridae | MAT |

Venus clams | Veneridae | CLV |

… | Dosinia orbignyi | DOR |

Donax clams | Donax spp. | DON |

Cape razor clams | Solen capensis | RAC |

Razor clams, knife clamc | Solenidae | SOI |

Clams n.e.i. | Bivalvia | CLX |

Cuttlefishes, bobotail squids | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

Chokker squid | Loligo reynaudi | CHO |

Angolan flying squid | Todarodes sagittatus angolen. | SQG |

Common squids | Loligo spp. | SQC |

Octopuses | Octopodidae | OCT |

Squids n.e.i. | Loliginidae, Ommastrephidae | SQU |

Marine molluscs n.e.i. | Mollusca | MOL |

South African fur seal | Arctocephalus pusillus | SEK |

Red bait | Pyura stolonifera | SSR |

… | Parechinus angulosus | URR |

Sea-cucumbers | Holothurioidea | CUX |

Aquatic invertebrates n.e.i. | Invertebrata | INV |

ZÁPADNÍ ČÁST INDICKÉHO OCEÁNU (hlavní rybolovná oblast 51)

anglický název | vědecký název | 3-alfa kód |

Kelee shad | Hilsa kelee | HIX |

Hilsa shad | Tenualosa ilisha | HIL |

Milkfish | Chanos chanos | MIL |

Giant seaperch (= Barramundi) | Lates calcarifer | GIP |

Flatfishes n.e.i. | Pleuronectiformes | FLX |

Indisan halibut | Psettodes erumei | HAI |

Tongue fishes | Cynoglossidae | TOX |

Unicorn cod | Bregmaceros macclellandi | UNC |

Gadiformes n.e.i. | Gadiformes | GAD |

Bombay duck | Harpadon nehereus | BUC |

Seacat fishes n.e.i. | Ariidae | CAX |

Greater lizzardfish | Saurida tumbil | LIG |

Brushtooth lizardfish | Saurida undosquamis | LIB |

Lizardfishes n.e.i. | Synodontidae | LIX |

Pike congers n.e.i. | Muraenesox spp. | PCX |

Conger eels n.e.i. | Congridae | COX |

Alfonsinos | Beryx spp. | ALF |

Japanese John Dory | Zeus japonicus | JJD |

Demersal percomorphs n.e.i. | Perciformes | DPX |

Groupers | Epinephelus spp. | GPX |

Groupers, seabasses | Serranidae | BSX |

Bigeyes n.e.i. | Priacanthus spp. | BIG |

Sillago whitings | Sillaginidae | WHS |

False trevally | Lactarius lactarius | TRF |

Bonnetmouths, rubyfishes, etc. | Emmelichthyidae | EMT |

Mangrove red snapper | Lutjanus argentimaculatus | RES |

Snappers, n.e.i. | Lutjanus spp. | SNA |

Snappers, jobfishes, n.e.i. | Lutjanidae | SNX |

Threadfin breams | Nemipterus spp. | THB |

Threadfin, monocle dwarf breams | Nemipteridae | THD |

Ponyfishes (= Slipmouths), n.e.i. | Leiognathidae | POY |

Grunts, sweetlips, n.e.i. | Haemulidae (= Pomadasyidae) | GRX |

Southern meagre (= Kob) | Argyrosomus hololepidotus | KOB |

Geelbek croaker | Atractoscion aequidens | AWE |

Croakers, drums, n.e.i. | Sciaenidae | CDX |

Emperors (Scavengers) | Lethrinidae | EMP |

Pandoras, n.e.i. | Pagellus spp. | PAX |

Dentex, n.e.i. | Dentex spp. | DEX |

King sodier bream | Argyrops spinifer | KBR |

Santer seabream | Cheimerius nufar | SLD |

Red steenbras | Petrus rupestris | RER |

Stumpnose, dageraad breams, n.e.i. | Chrysoblephus spp. | RSX |

Porgies, seabreams, n.e.i. | Sparidae | SBX |

Surmullets (= Red mullets) | Mullus spp. | MUX |

Goatfishes | Upeneus spp. | GOX |

Goatfishes, red mullets, n.e.i. | Mullidae | MUM |

Spotted siclefish | Drepane punctata | SPS |

Wrasses, hogfishes, etc. | Labridae | WRA |

Mojarras (= Silver-biddies) | Gerres spp. | MOJ |

Percoids, n.e.i. | Percoidei | PRC |

Spine feet)= Rabbitfishes) | Siganus spp. | SPI |

Scorpionfishes, n.e.i. | Scorpaenidae | SCO |

Flatheads | Platycephalidae | FLH |

Triggerfishes, durgons | Balistidae | TRI |

Lanternfishes | Myctophidae | LXX |

Needlefishes | Tylosaurus spp. | NED |

Halfbeaks, n.e.i. | Hemirhamphus spp. | HAX |

Flyingfishes, n.e.i. | Exocoetidae | FLY |

Barracudas | Sphyraena spp. | BAR |

Flathead grey mullet | Mugil cephalus | MUF |

Mullets, n.e.i. | Mugilidae | MUL |

Fourfinger threadfin | Eleutheronema tetradactylum | FOT |

Threadfins, tasselfishes, n.e.i. | Polynemidae | THF |

Pelagic percomorphs, n.e.i. | Perciformes | PPX |

Bluefish | Pomatomus saltatrix | BLU |

Cobia | Rachycentron canadum | CBA |

Cobias, n.e.i. | Rachycentridae | CBX |

Amberjacks n.e.i. | Seriola spp. | AMX |

Indian scad | Decapterus russelli | RUS |

Scads | Decepterus spp. | SDX |

Jacks, crevalles, n.e.i. | Caranx spp. | TRE |

Pompanos | Trachinotus spp. | POX |

Yellowtail amberjack | Seriola lalandi | YTC |

Amberjacks, n.e.i. | Seriola spp. | AMX |

Rainbow runner | Elagatis bipinnulata | RRU |

Goldan trevally | Gnatanodon speciosus | GLT |

Torpedo scad | Megalaspis cordyla | HAS |

Queenfishes | Somberoides (= Chorinemus) spp. | QUE |

Bigeye scad | Selar crumenophthalmus | BIS |

Yellowstrip scad | Selaroides leptolepis | TRY |

Carangids, n.e.i. | Carangidae | CGX |

Black pomfret | Formio niger | POB |

Common dolphinfish | Coryphaena hippurus | DOL |

Silver pomfret | Pampus argenteus | SIP |

Butterfishes, silver pomfrets | Stromateidae | BUX |

Goldstripe sardinella | Sardinella gibbosa | SAG |

Indian oil sardine | Sardinella longiceps | IOS |

Sardinellas, n.e.i. | Sardinella spp. | SIX |

Southern African pilchard | Sardinops ocellatus | PIA |

Red-eye round herring | Etrumeus teres | RRH |

Stolephorus anchovies | Stolephorus spp. | STO |

Anchovies, n.e.i. | Engraulidae | ANX |

Clupeoids, n.e.i. | Clupeoidei | CLU |

Dorab wolf.herring | Chirocentrus dorab | DOB |

Wolf-herring | Chirocentrus spp. | DOS |

Wahoo | Acanthocybium solandri | WAH |

Narrow.barred Spanish mackerel | Scomberomorus commerson | COM |

Indo-Pacific king mackerel | Scomberomorus guttatus | GUT |

Streaked seerfish | Scomberomorus lineolatus | STS |

Seerfishes, n.e.i. | Scomberomorus spp. | KGX |

Frigate and bullet tunas | Auxis thazard, A rochei | FRZ |

Kawakawa | Euthynnus affinis | KAW |

Skipjack tuna | Katsuwonus pelamis | SKJ |

Longtail tuna | Thunnus tonggol | LOT |

Albacore | Thunnus alalunga | ALB |

Southern bluefin tuna | Thunnus maccoyii | SBF |

Yellowfin tuna | Thunnus albacares | YFT |

Bigeye tuna | Thunnus obesus | BET |

Sailfish | Istiophorus platypterus | SFA |

Indo-Pacific blue marlin | Makaira mazara | BLZ |

Black marlin | Makaira indica | BLM |

Striped marlin | Tetrapturus audax | MLS |

Marlins, sailfishes, spearfishes | Istiophoridae | BIL |

Swordfish | Xiphias gladius | SWO |

Tuna-like fishes, n.e.i. | Scombroidei | TUX |

Snoek | Thyrsites atun | SNK |

Largehead hairtail | Trichiurus lepturus | LHT |

Silver scabbardfish | Lepidopus caudatus | SFS |

Hairtails, cutlassfishes n.e.i. | Trichiuridae | CUT |

Chub mackerel | Scomber japonicus | MAS |

Indian mackerel | Rastrelliger kanagurta | RAG |

Indian mackerels n.e.i. | Rastrelliger spp. | RAX |

Mackerel-like fishes, n.e.i. | Scombroidei | MKX |

Silky shark | Carcharhinus falciformis | FAL |

Requiem sharks | Carcharhinidae | RSK |

Guitarfishes | Rhinobatidae | GTF |

Sawfishes | Pristidae | SAW |

Skates and rays, n.e.i. | Rajiformes | SRX |

Sharks, rays, skates, etc, n.e.i. | Elasmobranchii | SKX |

Marine fishes n.e.i. | Osteichthyes | MZZ |

Swimcrabs | Portunus spp. | CRS |

Mud crabs | Scylla serrata | MUD |

Geryons n.e.i. | Geryon spp. | GER |

Marine crabs n.e.i. | Reptantia | CRA |

Tropical spiny lobsters n.e.i. | Panulirus spp. | SLV |

Natal spiny lobster | Palinurus delagoae | SLN |

Slipper lobsters | Scyliaridae | LOS |

Andaman lobster | Metanephrops andamanicus | NEA |

Giant tiger prawn | Penaeus monodon | GIT |

Green tiger prawn | Penaeus semisulcatus | TIP |

Indian white prawn | Penaeus indicus | PNI |

Penaeus shrimps n.e.i. | Penaeus spp. | PEN |

Knife shrimps | Haliporoides triarthrus | KNS |

Jack-knife shrimp | Haliporoides sibogae | JAQ |

Knife shrimps | Haliporoides spp. | KNI |

Nanatian decapods n.e.i. | Natantia | DCP |

Marine crustaceans n.e.i. | Crustacea | CRU |

Abalones n.e.i. | Haliotis spp. | ABX |

Rock-cupped oyster | Crassostrea cucullata | CSC |

Cupped oysters n.e.i. | Crassostrea spp. | OYC |

Cephalopods n.e.i. | Cephalopoda | CEP |

Cuttlefishes, bobtailsquids | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

Common squids | Loligo spp. | SQC |

Octopuses | Octopodidae | OCT |

Squids, n.e.i. | Loliginidae, Ommastrephidae | SQU |

Marine molluscs n.e.i. | Mollusca | MOL |

Green turtle | Chelonia mydas | TUG |

Marine turtles n.e.i. | Testudinata | TTX |

Sea-cucumbers n.e.i. | Holothurioidea | CUX |

Aquatic invertebrates n.e.i. | Invertebrata | INV |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 5

FORMÁT PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ O ÚLOVCÍCH PRO OBLASTI KROMĚ SEVERNÍHO ATLANTIKU

Magnetické nosiče

Magnetické pásky: devět stop s hustotou 1600 nebo 6250 BPI a kódováním znaků EBCDIC nebo ASCII, raději bez značky. Užívá-li se značka, měl by se vložit kód pro označení konce souboru.

Diskety: formátované v MS DOS 3, 5″, 720 KB příp. 1, 4 MB nebo 5, 25″, 360 KB příp. 1, 2 MB.

Formát záznamu

Pozice | Označení | Poznámky |

1 — 4 | země (ISO 3-alfa kód) | např. FRA = Francie |

5 — 6 | rok | např. 93 = 1993 |

7 — 8 | hlavní rybolovná oblast | 34 = východní část středního Atlantiku |

9 — 15 | divize | 3.3 = divize 3.3 |

16 — 18 | druh | identifikační 3-alfa kód |

19 — 26 | úlovek | v tunách |

Poznámky:

a) Pole úlovek (položky 19 — 26) se zarovnává doprava s počátečními nulami. Ostatní pole se zarovnávají doleva s následujícími nulami.

b) Údaje o úlovku musí být zaznamenávány v živé hmotnosti odpovídající hmotnosti při vykládce, zaokrouhlené na nejbližší tunu.

c) Množství (položky 19 — 26) nižší než půl jednotky se zaznamenají jako "- 1".

d) Nezjištěná množství (položky 19 — 26) se zaznamenají jako "- 2".

--------------------------------------------------