31995R2494Úřední věstník L 257 , 27/10/1995 S. 0001 - 0004


Nařízení Rady (ES) č. 2494/95

ze dne 23. října 1995

o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 213 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Evropského měnového institutu [3],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [4],

vzhledem k tomu, že podle článku 109j Smlouvy podávají Komise a Evropský měnový institut (EMI) Radě zprávy o pokroku dosaženém členskými zeměmi při plnění jejich závazků týkajících se uskutečňování hospodářské a měnové unie s ohledem na dosažení vysokého stupně cenové stability;

vzhledem k tomu, že článek 1 Protokolu o kritériích konvergence uvedených v článku 109j Smlouvy stanoví, že požadovaný stupeň dlouhodobě udržitelné cenové stability v členských zemích vyplývá z inflace měřené pomocí indexu spotřebitelských cen na srovnatelném základě s přihlédnutím k rozdílnému vymezení pojmů v jednotlivých členských státech; že stávající indexy spotřebitelských cen nejsou sestaveny na přímo srovnatelném základě;

vzhledem k tomu, že Společenství, a zejména jeho daňové a měnové instituce, potřebuje mít k dispozici pravidelné a aktuální indexy spotřebitelských cen, aby na rozdíl od indexů pro vnitrostátní a mikroekonomické účely bylo možné srovnávat inflaci v makroekonomickém a mezinárodním rámci;

vzhledem k tomu, že inflace se všeobecně chápe jako jev projevující se ve všech typech obchodních transakcí včetně nákupu investičního majetku, veřejných zakázek, nákladů na pracovní sílu a spotřebitelských nákupů; že pro pochopení inflačního procesu na státní a na mezistátní úrovni třeba mít k dispozici řadu statistik, jejichž základním prvkem jsou indexy spotřebitelských cen;

vzhledem k tomu, že srovnatelné indexy spotřebitelských cen mohou nahradit nebo doplnit podobné indexy spotřebitelských cen, které členské státy vypracovaly nebo vypracují;

vzhledem k tomu, že vypracování srovnatelných indexů spotřebitelských cen přinese náklady, které budou rozděleny mezi Společenství a členské státy;

vzhledem k tomu, že v souladu se zásadou subsidiarity je vypracování společných statistických norem pro stanovení indexů spotřebitelských cen možné pouze na úrovni Společenství a že sběr údajů a sestavování srovnatelných indexů spotřebitelských cen bude prováděno v každém členském státě pod vedením orgánů a institucí pověřených vytvářením statistik na státní úrovni;

vzhledem k tomu, že k dokončení hospodářské a měnové unie je třeba mít k dispozici index spotřebitelských cen za celé Společenství;

vzhledem k tomu, že Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom [5], vydal k návrhu tohoto nařízení příznivé stanovisko,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Účel

Účelem tohoto nařízení je stanovit nezbytné statistické základy pro výpočet srovnatelných indexů spotřebitelských cen na úrovni Společenství.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) "harmonizovaným indexem spotřebitelských cen (HISC)" srovnatelný index spotřebitelských cen vytvářený jednotlivými členskými státy;

b) "evropským indexem spotřebitelských cen (EISC)" index spotřebitelských cen vytvářený pro Společenství Komisí (Eurostatem) na základě HISC členských států;

c) "indexem spotřebitelských cen měnové unie (ISCMU)" index spotřebitelských cen vypočítaný Komisí (Eurostat) v rámci hospodářské a měnové unie na základě HISC členských států, na které se nevztahuje výjimka podle článku 109k Smlouvy, dokud tyto výjimky existují.

Článek 3

Rozsah

HISC je založen na cenách zboží a služeb, které je možné pořídit na ekonomickém území členského státu za účelem přímého uspokojení spotřebitelské poptávky. Otázky týkající se vážení rozhodne Komise postupem podle článku 14.

Článek 4

Srovnatelnost

HISC jsou srovnatelné, odrážejí-li pouze rozdíly v cenových změnách nebo rozdíly ve struktuře spotřeby mezi členskými státy.

HISC, které se liší z důvodů odlišného zacházení, metod nebo postupů při jejich definování a vytváření, nejsou srovnatelné.

Komise (Eurostat) stanoví postupem podle článku 14 pravidla, která je třeba dodržovat pro dosažení srovnatelnosti HISC.

Článek 5

Časový rozvrh a odchylky

1. Opatření nutná pro získání srovnatelných indexů spotřebitelských cen se provádějí v těchto etapách:

a) První etapa:

Komise (Eurostat) vypracuje ve spolupráci s členskými státy pro zprávu uvedenou v článku 109j Smlouvy ("kritéria konvergence") předběžný soubor indexů spotřebitelských cen pro každý členský stát nejpozději do konce března 1996. Tyto indexy se zakládají plně na údajích, ze kterých vycházejí současné indexy spotřebitelských cen členských států a které se zejména upraví takto:

i) nezahrnuje se bydlení v obydlích obývaných jejich majiteli;

ii) nezahrnují se služby zdravotnictví a vzdělávání;

iii) nezahrnují se některé další položky, které více členských států nezahrnuje nebo zpracovává rozdílným způsobem.

b) Druhá etapa:

HISC se začne vypracovávat počínaje indexem za leden 1997. Společné referenční období pro index je rok 1996. Odhady cenových změn za dvanáct měsíců před lednem 1997 a za následující měsíce se provedou na základě indexů za rok 1996.

2. V případě potřeby může Komise (Eurostat) na žádost členského státu a po konzultaci EMI povolit odchylky od odstavce 1 na dobu nejdéle jednoho roku, musí-li členský stát provést podstatné změny ve svém statistickém systému, aby mohl splnit povinnosti vyplývající z tohoto nařízení.

3. Prováděcí pravidla k tomuto nařízení nezbytná pro zajištění srovnatelnosti HISC a pro zachování a zvýšení jejich spolehlivosti a průkaznosti budou přijata po konzultaci EMI postupem podle článku 14.

Článek 6

Základní údaje

Základními údaji se rozumějí ceny a statistické váhy zboží a služeb, které je potřeba vzít v úvahu pro dosažení srovnatelnosti indexů za podmínek uvedených v článku 4.

Tyto údaje se získají ze zjišťování o statistických jednotkách definovaných nařízením Rady č. 696/93 (EHS) ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství [6] nebo z jiných zdrojů umožňujících splnění podmínek srovnatelnosti indexů podle článku 4 tohoto nařízení.

Článek 7

Zdroje

Statistické jednotky, které členský stát vyzve ke spolupráci při sběru nebo předávání údajů o cenách, jsou povinny umožnit zjištění skutečně účtovaných cen a poskytovat pravdivé a úplné informace v okamžiku, kdy jsou o to požádány.

Článek 8

Periodicita

1. HISC, EISC a ISCMU se vypracovávají měsíčně.

2. Požadovaná periodicita zjišťování cen je jednou měsíčně. Nepředstavuje-li nižší periodicita zjišťování cen překážku pro vytváření HISC splňujícího podmínky srovnatelnosti podle článku 4, může Komise (Eurostat) povolit odchylky od měsíčního zjišťování cen. Toto ustanovení nevylučuje vyšší periodicitu zjišťování cen.

3. Váhová schémata HISC se aktualizují s periodicitou postačující ke splnění podmínek srovnatelnosti podle článku 4. Tento odstavec nevyžaduje provádění zjišťování rodinných rozpočtů častěji než jednou za pět let, s výjimkou členských států, u kterých se podle článku 14 předpokládá, že v nich probíhají změny ve struktuře spotřeby vyžadující častější zjišťování.

Článek 9

Dosažení výsledků

Členské státy zpracovávají sebrané údaje tak, aby mohly vypracovat HISC v podobě Laspeyresova cenového indexu pokrývajícího všechny kategorie mezinárodní klasifikace COICOP (klasifikace individuální spotřeby podle účelu) [7], které budou upraveny postupem podle článku 14 s cílem vytvořit srovnatelné HISC. Stejným způsobem budou stanoveny metody, postupy a vzorce zaručující splnění podmínek srovnatelnosti.

Článek 10

Předávání výsledků

Členské státy předávají HISC Komisi (Eurostatu) ve lhůtě nepřesahující třicet dnů od konce měsíce, kterého se index týká.

Článek 11

Zveřejnění

Komise (Eurostat) zveřejňuje HISC, EISC a ISCMU a odpovídající dílčí indexy cen pro soubor kategorií uvedených ve článku 9, vybraných postupem podle článku 14, ve lhůtě nepřesahující pět pracovních dnů od konce období stanoveného v článku 10.

Článek 12

Srovnatelnost údajů

Členské státy poskytují Komisi (Eurostat) na její žádost informace (mimo jiné informace shromážděné podle článku 6) tak podrobné, jak je potřebné pro vyhodnocení splnění podmínek srovnatelnosti podle článku 4 a kvality HISC.

Článek 13

Financování

Prováděcí pravidla k tomuto nařízení budou přijata s co největším ohledem na efektivitu nákladů a s podmínkou, že členský stát nebude povinen vynaložit žádné podstatné dodatečné prostředky, pokud do konce druhého roku provádění těchto opatření Komise (Eurostat) neuhradí dvě třetiny dodatečných nákladů.

Článek 14

Postup

1. Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy (dále jen "výbor").

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou stanovenou čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

Komise přijme zamýšlená opatření, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.

Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata. Rada se usnese kvalifikovanou většinou.

Pokud se Rada neusnese ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise.

Článek 15

Přezkum

Po konzultaci výboru předloží Komise (Eurostat) Radě do dvou let od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost, a poté znovu do dvou let, zprávu o HISC stanovených podle tohoto nařízení, a zejména zprávu o jejich spolehlivosti a o plnění podmínek srovnatelnosti.

Komise v těchto zprávách vyjádří svůj názor na fungování postupu uvedeného v článku 14 a navrhne změny, které považuje za vhodné.

Článek 16

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 23. října 1995.

Za Radu

předseda

P. Solbes Mira

[1] Úř. věst. C 84, 6.4.1995, s. 7.

[2] Úř. věst. C 249, 25. 9. 1995.

[3] Stanovisko ze dne 31. března 1995 (Úř. věst. C 236, 11.9.1995, s. 11).

[4] Úř. věst. C 236, 11.9.1995, s. 11.

[5] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

[6] Úř. věst. L 76, 30.3.1993, s. 1.

[7] Vydáno OSN, série F č. 2 revize 3 tabulka 6.1, pozměněno OECD (DES/NI/86.9), Paříž 1986.

--------------------------------------------------