31995R1517Úřední věstník L 147 , 30/06/1995 S. 0051 - 0054


Nařízení Komise (ES) č. 1517/95

ze dne 29. června 1995,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní a vývozní režim pro krmné směsi z obilovin, a mění nařízení (ES) č. 1162/95, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], naposledy pozměněné aktem o přistoupení Finska, Rakouska a Švédska a nařízením (ES) č. 3290/94 [2], a zejména na čl. 10 odst. 4, čl. 11 odst. 4, čl. 13 odst. 11 a čl. 16 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1418/76 ze dne 21. června 1976 o společné organizaci trhu s rýží [3], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3290/94, a zejména na čl. 13 odst. 4, čl. 14 odst. 16 a článek 17 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že připravené krmivo kódu KN 2309 spadá vzhledem ke svému složení do oblasti působnosti nařízení (EHS) č. 1766/92 nebo nařízení Rady (EHS) č. 804/68 ze dne 27. června 1968 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [4], naposledy pozměněného aktem o přistoupení Finska, Rakouska a Švédska a nařízením (ES) č. 3290/94; že spadají-li tyto produkty do oblasti působnosti nařízení (EHS) č. 1766/92, dovozní dávky se od 1. července 1995 nahradí dovozními cly;

vzhledem k tomu, že podle článku 9 nařízení (EHS) č. 1766/92 je třeba předložit dovozní nebo vývozní licenci pro produkty uvedené v článku 1 uvedeného nařízení; že přípravky používané k výživě zvířat mezi tyto produkty patří;

vzhledem k tomu, že podle článku 13 nařízení (EHS) č. 1766/92 lze poskytnout vývozní náhradu pro produkty uvedené v příloze A uvedeného nařízení; že jejím cílem je především kompenzovat stávající odchylku mezi cenami základních produktů ve Společenství a cenami na světovém trhu; že je nutné stanovit obecná pravidla pro poskytování této náhrady;

vzhledem k tomu, že za účelem vyplácení náhrad je nutné brát v úvahu pouze produkty, jejichž množství zpracované v produktu i jejich vlastnosti skutečně představují látku dotčeného krmiva na bázi obilovin, tedy zejména obilovin, obilné mouky a nepřipravovaných produktů získaných drcením a zpracování obilovin, s výjimkou produktů, jejichž zařazení do tohoto typu krmných směsí je doplňkové nebo okrajové;

vzhledem k tomu, že při určování náhrady pro tyto různé produkty z obilovin by se měl zohlednit zejména rozdíl mezi cenami základních obilovin, kukuřice, pšenice a ječmene na světovém trhu a na trhu Společenství;

vzhledem k tomu, že při úpravě předem stanovené sazby náhrad je třeba zohlednit činitele, podle nichž byla náhrada stanovena; že je při této úpravě nutné brát v úvahu obsah produktů z obilovin;

vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EHS) č. 1913/69 ze dne 29. září 1969 o poskytování a stanovování předem vývozních náhrad pro krmné směsi na bázi obilovin [5], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1707/94 [6], a nařízení Komise (EHS) č. 1619/93 ze dne 25. června 1993, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ohledně úprav použitelných pro krmné směsi na bázi obilovin [7], se zrušují od 1. července 1995; že toto nařízení přejímá ustanovení uvedených nařízení a přizpůsobuje je současné situaci na trhu a provádění dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání;

vzhledem k tomu, že čl. 5 odst. 2 nařízení Komise (EHS) č. 891/89 [8], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1043/95, byl zahrnut do čl. 4 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1162/95 ze dne 23. května 1995, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži [9], je nutné uvedené nařízení pozměnit, aby bylo možné licence podle článku 9 nařízení (EHS) č. 1766/92 vydávat;

vzhledem k tomu, že Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

Náhrady

Článek 1

1. Vývozní náhrady pro produkty kódů KN 23091011, 23091013, 23091031, 23091033, 23091051, 23091053, 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 a 23099053 a uvedené v příloze A nařízení (EHS) č. 1766/92, dále jen "krmné směsi na bázi obilovin", se stanovují v souladu s tímto nařízením.

2. Krmné směsi na bázi obilovin jsou zařazeny pod kódy KN uvedenými v příloze 1.

Článek 2

1. Během daného měsíce se vývozní náhrada, která může být poskytnuta pro vývoz krmných směsí na bázi obilovin, stanoví pro tunu každé z obilovin obsažené v krmných směsích zejména s přihlédnutím k následujícím kritériím:

a) průměr náhrad poskytnutých v předchozím měsíci pro nejběžněji používané základní obiloviny, upravený o měsíční zvýšení;

b) průměr dovozních cel pro nejběžněji používané základní obiloviny;

c) odbytové možnosti a podmínky prodeje dotčených produktů na světovém trhu;

d) nutnost zabránit narušování trhu Společenství;

e) hospodářské aspekty daných vývozů.

2. Náhrady se stanovují nejméně jednou měsíčně.

Článek 3

1. Je-li to nutné, náhrady se upraví v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 1162/95. Úprava se provede zvýšením nebo snížením náhrady o částku vyplývající z jednotlivých úprav uvedených v čl. 12 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1162/95 pro tunu produktu z obilovin zpracovaného v krmné směsi. Je-li to nutné, náhrada se upraví podle ceny sušeného mléka v měsíci vývozu.

Pro tento produkt se stanovuje opravný koeficient, aby byla zohledněna výše podpory poskytované v měsíci vývozu pro sušené mléko určené k výživě zvířat.

2. Pro účely používání čl. 13 odst. 8 nařízení (EHS) č. 1766/92 se nulová částka nepovažuje za náhradu, a proto se úprava podle čl. 12 odst. 3 nařízení (ES) č. 1162/95 nepoužije.

Článek 4

1. Vývozce oznámí příslušným orgánům nejpozději při ukončování celních formalit úplné složení krmné směsi na bázi obilovin a uvede procentuální podíl všech typů produktů, které jsou začleněny do nomenklatury zemědělských produktů pro vývozní náhrady, a přesné množství kukuřice a ostatních obilovin.

2. Členské státy podniknou kroky potřebné pro zajištění správnosti prohlášení.

Článek 5

Členské státy sdělí Komisi každý den do 15 hodin (bruselského času) množství krmných směsí na bázi obilovin, pro něž bylo o licenci žádáno.

Tato sdělení musí rozlišovat žádosti s vývozní náhradou nebo vývozní dávkou a žádosti bez náhrady.

Sdělení musí také obsahovat maximální množství obilovin, která jsou obsažena v krmných směsích, jak jsou uvedena v žádostech o vývozní licence.

HLAVA II

Doložka pro případ nedostatku

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 6

1. Pokud jeden nebo více produktů splňují podmínky uvedené v článku 16 nařízení (EHS) č. 1766/92 a článku 17 nařízení (EHS) č. 1418/76, může Komise přijmout následující opatření:

a) použití vývozní dávky. Tuto dávku stanoví Komise jednou týdně. Může se lišit podle místa určení;

b) úplné nebo částečné zastavení vydávání vývozních licencí;

c) úplné nebo částečné zamítnutí projednávaných žádostí o vývozní licence.

2. Vývozní dávka uvedená v odst. 1 písm. a) je dávka platná v den ukončení celních formalit.

Na žádost žadatele, předloženou současně s žádostí o licenci, se však vývozní dávka platná v den podání žádosti o licenci použije pro vývoz, jenž se má uskutečnit v době platnosti této licence.

3. Komise oznámí své rozhodnutí členským státům a zveřejní je.

Článek 7

Obsah mléčných výrobků v krmných směsích na bázi obilovin může být za účelem výpočtu náhrady stanoven vynásobením obsahu laktózy v tuně dotčeného produktu dvěma.

Článek 8

Pokud je pro použití tohoto nařízení pro dovoz nebo vývoz nezbytné určovat obsah škrobu nebo laktózy, stanoví se analytické metody pro škrob postupem podle článku 23 nařízení (EHS) č. 1766/92 a pro laktosu postupem podle článku 30 nařízení (EHS) č. 804/68.

Článek 9

Ustanovení čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1162/95 se nahrazuje tímto:

"2. Bez ohledu na článek 13a nařízení (EHS) č. 3719/88 se v žádosti o vývozní licenci pro produkty kódů KN 23091011, 23091013, 23091031, 23091033, 23091051, 23091053, 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 a 23099053 a obsahující méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků uvede:

- v políčku 15 popis produktu a jeho osmimístný kód; pokud produkty spadají do dvou nebo více po sobě následujících pododdílů, uvede žadatel jedenáctimístný kód nomenklatury zemědělských produktů pro vývozní náhradu,

- v políčku 16 poznámku: "2309",

- v políčkách 17 a 18 množství krmných směsí, které musí být vyvezeno,

- v políčku 20 obsah produktů z obilovin, které mají být zpracovány do krmné směsi, je-li znám, přičemž je třeba rozlišovat kukuřici od ostatních obilovin; v opačném případě, pokud se využije výše uvedená možnost opatřit políčko 15 poznámkou, uvede se v závorce množství zpracované kukuřice nebo jiných obilovin.

Údaje obsažené v žádosti se uvedou ve vývozní licenci."

Článek 10

Nařízení (EHS) č. 1913/69 a (EHS) č. 1619/93 se zrušují od 1. července 1995. Použijí se však i nadále pro dovozní licence vydané před 1. červencem 1995.

Článek 11

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se pro licence vydané ode dne 1. července 1995.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 1995.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21.

[2] Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 105.

[3] Úř. věst. L 166, 25.6.1976, s. 1.

[4] Úř. věst. L 148, 28.6.1968, s. 13.

[5] Úř. věst. L 246, 30.9.1969, s. 11.

[6] Úř. věst. L 180, 14.7.1994, s. 19.

[7] Úř. věst. L 155, 26.6.1993, s. 24.

[8] Úř. věst. L 94, 7. 4.1989, s. 13.

[9] Úř. věst. L 106, 11.5.1995, s. 8.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Kód KN | Popis zboží |

2309 | Přípravky používané k výživě zvířat |

ex230910 | – Výživa pro psy a kočky, v balení pro drobný prodej: |

| – – Obsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup, spadající pod čísla 17023051 až 17023099, 17024090, 17029050 a 21069055 nebo mléčné výrobky: |

| – – Obsahující škrob, glukosu, maltodextrin, glukosový sirup nebo maltodextrinový sirup: |

| – – – – Neobsahující škrob nebo nejvýše 10 % hmotnostních škrobu: |

23091011 | – – – – – neobsahující mléčné výrobky nebo obsahující nejvýše 10 % hmotnostních mléčných výrobků |

23091013 | – – – – – obsahující nejméně 10 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních mléčných výrobků |

| – – – – obsahující nejméně 10 %, avšak nejvýše 30 % hmotnostních škrobu |

23091031 | – – – – – neobsahující mléčné výrobky nebo obsahující nejvýše 10 % hmotnostních mléčných výrobků |

23091033 | – – – – – obsahující nejméně 10 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních mléčných výrobků |

| – – – – Obsahující více než 30 % hmotnostních škrobu: |

23091051 | – – – – – neobsahující mléčné výrobky nebo obsahující nejvýše 10 % hmotnostních mléčných výrobků |

23091053 | – – – – – obsahující nejméně 10 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních mléčných výrobků |

ex230990 | – – Ostatní: |

| – – – Ostatní: |

| – – – Obsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup podpoložek 17023051 až 17023099, 17024090, 17029050 a 21069055 nebo mléčné výrobky: |

| – – – – Obsahující škrob, glukózu, maltodextrin, glukózový sirup nebo maltodextrinový sirup: |

| – – – – – Neobsahující škrob nebo obsahující nejvýše 10 % hmotnostních škrobu: |

23099031 | – – – – – – neobsahující mléčné výrobky nebo obsahující nejvýše 10 % hmotnostních mléčných výrobků |

23099033 | – – – – – – obsahující nejméně 10 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních mléčných výrobků |

| – – – – – Obsahující nejméně 10 %, avšak nejvýše 30 % hmotnostních škrobu: |

23099041 | – – – – – – neobsahující mléčné výrobky nebo obsahující nejvýše 10 % hmotnostních mléčných výrobků |

23099043 | – – – – – – obsahující nejméně 10 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních mléčných výrobků |

| – – – – – Obsahující více než 30 % hmotnostních škrobu: |

23099051 | – – – – – – neobsahující mléčné výrobky nebo obsahující nejvýše 10 % hmotnostních mléčných výrobků |

23099053 | – – – – – – obsahující nejméně 10 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních mléčných výrobků |

--------------------------------------------------