31995L0028Úřední věstník L 281 , 23/11/1995 S. 0001 - 0030


Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/28/ES

ze dne 24. října 1995

o hořlavosti materiálů vnitřní výbavy určitých kategorií motorových vozidel

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100a této Smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 189b Smlouvy [3],

vzhledem k tomu, že vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, ve kterém je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu; že je důležité přijmout opatření k tomu účelu;

vzhledem k tomu, že technické požadavky, které musí určité kategorie vozidel splňovat podle vnitrostátních právních předpisů, se mimo jiné vztahují na hořlavost materiálů použitých ve vnitřní výbavě určitých kategorií motorových vozidel;

vzhledem k tomu, že se tyto požadavky v jednotlivých členských státech liší;

vzhledem k tomu, že je proto nutné, aby všechny členské státy zavedly stejné požadavky vedle nebo místo svých současných právních předpisů, zejména proto, aby bylo možné použít u všech typů vozidel postup EHS schvalování typu, který upravuje směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel [4];

vzhledem k tomu, že tato směrnice je jednou z jednotlivých směrnic týkajících se postupu EHS schvalování typu zavedeného směrnicí 70/156/EHS; že se proto pro účely této směrnice použijí ustanovení směrnice 70/156/EHS vztahující se na systémy, konstrukční části a samostatné technické celky vozidel;

vzhledem k tomu, že je vhodné odvolat se na směrnici Rady 77/649/EHS [5], ve které je uveden postup stanovení vztažného bodu místa k sezení ("R-bodu");

vzhledem k tomu, že pro zajištění bezpečnosti cestujících a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je důležité, aby materiály použité ve vnitřní výbavě karoserie autobusů a autokarů splňovaly minimální požadavky pro zamezení nebo alespoň zpomalení vzniku a šíření plamenů, aby v případě požáru cestující mohli opustit vozidlo;

vzhledem k tomu, že je žádoucí zavést alternativní postupy schvalování typu vozidel jako systémů podle této směrnice, tj. buď na základě zkoušek hořlavosti materiálů vnitřní výbavy motorových vozidel, nebo na základě EHS schválení typu konstrukční části pro každý materiál nebo zařízení, jako jsou sedadla, záclony apod., určené pro vnitřní výbavu těchto vozidel, přičemž je nutno ověřovat správnost instalace takto schválených materiálů nebo zařízení,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Pro účely této směrnice se

- "vozidlem" rozumí každé vozidlo ve smyslu článku 2 směrnice 70/156/EHS,

- "konstrukční částí" rozumí zařízení ve smyslu článku 2 směrnice 70/156/EHS.

Článek 2

Členské státy nesmějí odmítnout

- udělit EHS schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu pro určité vozidlo nebo odmítnout nebo zakázat prodej, registraci, uvedení do provozu nebo používání vozidla z důvodů týkajících se hořlavosti materiálů použitých ve vnitřní výbavě jeho karoserie,

- udělit EHS schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu pro konstrukční část použitou ve vnitřní výbavě karoserie vozidla nebo odmítnout nebo zakázat její prodej, registraci, uvedení do provozu nebo používání z důvodů týkajících se hořlavosti materiálů použitých v její konstrukci,

jestliže jsou splněny požadavky stanovené v přílohách I, IV, V a VI této směrnice.

Článek 3

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 18 měsíců od jejího přijetí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Od uvedeného data nesmějí členské státy zakázat počáteční uvedení do provozu vozidel ani prodej nebo používání konstrukčních částí, které jsou v souladu s touto směrnicí.

Členské státy použijí tato ustanovení po uplynutí 48 měsíců ode dne přijetí této směrnice.

2. Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 24. října 1995.

Za Evropský parlament

předseda

K. Hänsch

Za Radu

předseda

L. Atienza Serna

[1] Úř. věst. C 154, 19.6.1992, s. 4.

[2] Úř. věst. C 332, 16.12.1992, s. 12.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 29. října 1992 (Úř. věst. C 305, 23.11.1992, s. 109), společný postoj Rady ze dne 8. prosince 1994 (Úř. věst. C 384, 31.12.1994, s. 1) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 15. června 1995 (Úř. věst. C 166, 3.7.1995).

[4] Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 93/81/EHS (Úř. věst. L 264, 23.10.1993, s. 49).

[5] Úř. věst. L 267, 19.10.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 90/630/EHS (Úř. věst. L 341, 6.12.1990, s. 20).

--------------------------------------------------

SEZNAM PŘÍLOH

| | | Strana |

Příloha I: | Oblast působnosti, definice, žádost o EHS schválení typu, udělení EHS schválení typu, požadavky, úpravy typu, shodnost výroby, požadavky týkající se instalace do vozidla … | 292 |

Dodatek: | Vzor značky EHS schválení typu konstrukční části … | 297 |

Příloha II: | Informační dokumenty … | 298 |

Dodatek 1: | Informační dokument (pro vozidlo) … | 298 |

Dodatek 2: | Informační dokument (pro konstrukční část) … | 301 |

Příloha III: | Certifikáty EHS schválení typu … | 303 |

Dodatek 1: | Certifikát schválení typu (vozidla) … | 303 |

Dodatek 2: | Certifikát schválení typu (konstrukční části) … | 305 |

Příloha IV: | Zkouška ke stanovení rychlosti hoření materiálů ve vodorovném směru … | 307 |

Příloha V: | Zkouška chování materiálů při tavení … | 312 |

Příloha VI: | Zkouška pro stanovení rychlosti hoření materiálů ve svislém směru … | 315 |

--------------------------------------------------