31995D0320

Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 1995 o zřízení Vědeckého výboru pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci

Úřední věstník L 188 , 09/08/1995 S. 0014 - 0015
CS.ES Kapitola 01 Svazek 01 S. 336
ET.ES Kapitola 01 Svazek 01 S. 336
HU.ES Kapitola 01 Svazek 01 S. 336
LT.ES Kapitola 01 Svazek 01 S. 336
LV.ES Kapitola 01 Svazek 01 S. 336
MT.ES Kapitola 01 Svazek 01 S. 336
PL.ES Kapitola 01 Svazek 01 S. 336
SK.ES Kapitola 01 Svazek 01 S. 336
SL.ES Kapitola 01 Svazek 01 S. 336


Rozhodnutí Komise

ze dne 12. července 1995

o zřízení Vědeckého výboru pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci

(95/320/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k tomu, že společné právní předpisy pro oblast bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci musí zaručit dostatečnou ochranu zdraví pracovníků na pracovišti ve Společenství;

vzhledem k tomu, že vypracování a změna právních předpisů pro oblast bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci vyžadují vědecké posouzení rizik na pracovišti a opatření, která mají být přijata pro ochranu pracovníků před těmito riziky;

vzhledem k tomu, že takové posouzení vyžaduje účast vysoce kvalifikovaných vědců ze všech oborů vztahujících se k bezpečnosti, hygieně a ochraně zdraví při práci;

vzhledem k tomu, že v rámci přijetí směrnice Rady 88/642/EHS [1], kterou se mění směrnice 80/1107/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí chemickým, fyzikálním a biologickým činitelům při práci [2], vyzvala Rada Komisi ke zřízení odborného výboru, který by posuzoval stávající vědecké poznatky, na jejichž základě mají být stanoveny limitní hodnoty;

vzhledem k tomu, že Komise odpověděla na výzvu Rady kladně a od roku 1990 začala neformálně konzultovat skupinu vědeckých odborníků o limitních hodnotách expozice při práci;

vzhledem k tomu, že Komise ve sdělení o programu pro oblast bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci zahrnula do svých cílů pro následujících pět let vypracování preventivních opatření týkajících se chemických činitelů;

vzhledem k tomu, že je důležité, aby se Komise při provádění této stálé kontroly opírala o nestranné vědecké posudky vysoce kvalifikovaných osob;

vzhledem k tomu, že za tímto účelem by měl být při Komisi zřízen vědecký výbor poradní povahy,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Při Komisi se zřizuje vědecký výbor (dále jen "výbor") pověřený zkoumáním účinků chemických činitelů na zdraví pracovníků při práci.

Článek 2

1. Výbor má za úkol radit Komisi na její žádost v jakékoli otázce týkající se posuzování toxikologických účinků chemických látek na zdraví pracovníků.

Výbor poskytuje zejména rady o stanovení limitních hodnot expozice při práci na základě vědeckých poznatků a případně navrhuje

- průměrné koncentrace rozložené na dobu osmi hodin (TWA),

- limitní hodnoty krátkodobé expozice (STEL),

- biologické limitní hodnoty.

Je-li to nezbytné, mohou být limitní hodnoty expozice při práci doplněny poznámkami.

Výbor podá stanovisko o veškerých možnostech absorpce dotyčné látky jinou cestou (např. kůží nebo sliznicemi).

2. Každé doporučení bude podpořeno informacemi o základních údajích, kritických účincích, použitých technikách extrapolace a o jakémkoli případném riziku pro lidské zdraví. Kromě toho bude rovněž poskytnut komentář o možnosti kontrolovat expozici jakékoli navrhované limitní hodnotě.

3. Výbor zkoumá všechny vědecké faktory, které ovlivňují stanovení limitních hodnot expozice při práci, a připravuje doporučení, aby napomáhal Komisi vymezit přednostní cíle.

4. Výbor na žádost Komise provede jakoukoli akci související s toxikologickým hodnocením chemických činitelů.

Článek 3

1. Výbor se skládá nejvýše z 21 členů, kteří pocházejí ze všech členských států a zastupují celou škálu vědeckých specializací nezbytných pro splnění mandátu vymezeného v článku 2, tedy zejména chemii, toxikologii, epidemiologii, pracovní lékařství a hygienu při práci a obecné schopnosti v oblasti stanovení limitních hodnot expozice při práci.

2. Komise jmenuje členy výboru po konzultaci jednotlivých členských států a přitom dbá na to, aby byly zastoupeny různé specifické oblasti.

3. Výbor ze svých členů volí předsedu a dva místopředsedy na dobu tří let. Jsou voleni dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

4. Funkční období člena výboru činí tři roky. Může být zvolen opakovaně. Po skončení funkčního období zůstávají členové výboru ve funkci, dokud nejsou nahrazeni.

V případě odstoupení nebo smrti člena výboru během funkčního období jmenuje Komise nového člena stejným postupem, jaký je popsán v odstavci 2.

Článek 4

Seznam členů zveřejňuje Komise pro informaci v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 5

1. Výbor může se souhlasem zástupců Komise vytvářet pracovní skupiny složené ze svých členů.

2. Pracovní skupiny mají za úkol podávat výboru zprávu o otázkách, které jim výbor předloží.

Článek 6

1. Výbor se obvykle schází čtyřikrát ročně.

2. Zástupci Komise mohou přizvat k účasti na jednání kteroukoli osobu, která má zvláštní kvalifikaci ve zkoumané oblasti.

3. Sekretariát výboru a pracovních skupin zajišťují útvary Komise.

4. Schůzí výboru a pracovních skupin se účastní zástupci Komise.

Článek 7

Výbor a jeho pracovní skupiny se obvykle scházejí v sídle Komise, pokud je svolá. Za výjimečných okolností a vyžadují-li to vědecké požadavky, se však schůze svolané Komisí mohou konat jinde než v sídle Komise.

Článek 8

1. Výbor jedná o záležitostech, ke kterým si zástupci Komise vyžádali stanovisko.

Zástupci Komise mohou v žádosti o stanovisko výboru stanovit lhůtu, ve které má být stanovisko vydáno.

2. Výbor učiní vše, aby jeho doporučení byla výsledkem obecné shody. Po jednání nenásleduje hlasování.

3. Přijmou-li vyžádané stanovisko členové výboru jednomyslně, vypracuje výbor společné závěry. Není-li dosaženo jednomyslnosti, uvedou se v zápisu, za jehož vypracování odpovídají zástupci Komise, různé názory vyjádřené při jednání.

4. Aniž je dotčen čl. 9 odst. 1, zveřejní Komise stanovisko výboru.

Článek 9

V souladu s článkem 214 Smlouvy nesmějí členové výboru sdělovat informace, které získají při práci ve výboru, pokud je zástupce Komise upozorní, že se vyžádané stanovisko týká záležitosti důvěrné povahy.

V těchto případech se jednání účastní pouze členové výboru a zástupci Komise.

V Bruselu dne 12. července 1995.

Za Komisi

Pádraig Flynn

člen Komise

[1] Úř. věst. L 356, 24.12.1988, s. 74.

[2] Úř. věst. L 327, 3.12.1980, s. 8.

--------------------------------------------------