31994R3122Úřední věstník L 330 , 21/12/1994 S. 0031 - 0032
Finské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 64 S. 0094
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 64 S. 0094


Nařízení Komise (ES) č. 3122/94

ze dne 20. prosince 1994,

kterým se stanoví kritéria pro analýzu rizika, pokud jde o zemědělské produkty, pro které jsou poskytovány náhrady

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 386/90 ze dne 12. února 1990 o kontrole prováděné při vývozu zemědělských produktů, pro které jsou poskytovány náhrady nebo jiné částky [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 163/94 [2], a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že čl. 3 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení stanoví, že míra 5 % na odvětví produktu může být nahrazena mírou 5 % zahrnující všechna odvětví, pokud členský stát používá systém výběru zboží k fyzické kontrole, založený na analýze rizika, a to při dodržení minimální míry 2 %; že je oprávněné snížit procento kontroly u produktů neuvedených v příloze II;

vzhledem k tomu, že kritéria výběru musejí být stanovena postupem podle článku 6 nařízení (EHS) č. 386/90;

vzhledem k tomu, že tato kritéria musejí být přijata do 1. ledna 1995, protože nové znění čl. 3 odst. 2 nařízení (EHS) č. 386/90 stanoví používání analýzy rizika od tohoto dne;

vzhledem k tomu, že strategický program Komise proti podvodům zdůraznil větší používání analýzy rizika, a to zejména na základě využití databází; že tento program zejména zdůrazňuje spolupráci mezi Komisí a členskými státy a zároveň dbá o to, aby tato činnost byla prováděna velmi diskrétně;

vzhledem k tomu, že tato opatření jsou nezbytná a vhodná a že musejí být uplatňována jednotně;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem příslušných řídících výborů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Cílem analýzy rizika je zaměřit fyzickou kontrolu na zboží, fyzické a právnické osoby a odvětví, které představují největší riziko. Za tím účelem určuje rizika a odhaduje jejich úroveň s cílem vybrat zboží, které má být kontrolováno.

Pokud podle čl. 3 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (EHS) č. 386/90 použijí členské státy analýzu rizika, mohou při výběru vývozních prohlášení týkajících se zboží, které má být fyzicky kontrolováno, vzít zejména v úvahu určitý počet následujících kritérií:

1. pokud jde o zboží:

- původ,

- jakost,

- charakteristiky podle znění v nomenklatuře náhrad,

- hodnotu,

- celní status

- riziko nesprávného sazebního zařazení,

- sazbu náhrady podle technických charakteristik a popisu zboží (obsah tuku, vody, masa a popela, obalová úprava atd.),

- produkt, na který se vztahuje poskytnutí náhrad,

- množství,

- analýzy předchozích vzorků,

- závazné informace o sazebním zařazení zboží (ZISZ);

2. pokud jde o obchod:

- jeho četnost,

- výskyt neobvyklého obchodu a/nebo rozvoj nového obchodu,

- odklon obchodu;

3. pokud jde o nomenklaturu náhrad:

- sazbu náhrady,

- nomenklatury, u nichž je žádáno nejčastěji o výplatu náhrad,

- rizika nesprávných sazeb náhrad spojená s technickými charakteristikami a popisem zboží (obsah tuku, vody, masa a popela, balení atd.);

4. pokud jde o vývozce:

- jeho pověst a důvěryhodnost,

- jeho finanční situaci,

- nového vývozce,

- vývozy nejspíše ekonomicky neodůvodněné,

- dřívější sporné chování, zejména podvodné chování;

5. pokud jde o nesrovnalosti:

- odhalené nebo předpokládané nesrovnalosti v určitých odvětvích zboží;

6. pokud jde o použité celní režimy:

- normální celní prohlášení,

- zjednodušené celní prohlášení,

- přijetí vývozního prohlášení podle článků 790 a 791 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 [3];

7. pokud jde o podmínky pro poskytování vývozních náhrad:

- financování předem (produkty v nezměněném stavu nebo s přepracováním),

- přímý vývoz,

- zásobování.

Článek 2

Pokud se použijí kritéria uvedená v článku 1, dbají příslušné orgány o zachování služebního tajemství a zajistí důvěrnost osobních údajů, jejichž držiteli jsou nebo s nimiž se seznámí, a to v jakékoliv formě. Zajistí zejména, aby tyto údaje požívaly ochrany, která je poskytována podobným údajům podle jejich vnitrostátních právních předpisů a odpovídajících ustanovení práva Společenství.

Mimoto tyto údaje nesmějí být používány pro jiné účely, než jsou účely stanovené tímto nařízením.

Článek 3

1. Členské státy a Komise společně vyhodnotí na základě získaných zkušeností spolehlivost a význam těchto kritérií, aby provedly popřípadě nezbytné úpravy systému a parametrů výběru za účelem posílit účinnost a zaměření fyzických kontrol.

2. Členské státy sdělí Komisi:

- přijatá opatření, zejména o pokyny vnitrostátním orgánům k používání systému výběru na základě analýzy rizika s ohledem na kritéria uvedená v odstavci 1,

- zvláštní případy, které mohou zajímat ostatní členské státy.

3. Členské státy zajistí, aby ústřední orgán koordinoval informace týkající se analýzy rizika.

Článek 4

Pokud členský stát uplatní systém výběru založený na analýze rizika, procento fyzických kontrol provedených u zboží neuvedeného v příloze II není bráno v úvahu pro účely výpočtu celkové 5 % míry pro všechna odvětví. V tomto případě se použije minimální míra 2 % na zboží neuvedené v příloze II.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. ledna 1995 pro vývozní prohlášení, která byla od tohoto dne přijata.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 1994.

Za Komisi

René Steichen

člen Komise

[1] Úř. věst. L 42, 16.2.1990, s. 6.

[2] Úř. věst. L 24, 29.1.1994, s. 2.

[3] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

--------------------------------------------------