31994R2701Úřední věstník L 287 , 08/11/1994 S. 0007 - 0017
Finské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 62 S. 0179
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 62 S. 0179


Nařízení Komise (ES) č. 2701/94

ze dne 7. listopadu 1994,

kterým se mění přílohy I, II, III a IV nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu [1], naposledy pozměněné nařízením Komise č. 1430/94 [2], a zejména na články 6, 7 a 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že od přijetí tohoto nařízení byly přílohy mnohokrát pozměněny; že z důvodu jejich počtu, jejich složitosti a jejich rozptýlení mezi různými Úředními věstníky Evropských společenství je obtížné texty používat a postrádají tak jasnost, která by měla být základním rysem všech předpisů; že by tedy měly být sjednoceny; že by při té příležitosti měly být opraveny nebo upřesněny názvy či chemické názvy některých sloučenin a opraveny některé věcné chyby;

vzhledem k tomu, že opatření uvedená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobení směrnic týkajících se odstraňování technických překážek obchodu s veterinárními léčivými přípravky technickému pokroku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I, II, III a IV nařízení (EHS) č. 2377/90 se mění tak, jak je stanoveno v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost šedesátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. listopadu 1994.

Za Komisi

Martin Bangemann

člen Komise

[1] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 1.

[2] Úř. věst. L 156, 23.6.1994, s. 6.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA I

Seznam farmakologicky účinných látek, pro které byly stanoveny maximální limity reziduí

1. Antiinfektiva

1.1 Chemoterapeutika

1.1.1 Sulfonamidy

Farmakologicky účinná látka (účinné látky) | Indikátorové reziduum | Druh zvířat | MRL | Cílové tkáně | Další ustanovení |

Všechny látky, které patří do skupiny sulfonamidů | Původní léčivo | Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin | 100 μg/kg | Svalovina, játra, ledviny, tuk | Suma reziduí všech látek skupiny sulfonamidů nesmí překročit 100 μg/kg |

1.2 Antibiotika

1.2.1 Peniciliny

Farmakologicky účinná látka (účinné látky) | Indikátorové reziduum | Druh zvířat | MRL | Cílové tkáně | Další ustanovení |

1.2.1.1Benzylpenicilin | Benzylpenicilin | Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin | 50 μg/kg | Svalovina, játra, ledviny, tuk | |

4 μg/kg | Mléko | |

1.2.1.2Ampicilin | Ampicilin | Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin | 50 μg/kg | Svalovina, játra, ledviny, tuk | |

4 μg/kg | Mléko | |

1.2.1.3Amoxicilin | Amoxicilin | Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin | 50 μg/kg | Svalovina, játra, ledviny, tuk | |

4 μg/kg | Mléko | |

1.2.1.4Oxacilin | Oxacilin | Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin | 300 μg/kg | Svalovina, játra, ledviny, tuk | |

30 μg/kg | Mléko | |

1.2.1.5Cloxacilin | Cloxacilin | Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin | 300 μg/kg | Svalovina, játra, ledviny, tuk | |

30 μg/kg | Mléko | |

1.2.1.6Dicloxacilin | Dicloxacilin | Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin | 300 μg/kg | Svalovina, játra, ledviny, tuk, | |

30 μg/kg | Mléko | |

1.2.2 Cefalosporiny

Farmakologicky účinná látka (účinné látky) | Indikátorové reziduum | Druh zvířat | MRL | Cílové tkáně | Další ustanovení |

1.2.2.1Cefchinom | Cefchinom | Skot | 200 μg/kg | Ledviny | |

100 μg/kg | Játra | |

50 μg/kg | Svalovina | |

50 μg/kg | Tuk | |

1.2.3 Chinolony

Farmakologicky účinná látka (účinné látky) | Indikátorové reziduum | Druh zvířat | MRL | Cílové tkáně | Další ustanovení |

1.2.3.1Enrofloxacin | Suma enrofloxacinu a ciprofloxacinu | Skot, prasata, drůbež | 30 μg/kg | Svalovina, játra, ledviny | |

1.2.4 Makrolidy

Farmakologicky účinná látka (účinné látky) | Indikátorové reziduum | Druh zvířat | MRL | Cílové tkáně | Další ustanovení |

1.2.4.1Tilmikosin | Tilmikosin | Skot | 1000 μg/kg | Játra, ledviny | |

50 μg/kg | Svalovina, tuk | |

2. Antiparazitika

2.1 Antiparazitika vnitřní

2.1.1 Avermektiny

Farmakologicky účinná látka (účinné látky) | Indikátorové reziduum | Druh zvířat | MRL | Cílové tkáně | Další ustanovení |

2.1.1.1Ivermektin | 22,23 — dihydroavermektin B1a | Skot | 100 μg/kg | Játra | |

40 μg/kg | Tuk | |

Ovce, Prasata, Koňovití | 15 μg/kg | Játra | |

20 μg/kg | Tuk | |

2.1.1.2Abamektin | Avermektin B1a | Skot | 20 μg/kg | Játra | |

10 μg/kg | Tuk | |

2.1.1.3Doramektin | Doramektin | Skot | 15 μg/kg | Játra | |

25 μg/kg | Tuk | |

2.1.2 Salicylanilidy

Farmakologicky účinná látka (účinné látky) | Indikátorové reziduum | Druh zvířat | MRL | Cílové tkáně | Další ustanovení |

2.1.2.1Klosantel | Klosantel | Skot | 1000 μg/kg | Svalovina, játra | |

3000 μg/kg | Ledviny, tuk | |

Ovce | 1500 μg/kg | Svalovina, játra | |

5000 μg/kg | Ledviny, tuk | |

2000 μg/kg | | |

PŘÍLOHA II

Seznam látek, které nepodléhají stanovení maximálních limitů reziduí

1. Anorganické látky

Farmakologicky účinná látka (účinné látky) | Druh zvířat | Další ustanovení |

1.1Peroxid vodíku | Ryby | |

1.2Síra | Skot | |

Prasata | |

Ovce | |

Kozy | |

Koňovití | |

1.3Jód a anorganické sloučeniny jódu, a to i: | Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin | |

jodid sodný a draselný,jodičnan sodný a draselný,jodofory, včetně polyvinylpyrolidonu s komplexně vázaným jódem. | |

1.4Chloritan sodný | Skot | Pouze pro topické použití |

2. Organické látky

Farmakologicky účinná látka (účinné látky) | Druh zvířat | Další ustanovení |

2.1Etiproston trometamol | Skot Prasata | |

2.2Vinan ketanserinia | Koňovití | |

2.3Octan fertirelinia | Skot | |

2.4Menotropin (lidský menopauzální močový gonadotropin) | Skot | |

2.5Kyselina mléčná | Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin | |

2.6Melatonin | Ovce Kozy | |

2.7Organické sloučeniny jódu | Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin | |

jodoform | | |

2.8Acetylcystein | Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin | |

PŘÍLOHA III

Seznam farmakologicky účinných látek používaných ve veterinárních léčivých přípravcích, pro které jsou stanoveny prozatímní maximální limity reziduí

1. Antiinfektiva

1.1 Chemoterapeutika

1.1.1 Sulfonamidy

Farmakologicky účinná látka (účinné látky) | Indikátorové reziduum | Druh zvířat | MRL | Cílové tkáně | Další ustanovení |

Všechny látky, které patří do skupiny sulfonamidů | Původní léčivo | Skot, ovce, kozy | 100 μg/kg | Mléko | Prozatímní MRL platí do 1. 1. 1996. Celková suma reziduí všech látek skupiny sulfonamidů by neměla překročit 100 μg/kg. |

1.1.2 Deriváty diaminopyrimidinu

Farmakologicky účinná látka (účinné látky) | Indikátorové reziduum | Druh zvířat | MRL | Cílové tkáně | Další ustanovení |

1.1.2.1Trimethoprim | Trimethoprim | Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin | 50 μg/kg | Svalovina, játra, ledviny, tuk, mléko | Prozatímní MRL platí do 1. 1. 1996. |

1.1.3 Nitrofurany

Farmakologicky účinná látka (účinné látky) | Indikátorové reziduum | Druh zvířat | MRL | Cílové tkáně | Další ustanovení |

1.1.3.1Furazolidon | Veškerá rezidua s neporušenou 5-nitro strukturou | Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin | 5 μg/kg | Svalovina, játra, ledviny, tuk | Prozatímní MRL platí do 1. 7. 1995. |

1.1.4 Nitroimidazoly

Farmakologicky účinná látka (účinné látky) | Indikátorové reziduum | Druh zvířat | MRL | Cílové tkáně | Další ustanovení |

1.1.4.1Dimetridazol | Veškerá rezidua s neporušenou strukturou nitroimidazolu | Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin | 10 μg/kg | Svalovina, játra, ledviny, tuk | Prozatímní MRL platí do 1. 1. 1995. |

1.2 Antibiotika

1.2.1 Tetracykliny

Farmakologicky účinná látka (účinné látky) | Indikátorové reziduum | Druh zvířat | Druh zvířat | Cílové tkáně | Další ustanovení |

Všechny látky tetracyklinové skupiny | Původní léčivo | Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin | 600 μg/kg | Ledviny | Prozatímní MRL platí do 1. 1. 1996. Celková suma reziduí všech látek skupiny tetracyklinů by neměla překročit stanovené limity. |

300 μg/kg | Játra |

200 μg/kg | Vejce |

100 μg/kg | Svalovina |

100 μg/kg | Mléko |

1.2.2 Makrolidy

Farmakologicky účinná látka (účinné látky) | Indikátorové reziduum | Druh zvířat | MRL | Cílové tkáně | Další ustanovení |

1.2.2.1Spiramycin | Spiramycin | Skot, prasata | 300 μg/kg | Játra | Prozatímní MRL platí do 1. 7. 1995. MRL pro játra, ledviny a svalovinu platí pro skot i prasata. |

200 μg/kg | Ledviny |

50 μg/kg | Svalovina |

Skot | 150 μg/kg | Mléko |

1.2.2.2Tylosin | Tylosin | Skot | 100 μg/kg | Svalovina, játra, ledviny | Prozatímní MRL platí do 1. 7. 1995. |

Prasata Drůbež | | |

Skot | 50 μg/kg | Mléko |

1.2.3 Thiamfenikol a příbuzné sloučeniny

Farmakologicky účinná látka (účinné látky) | Indikátorové reziduum | Druh zvířat | MRL | Cílové tkáně | Další ustanovení |

1.2.3.1Thiamfenikol | Thiamfenikol | Skot Drůbež | 40 μg/kg | Svalovina, játra, ledviny, tuk | Prozatímní MRL platí do 1. 1. 1996. |

2. Antiparazitika

2.1 Antiparazitika vnitřní

2.1.1 Benzimidazoly a probenzimidazoly

Farmakologicky účinná látka (účinné látky) | Indikátorové reziduum | Druh zvířat | MRL | Cílové tkáně | Další ustanovení |

2.1.1.1Febantel | Suma reziduí oxfendazolu, oxfendazolsulfonu a fenbendazolu | Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin | 1000 μg/kg | Játra | Prozatímní MRL platí do 1. 7. 1995. MRL se vztahuje na všechna rezidua febantelu, fenbendazolu a oxfendazolu. |

10 μg/kg | Svalovina, ledviny, tuk |

10 μg/kg | Mléko |

2.1.1.2Fenbendazol | Suma reziduí oxfendazolu, oxfendazolsulfonu a fenbendazolu | Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin | 1000 μg/kg | Játra | Prozatímní MRL platí do 1. 7. 1995. MRL se vztahuje na všechna rezidua febantelu, fenbendazolu a oxfendazolu. |

10 μg/kg | Svalovina, ledviny, tuk |

10 μg/kg | Mléko |

2.1.1.3Oxfendazol | Suma reziduí oxfendazolu, oxfendazolsulfonu a fenbendazolu | Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin | 1000 μg/kg | Játra | Prozatímní MRL platí do 1. 7. 1995. MRL se vztahuje na všechna rezidua febantelu, fenbendazolu a oxfendazolu. |

10 μg/kg | Mléko |

10 μg/kg | Svalovina, ledviny, tuk |

2.1.1.4Albendazol | Suma albendazolu a jeho metabolitů měřených jako2-aminobenzimidazol sulfon | Skot Ovce | 100 μg/kg | Svalovina, tuk, mléko | Prozatímní MRL platí do 1. 1. 1996. |

500 μg/kg | Ledviny |

1000 μg/kg | Játra |

2.1.1.5Tiabendazol | Suma tiabendazolu a 5 hydroxytiabendazolu | Skot Ovce Kozy | 100 μg/kg | Svalovina, játra, ledviny, tuk, mléko | Prozatímní MRL platí do 1. 1.1996 |

2.1.1.6Triklabendazol | Suma reziduí extrahovatelných a oxidovatelných na etotriklabendazol | Skot Ovce | 150 μg/kg | Svalovina, játra, ledviny | Prozatímní MRL platí do 1. 7. 1995. |

50 μg/kg | Tuk |

2.1.1.7Flubendazol | Flubendazol | Drůbež Pernatá zvěř | 500 μg/kg | Játra | Prozatímní MRL platí do 1. 1. 1996 |

200 μg/kg | Svalovina |

400 μg/kg | Vejce |

Prasata | 10 μg/kg | Svalovina, játra, ledviny, tuk |

2.1.1.8Oxibendazol | Oxibendazol | Skot Ovce | 100 μg/kg | Svalovina, játra, ledviny, tuk | Prozatímní MRL platí do 1. 1.1996. |

50 μg/kg | Mléko |

Prasata Koňovití | 100 μg/kg | Svalovina, játra, ledviny, tuk |

2.1.2 Tetra-hydro-imidazoly (imidazolthiazoly)

Farmakologicky účinná látka (účinné látky) | Indikátorové reziduum | Druh zvířat | MRL | Cílové tkáně | Další ustanovení |

2.1.2.1Levamisol | Levamisol | Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin | 10 μg/kg | Svalovina, játra, ledviny, tuk, mléko | Prozatímní MRL platí do 1. 1. 1995. |

2.2 Antiparazitika zevní

Farmakologicky účinná látka (účinné látky) | Indikátorové reziduum | Druh zvířat | MRL | Cílové tkáně | Další ustanovení |

2.2.1Amitraz | Suma amitrazu a jeho metabolitů měřených jako 2,4-dimethylanilin | Prasata | 50 μg/kg | Svalovina | Prozatímní MRL platí do 1. 7. 1996. |

200 μg/kg | Ledviny, játra |

3. Látky působící na nervový systém

3.1 Látky působící na centrální nervový systém

3.1.1 Butyrofenonové trankvilizéry

Farmakologicky účinná látka (účinné látky) | Indikátorové reziduum | Druh zvířat | MRL | Cílové tkáně | Další ustanovení |

3.1.1.1Azaperon | Azaperol | Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin | 100 μg/kg | Ledviny | Prozatímní MRL platí do 1. 1. 1996. |

50 μg/kg | Játra, svalovina, tuk |

3.2 Látky působící na vegetativní nervový systém

3.2.1 Antiadrenergika

Farmakologicky účinná látka (účinné látky) | Indikátorové reziduum | Druh zvířat | MRL | Cílové tkáně | Další ustanovení |

3.2.1.1Karazolol | Karazolol | Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin | 30 μg/kg | Játra | Prozatímní MRL platí do 1. 7. 1995. |

5 μg/kg | Ledviny, svalovina, tuk |

PŘÍLOHA IV

Seznam farmakologicky účinných látek, pro které nemohou být stanoveny žádné maximální limity

1. Nitrofurany, s výjimkou furazolidonu (viz příloha III)

2. Ronidazol

3. Dapson

4. Chloramfenikol

"

--------------------------------------------------