31994R2257Úřední věstník L 245 , 20/09/1994 S. 0006 - 0010
Finské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 61 S. 0052
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 61 S. 0052


Nařízení Komise (ES) č. 2257/94

ze dne 16. září 1994,

kterým se stanoví normy jakosti pro banány

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 404/93 ze dne 13. února 1993 o společné organizaci trhu s banány [1], ve znění nařízení Komise (ES) č. 3518/93 [2], a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že nařízení (EHS) č. 404/93 stanoví společné normy jakosti pro banány určené ke spotřebě v čerstvém stavu s výjimkou banánů plantejnů; že cílem těchto norem je zajistit, aby byly na trh dodávány produkty vyrovnané a vyhovující jakosti, zejména v případě banánů sklizených ve Společenství, u kterých je třeba zaměřit se na zlepšení jakosti;

vzhledem k tomu, že z důvodu velkého množství odrůd uváděných na trh ve Společenství a z důvodu obchodní praxe je třeba stanovit minimální normy pro zelené nezralé banány, aniž je dotčeno pozdější zavedení norem použitelných na různém stupni obchodu; že s ohledem na vlastnosti fíkových banánů a způsob jejich uvádění na trh se na tyto banány nemohou vztahovat normy Společenství;

vzhledem k tomu, že členské státy produkující banány v současné době na svém území používají vnitrostátní normy na různých stupních obchodu s banány; že s přihlédnutím ke sledovaným cílům je vhodné povolit, aby se pro produkci těchto členských států i nadále uplatňovala stávající ustanovení, avšak pouze na stupních nezahrnujících nezralé zelené banány a pokud tato ustanovení nejsou v rozporu s normami Společenství a nebrání volnému oběhu banánů na trhu ve Společenství;

vzhledem k tomu, že je třeba vzít v úvahu skutečnost, že z důvodů nepříznivých klimatických podmínek pro pěstování banánů v regionech Společenství Madeira, Azory, Algarve, Kréta a Lakonie zde banány nedosahují minimální požadované délky; že v těchto případech mohou být tyto banány uváděny na trh, avšak pouze jako banány druhé jakosti;

vzhledem k tomu, že Řídící výbor pro banány nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Normy jakosti použité na banány kódu KN ex0803 s výjimkou banánů plantejnů, fíkových banánů a banánů určených ke zpracování jsou stanoveny v příloze I.

Tyto normy se použijí na banány pocházející ze třetích zemí na stupni propuštění do volného oběhu, na banány pocházející ze Společenství na stupni první vykládky v přístavu Společenství a na banány dodávané spotřebiteli v čerstvém stavu v produkčních regionech ve stadiu ex balírna.

Článek 2

Normy stanovené v článku 1 se na pozdějších stupních obchodu netýkají uplatňování vnitrostátních pravidel:

- která nenarušují obchod s banány pocházejících ze třetích zemí nebo jiných regionů Společenství a splňují normy stanovené v tomto nařízení a

- která nejsou v rozporu s ustanoveními tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1995.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. září 1994.

Za Komisi

René Steichen

člen Komise

[1] Úř. věst. L 47, 25.2.1993, s. 1.

[2] Úř. věst. L 320, 22.12.1993, s. 15.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

NORMY PRO BANÁNY

I. DEFINICE PRODUKTU

Tato norma platí pro banány odrůd (kultivarů) rodu Musa (AAA) spp., tržní podskupiny Cavendish a Gros Michel uvedené v příloze II a určené po úpravě a zabalení k dodání spotřebiteli v čerstvém stavu. Nevztahuje se na banány plantejny, fíkové banány a banány určené k průmyslovému zpracování.

II. USTANOVENÍ O JAKOSTI

Tato norma stanoví požadavky na jakost, kterou musí zelené nezralé banány vykazovat po obchodní úpravě a balení.

A. Minimální požadavky

Banány všech tříd jakosti, s přihlédnutím ke zvláštním ustanovením uvedeným pro jednotlivé třídy jakosti a k dovoleným odchylkám, musí být:

- zelené a nezralé,

- celé,

- pevné,

- zdravé; nedovolují se produkty napadené hnilobou nebo plísní, které je činí nevhodnými pro lidskou spotřebu,

- čisté, v podstatě bez viditelných cizích látek,

- v podstatě bez škůdců,

- v podstatě nepoškozené škůdci,

- s nepoškozenou, nepomačkanou, neseschlou stopkou, nenapadenou houbovými chorobami,

- zbavené pestíků,

- bez znetvoření a anomálního zakřivení plodů,

- v podstatě bez otlaků,

- v podstatě bez poškození způsobeného nízkými teplotami,

- bez nadměrné povrchové vlhkosti,

- bez cizího pachu nebo chuti.

Dále svazky a trsy (části svazků) musí mít:

- dostatečně velkou část normálně zbarvené, zdravé, houbovými chorobami nenapadené koruny,

- hladký korunní řez, ne zkosený, bez stop vytržení a bez zbytku květního stvolu.

Banány musí být v takovém stupni vývoje a v takovém stavu, aby:

- snesly přepravu a manipulaci,

mohly být do místa určení doručeny ve stavu umožňujícím dosáhnout dozráváním odpovídajícího stupně zralosti.

B. Třídy jakosti

Banány se zařazují do tří tříd jakosti:

i) Výběr

Banány zařazené do této třídy musí být nejvyšší jakosti. Musí vykazovat znaky typické pro odrůdu a obchodní typ.

Prsty nesmí mít vady, s výjimkou velmi lehkých povrchových poškození nepřesahujících celkem 1 cm

plochy prstu, pokud nezhoršují celkový vzhled svazků a trsů, jakost, skladovatelnost produktu nebo obchodní úpravu v balení.

ii) I. jakost

Banány zařazené do této třídy musí být dobré jakosti, musí vykazovat znaky typické pro odrůdu a obchodní typ.

Dovolují se však, pokud to nezhoršuje celkový vzhled jednotlivých svazků nebo každého trsu, jakost, skladovatelnost produktu nebo jeho obchodní úpravu v balení, tyto lehké vady u prstů:

- lehké vady tvaru,

- lehké povrchové vady způsobené odřením a jiné lehké povrchové nedostatky, které nepřesahují celkem 2 cm celkové plochy prstu.

Lehké vady nesmí v žádném případě zasahovat do dužniny plodu.

iii) II. jakost

Do této třídy se zařazují banány, které nemohou být zařazeny do vyšších tříd jakosti, ale které odpovídají minimálním výše uvedeným požadavkům.

Dovolují se, pokud zůstanou zachovány základní znaky jakosti, uchovatelnosti a obchodní úpravy produktu, tyto vady u prstů:

- vady tvaru,

- povrchové vady způsobené poškrábáním, odřením nebo jinými příčinami, nepřesahující celkem 4 cm plochy prstu.

Vady nesmí v žádném případě zasahovat do dužniny plodu.

III. USTANOVENÍ O TŘÍDĚNÍ PODLE VELIKOSTI

Velikost je dána:

- délkou plodu vyjádřenou v centimetrech a měřenou po vyklenuté straně z místa, z něhož vyrůstá řapík z koruny, až k vrcholu plodu,

- stupněm plnosti plodu, tj. tloušťkou plodu vyjádřenou v milimetrech, měřenou uprostřed plodu na příčném řezu mezi dvěma bočními stranami kolmo na podélnou osu.

Referenční plod sloužící k měření délky a stupně plnosti je:

- prostřední prst ležící ve vnější řadě svazku,

- prst ležící vedle řezu, který sloužil k oddělení svazku, ve vnější řadě svazku.

Banány musí dosahovat délky nejméně 14 cm a stupně plnosti nejméně 27 mm.

Jako výjimka z předešlého ustanovení se dovoluje uvádět na trh ve Společenství banány vypěstované v oblastech Madeiry, Azor, Algarve, Kréty a Lakonie, kratší než 14 cm, avšak musí být zařazeny pouze do II. jakosti.

IV. USTANOVENÍ O DOVOLENÉ ODCHYLKY

Produkty, které neodpovídají požadavkům dané třídy jakosti, se v každém obalu dovolují v rámci stanovených odchylek jakosti a velikosti.

A. Dovolené odchylky jakosti

i) Výběr

Nejvýše 5 % početních nebo hmotnostních banánů neodpovídajících požadavkům na tuto třídu jakosti, avšak odpovídajících požadavkům na I. jakost nebo výjimečně spadajících pod dovolené odchylky pro I. jakost.

ii) I.jakost

Nejvýše 10 % početních nebo hmotnostních banánů neodpovídajících požadavkům na tuto třídu, avšak odpovídajících požadavkům na II. jakost nebo výjimečně spadajících pod dovolené odchylky pro II. jakost.

iii) II.jakost

Nejvýše 10 % početních nebo hmotnostních banánů neodpovídajících požadavkům na tuto třídu ani minimálním požadavkům, s výjimkou produktů napadených hnilobou nebo s jakýmkoliv jiným poškozením, které je činí nevhodnými pro lidskou spotřebu.

B. Dovolené odchylky velikosti

Pro všechny třídy jakosti: nejvýše 10 % početních banánů neodpovídajících požadavkům na minimální délku 14 cm, nejvýše však o 1 centimetr kratších.

V. USTANOVENÍ O OBCHODNÍ ÚPRAVĚ A BALENÍ

A. Vyrovnanost v obalu

Obsah každého balíku musí být vyrovnaný a obal musí obsahovat pouze banány stejného původu, odrůdy a obchodního typu a třídy jakosti.

Viditelná část obsahu obalu musí odpovídat zbývající části obsahu obalu.

B. Balení

Banány musí být baleny způsobem zajišťujícím jejich náležitou ochranu.

Materiály použité uvnitř obalů musí být nové, čisté a nesmějí způsobovat vnější ani vnitřní poškození produktů. Dovoluje se užití takových materiálů, jako jsou zejména balicí papíry nebo nálepky s obchodními údaji, pokud se tisk nebo označení štítku provádí zdravotně nezávadnou barvou nebo zdravotně nezávadným lepidlem.

V obalech se nesmí vyskytovat cizí příměsi.

C. Obchodní úprava

Banány se dodávají ve svazcích nebo trsech (částech svazků), minimálně se čtyřmi prsty.

Části svazků se tolerují, chybí-li v trsu dva prsty, pokud stopka není vytržena, ale čistě oddělena, bez poranění sousedních plodů.

V obalu se dovoluje nejvýše jeden trs se třemi prsty, pokud svými znaky odpovídají ostatním plodům v obalu.

V produkčních oblastech se mohou banány uvádět na trh v trsech.

VI. USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každý obal musí být na jedné své straně označen údaji umístěnými čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly zvnějšku viditelně uvedeny tyto údaje:

A. Identifikace

balírna a/nebo odesílatel | jejich jméno a adresa nebo obchodní značka úředně vydaná nebo uznaná |

B. Druh produktu

- "banány", pokud není obsah zvnějšku viditelný,

- název odrůdy nebo obchodního typu

C. Původ produktu

země původu, a je-li pěstitelem země Společenství:

- produkční oblast a

- (není povinné) národní, regionální nebo místní označení původu

D. Obchodní údaje

- třída jakosti,

- čistá hmotnost,

- velikost vyjádřená nejmenší délkou a případně největší délkou

E. Úřední kontrolní značka (není povinné)

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Seznam hlavních skupin, podskupin a kultivarů dezertních banánů uváděných na trh ve Společenství

Skupina | Podskupina | Hlavní kultivary (nevyčerpávající seznam) |

AA | Sladký fík | Sladký fík, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo |

AB | Nevy Poovan | Nevy Poovan, Safet Velchi |

AAA | Cavendish | Dwarf Cavendish |

Giant Cavendish |

Lacatan |

Poyo (Robusta) |

Williams |

Americani |

Valery |

Arvis |

Gros Michel | Gros Michel |

Highgate |

Růžový fík | Růžový fík |

Růžový fík zelený |

Ibota | |

AAB | Fík jablko | Fík jablko, Silk |

Pome (Prata) | Pacovan |

Prata Ana |

Mysore | Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo |

--------------------------------------------------