31994R1627Úřední věstník L 171 , 06/07/1994 S. 0007 - 0013
Finské zvláštní vydání: Kapitola 4 Svazek 6 S. 0086
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 4 Svazek 6 S. 0086


Nařízení Rady (ES) č. 1627/94

ze dne 27. června 1994,

kterým se stanoví obecná ustanovení týkající se zvláštních povolení k rybolovu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že podle článku 9 nařízení Rady (ES) č. 3690/93 ze dne 20. prosince 1993 o zavedení režimu Společenství, kterým se stanoví pravidla pro nejnutnější údaje, které musejí být obsaženy v licencích k rybolovu [4], musí Rada přijmout obecná ustanovení týkající se zvláštních povolení k rybolovu použitelných pro rybářská plavidla Společenství a pro plavidla plující pod vlajkou třetí země, která operují v rybolovných oblastech Společenství;

vzhledem k tomu, že v souladu s články 4 a 8 nařízení Rady (EHS) č. 3760/92 ze dne 20. prosince 1992 o zavedení režimu Společenství pro rybolov a akvakulturu [5] může Rada stanovit určité podmínky přístupu rybářských plavidel Společenství do vod a ke zdrojům a tyto podmínky mohou rovněž zahrnovat vyžadování zvláštních povolení k rybolovu;

vzhledem k tomu, že je na Radě, aby u jednotlivých případů rozhodla o nejvhodnější definici loviště a případně mimo jiné upřesnila populace nebo skupiny populací, oblasti a/nebo lovná zařízení, a to za účelem stanovení režimu pro zvláštní povolení k rybolovu v tomto lovišti;

vzhledem k tomu, že za stávající situace nebyla stanovena nutnost vydávat zvláštní povolení k rybolovu i pro malá plavidla, která loví výhradně v teritoriálních vodách členského státu vlajky, neboť lze, je-li to nutné, intenzitu rybolovu těchto plavidel regulovat jinými prostředky;

vzhledem k tomu, že v rámci dohod o rybolovu uzavřených mezi Společenstvím a třetími zeměmi je nutné, aby rybolovné činnosti rybářských plavidel plujících pod vlajkou třetí země, která operují v rybolovné oblasti Společenství, podléhaly licenci k rybolovu doplněné zvláštním povolením k rybolovu;

vzhledem k tomu, že je nutné na úrovni Společenství stanovit postupy, podle nichž bude každý členský stát vydávat a řídit zvláštní povolení k rybolovu pro plavidla plující pod jeho vlajkou, a postupy, podle nichž bude Komise vydávat a řídit licence k rybolovu doplněné zvláštními povoleními k rybolovu pro plavidla plující pod vlajkou třetí země, která operují v rybolovné oblasti Společenství;

vzhledem k tomu, že Komise musí být schopna zaručit dodržování práva Společenství, pokud jde o řízení zvláštních povolení k rybolovu členským státem vlajky;

vzhledem k tomu, že za účelem zajištění jednotné politiky zachování a řízení rybolovných zdrojů by měly být stanoveny postupy pro předávání informací uvedených ve vnitrostátních povoleních k rybolovu;

vzhledem k tomu, že možnost použít sankce stanovené v nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku [6], včetně možnosti pozastavení nebo odebrání licence k rybolovu, by měla přispět ke zlepšení právní úpravy využívání zdrojů; že je v tomto smyslu důležité, aby příslušné orgány členského státu vlajky mohly na základě správního rozhodnutí zahájit postup pro pozastavení nebo odebrání zvláštního povolení k rybolovu;

vzhledem k tomu, že by za tímto účelem měla být na úrovni členských států stanovena prováděcí pravidla pro informační postupy mezi příslušnými orgány odpovědnými za kontrolu rybolovných činností a příslušnými orgány pro stíhání porušování předpisů členským státem vlajky;

vzhledem k tomu, že pro zajištění kontroly rybolovných činností, které podléhají zvláštním povolením k rybolovu, by měla být stanovena obecná pravidla pro spolupráci mezi příslušnými orgány, které jsou odpovědné za vydávání a řízení těchto povolení, a orgány odpovědnými za kontrolu rybolovných činností;

vzhledem k tomu, že by se měla použít ustanovení článku 13 nařízení (EHS) č. 3760/92 a článku 37 nařízení (EHS) č. 2847/93 týkající se důvěrnosti údajů shromážděných v rámci tohoto nařízení; že by členské státy a Komise měly za tímto účelem přijmout vhodná opatření,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Tímto nařízením se stanoví obecná ustanovení týkající se:

a) zvláštních povolení k rybolovu použitelných pro rybolovné činnosti rybářských plavidel Společenství, na která se vztahují opatření Společenství, jimiž se řídí podmínky přístupu do vod a ke zdrojům, přijatá v souladu s články 4 a 8 nařízení (EHS) č. 3760/92. Při každém rozhodování o uvedených podmínkách přístupu Rada posoudí potřebu využití zvláštních povolení k rybolovu;

b) licencí k rybolovu a zvláštních povolení k rybolovu použitelných pro rybářská plavidla plující pod vlajkou třetí země, která v rámci dohody o rybolovu uzavřené mezi Společenstvím a touto zemí operují v rybolovné oblasti Společenství;

c) postupů pro předávání informací uvedených ve vnitrostátních povoleních k rybolovu.

2. Plavidla plující pod vlajkou členského státu, jejichž celková délka nepřesahuje deset metrů a která operují výhradně v teritoriálních vodách členského státu vlajky, jsou od povinnosti mít zvláštní povolení k rybolovu osvobozena.

Článek 2

1. Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) "zvláštním povolením k rybolovu" předběžné povolení k rybolovu vydané rybářskému plavidlu Společenství, které doplňuje jeho licenci k rybolovu a umožňuje mu vykonávat v souladu s opatřeními přijatými Radou jeho činnosti v průběhu určitého období, v určité oblasti a v určitém lovišti;

b) "licencí k rybolovu a zvláštním povolením k rybolovu pro plavidlo plující pod vlajkou třetího státu" osvědčení, vydané Komisí, minimálních údajů týkajících se identifikace, technických vlastností a vybavení, doplněné předběžným povolením, které plavidlu umožňuje vykonávat v souladu s příslušnými ustanoveními práva Společenství a dohody o rybolovu uzavřené s dotčenou zemí činnosti v rybolovné oblasti Společenství.

2. Členské státy mohou pro povolení zvolit jiný název, pokud z něho jasně vyplývá, že jde o povolení ve smyslu tohoto nařízení.

Článek 3

1. Zvláštní povolení k rybolovu vydané v souladu s článkem 7 musí obsahovat alespoň údaje uvedené v příloze I.

2. Licence k rybolovu a zvláštní povolení k rybolovu použitelné pro plavidla plující pod vlajkou třetího státu musí obsahovat alespoň údaje uvedené v příloze II.

Článek 4

1. Členský stát vlajky vydává a řídí zvláštní povolení k rybolovu pro plavidla, která plují pod jeho vlajkou, v souladu s příslušnými ustanoveními práva Společenství, včetně opatření stanovených v článku 11 nařízení (EHS) č. 3760/92.

2. Komise jménem Evropského společenství vydává a řídí licence k rybolovu a zvláštní povolení k rybolovu pro plavidla, která plují pod vlajkou třetí země, v souladu s příslušnými ustanoveními práva Společenství a v souladu s ustanoveními obsaženými v dohodách o rybolovu uzavřených s dotčenou zemí nebo přijatými v rámci těchto dohod.

Článek 5

1. Členský stát vlajky nesmí vydat zvláštní povolení k rybolovu, pokud příslušné plavidlo licenci k rybolovu v souladu s nařízením (ES) č. 3690/93 nezískalo nebo pokud mu byla licence k rybolovu v souladu s článkem 5 uvedeného nařízení pozastavena nebo odebrána.

2. Zvláštní povolení k rybolovu pozbývá účinku, pokud byla licence k rybolovu danému plavidlu definitivně odebrána; pokud byla licence odebrána dočasně, povolení se pozastaví.

Článek 6

1. Pouze plavidla uvedená v čl. 1 písm. a) a b), která mají platné zvláštní povolení k rybolovu, mohou lovit, přechovávat na palubě, překládat nebo vykládat ryby pocházející z populace nebo skupiny populací uvedených v povolení, pokud však Rada v jednotlivých případech nerozhodne o odchylných ustanovení týkajících se vedlejších úlovků.

2. Každé zvláštní povolení je platné pouze pro jedno rybářské plavidlo.

3. Rybářským plavidlům bude povoleno, aby měla více různých zvláštních povolení k rybolovu.

Rybářská plavidla Společenství, která operují v rybolovné oblasti Společenství a na volném moři

Článek 7

1. Členský stát vlajky určí plavidla, která by mohla vykonávat rybolovnou činnost, na kterou se vztahují podmínky přístupu uvedené v čl. 1 písm. a). Ujistí se, že tato plavidla vyhovují podmínkám stanoveným Radou a předá příslušné informace Komisi.

2. Komise přezkoumá informace poskytnuté členským státem vlajky, ověří, zda jsou v souladu s příslušnými ustanoveními práva Společenství a rozhodnutími přijatými na základě článku 13, a ve lhůtě, která nepřesáhne deset pracovních dnů, oznámí danému členskému státu svá zjištění.

Je-li to nutné, může Rada může na návrh Komise kvalifikovanou většinou rozhodnout o jiné lhůtě při zvláštním použití režimu pro zvláštní povolení k rybolovu.

3. Členský stát vlajky může vydat zvláštní povolení k rybolovu poté, co od Komise obdrží výsledky šetření, nebo po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 2.

4. Aby se zajistilo dodržování opatření Společenství pro zachování a řízení zdrojů přijatých v souladu s články 4 a 8 nařízení (EHS) č. 3760/92, členský stát vlajky přijme náležitá opatření, a případně také zcela nebo zčásti změní nebo pozastaví zvláštní povolení k rybolovu, a informuje o tom Komisi.

Článek 8

1. Pokud členský stát vlajky přijal na základě článku 9 nařízení (EHS) č. 3760/92, ve formě vnitrostátního povolení k rybolovu, vnitrostátní ustanovení týkající se rozdělení rybolovných práv, která mu byla v souladu s článkem 8 uvedeného nařízení přidělena, mezi jednotlivá plavidla, sdělí v souladu s těmito ustanoveními každý rok Komisi informace o plavidlech, jimž je povoleno vykonávat v určitém lovišti rybolovnou činnost.

2. Pokud členské státy na základě článku 10 nařízení (ES) č. 3760/92 zavedly zvláštní vnitrostátní režim pro povolení, sdělí každý rok Komisi seznam informací, které jsou součástí žádostí o povolení, a příslušné souhrnné údaje o intenzitě rybolovu.

Rybářská plavidla plující pod vlajkou třetí země, která operují v rybolovné oblasti Společenství

Článek 9

1. V souladu s opatřeními pro zachování a řízení rybolovných zdrojů, která byla přijata Radou a vztahují se na plavidla plující pod vlajkou třetí země, předají příslušné orgány dotčené země Komisi žádosti o licence k rybolovu a o zvláštní povolení k rybolovu pro plavidla plující pod jejich vlajkou, která by mohla v rybolovné oblasti Společenství vykonávat rybolovné činnosti v rámci rybolovných práv, která byla této zemi Společenstvím přidělena.

2. Komise přezkoumá žádosti uvedené v odstavci 1 a vydá licence k rybolovu a zvláštní povolení k rybolovu v souladu s opatřeními přijatými Radou a s ustanoveními obsaženými v dohodě uzavřené s dotčenou zemí nebo přijatými v rámci této dohody.

3. Komise informuje příslušné kontrolní orgány, určené členskými státy, o licencích k rybolovu a zvláštních povoleních k rybolovu, které byly vydány.

Článek 10

1. Členské státy Komisi neprodleně oznámí každé porušení předpisů, které bylo zjištěno u plavidla plujícího pod vlajkou třetí země.

2. Po oznámení uvedeném v odstavci 1 může Komise pozastavit nebo odebrat licenci k rybolovu a zvláštní povolení k rybolovu udělené dotčenému plavidlu v souladu s článkem 9 a rovněž se může rozhodnout, že tomuto plavidlu licenci k rybolovu ani zvláštní povolení k rybolovu nevydá. Rozhodnutí Komise se oznámí třetí zemi vlajky.

3. Komise neprodleně oznámí kontrolním orgánům příslušných členských států ustanovení, která přijala na základě odstavce 2.

Obecná ustanovení

Článek 11

Aby spolupráce stanovená v článku 14 byla účinnější, doplní členský stát vlajky záznam nebo záznamy uvedené v článku 6 nařízení (ES) č. 3690/93, aby sjednotil všechny údaje o zvláštních povoleních k rybolovu, která v souladu s článkem 7 tohoto nařízení vystavil plavidlům plujícím pod jeho vlajkou, pokud však nebyly tyto údaje shromážděny na základě nařízení Komise (ES) č. 109/94 ze dne 19. ledna 1994 o rejstříku rybářských plavidel Společenství [7].

Článek 12

Členské státy určí příslušné orgány, které budou vydávat zvláštní povolení k rybolovu uvedená v článku 7 a přijímat náležitá opatření, aby se zajistila účinnosti režimu. Název a adresu těchto orgánů oznámí ostatním členským státům a Komisi. Informují Komisi o přijatých opatřeních nejpozději šest měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost a v případě změn co nejdříve.

Článek 13

1. Po oznámení učiněném v souladu s čl. 33 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2847/93 nebo v souladu s pravidly pro provádění mezinárodního režimu inspekcí příslušné orgány členského státu vlajky v případě potřeby a v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy použijí postupy, které mohou podle závažnosti porušení předpisů vést k:

- pokutám,

- zabavení zakázaného lovného zařízení a úlovku,

- zajišťovacímu zabavení plavidla,

- dočasnému odstavení plavidla,

- pozastavení zvláštního povolení k rybolovu,

- odebrání zvláštního povolení k rybolovu,

přičemž se zohlední případné sankce uvalené příslušnými orgány, které porušení předpisů zjistily.

2. Komise stanoví prováděcí pravidla k odstavci 1 postupem podle článku 18 nařízení (EHS) č. 3760/92, především aby členským státům vlajky umožnila používat výše uvedený odstavec za spravedlivých a průhledných podmínek.

Článek 14

1. Členské státy vlajky a členské státy odpovědné za inspekci v mořských vodách, které spadají do jejich svrchovanosti nebo jurisdikce, spolupracují, aby zajistily dodržování podmínek uvedených ve zvláštních povoleních k rybolovu.

2. Za tím účelem musí členský stát vlajky informovat členský stát odpovědný za inspekci:

a) o údajích týkajících se zvláštních povolení k rybolovu, a to při vystavení těchto povolení plavidlům, která mohou lovit v příslušných mořských vodách;

b) v průběhu rybářského hospodářského roku na žádost členského státu odpovědného za inspekci bezodkladně o době platnosti zvláštního povolení k rybolovu v držení plavidla, které loví ve výše uvedených mořských vodách, a z vlastního podnětu i o zvláštních povoleních k rybolovu, jejichž platnost skončila.

3. Na žádost Komise nebo členského státu odpovědného za inspekci sdělí členský stát vlajky neprodleně Komisi informace uvedené v odst. 2 písm. b).

Článek 15

Článek 13 nařízení (EHS) č. 3760/92 a článek 37 nařízení (EHS) č. 2847/93 se vztahují na údaje získané na základě tohoto nařízení.

Článek 16

Prováděcí pravidla k článkům 7, 8 a 10 se stanoví postupem podle článku 18 nařízení (EHS) č. 3760/92.

Článek 17

Nejpozději do 31. prosince 1994 Rada rozhodne o ustanoveních navržených Komisí, pokud jde o používání režimu po zvláštní povolení k rybolovu pro plavidla plující pod vlajkou členského státu, která operují ve vodách třetí země v rámci dohody o rybolovu uzavřené mezi Společenstvím a touto zemí, přičemž se zohlední právní důsledky používání tohoto režimu pro právní předpisy členských států.

Článek 18

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. ledna 1995.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 27. června 1994.

Za Radu

předseda

C. Simitis

[1] Úř. věst. C 310, 16.11.1993, s. 13.

[2] Úř. věst. C 20, 24.1.1994, s. 540.

[3] Úř. věst. C 34, 2.2.1994, s. 73.

[4] Úř. věst. L 341, 31.12.1993, s. 93.

[5] Úř. věst. L 389, 31.12.1992, s. 1.

[6] Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1.

[7] Úř. věst. L 19, 22.1.1994, s. 5.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

MINIMÁLNÍ ÚDAJE, KTERÉ SE MUSEJÍ UVÉST VE ZVLÁŠTNÍCH POVOLENÍCH K RYBOLOVU VYDANÝCH V SOULADU S ČLÁNKEM 7

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

MINIMÁLNÍ ÚDAJE, KTERÉ SE MUSEJÍ UVÉST V LICENCÍCH K RYBOLOVU A VE ZVLÁŠTNÍCH POVOLENÍCH K RYBOLOVU VYSTAVENÝCH RYBÁŘSKÝM PLAVIDLŮM PLUJÍCÍM POD VLAJKOU TŘETÍ ZEMĚ

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------