31994R1131Úřední věstník L 127 , 19/05/1994 S. 0001 - 0001
Finské zvláštní vydání: Kapitola 5 Svazek 6 S. 0129
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 5 Svazek 6 S. 0129


Nařízení Rady (ES) č. 1131/94

ze dne 16. května 1994,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 337/75 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 235 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že zástupci vlád členských států, zasedající na úrovni hlav států a předsedů vlád, při přijímání rozhodnutí ze dne 29. října 1993 o umístění sídel některých institucí a útvarů Evropských společenství a Europolu [4] také přijali vzájemnou dohodou prohlášení o umístění sídla Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání;

vzhledem k tomu, že je třeba změnit nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání [5] s ohledem na sídlo střediska;

vzhledem k tomu, že o hlediscích návrhu týkajících se zaměstnanců střediska by mělo být rozhodnuto později; že toto nařízení se nedotýká postavení zaměstnanců střediska,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 1 nařízení (EHS) č. 337/75 se třetí odstavec nahrazuje tímto:

"Středisko je neziskovou organizací. Má sídlo v Soluni."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. září 1994.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. května 1994.

Za Radu

předseda

Th. Pangalos

[1] Úř. věst. C 74, 12.3.1994, s. 12.

[2] Úř. věst. C 128, 9.5.1994.

[3] Stanovisko ze dne 27. dubna 1994 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[4] Úř. věst. C 323, 30.11.1993, s. 1.

[5] Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1946/93 (Úř. věst. L 181, 23.7.1993, s. 11).

--------------------------------------------------