31994R0355Úřední věstník L 046 , 18/02/1994 S. 0005 - 0006
Finské zvláštní vydání: Kapitola 2 Svazek 11 S. 0041
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 2 Svazek 11 S. 0041


Nařízení Rady (ES) č. 355/94

ze dne 14. února 1994,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 28 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že podle článku 45 nařízení (EHS) č. 918/83 [4] je od dovozního cla osvobozeno zboží dovážené v osobních zavazadlech cestujících ze třetích zemí, pokud se jedná o dovozy zcela neobchodní povahy;

vzhledem k tomu, že podle článku 47 nařízení (EHS) č. 918/83 nesmí úhrnná hodnota zboží na které se toto osvobození od dovozního cla vztahuje, přesáhnout částku 45 ECU na cestujícího; vzhledem k tomu, že podle čl. 47 odst. 2 mohou členské státy tuto částku snížit u cestujících mladších patnácti let až na 23 ECU;

vzhledem k tomu, že musí být brán ohled na opatření ve prospěch cestujících doporučená odbornými mezinárodními organizacemi, zejména na opatření obsažená v příloze F.3 Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů;

vzhledem k tomu, že těchto cílů může být dosaženo zvýšením rozsahu osvobození;

vzhledem k tomu, že je nezbytné stanovit dočasnou odchylku pro Německo s ohledem na hospodářské obtíže, které by výše osvobození zřejmě vyvolala, zejména co se týče cestujících vstupujících na německé území přes pozemní hranici spojující Německo s jinými zeměmi než členskými státy a členy ESVO nebo na prostředcích pobřežní lodní dopravy z těchto zemí;

vzhledem ke zvláštním vztahům mezi pevninským Španělskem a Ceutou a Melillou

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 918/83 se mění takto:

1. Článek 47 se nahrazuje tímto:

"Článek 47

Od dovozního cla je osvobozeno zboží uvedené v článku 45 jiné než uvedené v článku 46, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 175 ECU na cestujícího.

Členské státy však mohou tuto částku snížit na 90 ECU u cestujících mladších patnácti let."

2. Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 47a

1. Odchylně od čl. 47 prvního pododstavce je Španělsko oprávněno používat do 31. prosince 2000 osvobození od dovozního cla ve výši 600 ECU pro dovoz dotyčného zboží cestujícími z Ceuty a Melilly, kteří vstupují na celní území, jak je pro Španělsko vymezeno v čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [1] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1..

2. Odchylně od čl. 47 druhého pododstavce může Španělsko snížit tuto částku na 150 ECU u cestujících mladších patnácti let."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. dubna 1994.

Nicméně v případě Spolkové republiky Německo se toto nařízení použije ode dne 1. ledna 1998 pro zboží dovážené cestujícími vstupujícími na německé území přes pozemní hranici spojující Německo s jinými zeměmi než členskými státy a členy ESVO nebo prostředky pobřežní lodní dopravy z těchto zemí.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. února 1994.

Za Radu

předseda

Y. Papantoniou

[1] Úř. věst. C 254, 11.10.1986, s. 7.

[2] Úř. věst. C 13, 18.1.1988, s. 173.

[3] Úř. věst. C 105, 24.4.1987, s. 4.

[4] Úř. věst. L 105, 23.4.1983, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3357/91 (Úř. věst. L 318, 20.11.1991, s. 3).

--------------------------------------------------