31994D0984Úřední věstník L 378 , 31/12/1994 S. 0011 - 0016
Finské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 65 S. 0278
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 65 S. 0278


Rozhodnutí Komise

ze dne 20. prosince 1994,

kterým se stanoví požadavky na veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz čerstvého drůbežího masa z některých třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

(94/984/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/494/EHS ze dne 26. června 1991 o veterinárních podmínkách pro obchod s čerstvým drůbežím masem uvnitř Společenství a jeho dovoz ze třetích zemí [1], naposledy pozměněnou směrnicí 93/121/ES [2], a zejména na články 11 a 12 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že rozhodnutí Komise 94/85/ES [3] naposledy pozměněné rozhodnutím 94/453/ES [4] stanoví seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz čerstvého drůbežího masa;

vzhledem k tomu, že rozhodnutí Komise 94/438/ES [5] stanovilo obecná kritéria pro třídění třetích zemí, pokud jde o influenzu ptáků a newcastleskou chorobu v souvislosti s dovozem čerstvého drůbežího masa;

vzhledem k tomu, že je vhodné omezit působnost tohoto rozhodnutí na druhy drůbeže, na něž se vztahuje směrnice Rady 71/118/EHS [6] naposledy pozměněná a aktualizovaná směrnicí 92/116/EHS [7], a stanovit veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro ostatní druhy drůbeže v samostatném rozhodnutí;

vzhledem k tomu, že by proto měly být stanoveny veterinární podmínky a požadovaná veterinární osvědčení; že s ohledem na skutečnost, že ve třetích zemích existují různé skupiny podobných veterinárních situací, měla by být stanovena různá veterinární osvědčení, aby se tyto situace zohlednily;

vzhledem k tomu, že je nyní možné v souladu s údaji obdrženými od příslušných třetích zemí a s výsledky kontrol, které v některých těchto zemích uskutečnily útvary Komise, stanovit dvě kategorie pro osvědčení;

vzhledem k tomu, že situace v ostatních třetích zemích, pro něž dosud nebylo možné stanovit osvědčení, je pečlivě zkoumána, aby bylo možné zjistit, zda tyto země odpovídají kritériím Společenství; že se toto rozhodnutí přezkoumá nejpozději do 31. října 1995, aby z těchto zemí bylo případně možné dovozy povolit;

vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí se použije, aniž jsou dotčena opatření přijatá ohledně drůbežího masa dováženého pro jiné účely než k lidské spotřebě;

vzhledem k tomu, že se zavádí nový režim osvědčování, mělo by být stanoveno období pro jeho provedení;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členské státy povolí dovoz čerstvého drůbežího masa ze třetích zemí nebo z částí třetích zemí uvedených v příloze I, pokud maso odpovídá požadavkům veterinárního osvědčení uvedeného v příloze II a je-li tímto osvědčením, které je řádně vyplněno a podepsáno, doprovázeno. Osvědčení obsahuje obecnou část uvedenou v části 1 přílohy II a jedno ze zvláštních veterinárních osvědčení uvedených v části 2 přílohy II stanovené v souladu se vzorem uvedeným v příloze I.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. května 1995.

Článek 3

Toto rozhodnutí se přezkoumá nejpozději do 31. října 1995.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 20. prosince 1994.

Za Komisi

René Steichen

člen Komise

[1] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 35.

[2] Úř. věst. L 340, 31.12.1993, s. 39.

[3] Úř. věst. L 44, 17.2.1994, s. 31.

[4] Úř. věst. L 187, 22.7.1994, s. 11.

[5] Úř. věst. L 181, 15.7.1994, s. 35.

[6] Úř. věst. L 55, 8.3.1971, s. 23.

[7] Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Třetí země nebo části třetích zemí, kterým je povoleno používat pro dovozy čerstvého drůbežího masa do Společenství osvědčení uvedená v příloze II

Pozn.:

Písmena A a B odkazují na vzor uvedený v části 2 přílohy II.

ISO kód | Země | Části území | Vzor, který se použije |

AU | Austrálie | | A |

BR | Brazílie | Státy Rio Grande do Sul a Santa Catarina | A |

CA | Kanada | | A |

CH | Švýcarsko | | A |

CL | Chile | | A |

CY | Kypr | | A |

CZ | Česká republika | | A |

HR | Chorvatsko | Provincie Zagrebacka, Krapinsko-Zagorska, Varazdinska, Koprivnicko-Krizevacka, Bjelovarsko-Bilogorska, Primorsko-Goranska, Viroviticko-Podravska, Pozesko-Slavonska, Istarska, Medimurska, Grad Zagreb | A |

HU | Maďarsko | | A |

IL | Izrael | | B |

NZ | Nový Zéland | | A |

PL | Polsko | | A |

RO | Rumunsko | | A |

SK | Slovenská republika | | A |

TH | Thajsko | | B |

US | Spojené státy americké | | A |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

ČÁST 1

+++++ TIFF +++++

ČÁST 2

Vzor A

+++++ TIFF +++++

Vzor B

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------