31993R0302Úřední věstník L 036 , 12/02/1993 S. 0001 - 0008
Finské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 12 S. 0071
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 12 S. 0071


Nařízení Rady (EHS) č. 302/93

ze dne 8. února 1993

o zřízení Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 235 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že Evropská rada na svém zasedání v Dublinu 25. a 26. června 1990:

- schválila "hlavní směry evropského plánu pro boj s drogami" předložené Radě Evropským výborem pro boj s drogami (CELAD), a zejména doporučení, aby "byla vypracována studie odborníků o stávajících zdrojích informací, jejich spolehlivosti a užitečnosti a o potřebě a možné oblasti působnosti Evropského monitorovacího centra pro drogy (Drugs Monitoring Centre) a o finančních dopadech zřízení takového centra s tím, že údaje z tohoto centra by zahrnovaly nejen sociální a zdravotní hlediska, ale i další aspekty spojené s drogami, včetně obchodování s drogami a represe",

- zdůraznila, že je věcí každého členského státu vypracovat vhodný program na snížení poptávky po drogách, a dospěla k závěru, že jednou z priorit by v následujících letech měl být účinný postup každého členského státu podpořený společnou akcí "dvanáctky" a Společenství;

vzhledem k tomu, že je třeba brát v úvahu závěry studie týkající se proveditelnosti centra a evropského plánu pro boj s drogami předložených na zasedání Evropské rady v Římě ve dnech 13. a 14. prosince 1990;

vzhledem k tomu, že Evropská rada na svém zasedání v Lucemburku ve dnech 28. a 29. června 1991 "schválila zřízení Evropského monitorovacího centra pro drogy s tím, že praktické otázky jeho realizace, např. jeho velikost, vnitřní organizace a počítačové systémy, musí být ještě projednány, a pověřila CELAD, aby v tomto smyslu pokračoval v práci a ve spolupráci s Komisí a dalšími příslušnými politickými orgány ji rychle dovedl k úspěšnému konci";

vzhledem k tomu, že Evropská rada na svém zasedání v Maastrichtu ve dnech 9. a 10. prosince 1991 "vyzvala orgány Společenství, aby se všemi způsoby zasadily o přijetí aktu o zřízení Evropského drogového centra do 30. června 1992";

vzhledem k tomu, že rozhodnutím 90/611/EHS [4] uzavřelo Společenství Úmluvu Organizace spojených národů proti nezákonnému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, dále jen Vídeňská úmluva, a uložilo dokument o oficiálním potvrzení podle článku 27 uvedené úmluvy [5];

vzhledem k tomu, že Rada schválila nařízení č. (EHS) 3677/90 o zavedení systému monitorování obchodu s určitými látkami v rámci Společenství podle článku 12 výše zmíněné Vídeňské úmluvy [6];

vzhledem k tomu, že Rada schválila směrnici 91/308/EHS ze dne 10. června 1991 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz [7], zaměřenou zejména na boj proti obchodování s drogami;

vzhledem k tomu, že na celoevropské úrovni jsou potřeba objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace o drogách, drogové závislosti a jejich důsledcích, které by Společenství a členským státům pomohly získat celkový pohled a přidanou hodnotu v případě, že v rámci své působnosti přijímají opatření nebo rozhodují o postupu v boji s drogami;

vzhledem k tomu, že problematika drog zahrnuje řadu složitých a vzájemně propojených hledisek, která je velice obtížné od sebe oddělit; že by proto centrum mělo být pověřeno úkolem poskytovat souhrnné informace, které pomohou Společenství a jeho členským státům získat celkový pohled na problematiku drog a drogové závislosti; že tento úkol nesmí bránit rozdělení pravomocí mezi Společenství a jeho členské státy ve vztahu k právním ustanovením týkajícím se nabídky drog a poptávky po nich;

vzhledem k tomu, že organizace a pracovní metody centra musí být v souladu s objektivní povahou požadovaných výsledků, zejména se srovnatelností a slučitelností zdrojů a metod spojených s informacemi o drogách;

vzhledem k tomu, že informace shromažďované v centru se budou týkat přednostních oblastí, jejichž obsah, rozsah a prováděcí opatření by měly být definovány;

vzhledem k tomu, že během prvního tříletého období bude věnována zvláštní pozornost poptávce a snižování poptávky;

vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 16. května 1989 o evropské síti zdravotních údajů o zneužívání drog [8] vyzvala Rada a zasedání ministrů zdravotnictví členských států v rámci Rady Komisi, aby v této oblasti podnikla možné kroky;

vzhledem k tomu, že by měla být vytvořena evropská informační síť pro drogy a drogovou závislost, kterou má koordinovat a vést na úrovni Společenství Evropské monitorovací centrum pro drogy;

vzhledem k tomu, že měla být brána v úvahu úmluva 108 Rady Evropy o ochraně fyzických osob při automatickém zpracovávání osobních údajů (1981);

vzhledem k tomu, že již existují vnitrostátní, evropské a mezinárodní organizace a orgány poskytující informace tohoto druhu a že by centrum mělo být schopno plnit své úkoly v těsné spolupráci s nimi;

vzhledem k tomu, že centrum musí mít právní subjektivitu;

vzhledem k tomu, že je nutné zajistit, aby centrum plnilo svou informační úlohu, a za tímto účelem přiznat pravomoc Soudnímu dvoru;

vzhledem k tomu, že je žádoucí uznat možnost otevření centra i třetím zemím, které sdílejí zájmy Společenství na dosažení těchto cílů, na základě dohod, jež mají být mezi těmito zeměmi a Společenstvím uzavřeny;

vzhledem k tomu, že toto nařízení je možné v případě nutnosti po tříletém období změnit s ohledem na rozhodnutí o možném rozšíření úkolů centra a s ohledem zejména na vývoj pravomocí Společenství;

vzhledem k tomu, že pro přijetí tohoto nařízení neposkytuje Smlouva jiná oprávnění než ta, která stanoví článek 235,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Cíl

1. Tímto nařízením se zřizuje Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EDMC), dále pouze centrum.

2. Cílem centra je v rámci oblastí uvedených v článku 4 poskytovat Společenství a jeho členským státům objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace o drogách a drogové závislosti a jejich důsledcích na celoevropské úrovni.

3. Zpracovávané nebo vytvářené statistické, dokumentační a technické údaje mají za cíl pomoci poskytovat Společenství a jeho členským státům celkový přehled o situaci v oblasti drog a drogové závislosti, když v rámci svých oblastí působnosti přijímají opatření nebo rozhodují o postupu.

4. Centrum nesmí přijmout žádné opatření, které by jakýmkoli způsobem překračovalo oblast informací a jejich zpracování.

5. Centrum neshromažďuje žádné údaje, které by umožňovaly identifikovat osoby nebo malé skupiny osob. Zdrží se jakéhokoli poskytování informací týkajících se konkrétních jmenovitých případů.

Článek 2

Úkoly

Aby bylo možno dosáhnout cíle uvedeného v článku 1, plní centrum v oblasti své činnosti následující úkoly:

A. Sběr a analýza existujících údajů

Centrum:

1. shromažďuje, zaznamenává a analyzuje informace, včetně údajů z výzkumu, které poskytují členské státy, i informace pocházející od Společenství, nevládních vnitrostátních zdrojů a příslušných mezinárodních organizací;

2. provádí průzkumy, přípravné studie a studie proveditelnosti, jakož i pilotní projekty nezbytné pro splnění svých úkolů; organizuje setkání expertů a kdykoli to je nutné, vytvoří za tímto účelem ad hoc pracovní skupiny; vytváří a zpřístupňuje otevřené vědecké informační zdroje a pomáhá při podpoře informační činnosti;

3. poskytuje organizační a technický systém schopný dodávat informace o podobných nebo doplňkových programech či akcích pořádaných v členských státech;

4. po konzultacích a ve spolupráci s příslušnými orgány a organizacemi členských států vytváří a provádí koordinaci informační sítě uvedené v článku 5;

5. usnadňuje výměnu informací mezi těmi, kdo přijímají rozhodnutí, výzkumnými pracovníky, specialisty a osobami, které se zabývají bojem s drogami ve vládních a nevládních organizacích.

B. Zkvalitnění metod porovnávání údajů

6. zajišťuje větší srovnatelnost, objektivitu a spolehlivost údajů na celoevropské úrovni tím, že vytváří ukazatele a společná kritéria nezávazné povahy, jež může centrum s ohledem na vyšší jednotnost měřicích metod používaných členskými státy a Společenstvím doporučit;

7. usnadňuje a organizuje výměnu informací jak kvalitativních, tak i kvantitativních (databáze).

C. Šíření informací

8. poskytuje získané informace k dispozici Společenství, členským státům a příslušným organizacím;

9. zajišťuje rozsáhlé šíření výsledků práce jednotlivých členských států i Společenství, a kde je to vhodné, i třetích zemí nebo mezinárodních organizací;

10. zajišťuje rozsáhlé šíření spolehlivých údajů nedůvěrné povahy; na základě shromážděných informací zveřejňují každoroční zprávu o stavu problematiky drog.

D. Spolupráce s evropskými a mezinárodními orgány a organizacemi a se třetími zeměmi

11. přispívá v oblasti své činnosti ke zkvalitnění koordinace mezi vnitrostátními postupy a postupy Společenství;

12. aniž jsou dotčeny závazky členských států týkající se šíření informací podle úmluv Organizace spojených národů o drogách, podporuje včleňování údajů o drogách a drogové závislosti shromážděných v členských státech a vycházejících ze Společenství do mezinárodních programů monitorování drog a boje s drogami, a to zejména programů zřízených Organizací spojených národů a jejích specializovaných institucí;

13. aktivně spolupracuje s orgány uvedenými v článku 12.

Článek 3

Pracovní metoda

1. Centrum postupně plní své úkoly se zřetelem na cíle schválené v tříletém programu i v ročních programech a s patřičným ohledem na dostupné zdroje.

2. Při provádění své činnosti s cílem vyhnout se duplicitě bere centrum ohled na činnost, kterou již provádějí stávající nebo nově vznikající orgány a subjekty, zejména Evropský policejní úřad (Europol), a zajistí zvyšování její hodnoty.

Článek 4

Přednostní oblasti činnosti

Cíle a úkoly centra definované v článcích 1 a 2 se provádějí podle pořadí priorit uvedeného v příloze.

Článek 5

Evropská informační síť o drogách a drogové závislosti (REITOX)

1. Centrum má k dispozici Evropskou informační síť o drogách a drogové závislosti (REITOX), počítačovou síť tvořící infrastrukturu pro shromažďování a výměnu informací a dokumentaci; síť bude využívat mimo jiné samostatný počítačový systém spojující vnitrostátní informační sítě o drogách, specializovaná střediska v členských státech a informační systémy mezinárodních nebo evropských organizací nebo subjektů spolupracujících s centrem.

2. Aby mohla být síť zřízena co nejrychleji a nejefektivněji, předají členské státy do šesti měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost centru informace o základních složkách jejich vnitrostátních informačních sítí, popřípadě včetně informací o vnitrostátních monitorovacích střediscích, v oblastech činnosti podle článku 4 a uvedou názvy veškerých specializovaných středisek, která by podle jejich názoru mohla k práci centra přispět.

3. Specializovaná střediska se zřizují se souhlasem členského státu, na jehož území jsou umístěna, jednomyslným rozhodnutím členů správní rady podle čl. 8 odst. 2 druhého pododstavce na období nepřesahující trvání jednotlivých víceletých pracovních programů podle čl. 8 odst. 3. Toto zřízení je obnovitelné.

4. Centrum může se souhlasem členského státu, na jehož území se tato střediska nacházejí, vstupovat do smluvních vztahů, zejména dodavatelských, s vládními nebo nevládními specializovanými středisky podle odstavce 3, aby mohly plnit úkoly, kterými si je přeje pověřit. Se souhlasem příslušných členských států může také uzavřít ad hoc smlouvy na konkrétní úkoly se subjekty, které nejsou součástí REITOX.

5. Přidělení konkrétních úkolů specializovaným střediskům se zaznamenává ve víceletém pracovním programu centra uvedeném v čl. 8 odst. 3.

Článek 6

Ochrana a důvěrnost údajů

1. Jsou-li na základě tohoto nařízení centru v souladu s vnitrostátními právními předpisy předány rovněž osobní údaje, které neumožňují identifikaci fyzické osoby, mohou být tyto údaje použity pouze pro uvedený účel a za podmínek předepsaných odesílajícím orgánem. To platí obdobně i pro případy, v nichž centrum předává osobní údaje příslušným orgánům členských států nebo mezinárodním organizacím a dalším evropským institucím.

2. Údaje o drogách a drogové závislosti poskytnuté centru nebo poskytnuté centrem smějí být zveřejněny za předpokladu, že jsou v souladu s předpisy Společenství a příslušných států o šíření a důvěrnosti informací. Osobní údaje nesmějí být zveřejňovány ani zpřístupněny veřejnosti.

3. Členské státy a specializovaná střediska nemají povinnost poskytovat informace označené podle svých vnitrostátních právních předpisů jako důvěrné.

Článek 7

Právní status

Centrum má právní subjektivitu. V každém členském státě má nejširší právní způsobilost, jakou vnitrostátní právní předpisy právnickým osobám poskytují; může zejména nabývat a zcizovat movitý a nemovitý majetek a může vystupovat před soudem.

Článek 8

Správní rada

1. Centrum má správní radu složenou z jednoho zástupce každého členského státu, dvou zástupců Komise a dvou vědců se zvláštní kvalifikací v oblasti drog, které na základě jejich hlubokých znalostí oboru jmenuje Evropský parlament.

Každému členu správní rady může pomáhat nebo jej zastupovat náhradník; v případě nepřítomnosti řádného člena může náhradník vykonávat jeho hlasovací právo. Správní rada může přizvat pozorovatele z mezinárodních organizací, se kterými centrum spolupracuje v souladu s článkem 12, bez hlasovacího práva.

2. Předsedu správní rady volí členové rady na tříleté období; mandát může být prodloužen na další jedno období. Předseda hlasuje. Každý člen správní rady má jeden hlas.

Rozhodnutí správní rady se přijímá dvoutřetinovou většinou členů s výjimkou případů uvedených v čl. 5 odst. 3, pro které je požadováno jednomyslné rozhodnutí, a v odstavci 3 tohoto článku.

Správní rada vypracuje vlastní jednací řád.

Správní rada se schází nejméně jednou ročně.

3. Správní rada schválí tříletý pracovní program na základě návrhu předloženého ředitelem centra po konzultaci s vědeckým výborem a po obdržení stanoviska Komise a Rady. První tříletý plán bude schválen jednomyslně do devíti měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost. Správní rada jednající na základě souhlasu tří čtvrtin svých členů pak rozhodne, zda následující tříleté programy mají být schvalovány většinou určenou v odst. 2 druhém pododstavci tohoto článku, nebo jednomyslně.

4. V rámci tříletého pracovního programu schvaluje správní rada každý rok roční pracovní program centra na základě návrhu předloženého ředitelem po konzultaci s vědeckým výborem a po obdržení stanoviska Komise. Stejným postupem může být program během roku upravován.

5. Nejpozději do 31. prosince každého roku schválí správní rada všeobecnou výroční zprávu o činnosti centra. Ředitel předá tuto zprávu Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a členským státům.

Článek 9

Ředitel

1. V čele centra stojí ředitel jmenovaný správní radou na návrh Komise na období pěti let a může být jmenován opakovaně. Ředitel odpovídá za

- přípravu a provádění rozhodnutí a programů přijatých správní radou centra,

- běžný provoz centra,

- přípravu pracovních programů centra,

- přípravu výkazů příjmů a výdajů centra a za plnění rozpočtu,

- přípravu a zveřejňování zpráv požadovaných podle tohoto nařízení,

- veškeré personální záležitosti,

- provádění úkolů uvedených v článcích 1 a 2.

2. Ředitel za svou činnost odpovídá správní radě a účastní se jejích schůzí.

3. Ředitel je právním zástupcem centra.

Článek 10

Vědecký výbor

1. Řediteli a správní radě je nápomocen vědecký výbor, který v případech stanovených tímto nařízením podává své stanovisko k vědeckým záležitostem týkajícím se činnosti centra, které mu může přednést správní rada nebo ředitel.

Stanoviska vědeckého výboru se zveřejňují.

2. Vědecký výbor se skládá z jednoho zástupce každého členského státu. Správní rada může jmenovat dalších nejvýše šest členů s ohledem na jejich zvláštní kvalifikaci.

3. Funkční období členů vědeckého výboru činí tři roky a mohou být jmenováni opakovaně.

4. Vědecký výbor si zvolí předsedu na období tří let.

5. Předseda svolává schůze vědeckého výboru nejméně jednou ročně.

Článek 11

Rozpočet

1. Pro každý rozpočtový rok, jenž odpovídá kalendářnímu roku, se vypracuje odhad příjmů a výdajů centra a je zanesen do rozpočtu centra.

2. Nejpozději do 15. února každého roku vypracuje ředitel návrh rozpočtu provozních výdajů a předpokládaný program práce na další rozpočtový rok. Tento předběžný odhad společně s plánem pracovních míst předloží správní radě.

3. Příjmy a výdaje rozpočtu musí být v rovnováze.

4. Bez ohledu na jiné zdroje se příjmy centra skládají z dotace Společenství spadající do zvláštní kapitoly souhrnného rozpočtu Evropských společenství (oddíl "Komise"), z plateb za poskytnuté služby a z případných finančních příspěvků od organizací a subjektů a třetích zemí uvedených v článku 12 a 13.

5. Výdaje centra zahrnují mimo jiné

- odměny zaměstnanců, správní výdaje a výdaje na infrastrukturu a provozní náklady,

- výdaje na podporu vnitrostátních informačních sítí, které tvoří součást sítě REITOX, a výdaje týkající se smluv se specializovanými středisky.

6. Správní rada přijme návrh rozpočtu a zašle jej Komisi, která na tomto základě stanoví odpovídající odhady v návrhu souhrnného rozpočtu Evropských společenství, který předkládá Radě v souladu s článkem 203 Smlouvy.

7. Správní rada přijme konečný rozpočet před začátkem finančního roku a v případě nutnosti ho přizpůsobí dotaci Společenství a dalším zdrojům centra.

8. Rozpočet plní ředitel.

9. Kontrolu závazků a plateb všech výdajů centra a stanovení a výběru všech příjmů centra provádí finanční kontrolor Komise.

10. Nejpozději do 31. března každého roku předloží ředitel Komisi, správní radě a Účetnímu dvoru veškeré účty dokládající všechny příjmy a výdaje centra v předchozím rozpočtovém roce.

Účetní dvůr je prozkoumá v souladu s článkem 206a Smlouvy.

11. Správní rada udělí řediteli absolutorium za plnění rozpočtu.

12. Finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství se vztahuje i na centrum. Na základě rozhodnutí o návrhu Komise kvalifikovanou většinou a po konzultaci s Evropským parlamentem a správní radou může Rada poskytnout odchylky od finančního nařízení, jestliže si to nutně vyžaduje provoz centra.

Článek 12

Spolupráce s jinými organizacemi a subjekty

Aniž jsou dotčeny vztahy, které Komise udržuje podle článku 229 Smlouvy, usiluje centrum aktivně o spolupráci s mezinárodními organizacemi a dalšími, zejména evropskými vládními a nevládními subjekty zabývajícími se problematikou drog.

Článek 13

Přístup třetích zemí

1. Centrum je otevřeno k účasti i třetím zemím, které sdílejí zájmy Společenství a jeho členských států na uskutečňování cílů a práce centra, a to na základě dohod uzavřených mezi těmito státy a Společenstvím na základě článku 235 Smlouvy.

2. Správní rada může rozhodnout o zapojení odborníků, které navrhují třetí země, do ad hoc pracovních skupin podle čl. 2 bodu 2 za předpokladu, že zúčastněné strany se zaváží dodržovat ustanovení článku 6.

Článek 14

Výsady a imunity

Na centrum se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství.

Článek 15

Postavení zaměstnanců

Zaměstnanci centra podléhají nařízením a předpisům platným pro úředníky a ostatní zaměstnance Evropských společenství.

Ve vztahu ke svým zaměstnancům uplatňuje centrum pravomoci svěřené orgánu oprávněnému ke jmenování.

Se souhlasem Komise přijme správní rada vhodné prováděcí předpisy.

Článek 16

Odpovědnost

1. Smluvní odpovědnost centra se řídí právem rozhodným pro příslušnou smlouvu. Soudní dvůr je příslušný rozhodovat na základě rozhodčí doložky obsažené ve smlouvě, kterou centrum uzavřelo.

2. V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí centrum v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských zemí škody způsobené centrem nebo jeho zaměstnanci při výkonu jejich funkce. Soudní dvůr je příslušný rozhodovat spory o náhradě těchto škod.

3. Osobní odpovědnost zaměstnanců vůči centru se řídí předpisy platnými pro zaměstnance centra.

Článek 17

Pravomoc soudního dvora

Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat o žalobách podaných proti centru za podmínek stanovených článkem 173 Smlouvy.

Článek 18

Zpráva

Během třetího roku po vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Komise Evropskému parlamentu a Společenství průběžnou zprávu o činnosti centra společně s případnými návrhy na změny nebo rozšíření jeho úkolů, a to zejména s ohledem na vývoj pravomocí Společenství.

Článek 19

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem následujícím po rozhodnutí příslušných orgánů o sídle centra.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. února 1993

Za Radu

předseda

J. Trøjborg

[1] Úř. věst. C 43, 18.2.1992, s. 2.

[2] Úř. věst. C 150, 15.6.1992, s. 54.

[3] Úř. věst. C 223, 31.8.1992, s. 26.

[4] Úř. věst. L 326, 24.11.1990, s. 56.

[5] Úř. věst. L 326, 24.11.1990, s. 57.

[6] Úř. věst. L 357, 20.12.1990, s. 1. Nařízení ve znění nařízení č. (EHS) 900/92 (Úř. věst. L 96, 10.4.1992, s. 1).

[7] Úř. věst. L 166, 28.6.1991, s 77.

[8] Úř. věst. C 185, 22.7.1989, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

A. Práce centra jsou prováděny při dodržení pravomocí Společenství a jeho členských států v oblasti drog, jak je vymezuje Smlouva.

Informace shromažďované centrem se týkají těchto přednostních oblastí:

1. poptávka a snižování poptávky po drogách,

2. strategie a politiky členských států a Společenství (zejména politiky, akční plány, právní předpisy, činnosti a dohody mezinárodní, dvoustranné a na úrovni Společenství);

3. mezinárodní spolupráce a geopolitika nabídky (zejména programy spolupráce, informování a producentských a tranzitních zemích);

kontrola obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jejich surovinami, jak jej upravují související stávající i budoucí mezinárodní smlouvy a akty Společenství [1];

dopad jevu drog na producentské, spotřebitelské a tranzitní země, v mezích působnosti Smlouvy, včetně mimo jiné boje proti praní peněz, jak jej upravují související stávající i budoucí akrty Společenství [2].

B. Komise poskytuje centru, za účelem jejich šíření, informace a statistické údaje, jež má k dispozici na základě své působnosti.

C. V průběhu tří prvních let je zvláštní pozornost věnována poptávce a snižování poptávky.

[1] Pokud jde o související v současnosti platné mezinárodní smlouvy, jedná se zejména o smlouvy Organizace spojených národů, pokud Společenství je nebo může být jejich stranou.Pokud jde o související v současnosti platné akty Společenství, jedná se zejména o nařízení Rady (EHS) č. 3677/90 ze dne 13. prosince 1990 o opatřeních, která mají být přijata za účelem zamezení zneužívání určitých látek k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek.Jedná se pouze o informace, které jsou členské státy povinny poskytovat Komisi na základě stávajících nebo budoucích právních předpisů Společenství.

[2] Pokud jde o související v současnosti platné akty Společenství, týká se boje proti praní peněz směrnice Rady ze dne 10. června 1991 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz.Jedná se pouze o informace, které jsou členské státy povinny poskytovat Komisi na základě stávajících nebo budoucích právních předpisů Společenství.

--------------------------------------------------