31993D0436Úřední věstník L 202 , 12/08/1993 S. 0031 - 0041
Finské zvláštní vydání: Kapitola 4 Svazek 5 S. 0100
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 4 Svazek 5 S. 0100


Rozhodnutí Komise

ze dne 30. června 1993,

kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Chile

(93/436/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh [1], a zejména na článek 11 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že skupina odborníků z Komise provedla inspekční návštěvu Chile, aby ověřila podmínky, za nichž se produkují, skladují a expedují do Společenství produkty rybolovu;

vzhledem k tomu, že chilské právní předpisy v oblasti hygienických kontrol a sledování produktů rybolovu lze považovat za rovnocenné ustanovením směrnice 91/493/EHS;

vzhledem k tomu, že Servicio nacional de Pesca (Sernap), příslušný úřad Chile a jeho oddělení "Sanidad pesquera" jsou schopny účinně ověřovat dodržování platných právních předpisů;

vzhledem k tomu, že pravidla pro získání osvědčení o zdravotní nezávadnosti podle čl. 11 odst. 4 písm. a) směrnice 91/493/EHS musejí stanovit vzor osvědčení, minimální požadavky na jazyk nebo jazyky, v nichž musí být osvědčení vypracováno, a funkci osoby, která je zmocněná jej podepsat;

vzhledem k tomu, že podle čl. 11 odst. 4 písm. b) směrnice 91/493/EHS je nutné připevnit na balení produktů rybolovu značku udávající název třetí země a schvalovací číslo provozovny původu nebo výrobního plavidla;

vzhledem k tomu, že podle čl. 11 odst. 4 písm. c) směrnice 91/493/EHS musí být vypracován seznam schválených provozoven a/nebo výrobních plavidel; že tento seznam musí být vypracován na základě sdělení úřadu Sernap Komisi; že za zajištění souladu s ustanoveními stanovenými k tomuto účelu v čl. 11 odst. 4 směrnice 91/493/EHS proto odpovídá Sernap;

vzhledem k tomu, že Sernap vydal oficiální ujištění, že budou dodržována pravidla uvedená v kapitole V přílohy směrnice 91/493/EHS a splněny požadavky na schválení provozoven a výrobních plavidel, které jsou rovnocenné požadavkům stanoveným uvedenou směrnicí;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příslušným úřadem v Chile, který ověřuje a potvrzuje, že produkty rybolovu splňují požadavky směrnice 91/493/EHS, je Sernap, oddělení chilského ministerstva hospodářství, veřejných prací a rekonstrukce.

Článek 2

Produkty rybolovu a akvakultury pocházející z Chile, kromě mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů, musejí splňovat tyto podmínky:

1. ke každé zásilce musí být přiložen očíslovaný originál osvědčení o zdravotní nezávadnosti, který je řádně vyplněn, podepsán, opatřen datem a vyhotoven na jednom listu v souladu se vzorem uvedeným v příloze A tohoto rozhodnutí;

2. produkty musejí pocházet ze schválených provozoven nebo výrobních plavidel uvedených v příloze B tohoto rozhodnutí;

3. s výjimkou volně ložených zmrazených produktů rybolovu určených ke konzervaci musejí být všechna balení nesmazatelně označena slovem "CHILE" a schvalovacím číslem provozovny původu nebo výrobního plavidla.

Článek 3

1. Osvědčení uvedené v čl. 2 odst. 1 musí být vypracováno nejméně v jednom úředním jazyce členského státu, v němž se kontroly provádějí.

2. V osvědčení musí být uvedeno jméno, funkce a podpis zástupce Sernap a úřední razítko Sernap v barvě odlišné od barvy ostatních údajů uvedených na osvědčení.

Článek 4

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. července 1993.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 30. června 1993.

Za Komisi

René Steichen

člen Komise

[1] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 15.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA A

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA B

SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROVOZOVEN A VÝROBNÍCH PLAVIDEL

I. Provozovny

Číslo | Název a adresa | Schválena do |

01003 | Procemar SA Africa | 30. 12. 1995 |

01007 | Frigopesca SA Africa | 30. 8. 1995 |

01011 | Agropesca SA Africa | 30. 4. 1995 |

01012 | Novamar SA Africa | 30. 8. 1995 |

01013 | Pesquera Marvesa SA Africa | 30. 8. 1995 |

01060 | Pesquera Iquique-Guanayes SA Iquique | 30. 12. 1995 |

01064 | Pesquera del Norte SA Iquique | 30. 12. 1995 |

01065 | Pesquera Vamar Ltda Iquique | 30. 4. 1995 |

01068 | Inversiones Santa Mónica Ltda Iquique | 30. 4. 1995 |

01069 | Pesquera Centomar Ltda Iquique | 30. 4. 1995 |

01070 | Sarmenia Cultivos Marinos Iquique | 30. 4. 1995 |

02005 | Helga Mánquez Monardes Tocopilla | 30. 4. 1995 |

02022 | Pesquera Friomar Ltda Antofagasta | 30. 12. 1995 |

02023 | Rodolfo Rojas y Cia Ltda Antofagasta | 30. 4. 1995 |

02024 | Ricardo Devoto Riveros Antofagasta | 30. 4. 1995 |

02025 | Pesquera Marazul Ltda Antofagasta | 30. 4. 1995 |

02029 | Universidad de Antofagasta Antofagasta | 30. 12. 1995 |

02030 | Sociedad Abaroa o Gómez Ltda Antofagasta | 30. 8. 1995 |

02035 | Pesquera Arántzazus SA Antofagasta | 30. 8. 1995 |

02037 | Norpesca Ltda Antofagasta | 30. 4. 1995 |

02043 | Oriele Rojas Rojas Antofagasta | 30. 8. 1995 |

02046 | Sociedad Pesquera Galeb Ltda Antofagasta | 30. 8. 1995 |

02050 | Pesquera y Conservera Tamail Ltda Taltal | 30. 12. 1995 |

02055 | Santana y Cía Ltda Mejillones | 30. 4. 1995 |

03061 | Cía Pesquera Camanchaca SA Caldera | 30. 4. 1995 |

03062 | Sociedad Pesquera Caldera SA Caldera | 30. 12. 1995 |

03067 | Gilframar Ltda Caldera | 30. 12. 1995 |

03072 | Pesquera Playa Blance SA Caldera | 30. 12. 1995 |

03073 | Cabo Negro SA Caldera | 30. 12. 1995 |

03074 | Pesquera Skuna Ltda Caldera | 30. 12. 1995 |

03077 | Pesquera Huillinco Ltda Caldera | 30. 4. 1995 |

03078 | Sociedad Exportadora Mas-Mar Ltda Caldera | 30. 4. 1995 |

04002 | Sarpesca SA Coquimbo | 30. 4. 1995 |

04005 | Pesquera Humboldt SA Coquimbo | 30. 12. 1995 |

04007 | Pesquera San José SA Coquimbo | 30. 12. 1995 |

04011 | Pesquera Sabropesca Ltda Coquimbo | 30. 12. 1995 |

04013 | Productora y Comercializadora del Mar Ltda (Procomar Ltda) Coquimbo | 30. 12. 1995 |

04017 | Sociedad Agricola Industrial i Comercial Pérez y Ramírez Ltda (Leymo) Coquimbo | 30. 12. 1995 |

04023 | Empresa Pesquera y Conservera Proteus SA Coquimbo | 30. 4. 1995 |

04031 | Pesquera Andacollo SA Coquimbo | 30. 4. 1995 |

04052 | Pesquera Mares de Chile SA Coquimbo | 30. 4. 1995 |

05003 | Pesquera Quintero SA Quintero | 30. 4. 1995 |

05011 | Pesquera Santa Lucia SA Quintero | 30. 4. 1995 |

05050 | Pesquera San Sebastián SA San Antonio | 30. 4. 1995 |

05054 | Comercial Alesa SA Valparaíso | 30. 4. 1995 |

05057 | Pesquera Francis Drake SA Valparasío | 30. 4. 1995 |

05060 | Conservera Trans Antartic Ltda Valparasío | 30. 12. 1995 |

05067 | La Ballenita Ltda Valparasío | 30. 4. 1995 |

05071 | Intercomercial Sama SA Valparasío | 30. 4. 1995 |

05077 | Mavicruz SA Valparasío | 30. 4. 1995 |

05079 | Pesquera Marli Mar SA Valparasío | 30. 4. 1995 |

05205 | Jaime Azocar Campusano San Antonio | 30. 4. 1995 |

05212 | Pesquera Mamina SA San Antonio | 30. 4. 1995 |

05214 | Pesquera Marazul Ltda San Antonio | 30. 4. 1995 |

07005 | Pesquera Constitución Ltda Constitución | 30. 4. 1995 |

08003 | Chile Algas Talcahuano | 30. 12. 1995 |

08090 | Conservas Multiexport SA Coronel | 30. 12. 1995 |

08097 | Arlavan Ltda Talcahuano | 30. 4. 1995 |

08098 | Comercial Alesa SA Talcahuano | 30. 4. 1995 |

08100 | Pesquera Santa María SA Talcahuano | 30. 4. 1995 |

08104 | Prodemar Ltda Talcahuano | 30. 12. 1995 |

08107 | Pesquera San Miguel Ltda Talcahuano | 30. 12. 1995 |

08113 | Iquique-Guanaye Talcahuano | 30. 12. 1995 |

08116 | Congelados del Pacífico Ltda Talcahuano | 30. 4. 1995 |

08120 | Pesquera San José del Sur SA Talcahuano | 30. 12. 1995 |

08123 | Pesquera del Golfo SA Talcahuano | 30. 4. 1995 |

08128 | Pesquera Cantábrico SA Talcahuano | 30. 8. 1995 |

08133 | Unifish SA Talcahuano | 30. 12. 1995 |

08136 | Frioexport SA Coronel | 30. 4. 1995 |

08137 | Heriberto Muñoz Concha Talcahuano | 30. 4. 1995 |

08138 | Pesquera Grimar SA Talcahuano | 30. 4. 1995 |

08141 | Frigorífico Talcahuano Talcahuano | 30. 4. 1995 |

08142 | Sociedad Empacadora Austral SA Talcahuano | 30. 4. 1995 |

08143 | Sociedad Pesquera Camanchaca SA Talcahuano | 30. 12. 1995 |

08146 | Pesquera Larus Ltda Talcahuano | 30. 12. 1995 |

08148 | Unifish Canning Talcahuano | 30. 12. 1995 |

08150 | Industria Conservera Agromar Ltda Talcahuano | 30. 12. 1995 |

08152 | La Fuente del Mar Talcahuano | 30. 12.1995 |

08250 | Cía Pesquera San Pedro SACI Talcahuano | 30. 12. 1995 |

08252 | Fundación para la Capacitación Pescador Artesanal "Funcap" Coronel | 30. 12. 1995 |

08253 | Sociedad Pesquera Viento Sur LT Coronel | 30. 4. 1995 |

08254 | Independent Fisheries SA Coronel | 30. 4. 1995 |

08259 | Comercial e Industrial Anchomat Ltda Coronel | 30. 8. 1995 |

10012 | Fast-Service Ltda Valdivia | 30. 4. 1995 |

10014 | Serviven SA Valdivia | 30. 12. 1995 |

10018 | Piscícola Entrerríos SA Valdivia | 30. 4. 1995 |

10019 | Pesquera Río Calle Calle SA Valdivia | 30. 4. 1995 |

10030 | Isla Tenglo Ltda Puerto Montt | 30. 12. 1995 |

10032 | Eicomar SA Puerto Montt | 30. 12. 1995 |

10034 | Pesquera Trans Antantartic Ltda Puerto Montt | 30. 12. 1995 |

10036 | Proaustral Ltda Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10037 | Jaalmar Ltda Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10039 | Pesquera Ralún Ltda Puerto Montt | 30. 12. 1995 |

10050 | Pesquera Royale Ltda Puerto Montt | 30. 12. 1995 |

10053 | Alimentos Multiexport SA Puerto Montt | 30. 12. 1995 |

10054 | Infrimar Ltda Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10055 | Pesquera Quehui Ltda Puerto Montt | 30.4.1995 |

10057 | Pesquera Luis Ibarra Pozo Ltda Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10058 | Asenav SA Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10060 | Pesquera Luis Andrade Pinto Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10063 | Tamai Ltda Puerto Montt | 30. 12. 1995 |

10064 | Pesquera Mar Antártico SA Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10066 | Aquasur Fischeries SA Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10067 | Agroindustrial Santa Cruz SA Puerto Montt | 30. 12. 1995 |

10068 | Dipromar SA Puerto Montt | 30. 12. 1995 |

10070 | Nichiro Chile Ltda Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10072 | Pesquera Aguamar SA Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10076 | Pesquera Cormoran Ltda Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10080 | Fiordo Blanco Ltda Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10081 | Conservamar SA Puerto Montt | 30. 12. 1995 |

10082 | Produal Ltda Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10083 | Seabay Chile SA Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10084 | Ventisqueros SA Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10085 | Comercial Comtesa Ltda Puerto Montt | 30. 12. 1995 |

10092 | Vartich Comercio Exterior Puerto Montt | 30. 12. 1995 |

10097 | Pesquera Santa Marta Ltda Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10100 | Luis Orlando Retamales Carden Puerto Montt | 30. 12. 1995 |

10103 | Canales del Sur SA Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10150 | Conservera San Rafael Ltda Calbuco | 30. 12. 1995 |

10154 | Soto Lenize Hijos Ltda Calbuco | 30. 12. 1995 |

10156 | Fitz-Roy SA Calbuco | 30. 12. 1995 |

10157 | Pesquera Leymo Ltda (Pérez Ramírez Ltda] Calbuco | 30. 12. 1995 |

10158 | Pesquera Puluqui Ltda Calbuco | 30. 12. 1995 |

10159 | Pesquera y Conservera El Ancla Ltda Calbuco | 30. 12. 1995 |

10160 | Aguas Claras SA Calbuco | 30. 12. 1995 |

10163 | South Pacific Fishing Co. SA Calbuco | 30. 12. 1995 |

10166 | Conservera Sacramento SA Calbuco | 30. 12. 1995 |

10180 | Pesquera American Seafood Ltd Ancud | 30. 12. 1995 |

10182 | Infrimar Ltda Ancud | 30. 4. 1995 |

10183 | Sociedad Comercial Gran América Ltda Ancud | 30. 4. 1995 |

10189 | Pesquera Messamar SA Ancud | 30. 12. 1995 |

10190 | Sociedad Pesquera Pacífio Austral Ltd Ancud | 30. 12. 1995 |

10195 | Cultivos Marinos Chile SA Ancud | 30. 4. 1995 |

10210 | Sociedad Comercial Industrial Agromar Ltda Castro | 30. 12. 1995 |

10212 | Promex Ltda Castro | 30. 12. 1995 |

10216 | Pesquera Andina SA Castro | 30. 4. 1995 |

10217 | Salmones Aucar Ltda Castro | 30. 8. 1995 |

10220 | Pesquera Unichile SA Castro | 30. 12. 1995 |

10221 | Salmones Antártica SA Castro | 30. 4. 1995 |

10223 | Conservas Dalcahue SA Castro | 30. 12. 1995 |

10225 | Comercial Gop Ltda Castro | 30. 6. 1995 |

10226 | Skiring Salmón Ltda Castro | 30. 4. 1995 |

10227 | Pesquera Unimarc SA Castro | 30. 4. 1995 |

10228 | Frigorífoco Dalcahue SA Castro | 30. 4. 1995 |

10229 | Sociedad Comercial Industrial Agromar Ltda Castro | 30. 12. 1995 |

10231 | Antarfrío SA Castro | 30. 4. 1995 |

10232 | Maintec SA Castro | 30. 12. 1995 |

10235 | Proces Adora Avalón SA Castro | 30. 8. 1995 |

10236 | Asesoría Acuícola Ltda Castro | 30. 4. 1995 |

10237 | Cultivos Achao SA Castro | 30. 10. 1994 |

10239 | René Díaz Miranda Castro | 30. 6. 1995 |

10255 | Salazar y Cerna Ltda Quellón | 30. 12. 1995 |

10256 | Pesquera Palacios SA Quellón | 30. 12. 1995 |

10258 | Salmones Quellón Ltda Quellón | 30. 12. 1995 |

10259 | Pacific Star SA Quellón | 30. 12. 1995 |

10260 | Pesquera Yadrán SA Quellón | 30. 6. 1995 |

10267 | Sociedad Comercial Madrinos Principadox Quellón | 30. 6. 1995 |

11004 | Pesquera Friosur SA Puerto Aysén | 30. 4. 1995 |

11006 | Sociedad Comercial GOP Ltda Puerto Aysén | 30. 4. 1995 |

11007 | Daewin Ltda Puerto Aysén | 30. 12. 1995 |

11010 | Pesquera Salmar Ltda Puerto Aysén | 30. 4. 1995 |

11012 | Pesca Chile SA Puerto Aysén | 30. 4. 1995 |

11014 | Pesca Austral SA Puerto Aysén | 30. 12. 1995 |

11018 | Salmones Antártica Puerto Aysén | 28. 8. 1995 |

11025 | Comercial Comtesa Ltda Puerto Aysén | 30. 12. 1995 |

12006 | Pesquera Morelia Reyes y Cía Ltd Punta Arenas | 30. 12. 1995 |

12007 | Pesquera Héctor Ujevic Pivcevic Punta Arenas | 30. 12. 1995 |

12015 | Pesquera Galindo y Vergara Ltd Punta Arenas | 30. 12. 1995 |

12016 | Comercial Comtesa SA Punta Arenas | 30. 12. 1995 |

12028 | Pesquera Royale Ltda Punta Arenas | 30. 12. 1995 |

12030 | Pesquera Torres del Paine SA Punta Arenas | 30. 12. 1995 |

12033 | Cidepes Ltda Punta Arenas | 30. 12. 1995 |

12036 | Pesquera Edém Ltda Punta Arenas | 30. 12. 1995 |

12038 | Copra Ltda Punta Arenas | 30. 4. 1995 |

12039 | Pesca Chile SA Punta Arenas | 30. 4. 1995 |

12042 | Frigorífico Tres Puentes de Magallanes Ltda Punta Arenas | 30. 4. 1995 |

12048 | Pesca Suribérica SA Punta Arenas | 30. 4. 1995 |

13024 | Sociedad Agrícola Aguas Claras Santiago | 30. 8. 1995 |

13027 | Sociedad Comercial e Industrial Nanimo Ltd Santiago | 30. 8. 1995 |

13030 | Sociedad Agrícola Aguas Blancas Santiago | 30. 4. 1995 |

13031 | Comercial Magna Ltda Santiago | 30. 4. 1995 |

13032 | Finamar SA Santiago | 30. 8. 1995 |

13035 | Comercial e Industrial Alichile LT Santiago | 30. 8. 1995 |

13043 | Chile Seafood SA Santiago | 30. 12. 1995 |

13044 | Frigorífico Seminario Ltda Santiago | 30. 4. 1995 |

13051 | Sociedad Comercial Santa Bárbara SA Santiago | 30. 4. 1995 |

II. Výrobní plavidla

Číslo | Název | Jméno a adresa vlastníka | Schváleno do |

2001 | San Rafael | Pesquera Iquique Guanaye | 30. 4. 1995 |

2007 | Ying-Yang | Daering Fishering Co Ltda Chi. | 30. 4. 1995 |

2009 | Kirishima Maru | Endepes SA | 30. 4. 1995 |

2011 | Puerto Ballena | Pesca Chile SA | 30. 4. 1995 |

2012 | Mino | Pesquera Suraustral SA | 30. 4. 1995 |

2013 | Betanzos | Pesca Chile SA | 30. 4. 1995 |

2014 | Pedrosa | Pesca Chile SA | 30. 4. 1995 |

2016 | Chomapi Maru | Pesca Chile SA | 30. 4. 1995 |

2018 | Elqui | Pesquera de Los Andes SA | 30. 4. 1995 |

2019 | Unzen | Endepes SA | 30. 4. 1995 |

2020 | Mar del Sur I | Pesquera Mar del Sur SA | 30. 4. 1995 |

2021 | Mar del Sur II | Pesquera Mar del Sur SA | 30. 4. 1995 |

2022 | Ercilla | Pesquera de Los Andes SA | 30. 4. 1995 |

2023 | Cisne Blanco | Pesca Cisne SA | 30. 4. 1995 |

2024 | Cisne Verde | Pesca Cisne SA | 30. 4. 1995 |

2025 | Mar del Sur III | Pesquera Mar del Sur SA | 30. 4. 1995 |

2026 | Isla Isabel | Pesca Suribérica SA | 30. 4. 1995 |

2030 | Antonio Lorenzo | Concar SA | 30. 4. 1995 |

2031 | Isla Sofía | Pesca Suribérica SA | 30. 4. 1995 |

2032 | Isla Camila | Pesca Suribérica SA | 30. 4. 1995 |

2034 | Chamiza | Pesquera Punta Arenas SA | 30. 4. 1995 |

2035 | Chacabuco | Pesquera Punta Arenas SA | 30. 4. 1995 |

2036 | Charrúa | Pesquera Punta Arenas SA | 30. 4. 1995 |

2037 | Chaval | Pesquera Punta Arenas SA | 30. 4. 1995 |

2038 | María Tamara | Concar SA | 30. 4. 1995 |

1472 | Iber I | Iber Chile Ltda | 30. 4. 1995 |

--------------------------------------------------