31993D0350Úřední věstník L 144 , 16/06/1993 S. 0021 - 0022
Finské zvláštní vydání: Kapitola 1 Svazek 3 S. 0021
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 1 Svazek 3 S. 0021


Rozhodnutí Rady

ze dne 8. června 1993,

kterým se mění rozhodnutí Rady 88/591/ESUO, EHS, Euratom o zřízení Soudu prvního stupně Evropských společenství

(93/350/Euratom ESUO, EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství uhlí a oceli, a zejména na článek 32d této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 168a této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 140a této smlouvy,

s ohledem na Protokol o statutu Soudního dvora Evropského společenství uhlí a oceli, podepsaný v Paříži dne 18. dubna 1951,

s ohledem na žádost Soudního dvora,

s ohledem na stanovisko Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

vzhledem k tomu, že připojení Soudu prvního stupně k Soudnímu dvoru na základě rozhodnutí 88/591/ESUO, EHS, Euratom [2] sleduje zřízením druhého stupně soudního řízení, aby byla zlepšena soudní ochrana zájmů oprávněných osob, zejména v případě žalob vyžadujících důkladné zkoumání složitých skutečností, a zachována kvalita a účinnost soudního přezkumu v právním řádu Společenství tím, že umožní Soudnímu dvoru zaměřit jeho činnost na jeho základní úkol, kterým je zajištění jednotného výkladu práva Společenství;

vzhledem k tomu, že za stejným účelem je vhodné s ohledem na získané zkušenosti rozšířit příslušnost přenesenou na Soud prvního stupně, aby v prvním stupni rozhodoval určité druhy žalob podávaných fyzickými nebo právnickými osobami;

vzhledem k tomu, že je proto vhodné změnit rozhodnutí 88/551/ESUO, EHS, Euratom,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Rozhodnutí 88/591/ESUO, EHS, Euratom se mění takto:

1. V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"Soud prvního stupně vykonává v prvním stupni soudní pravomoc svěřenou Soudnímu dvoru Smlouvami o založení Společenství a akty přijatými k jejich provedení, pokud není v aktu o zřízení určitého subjektu podle práva Společenství stanoveno jinak,

a) ve sporech uvedených v článku 179 Smlouvy o EHS a článku 152 Smlouvy o ESAE,

b) v žalobách podaných fyzickými nebo právnickými osobami na základě čl. 33 druhého pododstavce, článku 35, čl. 40 prvního a druhého pododstavce a článku 42 Smlouvy o ESUO,

c) v žalobách podaných fyzickými nebo právnickými osobami na základě čl. 173 druhého pododstavce, čl. 175 třetího pododstavce a článků 178 a 181 Smlouvy o EHS,

d) v žalobách podaných fyzickými nebo právnickými osobami na základě čl. 146 druhého pododstavce, čl. 148 třetího pododstavce a článků 151 a 153 Smlouvy o ESAE."

2. V článku 3 se zrušují odstavce 2 a 3.

3. Článek 4 se nahrazuje tímto:

"Článek 4

S výhradou následujících ustanovení se články 34, 36, 39, 44 a 92 Smlouvy o ESUO, články 172, 174, 176, 184 až 187 a 192 Smlouvy o EHS a články 49 a 83, čl. 144 písm. b) a články 147, 149, 156 až 159 a 164 Smlouvy o ESAE vztahují na Soud prvního stupně."

Článek 2

"Odchylně od článku 44 Smlouvy nabývá rozhodnutí Soudu prvního stupně, které ruší obecné rozhodnutí nebo obecné doporučení, právní moci až dnem, kdy uplyne lhůta stanovená v čl. 49 prvním pododstavci tohoto statutu, nebo pokud je v této lhůtě podán opravný prostředek, dnem jeho zamítnutí, aniž je dotčeno právo strany požádat Soudní dvůr na základě čl. 39 druhého a třetího pododstavce Smlouvy o pozastavení účinků aktu, který byl prohlášen za neplatný, nebo o nařízení jiného předběžného opatření."

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropských společenství. Pro žaloby podané fyzickými nebo právnickými osobami na základě čl. 33 druhého pododstavce, článku 35 a čl. 40 prvního a druhého pododstavce Smlouvy o ESUO týkající se právních aktů souvisejících s prováděním článku 74 uvedené smlouvy a pro žaloby podané fyzickými nebo právnickými osobami podle čl. 173 druhého pododstavce, čl. 175 třetího pododstavce a článku 178 Smlouvy o EHS týkající se opatření na ochranu trhu ve smyslu článku 113 uvedené smlouvy v případě dumpingu a subvencí však je jeho vstup v platnost odložen do dne, který stanoví Rada jednomyslným rozhodnutím.

Ustanovení o žalobách podaných na základě článku 42 Smlouvy o ESUO, článku 181 Smlouvy o EHS nebo článku 153 Smlouvy o ESAE se použijí pouze na smlouvy uzavřené po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.

Článek 4

Věci, na které se vztahuje článek 3 rozhodnutí 88/591/ESUO, EHS, Euratom ve znění tohoto rozhodnutí a které byly Soudnímu dvoru předloženy ke dni vstupu tohoto rozhodnutí v platnost, ale o kterých ještě nebyla předložena předběžná zpráva podle čl. 44 odst. 1 jednacího řádu Soudního dvora, budou předány Soudu prvního stupně.

V Lucemburku dne 8. června 1993.

Za Radu

předseda

N. Helveg Petersen

[1] Úř. věst. C 241, 21.9.1992, s. 1.

[2] Úř. věst. L 319, 25.11.1988, s. 1. Opravené znění zveřejněno v Úř. věst. C 215, 21.8.1989, s. 1.

--------------------------------------------------