31993D0070



Úřední věstník L 025 , 02/02/1993 S. 0034 - 0038


Rozhodnutí Komise

ze dne 21. prosince 1992

o kódování pro sdělení "Animo"

(93/70/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu [1], naposledy pozměněnou směrnicí 92/65/EHS [2], a zejména na čl. 20 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že v zájmu zajištění fungování sítě dne 3. prosince 1991 přijala Komise rozhodnutí 91/637/EHS, kterým se stanoví vzor pro sdělení, které má být přeneseno prostřednictvím počítačové sítě "Animo" [3];

vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit rychlé porozumění sdělení "Animo", jakož i účinně chránit zdraví zvířat, je potřebné definovat kód, který bude používán pro zboží uvedené v bodě 4 přílohy rozhodnutí 91/637/EHS;

vzhledem k tomu, že zahrnutí některých druhů živých zvířat a produktů do kódování, předpokládané tímto rozhodnutím, samo ještě neznamená, že sdělení musí být zasíláno prostřednictvím počítačové sítě "Animo";

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Kódy, které budou používány pro zboží uvedené v bodě 4 odrážka první přílohy rozhodnutí 91/637/EHS, jsou definovány v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 21. prosince 1992.

Za Komisi

Ray Mac Sharry

člen Komise

[1] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

[2] Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

[3] Úř. věst. L 343, 13.12.1991, s. 46.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

NÁZVY A ČÍSLA ZBOŽÍ, KTERÁ BUDOU POUŽÍVÁNA PRO SDĚLENÍ ANIMO

KOŇOVITÍ (kód KN: 0101)

—Evidovaní koně | 21.01.01.09 |

—Plemenní a užitkoví koně | 21.01.01.01 |

—Jateční koně | 21.01.01.02 |

—Koně při dočasném vstupu | 21.01.01.10 |

—Ostatní koňovití | 21.01.09 |

SKOT (kód KN: 0102)

—Telata ve věku do 15 dnů | 21.02.01 |

—Plemenný a chovný skot | 21.02.02 |

—Užitkový skot | 21.02.04 |

—Jatečný skot | 21.02.03 |

—Ostatní skot | 21.02.09 |

OVCE A KOZY (kód KN: 0104)

—Plemenné a chovné ovce | 21.03.02 |

—Ovce pro výkrm | 21.03.01 |

—Jatečné ovce | 21.03.03 |

—Plemenné a chovné kozy | 21.04.02 |

—Kozy pro výkrm | 21.04.01 |

—Jatečné kozy | 21.04.03 |

PRASATA (kód KN: 0103)

—Plemenná a chovná prasata | 21.05.02 |

—Užitková prasata | 21.05.01 |

—Jatečná prasata | 21.05.03 |

DRŮBEŽ (kód KN: 0105 nebo 0106)

—Jednodenní kuřata (20 a více jednotek) | 22.01.09 |

—Chovná a užitková drůbež (20 a více jednotek) | 22.02.09 |

—Drůbež pro opětné zazvěření (20 nebo více jednotek) | 22.04.09 |

—Drůbež v zásilkách pod 20 jednotek | 22.09.09 |

—Jatečná drůbež | 22.03.09 |

ŽIVÉ RYBY (kód KN: 0301)

—Vnímavé druhy ryb | 23.04.01.09 |

—Ostatní druhy ryb | 23.04.02 |

KORÝŠI (kód KN: 0306)

—Vnímavé druhy korýšů | 23.04.03.09 |

—Ostatní druhy korýšů | 23.04.04 |

MĚKKÝŠI (kód KN: 0307)

—Vnímavé druhy měkkýšů | 23.04.05.09 |

—Ostatní druhy měkkýšů | 23.04.06 |

JIKRY A MLÍČÍ ŽIVÝCH RYB (kód KN: 0301)

—Jikry a mlíčí vnímavých druhů | 23.06.01 |

—Jikry a mlíčí ostatních druhů | 23.06.09 |

NÁSADOVÁ VEJCE (kód KN: 04070011 nebo 04070019)

—Násadová vejce v zásilkách pod 20 jednotek | 41.01.01 |

—Násadová vejce v zásilkách 20 nebo více jednotek | 41.01.02 |

SPERMA – VAJÍČKA EMBRYA (kód KN: 0511)

—Sperma skotu | 46.01.01 |

—Sperma prasat | 46.01.02 |

—Sperma ostatních druhů: | |

—koní | 46.01.09.01 |

—ovcí | 46.01.09.02 |

—koz | 46.01.09.03 |

—ostatních | 46.01.09.99 |

—Vajíčka skotu | 46.02.01 |

—Vajíčka ostatních druhů: | |

—prasat | 46.02.09.01 |

—koní | 46.02.09.02 |

—ovcí | 46.02.09.03 |

—koz | 46.02.09.04 |

—ostatních | 46.02.09.99 |

—Embrya skotu | 46.03.01 |

—Embrya ostatních druhů: | |

—prasat | 46.03.09.01 |

—koní | 46.03.09.02 |

—ovcí | 46.03.09.03 |

—koz | 46.03.09.04 |

—ostatních | 46.03.09.99 |

OSTATNÍ SAVCI (kód KN: 0106)

—Primáti (Primates) | 11.01 |

—Sudokopytníci (Artiodactyla): | |

Přežvýkavci (Ruminantia):

—Turovití (Bovidae) | 11.03.01.01 |

—Vidlorohovití (Antilocapridae) | 11.03.01.02 |

—Žirafovití (Giraffidae) | 11.03.01.03 |

—Jelenovití (Cervidae) | 11.03.01.04 |

—Ostatní přežvýkavci | 11.03.01.05 |

Velbloudovití (Camelidae)

—Velbloudi a lamy | 11.03.02 |

Nepřežvýkaví (Suiformes):

—Hrochovití (Hippopotamidae) | 11.03.03.01 |

—Prasatovití (Suidae) | 11.03.03.03 |

—Ostatní nepřežvýkaví | 11.03.03.02 |

—Lichokopytníci (Perissodactyla): | |

—Nosorožcovití (Rhinocerotidae) | 11.04.01 |

—Tapírovití (Tapiridae) | 11.04.02 |

—Ochechule (Sirenia) | 11.05 |

—Damani (Hyracoidae) | 11.06 |

—Chobotnatci (Proboscidae): | |

—Slon africký | 11.07.01 |

—Slon indický | 11.07.02 |

—Hrabáči (Tubulidentata): |

—Hrabáči | 11.08.01 |

—Šelmy (Carnivora): | |

Kočkovití (Felidae):

—Kočky (r. Felis) | 11.09.01 |

—Ostatní kočkovití | 11.09.02 |

Psovití (Canidae):

—Psi (r. Canis) | 11.09.03 |

—Ostatní psovití | 11.09.04 |

Ostatní šelmy:

—Hyenovití (Hyenidae) | 11.09.05 |

—Cibetkovití (Viverridae) | 11.09.06 |

—Lasicovití (Mustelidae) | 11.09.07 |

—Medvídkovití (Procyonidae) | 11.09.08 |

—Medvědovití (Ursidae) | 11.09.09 |

—Ploutvonožci (Pinnipedia): |

—Tuleňovití (Phocidae) | 11.10.01 |

—Lachtanovití (Otariidae) | 11.10.03 |

—Mrožovití (Odobenidae) | 11.10.02 |

—Kytovci (Cetacea) | 11.11 |

—Hlodavci (Rodentia): | |

—Morčatovití (Caviidae) | 11.12.01.01 |

—Dikobrazovci (Hystricomorpha) | 11.12.01.99 |

—Myšovití (Muridae) | 11.12.02 |

—Ostatní myšovci (Myomorpha) | 11.12.02.99 |

—Veverkovci (Sciuromorpha) | 11.12.03 |

—Zajícovci (Lagomorpha): | |

—Zajíci pro opětné zazvěření | 11.12.04.01 |

—Ostatní zajíci | 11.12.04.02 |

—Králík divoký | 11.12.04.03 |

—Pišťuchovití (Ochotonidae) | 11.12.04.04 |

—Luskouni (Pholidota) | 11.13 |

—Chudozubí (Edentata) | 11.14 |

—Letouni (Chiroptera) | 11.15 |

—Hmyzožravci (Insectivora) | 11.16 |

—Letuchy (Dermoptera) | 11.17 |

—Vačnatci (Marsupialia) | 11.18 |

—Ptakořitní (Monotremata) | 11.19 |

OSTATNÍ PTÁCI (kód KN: 0106)

—Vrubozobí (Anseriformes) | 12.16 |

—Svišťouni (Apodiformes) | 12.06 |

—Kiviové (Apterygiformes) | 12.23 |

—Lelkové (Caprimulgiformes) | 12.07 |

—Kasuárové (Casuariformes) | 12.24 |

—Bahňáci (Charadriiformes) | 12.13 |

—Brodiví (Ciconiiformes) | 12.17 |

—Myšáci (Coliiformes) | 12.05 |

—Měkkozobí (Columbiformes) | 12.11 |

—Srostloprstí (Coraciiformes) | 12.03 |

—Kukačky (Cuculiformes) | 12.09 |

—Dravci (Falconiformes) | 12.15 |

—Hrabaví (Galliformes) | 12.14 |

—Potáplice (Gaviiformes) | 12.21 |

—Krátkokřídlí (Gruiformes) | 12.12 |

—Pěvci (Passeriformes) | 12.01 |

—Veslonozí (Pelecaniformes) | 12.18 |

—Šplhavci (Piciformes) | 12.02 |

—Potápky (Podicipediformes) | 12.20 |

—Trubkonosí (Procellariiformes) | 12.19 |

—Papoušci (Psittaciformes) | 12.10 |

—Nanduové (Rheiformes) | 12.25 |

—Tučňáci (Sphenisciformes) | 12.27 |

—Sovy (Strigiformes) | 12.08 |

—Pštrosové (Struthioniformes) | 12.26 |

—Tinamy (Tinamiformes) | 12.22 |

—Trogoni (Trogoniformes) | 12.04 |

PLAZI (kód KN: 0106)

—Šupinatí (Squamata) | 13.01 |

—Hadi (Ophidia) | 13.02 |

—Krokodýli (Crocodylia) | 13.04 |

—Želvy (Testudinata): | |

—Karetovití (Cheloniidae) | 13.03.01 |

—Ostatní želvy | 13.03.99 |

OBOJŽIVELNÍCI (kód KN: 0106)

—Žáby (Anura) | |

—Skokanovití (Ranidae) | 14.01.01 |

—Ostatní žáby | 14.01.99 |

—Mloci (Urodela) – Velemlokovití (Cryptobranchidae) | 14.02 |

—Ostatní mloci | 14.03 |

—OSTATNÍ OBRATLOVCI (Kód KN: 0106) | 19.01 |

BEZOBRATLÍ (kód KN: 0106)

—Hmyz: | |

—Včelí královna | 24.01.01 |

—Včely | 24.01.02 |

—Bourci morušoví | 24.01.03 |

—Ostatní hmyz | 24.01.99 |

—Ostatní bezobratlí | 24.02 |

ŽIVOČIŠNÉ ODPADY (kód KN: 0511)

—Vysoce nebezpečné neošetřené materiály | 49.01 |

—Vysoce nebezpečné ošetřené materiály | 49.02 |

—Málo nebezpečné neošetřené materiály | 49.03 |

—Málo nebezpečné ošetřené materiály | 49.04 |

ŽLÁZY A ORGÁNY (kód KN: 0510)

—Pro farmaceutický zpracovatelský průmysl | 48.07.01 |

--------------------------------------------------