31992R2719Úřední věstník L 276 , 19/09/1992 S. 0001 - 0010
Finské zvláštní vydání: Kapitola 9 Svazek 2 S. 0070
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 9 Svazek 2 S. 0070


Nařízení Komise (EHS) č. 2719/92

ze dne 11. září 1992

o průvodním úředním dokladu při přepravě výrobků podléhajících spotřební dani v rámci režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani [1], a zejména na čl. 18 odst. 1 a čl. 19 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na stanovisko Výboru pro spotřební daně,

vzhledem k tomu, že přeprava výrobků podléhajících spotřební dani v rámci opatření s podmíněným osvobozením od spotřební daně se uskutečňuje mezi daňovými sklady a mezi daňovým skladem a registrovaným nebo neregistrovaným hospodářským subjektem; že je třeba závazně stanovit formu a obsah průvodního dokladu, kterým může být úřední nebo obchodní doklad;

vzhledem k tomu, že je nutno určit, kdo předá příslušným orgánům čtvrté vyhotovení průvodního dokladu, které je pro ně určeno, a jakým způsobem tak má učinit; že je účelné a praktické přenést tuto povinnost na příjemce zboží v zemi určení, protože pouze on je schopen předložit orgánům pro něj příslušným tento doklad důležitý pro účely daňové kontroly bez nebezpečí, že bude zaslán na nesprávné místo; že čtvrté vyhotovení by rovněž v případě, že to příslušné orgány země určení vyžadují, mělo obsahovat potvrzení o převzetí zboží, které informuje tyto orgány, že zboží bylo přijato do daňového skladu příjemce,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Jako úřední průvodní doklad pro přepravu výrobků podléhajících spotřební dani ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 92/12/EHS v rámci opatření s podmíněným osvobozením od spotřební daně se použije vzor uvedený v příloze, přičemž se dodržují pokyny pro vyplnění uvedené na rubu vyhotovení 1.

Článek 2

1. Úřední doklad může být nahrazen obchodním dokladem, pokud obsahuje stejné údaje, jaké jsou vyžadovány pro úřední doklad.

2. Pokud se pro obchodní doklad použije jiný vzor než vzor úředního dokladu, musí obsahovat stejné údaje, jaké jsou vyžadovány pro úřední doklad, a povaha těchto údajů musí být vyznačena číslem odpovídající kolonky úředního dokladu.

Článek 3

Jsou-li výrobky podléhající spotřební dani přepravovány pevným potrubím, mohou zúčastněné členské státy na základě vzájemné dohody umožnit, aby byly druh a množství zboží přepravovaného mezi odesílajícím daňovým skladem a příjemcem oznámeny pomocí počítačového zpracování dat, které v tomto případě nahrazuje průvodní doklad. Dohoda by měla zajistit, aby byly evidovány veškeré údaje potřebné pro kontrolu skladování a vybrání daně.

Článek 4

Pokud to vyžadují příslušné orgány země určení, je příjemce zboží povinen opatřit čtvrté vyhotovení průvodního dokladu stejným potvrzením o přijetí zboží (vratná kopie) jako třetí vyhotovení a předložit je příslušnému orgánu, kterému obdržení zboží oznamuje, podle jeho pokynů.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1993.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. září 1992.

Za Komisi

Christiane Scrivener

členka Komise

[1] Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------