31992L0090Úřední věstník L 344 , 26/11/1992 S. 0038 - 0039
Finské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 46 S. 0042
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 46 S. 0042


Směrnice Komise 92/90/EHS

ze dne 3. listopadu 1992,

kterou se stanoví povinnosti, jimž podléhají producenti a dovozci rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, a kterou se stanoví podrobnosti pro jejich registraci

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 77/93/EHS ze dne 21. prosince 1976 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství [1], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 92/10/EHS [2], a zejména na čl. 6 odst. 7 čtvrtou odrážku a čl. 6 odst. 8 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že používání rostlinolékařského režimu Společenství pro Společenství jako oblast bez vnitřních hranic bude před přemísťováním produktů Společenství, které představují riziko pro zdraví rostlin, vyžadovat provádění rostlinolékařských kontrol těchto produktů; že nejvhodnějším místem pro provádění těchto kontrol jsou zařízení producentů zapsaných v úředním rejstříku;

vzhledem k tomu, že pro produkci rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, které nejsou napadeny škodlivými organismy uvedenými ve směrnici Rady 77/93/EHS, a pro odpovídající kontrolu této produkce členskými státy je nezbytné stanovit doplňující pravidla pro zápis producentů nebo dalších osob, pro které se požaduje zapsání do úředního rejstříku, jakož i některé jednotné povinnosti, kterým by měli producenti rostlin, rostlinných produktů a dalších předmětů podléhat;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Členské státy zajistí, že všichni producenti, společné sklady, expediční střediska, další osoby nebo dovozci, na něž se vztahuje čl. 6 odst. 4 třetí pododstavec, čl. 6 odst. 5, čl. 10 odst. 3 druhá odrážka nebo čl. 12 odst. 6 druhý pododstavec směrnice 77/93/EHS, podají prostřednictvím příslušného registračního postupu příslušným úředním subjektům uvedeným ve směrnici 77/93/EHS žádost o zápis do úředního rejstříku.

2. Členské státy zajistí, aby při přijetí žádosti uvedené v odstavci 1 zapsaly uvedené příslušné úřední subjekty tuto žádost do úředního rejstříku žádostí a přezkoumaly informace uvedené ve formuláři žádosti.

3. Příslušné úřední subjekty ověří, že producent, společný sklad, expediční středisko, další osoba nebo dovozce ve smyslu odstavce 1 jsou schopni a ochotni plnit povinnosti stanovené v čl. 2 odst. 2, čl. 2 odst. 3 a článku 3, a zapíší je do úředního rejstříku uvedeného v odstavci 1 pod samostatným evidenčním číslem, podle kterého je lze identifikovat.

4. Jestliže se na základě přezkoumání podle odstavce 2 dospěje k názoru, že povinnosti uvedené v čl. 2 odst. 2 nebudou splněny, pak příslušné úřední subjekty nezapíší producenta, společný sklad, expediční středisko, další osobu nebo dovozce do úředního rejstříku uvedeného v odstavci 1, dokud nejsou splněny podmínky odstavce 3.

5. Členské státy zajistí opravu zápisu nebo zápis nový, pokud se producent, společný sklad, expediční středisko, další osoba nebo dovozce uvedený v odstavci 1 rozhodne provádět další činnosti k těm, pro něž byl původně zapsán, nebo činnosti je nahrazující.

6. Členské státy zajistí, že příslušné úřední subjekty přijmou vhodná opatření, pokud přestanou být plněny povinnosti uvedené v čl. 2 odst. 2, popř. čl. 2 odst. 3 a článku 3.

7. Jakékoli opatření přijaté podle odstavce 6 bude zrušeno, jakmile se zjistí, že producent, společný sklad, expediční středisko, další osoba nebo dovozce budou v budoucnu pravděpodobně plnit požadavky a podmínky této směrnice.

Článek 2

1. Členské státy registračním postupem uvedeným v odstavci 1 zajistí, aby dotyční producent, společný sklad, expediční středisko, další osoba nebo dovozce podléhali povinnostem stanoveným v odstavci 2, aniž jsou dotčeny povinnosti uvedené v odstavci 3 a článku 3.

2. Povinnosti podle odstavce 1 stanovené, aniž jsou dotčeny povinnosti již stanovené ve směrnici 77/93/EHS, jsou následující:

a) vést aktualizovaný plán míst podniku, na kterých producent, společný sklad, expediční středisko, osoba nebo dovozce uvedení v čl. 1 odst. 1 pěstují, produkují, uchovávají, drží nebo používají rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty nebo jsou tam tyto rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty přítomny jinak;

b) vést záznamy, aby byly pro příslušné úřední subjekty k dispozici úplné informace o rostlinách, rostlinných produktech nebo jiných předmětech,

- nakoupených za účelem uskladnění nebo pěstování v podniku,

- vyprodukovaných nebo

- odeslaných třetím osobám

a uchovávat související dokumenty nejméně po dobu jednoho roku;

c) zajišťovat osobně kontakt s příslušnými úředními subjekty nebo jmenovat za tímto účelem jinou osobu s odbornou praxí v rostlinné produkci a souvisejících rostlinolékařských otázkách;

d) v případě potřeby provádět vizuální pozorování, a to ve vhodnou dobu a v souladu s obecnými zásadami stanovenými příslušnými úředními subjekty;

e) zajistit, aby osoby pověření jednat jménem příslušných úředních subjektů měly přístup zejména za účelem inspekcí a/nebo odběru vzorků a aby mohly přezkoumat záznamy uvedené pod písmenem b), jakož i související dokumenty;

f) jinak spolupracovat s příslušnými úředními subjekty.

3. K usnadnění zhodnocení rostlinolékařské situace podniku mohou být v rámci vnitrostátních právních předpisů stanoveny další povinnosti obecné povahy; tyto povinnosti mohou zohledňovat zvláštní podmínky produkce a případně zvláštní podmínky dovozu, zejména druh rostliny, umístění, rozlohu podniku, řízení podniku, personální a technické vybavení.

Článek 3

Zapsaný producent, společný sklad, expediční středisko, další osoba nebo dovozce bude na žádost příslušných úředních subjektů plnit zvláštní povinnosti vztahující se ke zhodnocení nebo zlepšení rostlinolékařské situace podniku a k zajištění identity materiálu až do doby připojení rostlinolékařského pasu podle čl. 10 odst. 2 směrnice 77/93/EHS; tyto zvláštní povinnosti mohou zahrnovat např. zvláštní přezkoumání, odběr vzorků, izolace, protrhávání, ošetření, zničení a označování a jiné zvláštní požadavky podle přílohy IV části A oddílu II nebo případně přílohy IV části B směrnice 77/93/EHS.

Článek 4

Členské státy zajistí plnění povinností uvedených v čl. 2 odst. 2, přičemž nejméně jednou ročně provádějí pravidelné přezkoumání záznamů a souvisejících dokumentů uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. b).

Článek 5

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí ke dni uvedenému v čl. 3 odst. 1 směrnice Rady 91/683/EHS [3]. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

3. Členské státy neprodleně sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. Komise o nich bude informovat ostatní členské státy.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 3. listopadu 1992.

Za Komisi

Ray Mac Sharry

člen Komise

[1] Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 20.

[2] Úř. věst. L 70, 17.3.1992, s. 27.

[3] Úř. věst. L 376, 31.12.1991, s. 29.

--------------------------------------------------