31992D0097Úřední věstník L 040 , 15/02/1992 S. 0001 - 0107
Finské zvláštní vydání: Kapitola 11 Svazek 19 S. 0044
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 11 Svazek 19 S. 0044


Rozhodnutí Rady

ze dne 16. prosince 1991,

kterým se přijímají obecné předpisy, obecné podmínky a procesní pravidla pro smírčí a rozhodčí řízení pro zakázky na stavební práce, dodávky a služby financované Evropským rozvojovým fondem (ERF), týkající se jejich použití v zámořských zemích a územích přidružených k Evropskému hospodářskému společenství

(92/97/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 136 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 91/482/EHS ze dne 25. července 1991 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému hospodářskému společenství [1], a zejména na články 211, 212 a 213 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že je nezbytné přijmout obecné předpisy a obecné podmínky, kterými se řídí zakázky na stavební práce, dodávky a služby financované z prostředků Evropského rozvojového fondu (ERF) spravovaného Komisí (dále jen "prostředky fondu");

vzhledem k tomu, že je nezbytné přijmout procesní pravidla pro smírčí a rozhodčí řízení pro zakázky financované z prostředků fondu;

vzhledem k tomu, že Rada při přijetí tohoto rozhodnutí věnovala zvláštní pozornost podobným dokumentům přijatým pro použití finančních prostředků z ERF ve státech africké, karibské a tichomořské oblasti,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Pro přípravu a zadávání zakázek financovaných ERF platí obecné předpisy pro zakázky na stavební práce, dodávky a služby financované z prostředků fondu v zámořských zemích a územích, které jsou uvedeny v příloze I.

Pokud není v čl. 212 písm. b) rozhodnutí 91/482/EHS stanoveno jinak, řídí se zakázky financované z prostředků fondu

- obecnými podmínkami pro zakázky na stavební práce financované ERF v zámořských zemích a územích, obsaženými v příloze II,

- obecnými podmínkami pro zakázky na dodávky financované ERF v zámořských zemích a územích, obsaženými v příloze III,

- obecnými podmínkami pro zakázky na služby financované ERF v zámořských zemích a územích, obsaženými v příloze IV.

Spory týkající se zakázky financované z prostředků fondu, které se na základě obecných podmínek a zvláštních podmínek vztahujících se na zakázku mají řešit ve smírčím nebo rozhodčím řízení, se řeší v souladu s procesními pravidly pro smírčí a rozhodčí řízení pro zakázky financované Evropským rozvojovým fondem v zámořských zemích a územích, která jsou obsažena v příloze V.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije na všechny zakázky financované Evropským rozvojovým fondem v zámořských zemích a územích smluvně uzavřené ode dne 1. června 1991.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství.

V Bruselu dne 16. prosince 1991.

Za Radu

předseda

H. Van Den Broek

[1] Úř. věst. L 263, 19.9.1991, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

OBECNÉ PŘEDPISY PRO ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE, DODÁVKY A SLUŽBY FINANCOVANÉ EVROPSKÝM ROZVOJOVÝM FONDEM V ZÁMOŘSKÝCH ZEMÍCH A ÚZEMÍCH

OBSAH

ÚVOD

Článek 1 — Podmínky

Článek 2 — Vnitrostátní právní předpisy

Článek 3 — Definice

Článek 4 — Způsobilost

Článek 5 — Rovnost přístupu

Článek 6 — Zvláštní úprava

Článek 7 — Soutěž

Článek 8 — Soutěž návrhů

Článek 9 — Zvýhodnění

Článek 10 — Typy zakázky

Článek 11 — Technické specifikace a normy

Článek 12 — Vyhlášení a písemná sdělení

Článek 13 — Vyhlášení výzvy k podávání nabídek

Článek 14 — Předběžný výběr uchazečů

Článek 15 — Zakázky zadané přímou dohodou

Článek 16 — Obsah zadávací dokumentace

Článek 17 — Objasnění údajů nabídkového řízení

Článek 18 — Změny zadávací dokumentace

Článek 19 — Jazyk

Článek 20 — Obsah nabídek

Článek 21 — Položky

Článek 22 — Spolupráce s třetími stranami

Článek 23 — Nezávislost uchazečů

Článek 24 — Ceny nabídek

Článek 25 — Doba platnosti nabídky

Článek 26 — Záruka na nabídku

Článek 27 — Variantní řešení

Článek 28 — Prohlídka na místě před podáním nabídky

Článek 29 — Podpis nabídky

Článek 30 — Lhůta

Článek 31 — Zapečetění a označení obálek

Článek 32 — Stažení nabídky a změny nabídky

Článek 33 — Otevírání nabídek

Článek 34 — Hodnocení nabídek

Článek 35 — Zrušení veřejného nabídkového řízení

Článek 36 — Výběr

Článek 37 — Oznámení o zadání zakázky

Článek 38 — Příprava smluvní dokumentace

Článek 39 — Podpis smlouvy

Článek 40 — Záruka na provedení zakázky

Článek 41 — Obecná a závěrečná ustanovení

ÚVOD

Článek 1

Podmínky

1.1 Zadání zakázky na stavební práce, dodávky a služby financované z prostředků Evropského rozvojového fondu (ERF) se řídí těmito obecnými předpisy.

1.2 Provedení zakázek na stavební práce, dodávky a služby financované z prostředků Evropského rozvojového fondu (ERF) se řídí:

a) obecnými podmínkami použitelnými pro každou skupinu zakázek financovaných ERF nebo

b) v případě společně financovaných projektů a programů nebo v případě udělení výjimky třetím stranám nebo při urychleném postupu nebo v jiných odůvodněných případech takovými obecnými podmínkami, které schválí dotyčná země nebo území a Evropské hospodářské společenství, tj.:

i) obecnými podmínkami předepsanými vnitrostátními právními předpisy dotyčné země nebo území nebo zavedenou praxí této země nebo území týkající se mezinárodních smluv nebo

ii) jakýmikoliv jinými podmínkami obecně platnými pro mezinárodní smlouvy a

c) zvláštními podmínkami.

1.3 Tyto obecné předpisy zahrnují zásady a podmínky pro podílení se na zakázkách, pokyny pro uchazeče a zásady a podmínky pro zadání zakázky.

1.4 Obecné podmínky, kterými se řídí určitá skupina zakázek, zahrnují smluvní ustanovení administrativní, finanční, právní a technické povahy, vztahující se k provedení zakázky.

1.5 Zvláštní podmínky vztahující se na každou zakázku zahrnují:

a) změny obecných podmínek;

b) zvláštní smluvní ustanovení;

c) technické specifikace a

d) jakékoliv další záležitosti týkající se zakázky.

Článek 2

Vnitrostátní právní předpisy

Ve všech záležitostech, na které se nevztahují tyto obecné předpisy, platí vnitrostátní právní předpisy státu zadavatele.

DEFINICE A ZÁSADY

Článek 3

Definice

3.1 Pro tyto obecné předpisy platí tyto definice:

EHS: Evropské hospodářské společenství,

ERF: Evropský rozvojový fond,

rozhodnutí Rady: rozhodnutí Rady 91/482/EHS ze dne 25. června 1991 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému hospodářskému společenství,

zámořské země a území: zámořské země a území přidružené k EHS rozhodnutím Rady,

země AKT: státy africké, karibské a tichomořské oblasti, které jsou signatáři úmluvy,

Komise: Komise Evropských společenství,

delegát: zástupce Komise v zámořské zemi nebo území,

členské státy: členské státy Evropského hospodářského společenství,

úmluva: příslušná úmluva mezi zeměmi AKT a EHS,

zadavatel: stát nebo právnická osoba veřejného nebo soukromého práva, která zadává zakázku nebo jejímž jménem se zakázka zadává,

stát zadavatele: zámořská země nebo území, kde se má provádět zakázka na stavební práce, dodávky nebo služby,

uchazeč: jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo skupina takových osob podávající nabídku s cílem získat zakázku,

úspěšný uchazeč: uchazeč vybraný ve veřejném nabídkovém řízení, nebo v případě zakázky zadané přímou dohodou uchazeč, který podepíše smlouvu,

dohlížitel: vládní orgán, právnická osoba veřejného práva nebo fyzická nebo právnická osoba jmenovaná zadavatelem v souladu s právními předpisy státu zadavatele, která nese odpovědnost za řízení nebo monitorování provádění zakázky a na kterou může zadavatel podle zakázky převést práva nebo pravomoci,

zástupce dohlížitele: jakákoliv fyzická nebo právnická osoba jmenovaná dohlížitelem podle zakázky a zmocněná zastupovat dohlížitele ve výkonu jeho funkce a výkonu takových práv nebo pravomocí, které byly na něho převedeny. Proto v případech, kdy funkce, práva nebo pravomoci dohlížitele jsou převedeny na zástupce dohlížitele, odkazy na dohlížitele se vztahují i na zástupce dohlížitele,

stavební práce: dočasné nebo trvalé stavební práce, které mají být podle zakázky provedeny,

dodávky: všechny požadované položky, které má dodavatel poskytnout zadavateli, včetně nezbytných služeb, jako jsou instalace, zkoušky, uvedení do provozu, poskytnutí odborných znalostí, dozor, údržba, opravy, školení a další takové závazky spojené s položkami, které mají být poskytnuty podle zakázky,

služby: úkoly, které má podle zakázky provést konzultant, jako jsou studie, technické návrhy, technická pomoc a školení,

zařízení: strojní zařízení, přístroje, komponenty a všechny položky, které mají být poskytnuty nebo zahrnuty podle zakázky,

vybavení: technické prostředky a ostatní strojní zařízení a dočasné stavební objekty na staveništi, jsou-li použitelné podle předpisů nebo praxe státu zadavatele, požadované pro provedení zakázky, ale s výjimkou požadovaných zařízení nebo jiných položek, které tvoří součást trvalých stavebních prací,

rozpis množství: dokument obsahující rozpis úkolů, které se mají provést v rámci zakázky s jednotkovými cenami, podle položek s uvedením množství a odpovídající jednotkové ceny,

soupis cen: celkový soupis cen, včetně rozepsání celkové ceny, předložený uchazečem společně s jeho nabídkou, v nezbytných případech upravený, a tvořící součást zakázky s jednotkovými cenami,

rozpis celkové ceny: seznam sazeb a cen rozepsaný podle položek, ukazující vytvoření ceny zakázky s paušální cenou, který ale netvoří součást zakázky,

cena nabídky: částka stanovená uchazečem v jeho nabídce na provedení zakázky,

cena zakázky: částka stanovená v zakázce představující původní odhad platby za provedení stavebních prací, dodávek nebo služeb, nebo jiná taková částka stanovená po provedení zakázky jako splatná podle zakázky,

výkresy: výkresy poskytnuté zadavatelem nebo uchazečem v souvislosti s nabídkou,

den: kalendářní den,

lhůty: ta období uvedená v zakázce, která začínají běžet dnem, který následuje po úkonu nebo události, které představují výchozí bod pro tato období. Pokud by poslední den tohoto období spadal na den pracovního klidu, období uběhne na konci prvního pracovního dne, který následuje po posledním dni tohoto období,

písemně: jakékoliv sdělení psané ručně, na stroji nebo vytištěné, včetně dálnopisného, telegrafního nebo faxového přenosu,

sdělení: osvědčení, oznámení, příkazy a pokyny vydané podle zakázky,

národní měna: měna státu zadavatele,

ECU: evropská měnová jednotka,

zahraniční měna: jakákoliv přípustná měna ve smyslu těchto obecných předpisů, která není národní měnou a která je uvedena v nabídce,

podmínky zadání: specifikace vydané zadavatelem, které podávají definici jeho požadavků nebo cílů služeb, popřípadě včetně metod a prostředků, které se mají použít, nebo výsledků, kterých se má dosáhnout,

společnosti nebo podniky: společnosti nebo podniky zřízené podle občanského nebo obchodního práva, včetně veřejnoprávních nebo jiných společností, družstev a jakýchkoliv dalších právnických osob nebo sdružení veřejného nebo soukromého práva, s výjimkou neziskových organizací, vytvořené v souladu s právními předpisy členského státu nebo zámořské země nebo území, jejichž sídlo, správní ústředí nebo hlavní místo obchodní činnosti je v členském státě nebo zámořské zemi nebo území; avšak společnost nebo podnik, který má sídlo v členském státě nebo zámořské zemi nebo území, musí být zapojen do činnosti, která má skutečnou a nepřetržitou vazbu s hospodářstvím dotyčného členského státu nebo zámořské země nebo území.

3.2 Záhlaví a nadpisy v těchto obecných předpisech se nepovažují za jejich součást ani se neberou v úvahu při výkladu těchto předpisů.

3.3 Pokud nevyplývá ze souvislostí něco jiného, slova použitá v jednotném čísle lze považovat za slova zahrnující množné číslo a naopak a podobně je možné podle významu pracovat s mužským a ženským rodem.

3.4 Slova označující osoby nebo strany zahrnují podniky a společnosti a jiné právní subjekty.

Článek 4

Způsobilost

4.1 Kromě případů, kdy je stanovena výjimka v souladu s rozhodnutím Rady nebo článkem 6:

a) účast ve veřejném nabídkovém řízení a zadání zakázek financovaných ERF jsou otevřeny za rovnocenných podmínek pro:

i) fyzické osoby, společnosti nebo podniky nebo veřejné nebo poloveřejné organizace zámořských zemí a území, zemí AKT a EHS;

ii) družstva a další právnické osoby veřejného nebo soukromého práva, s výjimkou neziskových organizací, ze států EHS, zámořských zemí a území nebo zemí AKT;

iii) společné podniky nebo sdružení společností nebo firem zámořských zemí a území, zemí AKT nebo států EHS;

b) dodávky musí pocházet ze států EHS, zámořských zemí a území nebo zemí AKT.

4.2 Fyzické osoby, společnosti nebo podniky nejsou způsobilé pro zadání zakázky v těchto případech:

a) jsou v konkurzu;

b) k nim směrované platby byly pozastaveny na základě rozhodnutí soudu, jiného než je prohlášení konkurzu, z něhož v souladu s vnitrostátními právními předpisy vyplývá úplná nebo částečná ztráta práva spravovat svůj majetek a disponovat s ním;

c) je vůči nim vedeno soudní řízení zahrnující příkaz pozastavit platby, které může dále vést, v souladu s vnitrostátními právními předpisy, k prohlášení konkurzu nebo jakékoliv jiné situaci působící úplnou nebo částečnou ztrátu práva spravovat svůj majetek a disponovat s ním;

d) byly pravomocně odsouzeny za jakýkoliv trestný čin nebo delikt týkající se jejich profesionální činnosti;

e) dopustily se vážného uvedení v omyl, pokud jde o informace požadované pro účast ve veřejném nabídkovém řízení;

f) porušily jinou zakázku zadavatele.

4.3 Pro účast ve veřejném nabídkovém řízení a pro zadání zakázky musí uchazeči poskytnout zadavateli uspokojivý důkaz o své způsobilosti podle článku 4, důkaz o splnění nezbytných právních, technických a finančních požadavků a o své schopnosti a přiměřenosti prostředků pro účinné provedení zakázky. Za tímto účelem musí všechny předložené nabídky zahrnovat tyto údaje:

a) dokument starý nejvýše 90 dnů, vypracovaný v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo praxí v zemi uchazeče, který potvrzuje, že:

- uchazeč splňuje podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1,

- uchazeč se nenachází v žádné ze situací uvedených v čl. 4 odst. 2;

b) kopie originálů definujících ustanovení nebo právní postavení a určujících místo zápisu nebo sídlo, a jsou-li tato místa odlišná, místo ústředí společnosti, podniku nebo sdružení, nebo pokud jde o společný podnik, každé strany tvořící osobu uchazeče;

c) podrobné údaje o zkušenostech a předchozí praxi uchazeče (nebo každé strany společného podniku) týkající se zakázek podobné povahy v předchozích pěti letech a podrobné údaje o dalších probíhajících zakázkách, včetně podrobností o skutečné a účinné účasti na každé takové zakázce;

d) popřípadě hlavní položky vybavení navrhovaného k použití při provádění zakázky;

e) kvalifikace a zkušenosti klíčových zaměstnanců navržených pro řízení a provedení zakázky, jak přímo na místě zakázky, tak mimo ně;

f) návrhy týkající se povahy, podmínek a forem subdodávek, kdykoliv se předpokládá, že subdodávky jakýchkoliv elementů zakázky překročí 10 % ceny nabídky;

g) zprávy o účetní a finanční situaci uchazeče (nebo každé strany společného podniku), jako jsou výkazy o zisku a ztrátách, rozvahy a zprávy auditora za předchozích pět let, odhadovaný finanční výhled na příští dva roky a povolení uchazeče (nebo oprávněného zástupce společného podniku) žádat reference od bank uchazeče a

h) informace týkající se jakéhokoliv probíhajícího soudního nebo rozhodčího řízení nebo sporu, kterého je uchazeč účasten. Uvedené informace se omezí na záležitosti, které mají přímý význam pro zadání nebo provedení zakázky.

Článek 5

Rovnost přístupu

5.1 Zámořské země a území a Komise učiní nezbytná opatření, aby zajistily co nejširší účast za rovných podmínek ve veřejném nabídkovém řízení pro zakázky na stavební práce, dodávky a služby, popřípadě včetně opatření pro:

a) zajištění vyhlášení veřejné soutěže v Úředním věstníku Evropských společenství, příslušném úředním věstníku zámořské země nebo území a ve všech dalších vhodných sdělovacích prostředcích, zejména v zámořských zemích a územích a zemích AKT v regionu;

b) vyloučení diskriminační praxe nebo technických specifikací, které by mohly stát v cestě široké účasti za rovných podmínek;

c) podporu spolupráce mezi společnostmi a podniky členských států, zámořských zemí a území a zemí AKT, například prostřednictvím předběžného výběru společných podniků a konsorcií mezi společnostmi a podniky členských států, zámořských zemí a území a zemí AKT;

d) zajištění, že všechna kritéria výběru budou specifikována v zadávací dokumentaci;

e) zajištění, že vybraná nabídka bude vyhovovat požadavkům zadávací dokumentace a splní zde uvedená kritéria výběru.

Článek 6

Zvláštní úprava

6.1 Pro zajištění optimální efektivity nákladů systému mohou fyzické nebo právnické osoby z rozvojových zemí mimo zemí AKT získat oprávnění k účasti na zakázkách financovaných EHS na žádost dotyčné zámořské země nebo území.

6.2 Dotyčná zámořská země nebo území poskytne při každé takové příležitosti delegátovi informace potřebné pro EHS, aby mohlo rozhodnout o takové odchylce, přičemž věnuje zvláštní pozornost:

a) zeměpisné poloze dotyčné zámořské země nebo území;

b) konkurenceschopnosti zhotovitelů, dodavatelů a konzultantů z EHS, zámořských zemí a území a zemí AKT;

c) potřebě vyhnout se nadměrnému zvýšení nákladů na provedení zakázek;

d) dopravním obtížím nebo zpožděním způsobeným dobou dodání nebo podobnými problémy;

e) technologii, která je nejvhodnější a také se nejvíce hodí pro místní podmínky.

6.3 Účast třetích zemí, které nejsou smluvními stranami úmluvy, na zakázkách financovaných EHS může být také povolena:

a) v případech, kdy se EHS podílí na financování regionálních a inter-regionálních programů zahrnujících takové země;

b) v případě společně financovaných projektů a programů;

c) v případě mimořádné pomoci.

6.4 Ve výjimečných případech a ve shodě s Komisí se mohou poradenské firmy nebo odborníci ze třetích zemí uvedených v čl. 6 odst. 3 podílet na zakázkách na služby.

Článek 7

Soutěž

7.1 Pokud není v článku 7 stanoveno jinak, zakázky na stavební práce a dodávky financované ERF se zadávají ve veřejném nabídkovém řízení a zakázky na služby se zadávají v omezeném řízení.

7.2 Zámořská země nebo území může v souladu s čl. 7 odst. 3, 4 a 7 a ve shodě s Komisí:

a) zadat zakázky v omezeném řízení, popřípadě po vyhlášení předběžného výběru;

b) zadat zakázky přímou dohodou;

c) provádět zakázky prostřednictvím veřejných nebo poloveřejných organizací zámořské země nebo území.

7.3 Omezené nabídkové řízení se může použít:

a) v případech naléhavé situace nebo pokud k tomu opravňuje povaha nebo určité vlastnosti zakázky;

b) pro projekty nebo programy vysoce specializované povahy;

c) pro zakázky velkého rozsahu po předběžném výběru.

7.4 Zakázky mohou být zadány přímou dohodou v těchto případech:

a) operace malého rozsahu nebo naléhavé situace nebo krátkodobé programy technické spolupráce;

b) mimořádná pomoc;

c) operace přidělené jednotlivým odborníkům;

d) operace, které jsou doplňkové nebo nezbytné pro dokončení již probíhajících operací;

e) v případech, kdy je provedení zakázky výlučně vyhrazeno pro držitele patentu nebo licencí, pro využití, zpracování nebo dovoz dotyčného zboží;

f) po neúspěšném veřejném nabídkovém řízení.

7.5 Pro omezená řízení a zakázky zadané přímou dohodou se použije tento postup:

a) v případě zakázek na stavební práce a dodávky zadavatel ve shodě s delegátem vypracuje zkrácený seznam perspektivních uchazečů, popřípadě pro vyhlášení předběžného výběru nabídek;

b) v případě zakázek na služby zadavatel ve shodě s Komisí vypracuje zkrácený seznam perspektivních uchazečů na základě návrhů zadavatele a návrhů předložených Komisí;

c) v případě zakázek zadaných přímou dohodou zadavatel bez omezení vede pohovory, jak to považuje za vhodné, s perspektivními uchazeči, které zahrnul do užšího výběru v souladu s čl. 7 odst. 5 písm. a) a b), a zadá zakázku uchazeči, kterého si sám vybere.

7.6 Pro zakázky na služby je třeba věnovat náležitou pozornost tomu, aby byly k dispozici vhodní kandidáti s trvalým působištěm v zámořské zemi nebo území.

Přímo najaté pracovní síly

7.7 Zakázky provádějí přímo najaté pracovní síly v režii veřejných nebo poloveřejných organizací a úřadů dotyčné zámořské země nebo území, když má stát kvalifikované managery, v případech mimořádné pomoci, zakázek na služby a pro všechny další operace, jejichž odhadované náklady jsou nižší než 5 milionů ECU.

7.8 Společenství přispěje na náklady dotyčné organizace tím, že poskytne vybavení nebo materiály, kterých je nedostatek nebo prostředky, které umožní získat další požadované pracovníky jako odborníky z dotyčné zámořské země nebo území nebo jiných zámořských zemí a území nebo ze zemí AKT. Spoluúčast Společenství pokryje pouze náklady na doplňující opatření a dočasné výdaje týkající se provedení přísně omezené na požadavky dotyčného projektu.

Zakázky v rámci mimořádné pomoci

7.9 Zakázky v rámci mimořádné pomoci se organizují takovým způsobem, aby odrážely naléhavost situace. Za tímto účelem může zadavatel ve shodě s delegátem pro všechny operace týkající se mimořádné pomoci schválit:

a) zadání zakázky přímou dohodou;

b) provedení zakázky přímo najatými pracovními silami;

c) provedení zakázky prostřednictvím specializovaných agentur;

d) přímé provedení zakázky Komisí.

Urychlené řízení

7.10 Za účelem zajištění rychlého a účinného provedení projektů a programů se použije urychlené řízení, pokud dotyčná zámořská země nebo území nestanoví jinak nebo pokud Komise nepředloží ke schválení dotyčnou zámořskou zemí nebo územím jiný návrh. Urychlené řízení zahrnuje kratší lhůty pro podání nabídek a výzva k podání nabídek se omezí na dotyčnou zámořskou zemi nebo území a sousední zámořské země a území nebo země AKT v souladu pravidly platnými v dotyčné zámořské zemi nebo území. Urychlené řízení se použije v těchto případech:

a) zakázky na stavební práce, jejichž odhadované náklady jsou nižší než 5 milionů ECU;

b) mimořádná pomoc bez ohledu na hodnotu zakázky.

7.11 Odchylně od těchto předpisů může úředník zámořské země nebo území vydávající oprávnění, ve shodě s delegátem, opatřit dodávky nebo služby v omezeném množství, jsou-li k dispozici, v dotyčné zámořské zemi nebo území nebo v sousedních zámořských zemích a územích nebo v zemích AKT.

7.12 Za účelem urychlení postupu může zámořská země nebo území požádat Komisi, aby vyjednala, vypracovala a zadala zakázky na služby přímo svým jménem nebo prostřednictvím příslušné instituce.

Článek 8

Soutěž návrhů

8.1 V případech, kdy zadavatel z technických, estetických nebo finančních důvodů usoudí, že to je vhodné, může se vypsat veřejná soutěž návrhů. Soutěž návrhů se koná na základě programu a kritérií vypracovaných zadavatelem. Dále se použijí tato ustanovení:

a) v programu mohu být stanoveny ceny udělované za nejlepší návrhy. Tyto ceny jsou blíže určeny v programu a udělovány autorům uvedených návrhů v souladu s pořadím, které určí zadavatel. Zadavatel může ceny zrušit, jestliže návrhy nejsou posouzeny jako vyhovující;

b) pokud není ve vypsání soutěže stanoveno jinak, autorské právo na předložené návrhy patří soutěžícím. Zadavatel však může se souhlasem soutěžících využít návrhy pro další vývoj.

8.2 Zadavatel může vypsat veřejnou soutěž na další průzkum, studie a návrhy, které mohou být nezbytné pro další vývoj projektu.

8.3 S výhradou čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 2 může zadavatel vypsat veřejnou soutěž na podrobné rozpracování některého soutěžního návrhu a přípravu dokumentů do stadia, kdy je možné vyzvat k podání nabídek na dodávku nebo stavbu.

8.4 Zadavatel může vypsat veřejnou soutěž pro koncepční a konstrukční návrhy dodání stavby na klíč. Takové nabídky jsou typu s paušální cenou. Nabídky se posuzují podle jejich estetické, praktické, technické a hospodářské povahy. Nenabízejí se žádné soutěžní ceny.

Článek 9

Zvýhodnění

9.1 Pro provedení zakázek financovaných ERD se přijímají opatření na podporu širší účasti fyzických a právnických osob ze zámořských zemí a území, aby byla umožněna optimalizace fyzických a lidských zdrojů těchto zemí a území. Za tímto účelem:

a) pro zakázky na stavební práce s hodnotou nižší než 5 milionů ECU se uchazečům ze zámořských zemí a území, za předpokladu, že alespoň jedna čtvrtina jejich základního kapitálu a vedení pochází z jedné nebo více zámořských zemí a území, udělí desetiprocentní cenové zvýhodnění, pokud se srovnávají nabídky rovnocenné hospodářské a technické kvality;

b) pro zakázky na dodávky, bez ohledu na hodnotu těchto dodávek, dostanou uchazeči ze zámořských zemí a území, kteří nabídnou dodávky, z nichž alespoň 50 % hodnoty zakázky pochází ze zámořských zemí a území, patnáctiprocentní cenové zvýhodnění, pokud se srovnávají nabídky rovnocenné hospodářské a technické kvality;

c) pro zakázky na služby se, vzhledem k požadované kompetenci, dává přednost odborníkům, institucím nebo poradenským společnostem nebo podnikům ze zámořských zemí a území, pokud se srovnávají nabídky rovnocenné hospodářské a technické kvality;

d) v případech, kdy se předpokládají subdodávky, má dát úspěšný uchazeč přednost fyzickým osobám, společnostem a podnikům ze zámořských zemí a území, které jsou schopné provést požadovanou subdodávku za podobných podmínek.

9.2 Prahové a procentuální hodnoty uvedené v čl. 9 odst. 1 se mohou změnit na základě příslušného rozhodnutí Rady.

Článek 10

Typy zakázky

10.1 Může se jednat o tyto zakázky:

a) zakázky s paušální cenou, kde celková cena zahrnuje všechny stavební práce, dodávky a služby, které jsou předmětem zakázky;

b) zakázky s jednotkovými cenami, kdy stavební práce, dodávky a služby jsou rozepsány na základě rozpisu množství a pro každou položku jsou uvedeny navrhované jednotkové ceny;

c) zakázka s nákladově kalkulovanou cenou, kdy jsou stavební práce, dodávky a služby oceněny na základě skutečných nákladů s připočtením režijních nákladů a zisku;

d) zakázka s kombinovanou cenou, kdy jsou ceny určeny na základě nejméně dvou metod uvedených v čl. 10 odst. 1;

e) zakázka s předběžnou cenou, kdy jsou ve výjimečných případech stanovených v čl. 10 odst. 2 zakázky po konzultaci a dohodě mezi zadavatelem a uchazečem zadány, aniž jsou předem určeny ceny, a platí se za ně dohodnutým způsobem.

10.2 Zadání zakázky s předběžnou cenou se může uskutečnit pouze v těchto případech:

a) pokud má zakázka komplexní povahu nebo zahrnuje nové techniky, které představují podstatné technické riziko, z čehož vyplývá nezbytnost zahájit zakázku dříve, než mohou být určeny všechny podmínky provedení;

b) za mimořádných a nepředvídatelných okolností, kdy je zakázka naléhavá nebo je obtížné určit povahu a prostředky pro provedení.

10.3 S výjimkou zakázek s předběžnou cenou se zakázky zadávají na základě předem určených cen. Tyto ceny mohou mít formu paušální ceny nebo jednotkových cen.

10.4 Pokyny pro uchazeče:

a) stanoví typ zakázky;

b) pro zakázky s nákladově kalkulovanou cenou stanoví pravidla pro výpočet nákladů, režijních nákladů a zisku;

c) pro zakázky s kombinovanou cenou stanoví metody, které se mají použít pro výpočet částek, které se mají vyplatit podle zakázky.

Článek 11

Technické specifikace a normy

11.1 Technické specifikace a metody zkoušek, kontroly, kolaudace a kalkulace obsažené v každé zakázce mohou být definovány podle priorit, odkazem na společné normy přijaté EHS a dotyčnou zámořskou zemí nebo územím nebo normy dotyčné zámořské země nebo území nebo členského státu nebo odkazem na kteroukoliv další normu, včetně mezinárodních norem.

11.2 Technické specifikace, které se zmiňují o výrobcích určité značky nebo z určitého zdroje nebo o určitém technologickém postupu, a které proto zvýhodňují nebo vylučují určité výrobky, jsou zakázány, pokud to nemůže být ospravedlněno předmětem zakázky. Takový zákaz se týká všech ochranných známek, patentů nebo typů nebo určitého původu nebo výroby. Avšak v případech, kdy výrobky a technologické postupy nemohou být jinak určeny ve lhůtách, které jsou dostatečně přesné a srozumitelné, mohou být jmenovány za předpokladu, že jsou doplněny slovy "nebo rovnocenné".

Článek 12

Vyhlášení a písemná sdělení

12.1 Pokud není ve zvláštních podmínkách uvedeno jinak, sdělení mezi zadavatelem nebo dohlížitelem na jedné straně a uchazeči nebo úspěšným uchazečem na straně druhé se odesílají poštou, telegraficky, dálnopisem, faxem nebo se doručují osobně na příslušné adresy určené za tímto účelem uvedenými stranami.

12.2 Požaduje-li odesílatel důkaz o přijetí, stanoví takový požadavek ve svém sdělení a požádá o takový důkaz, kdykoliv uplyne lhůta pro přijetí sdělení. V každém případě odesílatel učiní všechna nezbytná opatření, aby zajistil přijetí svého sdělení.

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Článek 13

Vyhlášení výzvy k podávání nabídek

13.1 Zadavatel, který chce zadat zakázku v otevřeném řízení nebo v omezeném řízení s předběžným výběrem, svůj záměr zveřejní prostřednictvím vyhlášení, které Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství, úředním věstníku dotyčné zámořské země nebo území a v kterýchkoliv dalších vhodných sdělovacích prostředcích, zejména v zámořských zemích a územích a v zemích AKT v regionu.

13.2 Zadavatel předloží před vypsáním výzvy k podávání nabídek delegátovi zadávací dokumentaci.

13.3 Delegát:

a) v případě urychleného řízení, zakázek zadaných přímou dohodou a zakázek v rámci mimořádné pomoci schválí zadávací dokumentaci, dříve, než ji zadavatel vydá, do 30 dnů od jejího předložení zadavatelem;

b) pro všechny ostatní případy, jiné než jsou uvedené v čl. 13 odst. 3 písm. a), předá zadávací dokumentaci ke schválení Komisi do 30 dnů od jejich předložení zadavatelem.

13.4 V otevřeném nabídkovém řízení se v oznámení o vypsání veřejné soutěže uvedou tyto údaje:

a) předmět, účel a rozsah zakázky; je-li zakázka rozdělena do několika samostatných položek, pořadí velikosti různých položek a možnost ucházet se o jednu položku, několik položek nebo o všechny položky; možnost podání variant, je-li to povoleno; pokud se vyhlášení týká veřejné soutěže na projekt a stavbu, kritéria projektu a další nezbytné požadavky pro uchazeče, aby porozuměli celému rozsahu zakázky a podle toho mohli podat nabídky;

b) kritéria způsobilosti a všechna důležitá nebo neobvyklá kritéria hodnocení nabídek (například rozsah zvýhodnění);

c) umístění projektu, zdroj financování, doba provedení, a v případě zakázek na dodávky místo dodávky nebo instalace;

d) zadavatel a název a adresa organizace, která zadává zakázku;

e) metoda nabídkového řízení, místo, kde je možné si prohlédnout zadávací dokumentaci, a podmínky, za kterých je možné dokumentaci získat;

f) doba počítaná od uplynutí lhůty stanovené pro přijetí nabídek, během níž jsou uchazeči svými nabídkami vázáni;

g) lhůta a čas stanovený pro přijetí nabídek, adresa, na kterou musí být zaslány, počet požadovaných kopií a jazyk, ve kterém musí být vypracovány;

h) popřípadě místo, den a čas otevírání nabídek;

i) různé záruky, které požaduje zadavatel, výše každé záruky, popřípadě vyjádřená jako procentuální podíl výše nabídky, a lhůta, do které mají být takové záruky předloženy;

j) adresa organizací, kde uchazeči mohou získat další informace.

13.5 V omezeném nabídkovém řízení s předběžným výběrem musí vyhlášení obsahovat zejména tyto údaje:

a) metoda nabídkového řízení a údaje uvedené v čl. 13 odst. 4 písm. a), b), c), d) a g);

b) podmínky, za kterých je možné získat zadávací dokumentaci;

c) popřípadě lhůta pro vydání výzvy k podání nabídek zadavatelem;

d) údaje, které mají být uvedeny v žádosti uchazeče ve formě prohlášení a dokumentů týkajících se postavení žadatele a jeho schopností, které zadavatel požaduje podle článku 4 spolu s hospodářskými a technickými podmínkami, které musí každý žadatel splnit, pokud se chce ucházet o výběr.

Článek 14

Předběžný výběr uchazečů

14.1 V omezeném řízení se vypracuje užší seznam perspektivních uchazečů podle čl. 14 odst. 2, popřípadě po výzvě k účasti v předběžnému výběru poté, co bylo zveřejněno vyhlášení uvedené v čl. 13 odst. 1.

14.2 Užší seznam se vypracuje, mimo jiné podle čl. 7 odst. 5 a nezbytných kvalifikačních předpokladů provést zamýšlený projekt, zejména podle článku 4.

14.3 Zadavatel vybere perspektivní uchazeče na základě údajů uvedených v podané žádosti podle čl. 13 odst. 5 písm. d). Vybraní perspektivní uchazeči dostanou výzvu k předložení nabídek, ve které jsou uvedeny zejména:

a) údaje uvedené v čl. 13 odst. 4 písm. e), f), g), h), i) a j);

b) odkaz na vyhlášení uvedené v čl. 13 odst. 5;

c) jakékoliv změny podle článku 18.

Článek 15

Zakázky zadané přímou dohodou

15.1 Pro zakázky zadané přímou dohodou se stavební práce, dodávky a služby, které mají být předmětem zakázky, vymezí po jednáních mezi zadavatelem a uchazečem.

15.2 V případech, kdy se použije přímá dohoda, vybere kandidáta dotyčná zámořská země nebo území na základě užšího seznamu vypracovaného podle článku 4 a čl. 7 odst. 5.

15.3 Po ukončení jednání zadavatel vypracuje a oznámí znění zakázky podle článku 38.

15.4 Zadavatel a uchazeč se dohodnou na dni, který je považován za den zadání zakázky. Tento den se uvede ve znění zakázky.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Článek 16

Obsah zadávací dokumentace

16.1 Zadávací dokumentace obsahuje podrobné údaje o způsobu, jakým mají být podávány nabídky, a kritéria pro výběr úspěšné nabídky. Zadávací dokumentace může oproti výzvě k podání nabídek navíc obsahovat některé nebo všechny níže uvedené údaje:

a) pokyny pro uchazeče;

b) obecné podmínky vztahující se na určitou skupinu zakázek;

c) zvláštní podmínky pro určitou zakázku;

d) technické specifikace nebo podmínky zadání;

e) formulář pro rozpis celkové ceny v případě zakázek s paušální cenou, nebo formulář pro soupis jednotkových cen nebo rozpis množství v případě zakázek s jednotkovými cenami;

f) soupis požadavků nebo dodatečných informací;

g) výkresy;

h) formulář pro nabídku;

i) formulář pro záruku na nabídku;

j) formulář pro zakázku;

k) formulář pro záruku na provedení zakázky a

l) popis systému hodnocení nabídek uvádějící kritéria pro hodnocení a váhy přiřazené jednotlivým kritériím.

16.2 Kromě toho obsahuje v závislosti na povaze zakázky zadávací dokumentace "poznámky k obecným informacím". Tyto poznámky připraví delegát po konzultaci a schválení dotyčnou zámořskou zemí nebo územím. Poskytují se pouze pro informaci a netvoří součást zakázky. Zahrnují všechny níže uvedené body nebo jejich část:

a) zeměpisné poznámky o regionu, ve kterém je zakázka prováděna, včetně poznámek o podnebí;

b) místo provedení zakázky, přístupové cesty a další infrastruktury, které je možné použít při provádění zakázky;

c) údaje týkající se cel, daní, cenových předpisů a dalších předpisů;

d) mzdové stupnice a poplatky vyplývající z právního předpisu nebo smlouvy, které platí zaměstnavatel, včetně minimální nebo běžné úrovně mezd stanovené právními předpisy státu zadavatele nebo úrovně obvyklé v místě, kde má být zakázka provedena, odpovídající hlavním místním skupinám pracovních sil požadovaným pro zakázku;

e) informace o právních předpisech, jimiž se řídí směna peněz, a informace o peněžním a bankovním systému státu zadavatele;

f) jakékoliv další informace týkající se právních předpisů státu zadavatele, jimiž se řídí provádění zakázek, včetně podrobných údajů, pokud jde o subjekty, které je možné požádat o kopie uvedených právních předpisů.

16.3 Podmínky zadání pro zakázky na služby obsahují zejména:

a) co nejpodrobnější popis předmětu zakázky;

b) faktické podrobné údaje, jako jsou údaje, které má k dispozici zadavatel, omezení, která jsou závazná pro zadavatele, týkající se dodržení určitých technických nebo jiných pravidel, povinnosti stanovené zadavatelem;

c) v závislosti na povaze zakázky, předběžné koncepční studie nebo prováděcí plány a projekt zakázky, jsou-li k dispozici;

d) obecná dokumentace obsahující zejména právní předpisy týkající se technické oblasti zakázky nebo jakékoliv další odkazy umožňující přístup k takovým právním předpisům.

16.4 Uchazeč pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, formuláře, lhůty, specifikace a výkresy v zadávací dokumentaci. Uchazeč je výlučně zodpovědný za odpovědi, které poskytne na požadavky obsažené v zadávací dokumentaci a za jakákoliv opomenutí nebo chyby ve svých odpovědích. Opomenutí poskytnout všechny údaje požadované v zadávací dokumentaci nebo předložení nabídky, která neodpovídá ve všech aspektech zadávací dokumentaci, jsou vlastním rizikem uchazeče a mohou způsobit odmítnutí jeho nabídky.

Článek 17

Objasnění údajů nabídkového řízení

Pokud jsou v odpovědi na otázky nebo jiným způsobem uchazeči předány údaje týkající se zakázky, která má být provedena, nebo další údaje, které mohou ovlivnit cenu nabídky, podá zadavatel takové informace v písemné formě také ostatním uchazečům, pokud jsou známi, za předpokladu, že ostatním uchazečům njsou vydány údaje obchodní povahy týkající se přijatelnosti varianty. Zadavatel nese odpovědnost pouze za ty dotazy nebo požadavky na objasnění, které obdrží nejméně 30 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Článek 18

Změny zadávací dokumentace

Jakákoliv změna zadávací dokumentace během lhůty pro podání nabídek provedená zadavatelem musí být neprodleně písemně sdělena všem perspektivním uchazečům, kteří obdrželi zadávací dokumentaci, spolu s oznámením o každém prodloužení lhůty, které zadavatel považuje za nezbytné, aby uchazečům umožnil takovou změnu vzít v úvahu.

POKYNY PRO UCHAZEČE

Článek 19

Jazyk

Nabídky, zakázková dokumentace a veškerá korespondence a návazná dokumentace se vypracují v jazyce stanoveném v pokynech pro uchazeče.

Článek 20

Obsah nabídek

20.1 Nabídka, kterou má připravit a podat uchazeč v souladu s požadavky stanovenými v zadávací dokumentaci, obsahuje:

a) vyplněný formulář nabídky a dodatky k němu;

b) záruku na nabídku;

c) rozpis celkové ceny v případě zakázek s paušální cenou, nebo soupis jednotkových cen nebo rozpis množství v případě zakázek s jednotkovými cenami;

d) soupisy doplňkových údajů;

e) doklady poskytující důkaz o postavení uchazeče a jeho schopnosti uvedené v článku 4, s výjimkou omezeného řízení s předběžným výběrem;

f) schválené varianty a jakékoliv další prvky požadované k předložení v souladu s pokyny pro uchazeče, které jsou součástí zadávací dokumentace;

g) všechny informace nezbytné pro posouzení nabídek;

h) pokud pokyny pro uchazeče uvádějí, že se požaduje poprodejní servis, zápis ukazující prostředky, jakými uchazeč bude plnit závazky poskytovat takovou službu;

i) popřípadě dodatečné záruky navržené uchazečem, které se týkají, mimo jiné, doby provádění a rozsahu prací;

j) všechny informace o všech předpokládaných subdodávkách;

k) cenu nabídky a metodu a měnu, ve které se uskuteční platba.

20.2 Poprodejní servis se požaduje pro zakázky na dodávky, ledaže povaha dodávek takovou službu neospravedlňuje. V případech, kdy zadavatel požaduje poprodejní servis:

a) zvláštní podmínky rozvádějí podmínky a druhy těchto služeb a jejich trvání;

b) úspěšný uchazeč poskytne ve státě zadavatele požadovaný poprodejní servis, ledaže povaha dodávek nebo příslušné podmínky takové služby neospravedlňují.

Článek 21

Položky

21.1 Při zvažování, jak je možné provést projekt, je třeba věnovat pozornost výhodě, kterou by z hospodářských a technických důvodů mohlo přinést rozdělení projektu na co největší homogenní části.

21.2 Pokud je projekt rozdělen na části, pokyny pro uchazeče uvedou:

a) počet položek;

b) povahu, umístění a velikost každé položky a

c) popřípadě nejnižší a nejvyšší počet položek, pro které může uchazeč podat nabídku.

21.3 Postup podání nabídky je tento:

a) uchazeč může podat nabídku pro každou položku;

b) pokud pokyny pro uchazeče nestanoví jinak, uchazeč může do své nabídky zahrnout celkovou slevu, kterou by poskytl v případě sloučení některých nebo všech položek zakázky, pro které předložil jednotlivé nabídky;

c) pokud pokyny pro uchazeče nestanoví, že položky určené pro stejného uchazeče tvoří jednu zakázku, každá část tvoří samostatnou zakázku;

d) pokud položky mají být určeny různým uchazečům, zadávací dokumentace nebo pokyny pro uchazeče mohou stanovit, že uchazeč o určitou položku zajistí koordinaci provedení všech částí zakázky.

Článek 22

Spolupráce se třetími stranami

22.1 Pro zvýšení schopnosti zámořských zemí a území vytvářet technické dovednosti a zlepšovat "know-how" svých konzultantů jsou podporovány mechanismy spolupráce a partnerství mezi poradenskými firmami, techniky, odborníky a institucemi z EHS a jejich partnery ze zámořských zemí a území. Za tímto účelem vyvinou Komise a zámořské země a území veškeré úsilí, aby:

a) prostřednictvím společných podniků podpořily subdodávky nebo využití odborníků ze zámořských zemí a území v týmech zaměstnaných poradenskými firmami, technickými konzultanty nebo orgány EHS;

b) v zadávací dokumentaci informovaly uchazeče o kritériích výběru a zvýhodněních stanovených v těchto obecných předpisech, zejména o těch, které se týkají podpory využití lidských zdrojů zámořských zemí a území.

22.2 Zadavatel může ve výzvě k podání nabídek nebo během jednání o zakázce navrhnout perspektivním uchazečům pomoc dalších společností nebo firem nebo národních odborníků nebo konzultantů ze zámořských zemí a území nebo zemí AKT, kteří mají být vybráni po vzájemné dohodě. Tato spolupráce může mít formu společného podniku, nebo subdodávky nebo přípravy praktikantů na povolání.

22.3 Má-li spolupráce formu:

a) společného podniku, použije se čl. 4 odst. 3 písm. b);

b) subdodávky, použije se čl. 4 odst. 3 písm. f);

c) při přípravě praktikantů na povolání musí mít osoby navržené zadavatelem základní kvalifikaci slučitelnou s účinným zapojením do úkolů probíhajících v rámci přípravy, které jsou zahrnuty do provedení zakázky. Nejvyšší počet praktikantů se stanoví ve zvláštních podmínkách. Při výpočtu odměn nebo cen nabídky je třeba věnovat pozornost všem nákladům, které nese uchazeč v důsledku poskytování přípravy na povolání. Příprava praktikantů na povolání nesmí za žádných okolností omezit povinnosti úspěšného uchazeče, se kterým bude uzavřena smlouva, ani nesmí ukládat jakoukoliv odpovědnost pro zadavatele nebo dohlížitele.

22.4 Dotyčné strany se zaváží k vzájemné spolupráci a dohodnou se na postupu takové spolupráce, a zejména na odpovědnosti, která z toho vyplývá.

Článek 23

Nezávislost uchazečů

23.1 Jestliže uchazeč v případě zakázek na služby vstoupil do právního vztahu s fyzickými nebo právnickými osobami, které by se mohly podílet na provádění prací nebo na dodávkách, pro něž jsou zamýšleny nebo připravovány služby, nebo pokud s nimi uchazeč jiným způsobem udržuje zvláštní vztahy, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost, musí o tom informovat zadavatele ve své nabídce nebo při jednáních o zakázce nebo kdykoliv takové okolnosti vzniknou před zadáním zakázky.

23.2 Pokud je bez ohledu na takové informace uvedenému uchazeči zadána zakázka, zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit dotyčnou fyzickou nebo právnickou osobu z účasti na provádění takových prací nebo z poskytování dodávek.

Článek 24

Ceny nabídek

24.1 Uchazeč poskytne informace požadované v zadávací dokumentaci ohledně cen, provede nezbytné aritmetické výpočty, podepíše formulář nabídky a připojí ho k nabídce.

24.2 Celková částka nabídky se písemně uvede číselně a slovy. Ve všech případech, kde existují nesrovnalosti mezi cenou uvedenou číselně a slovy, má přednost cena zapsaná slovy. V případech, kdy to vyžadují pokyny pro uchazeče, se také zapíší číselně a slovy:

a) rozpis celkové ceny v případě zakázek s paušální cenou;

b) jednotkové ceny pro každou položku v rozpisu množství nebo soupis jednotkových cen v případě zakázek s jednotkovými cenami;

c) v případě zakázky s kombinovanou cenou, rozpis části s celkovou cenou a rozpis množství nebo soupis cen pro část s jednotkovými cenami.

24.3 Ceny musí odpovídat poměrné hodnotě každé položky v relaci k celkové částce nabídky. Ceny by neměly být takové povahy, aby zkreslovaly srovnání nabídek nebo z nich vyplývaly předběžné platby, které jsou nepřiměřené hodnotě vykonané práce.

24.4 Ceny nabídek jsou vyjádřeny v národní měně státu zadavatele.

24.5 Uchazeč může ve své nabídce požádat, aby ospravedlnitelná část, vyjádřená jako procentuální podíl ceny nabídky, byla vyplacena přímo jemu v zahraniční měně. Požadované ospravedlnění se hodnotí s ohledem na ověřitelné skutečnosti týkající se skutečného původu stavebních prací, dodávek nebo služeb, které mají být provedeny, a výdajů, kterým dávají vzniknout. Směnný kurs, který se má použít pro platbu v zahraniční měně, je kurs platný 30 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek.

24.6 V ceně nabízen uchazečem se vezme v úvahu použitelný daňový systém ve smyslu úmluvy.

Článek 25

Doba platnosti nabídky

25.1 Uchazeči zůstávají vázáni svými nabídkami po dobu předepsanou zadavatelem podle článku 13. Jakákoliv nabídka platná na kratší dobu může být zadavatelem odmítnuta. Doba stanovená zadavatelem musí být dostatečná, aby dovolila hodnocení a srovnání nabídek, pro získání všech nezbytných objasnění a schválení a pro oznámení o zadání zakázky. Doba platnosti nabídky by normálně neměla překročit 120 dnů od uplynutí lhůty stanovené pro podání nabídek, ale může se měnit v závislosti na povaze a složitosti zakázky.

25.2 Za výjimečných okolností může zadavatel před uplynutím doby platnosti původní nabídky požádat uchazeče o určité prodloužení doby platnosti. Uchazeči, kteří s touto žádostí souhlasí, nebudou moci měnit své nabídky, ani to od nich nemůže být žádáno, ale bude od nich požadováno, aby odpovídajícím způsobem prodloužily platnost záruk na nabídku. Ustanovení článku 26 týkající se zrušení a propadnutí záruky během prodloužené platnosti nabídky platí nadále.

25.3 Úspěšný uchazeč zůstává vázán svojí nabídkou po dobu dalších 60 dnů od přijetí sdělení, kterým se mu oznamuje, že byl vybrán.

Článek 26

Záruka na nabídku

26.1 Pokud není v pokynech pro uchazeče stanoveno jinak, uchazeči o zakázky na stavební práce a dodávky musí na svoje nabídky poskytnout záruku zajišťující, že je nabídka míněna vážně. Zadávací dokumentace uvádí výši této záruky, která nesmí v žádném případě překročit 2 % ceny nabídky.

26.2 Záruka na nabídku se poskytuje ve formě bankovní záruky, bankovní směnky, ověřeného šeku, záruky vydané pojišťovací nebo záruční společností, neodvolatelného akreditivu nebo vkladu v hotovosti složeného ve prospěch zadavatele. Má-li být záruka poskytnuta ve formě bankovní záruky, bankovní směnky, ověřeného šeku nebo záruky, musí být vydána bankou, pojišťovací nebo záruční společností schválenou zadavatelem a zřízenou v zámořské zemi nebo území, zemi AKT nebo ve členském státě. Bankovní záruka nebo záruka musí přísně vyhovovat formě záruky uvedené v zadávací dokumentaci, nebo v případě zakázky zadané přímou dohodou, ve zvláštních podmínkách. Bez ohledu na to, jakou má formu, záruka musí být nezávislá a splatná na první vyžádání a musí platit nejméně 60 dnů po uplynutí doby platnosti nabídky.

26.3 Kteroukoliv nabídku, která není doprovázena přijatelnou zárukou, může zadavatel odmítnout.

26.4 Záruky uchazečů, kteří nebyli vybráni, budou uvolněny nejpozději 60 dnů po uplynutí doby platnosti nabídky, případně prodloužené podle čl. 25 odst. 2, nebo po zadání zakázky, přičemž platí kratší z uvedených lhůt.

26.5 Záruka na nabídku úspěšného uchazeče se uvolní, poté co uchazeč podepsal smlouvu a poskytl záruku na provedení zakázky ke spokojenosti zadavatele.

26.6 Plnění záruky na nabídku může být uplatněno bez vyhlášení:

a) pokud uchazeč stáhne svoji nabídku během doby platnosti nabídky;

b) v případě úspěšného uchazeče, pokud v určené lhůtě nepodepíše smlouvu nebo neposkytne požadovanou záruku na provedení zakázky.

Článek 27

Variantní řešení

27.1 Pokud není v pokynech pro uchazeče stanoveno jinak, mohou uchazeči předložit nabídku založenou na variantním řešení. Pokyny pro uchazeče musí specifikovat všechna omezení, kritéria návrhu a další požadavky použitelné pro variantní řešení. Pokud není v pokynech pro uchazeče stanoveno jinak, podání nabídky založené na variantním řešení je podmíněno podáním nabídky vyhovující původnímu zadání.

27.2 Variantní řešení se nesmí odchylovat od požadavků těchto obecných předpisů. Nabídky vycházející ze zadávací dokumentace a nabídky na variantní řešení se hodnotí současně.

27.3 V pokynech pro uchazeče musí být uvedeno, zda uchazeč předkládající variantní řešení má být odpovědný za projekt variantního řešení, a pokud tomu tak je, musí zde být uvedeny příslušné postupy, zejména pro kontrolu, přezkoumání a schválení.

27.4 Předložení jakéhokoliv variantního řešení obsahuje:

a) samostatnou nabídku pro variantní řešení;

b) výklad přínosu variantního řešení oproti řešení vyhovujícímu původnímu zadání, včetně kvantifikovatelného odůvodnění kterékoliv hospodářské výhody;

c) návrh změn technických částí specifických podmínek, které nezbytně vyplývají z variantního řešení;

d) výkresy a specifikace stanovené pro hlavní nabídku neovlivněné variantním řešením;

e) výkresy a specifikace ovlivněné variantním řešením;

f) technické popisy ke koncepci variantního řešení a popřípadě výkresy a výpočty;

g) pro zakázky s paušální cenou, rozpis celkové ceny podle položek ve změně variantního řešení;

h) pro zakázky s jednotkovými cenami, rozpis množství nebo soupis cen ve změně variantního řešení.

Článek 28

Prohlídka na místě před podáním nabídky

28.1 Uchazečům se doporučuje, aby navštívili a prohlédli si místo, kde má být zakázka provedena, a jeho okolí a na svoji vlastní odpovědnost sami získali všechny informace, které mohou být nezbytné pro přípravu nabídky a převzetí zakázky. Náklady na návštěvu místa, kde má být zakázka provedena, nese uchazeč.

28.2 Uchazeč a kterýkoliv jeho zaměstnanec nebo zástupce dostane od zadavatele, pokud je to možné, povolení ke vstupu na místo, kde má být zakázka prováděna, za účelem takové prohlídky, za předpokladu, že uchazeč, jeho zaměstnanci nebo zástupci zbaví zadavatele a jeho zaměstnance a zástupce veškeré odpovědnosti za tuto prohlídku. V souladu s tím bude uchazeč odpovědný za jakékoliv poranění osob, ať již je smrtelné nebo jiné povahy, ztráty nebo škody, které by jinak bez jednání na základě takového povolení nevznikly.

28.3 Aniž jsou dotčeny právní předpisy státu zadavatele o přistěhovalectví, dotyčná zámořská země nebo území poskytne povolení ke vstupu pro všechny osoby, které mají opodstatněnou způsobilost ve smyslu článku 4 jako uchazeč, nebo pro kteréhokoliv zástupce takové osoby za účelem vykonání návštěvy, která jim umožní přípravu nabídky. Platnost tohoto povolení uplyne dnem, který následuje po ukončení doby platnosti nabídky.

Článek 29

Podpis nabídky

29.1 Nabídka musí být podepsána uchazečem nebo jeho řádně pověřeným zástupcem, jak je to požadováno v pokynech pro uchazeče. Nabídka se vypracuje v jednom originále, který nese označení slovem "originál". Počet kopií, které má uchazeč předložit, je stanoven v pokynech. Kopie se podepíší stejným způsobem jako originál a označí se slovem "kopie".

29.2 Na nabídce podané zástupcem se musí uvést jméno zmocnitele, jehož jménem zástupce jedná. Žádný zástupce nemůže zastupovat více než jednoho uchazeče. Zástupci připojí k nabídce jednoduchou smlouvu nebo notářský úkon nebo listinu, která je zmocňuje jednat jménem uchazečů. Podpis na listině musí být ověřen v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu zmocnitele.

29.3 Je-li uchazečem společný podnik nebo konsorcium dvou nebo více osob, nabídka musí být jediná s cílem zabezpečit jednu zakázku, nabídku musí podepsat každá z uvedených osob a všechny takové osoby jsou společně a nerozdílně vázány nabídkou a jakoukoliv výslednou zakázkou v souladu s právními předpisy státu zadavatele a musí jmenovat jednu z těchto osob, aby jednala jako představitel s oprávněním, které je pro společný podnik nebo konsorcium závazné. Složení nebo konstituce společného podniku nebo konsorcia se nesmí měnit bez předchozího písemného souhlasu zadavatele.

29.4 Nabídka může být podepsána zástupcem společného podniku nebo konsorcia pouze v tom případě, pokud je k tomu zástupce výslovně písemně pověřen členy společného podniku nebo konsorcia a k nabídce je přiložena smlouva o zplnomocnění, notářský úkon nebo listina potvrzující toto pověření. Všechny podpisy pověření musí být osvědčeny v souladu s vnitrostátními právními předpisy každé strany tvořící společný podnik nebo konsorcium spolu s plnou mocí, která písemně stanoví, že signatáři nabídky jsou zmocněni přijmout závazky jménem členů společného podniku nebo konsorcia. Každý člen takového společného podniku nebo konsorcia musí poskytnout důkaz požadovaný podle článku 4, jako kdyby byl sám uchazečem.

29.5 Celková nabídka nesmí obsahovat žádné změny, přepisy nebo výmazy kromě těch, které vyhovují pokynům vydaným zadavatelem, nebo které jsou nezbytné k opravě chyb učiněných uchazečem. Změny a opravy musí být parafovány osobou nebo osobami, které podepsaly nabídku.

29.6 Kromě případu rozdělení zakázky do částí podle článku 21 a variantního řešení podle článku 27 může každý uchazeč podat pouze jednu nabídku. Žádný uchazeč se nesmí žádným způsobem podílet na nabídce pro stejnou zakázku kteréhokoliv jiného uchazeče.

PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Článek 30

Lhůta

30.1 Zadavatel musí přijmout nabídky na své adrese nejpozději k datu a v čase uvedených v souladu s článkem 13. Při určení tohoto dne zadavatel musí zajistit přiměřenou dobu, přičemž vezme v úvahu povahu, velikost, složitost a umístění zamýšleného projektu a další významné skutečnosti. Takové období nesmí však být pro veřejné nabídkové řízení kratší než 90 dnů.

30.2 Zadavatel může podle vlastního uvážení prodloužit lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 30 odst. 1, pokud změní zadávací dokumentaci v souladu s článkem 18; v tomto případě budou všechna dřívější práva a povinnosti zadavatele a uchazečů podléhající dřívější lhůtě podléhat prodloužené lhůtě. Pokud by uchazeč po oznámení o prodloužení lhůty uplatnil právo odstoupit, nabídka je mu vrácena a jeho záruka na nabídku se uvolní po zahájení nabídek.

30.3 Všechny nabídky přijaté zadavatelem po uplynutí lhůty předepsané pro přijetí nabídek podle čl. 13 odst. 4 písm. g) a článku 18 jsou odmítnuty a vráceny uchazeči po zahájení nabídek.

Článek 31

Zapečetění a označení obálek

31.1 Nabídka, její přílohy, jak jsou stanoveny v pokynech pro uchazeče, a podpůrná dokumentaci uvedená v článku 4 se umístí do zapečetěné obálky bez identifikace, která uvádí:

a) adresu určenou pro podávání nabídek ve vyhlášení vypsání veřejné soutěže nebo ve výzvě k podávání nabídek;

b) odkaz na výzvu k podávání nabídek, na základě které se nabídka podává;

c) popřípadě počet položek zakázky, pro které se podávají nabídky, a

d) slova "neotevírat před úředním otevíráním obálek" v jazyce zadávací dokumentace.

31.2 Pokyny pro uchazeče v každém případě uvedou, zda se dokumenty týkající se návrhu ceny umístí společně s technickým návrhem v jedné obálce, nebo zda se umístí v samostatných obálkách. V druhém případě se návrh ceny umístí do samostatně rozlišitelné obálky, která uvádí slova "cena nabídky" a je zapečetěna a umístěna společně s technickým návrhem v obálce uvedené v čl. 31 odst. 1.

Článek 32

Stažení nabídky a změny nabídky

32.1 Kterýkoliv uchazeč může svoji nabídku stáhnout nebo ji změnit před uplynutím lhůty uvedené v čl. 30 odst. 3 za předpokladu, že zadavatel obdrží písemné oznámení o takové změně nebo stažení před uvedeným uplynutím lhůty.

32.2 Oznámení o změně nebo stažení nabídky uchazeče musí být připraveno, zapečetěno, označeno a odesláno podle článku 31. Oznámení o stažení nabídky může být také doručeno osobně, dálnopisem, telegraficky nebo faxem, potom jej ale musí následovat podepsaná kopie s potvrzením, odeslaná před uplynutím lhůty pro podávání nabídek. Stažení nabídky je nepodmíněné a končí jím další účast v nabídkovém řízení.

32.3 Žádná nabídka nemůže být změněna po uplynutí lhůty uvedené v čl. 30 odst. 3 s výjimkou případu uvedeného v čl. 34 odst. 1.

32.4 Žádná nabídka nemůže být stažena v období mezi lhůtou uvedenou v čl. 30 odst. 3 a uplynutím doby platnosti nabídky. Stažení nabídky během tohoto období může mít za důsledek propadnutí záruky na nabídku.

POSOUZENÍ NABÍDEK

Článek 33

Otevírání nabídek

33.1 Po přijetí nabídek se obálky uloží do zvláštního registru v pořadí, ve kterém byly doručeny. Na obálku se zaznamená registrační číslo a den a čas doručení. Obálky zůstanou zapečetěny a musí být uloženy na bezpečném místě, dokud nejsou otevřeny za podmínek stanovených v čl. 33 odst. 2 a 3.

33.2 Při veřejném otevírání nabídek se oznámí jména uchazečů, ceny nabídek, písemná oznámení o změnách nabídky a staženích nabídky, přítomnost požadované záruky na nabídku a takové další podrobné údaje, které zadavatel považuje za vhodné, pokud existují. V případě systému "se dvěma obálkami" ve smyslu čl. 31 odst. 2 toto oznámení zahrnuje skutečnost, že nebyla otevřena žádná obálka s cenou nabídky.

33.3 Otevírání a posouzení nabídek musí vyhovovat pravidlům dotyčné zámořské země nebo území a musí se ověřit, zda jsou nabídky úplné, zda byla poskytnuta požadovaná záruka na nabídku, zda jsou dokumenty řádně podepsány a zda jsou nabídky obecně v pořádku.

33.4 Obálky, které uvádějí slova "cena nabídky", se podle článku 31 neotevřou, dokud nejsou dokončeny práce na hodnocení nabídek s výjimkou ceny.

33.5 Při hodnocení budou vztahy v úvahu pouze nabídky obsažené v uvedených obálkách, které byly přijaty před uplynutím lhůty uvedené v čl. 30 odst. 3.

33.6 Zadavatel připraví k zařazení do vlastních spisů zápis z otevírání nabídek, který zahrnuje informace podle čl. 33 odst. 2.

33.7 Po veřejném zahájení nabídek neobdrží uchazeči ani jiné osoby, které se úředně takového procesu výběru neúčastní, informace týkající se posuzování, objasňování, hodnocení a srovnání nabídek a doporučení týkajících se zadání zakázky.

33.8 Jakýkoliv pokus uchazeče ovlivnit zadavatele v procesu posuzování, objasňování, hodnocení a srovnávání nabídek a při rozhodování o zadání zakázky má za následek odmítnutí nabídky.

33.9 Delegát je přítomen při otevírání nabídek a obdrží kopii každé nabídky.

Článek 34

Hodnocení nabídek

34.1 Pro snadnější posouzení, hodnocení a srovnání nabídek může zadavatel požádat každého uchazeče jednotlivě o objasnění jeho nabídky, včetně rozpisů jednotkových cen. Požadavek na objasnění a odpověď se formulují písemně a mohou být sděleny pomocí některého z prostředků uvedených v článku 12, ale nesmí se požadovat, nabízet nebo povolovat žádná změna ceny nebo podstaty nabídky, kromě požadavku na potvrzení opravy aritmetických chyb zjištěných zadavatelem během hodnocení nabídek podle čl. 34 odst. 7.

34.2 Před podrobným hodnocením nabídek zadavatel určí, zda každá nabídka v podstatných rysech odpovídá požadavkům zadávací dokumentace.

34.3 Pro účely článku 34 je odpovídající nabídkou ta nabídka, která vyhovuje všem lhůtám, podmínkám a specifikacím zadávací dokumentace bez podstatných odchylek nebo omezení. Podstatné odchylky nebo podstatná omezení jsou takové odchylky nebo taková omezení, které ovlivňují rozsah, kvalitu nebo provedení zakázky, nebo které jsou nějakým podstatným způsobem v rozporu se zadávací dokumentací nebo omezují práva zadavatele nebo povinnosti uchazeče stanovené podle zakázky a nespravedlivě ovlivňují konkurenční postavení uchazečů, kteří podávají odpovídající nabídky.

34.4 Neodpovídá-li nabídka zadávací dokumentaci, zadavatel ji odmítne a nabídka se nemůže následně stát způsobilou v důsledku opravy nebo stažení odchylky nebo omezení.

34.5 Nabídky určené jako odpovídající se dále hodnotí po technické stránce, zda vyhovují zadávací dokumentaci a ustanovením článku 36, a potom se klasifikují na základě technické kvality. Zvláštní podmínky v případě potřeby specifikují podrobná kritéria pro technické hodnocení.

34.6 Po dokončení technického hodnocení se nabídky, které jsou na základě čl. 34 odst. 5 technicky odpovídající, hodnotí po finanční stránce. Výše nabídek se srovnává v národní měně.

34.7 Nabídky určené jako odpovídající zadavatel zkontroluje, zda neobsahují aritmetické chyby a zda souhlasí součty. Případné chyby zadavatel opraví takto:

a) v případech, kdy existuje nesrovnalost mezi číselně a slovně zapsanými částkami, mají přednost částky zapsané slovně;

b) kromě zakázek s paušální cenou, když existuje nesrovnalost mezi jednotkovou cenou a celkovou částkou získanou vynásobením jednotkové ceny a množství, má přednost uvedená jednotková cena, pokud podle názoru zadavatele není zřejmá chyba v jednotkové ceně, přičemž potom má přednost uvedená celková částka a jednotkovou cenu zadavatel opraví.

34.8 Částka uvedená v nabídce, popřípadě opravená zadavatelem v souladu s čl. 34 odst. 7, se považuje za závaznou pro uchazeče. Pokud uchazeč nepřijme opravenou částku, jeho nabídka bude odmítnuta.

34.9 Po celkovém vyhodnocení nabídek v souladu s článkem 34 se odpovídající nabídky zařadí do skupiny nabídek uchazečů, kteří jsou způsobilí pro zvýhodnění podle článku 9, a do skupiny nabídek ostatních uchazečů. Výlučně pro účely dalšího hodnocení a porovnání nabídek se ceny nabídek, v případě potřeby opravené, které nejsou způsobilé pro zvýhodnění, zvýší o procentuální rozdíl, který představuje zvýhodnění. Další podrobné údaje o postupech, které se mají použít, aby se uplatnila zvýhodnění stanovená v článku 9, stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci.

34.10 Postup hodnocení se zaznamenává v řádně podepsaných zápisech, které se nezveřejňují ani se nesdělují žádnému uchazeči. Kopie těchto zápisů se zašlou zástupci Komise.

Článek 35

Zrušení veřejného nabídkového řízení

35.1 Zadavatel může před zadáním zakázky, aniž by převzal nějaké závazky vůči uchazečům a bez ohledu na stupeň dosažený v postupu vedoucím k uzavření smlouvy:

a) buď rozhodnout o zrušení nabídkového řízení podle čl. 35 odst. 2, nebo nařídit opakování nabídkového řízení, je-li to nezbytné, s použitím jiné metody, nebo

b) v případech, kdy je projekt rozdělen do položek, zadat pouze určitou položku zakázky a případně rozhodnout, že ostatní položky mají být předmětem jiného nabídkového řízení, nebo jiných nabídkových řízení, je-li to nezbytné, s použitím jiné metody.

35.2 Ke zrušení nabídkového řízení zadavatelem může dojít v těchto případech:

a) pokud žádná nabídka neodpovídá zadávací dokumentaci;

b) pokud žádná nabídka nesplňuje kritéria pro zadání zakázky ve smyslu článku 36;

c) pokud byly změněny hospodářské a technické údaje projektu;

d) pokud normálnímu provedení zakázky brání mimořádné okolnosti;

e) pokud všechny přijaté nabídky překročí finanční prostředky vyhrazené na zakázku;

f) pokud přijaté nabídky obsahují vážná porušení pravidel, z nichž vyplývá narušení normální hry tržních sil, nebo

g) pokud se nekonala žádná soutěž.

35.3 Pokud je nabídkové řízení zrušeno, zadavatel to oznámí uchazečům, kteří jsou dosud vázáni svými nabídkami. Takoví uchazeči nemají nárok na náhradu; mají nárok na okamžité uvolnění záruky na nabídku.

35.4 Pokud je zrušení nabídkového řízení způsobeno okolnostmi, které nevyžadují zahájení nabídek, jsou uchazečům na jejich náklady vráceny neotevřené a zapečetěné obálky obsahující návrhy ceny (v případě použití dvou obálek) a v každém případě ostatní součásti nabídky.

ZADÁNÍ ZAKÁZKY

Článek 36

Výběr

36.1 Zadavatel zadá zakázku uchazeči:

a) jehož nabídka byla shledána jako odpovídají zadávací dokumentaci a

b) pro zakázky na stavební práce a dodávky tomu, kdo nabídl nejvýhodnější nabídku, mimo jiné na základě posouzení:

i) ceny, provozních nákladů a nákladů na údržbu;

ii) kvalifikace uchazečů a nabízených záruk a zároveň na základě kvality nabídky, včetně nabídky poprodejního servisu v dotyčné zámořské zemi nebo území;

iii) povahy, podmínek a časových omezení pro provedení zakázky a přizpůsobení se místním podmínkám;

c) pro zakázky na služby tomu, kdo nabízí nejvýhodnější nabídku, přičemž se mimo jiné vezmou v úvahu cena, technická hodnota nabídky, organizace a metody navržené pro poskytování služeb, stejně jako schopnost, nezávislost a dostupnost navrženého personálu.

36.2 V případech, kdy jsou dvě nabídky na základě výše uvedených kritérií uznány jako rovnocenné, má přednost:

a) uchazeč ze zámořské země nebo území nebo země AKT, nebo

b) pokud není žádná taková nabídka k dispozici, uchazeč, který umožní nejlepší možné využití fyzických a lidských zdrojů ze zámořských zemí a území.

36.3 Zadavatel:

a) dokončí hodnocení nabídek v době platnosti nabídek a vezme přitom v úvahu dobu požadovanou na schválení zakázky;

b) předloží výsledek hodnocení nabídek a návrh na zadání zakázky delegátovi.

36.4 Delegát:

a) schválí do 30 dnů návrh zadavatele na zadání zakázky pro všechny:

i) zakázky zadané přímou dohodou;

ii) zakázky na služby;

iii) zakázky týkající se mimořádné pomoci a

iv) zakázky zadané v urychleném řízení pro zakázky na stavební práce v hodnotě nižší než 5 milionů ECU a zakázky na dodávky v hodnotě nižší než 1 milion ECU;

b) schválí do 30 dnů návrh zadavatele na zadání zakázky, na kterou se nevztahuje čl. 36 odst. 4 písm. a), kdykoliv jsou splněny tyto podmínky: vybraná nabídka je nejnižší z nabídek, které vyhovují požadavkům zadávací dokumentace, splňuje kritéria výběru zde stanovená a nepřesahuje prostředky vyhrazené na zakázku;

c) v případech, kdy nejsou splněny podmínky stanovené v čl. 36 odst. 4 písm. b), postoupí návrh na zadání zakázky Komisi, která o něm rozhodne do 60 dnů od přijetí návrhu delegátem. Pokud cena vybrané nabídky překročí prostředky vyhrazené na zakázku, učiní Komise poté, co schválí zadání zakázky, nezbytné finanční závazky.

Článek 37

Oznámení o zadání zakázky

37.1 Zadavatel před uplynutím doby platnosti nabídky písemně oznámí úspěšnému uchazeči, že jeho nabídka byla přijata.

37.2 Není-li v zadávací dokumentaci u zakázek na stavební práce a dodávky stanoveno jinak,, tak pokud úspěšný uchazeč již poskytl záruku na provedení zakázky podle článku 40, zadavatel neprodleně oznámí ostatním uchazečům, že jejich nabídky byly neúspěšné, a vrátí jim záruky na nabídku.

37.3 Zadavatel není povinen zdůvodňovat svůj výběr ani vstupovat do jakékoliv diskuse nebo korespondence s uchazeči o výsledcích nabídkového řízení.

37.4 Výsledky veřejných nabídkových řízení se vyhlásí v Úředním věstníku Evropských společenství a podle praxe v dotyčné zámořské zemi nebo území v úředním věstníku příslušného státu nebo v dalších vhodných sdělovacích prostředcích.

Článek 38

Příprava smluvní dokumentace

38.1 Po sdělení výsledku nabídkového řízení podle článku 37 zadavatel připraví smlouvu, kterou předloží úspěšnému uchazeči k podpisu. Tato dokumentace zahrnuje přinejmenším:

a) seznam dokumentů tvořících zakázku s uvedením priorit dokumentů;

b) všechny schválené dodatky a odchylky od těchto dokumentů;

c) cenu zakázky;

d) všechna rozhodnutí přijatá zadavatelem podle čl. 34 odst. 7;

e) jména dohlížitele a jeho zástupce, pokud nejsou zahrnuta ve zvláštních podmínkách.

38.2 Smluvní dokumentace se předloží úspěšnému uchazeči k podpisu.

Článek 39

Podpis smlouvy

39.1 Pokud není v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, úspěšný uchazeč podepíše smlouvu do 30 dnů po přijetí smluvní dokumentace. Poté, co úspěšný uchazeč podepíše smlouvu, smluvní dokumentace se vrátí zadavateli nebo jeho pověřenému zástupci nebo příslušnému orgánu dotyčné zámořské země nebo území ke schválení a popřípadě k podpisu.

39.2 Pokud není v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zadavatel nemůže podepsat smlouvu, dokud nebyla poskytnuta záruka na provedení zakázky podle článku 40.

39.3 Podpisem zadavatele se zakázka stává závaznou pro obě smluvní strany a úspěšný uchazeč dostane o podpisu zadavatele oznámení.

39.4 Bez ohledu na čl. 39 odst. 1 až 3 může zadavatel, v závislosti na povaze zakázky, rozhodnout o uzavření smlouvy na základě smluvní listiny, jíž se oznámením o zadání zakázky uzavírá smlouva. V takovém případě se k této listině přiloží položky, jejichž seznam je uveden v čl. 38 odst. 1.

39.5 V případě stažení nabídky úspěšným uchazečem může zadavatel uplatnit jeho záruku na nabídku. Kromě toho se může obrátit na ostatní uchazeče v pořadí, v jakém jsou klasifikovány jejich nabídky, nebo může zahájit nové nabídkové řízení. Je-li to nezbytné, může se vyjednat zakázka zadávaná přímou dohodou.

Článek 40

Záruka na provedení zakázky

40.1 Pokud není v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, úspěšný uchazeč o zakázku na stavební práce nebo dodávky musí do 30 dnů od přijetí oznámení zadavatele o zadání zakázky poskytnout záruku na provedení zakázky ve formě uvedené v obecných podmínkách.

40.2 Nesplnění požadavků podle čl. 40 odst. 1 ze strany úspěšného uchazeče představuje dostatečné důvody k tomu, aby bylo zrušeno zadání zakázky a aby propadla záruka na nabídku; v tom případě zadavatel může postupovat podle čl. 39 odst. 5.

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 41

Obecná a závěrečná ustanovení

41.1 Všechny dokumenty a návrhy předložené zadavatelem Komisi nebo delegátovi ke schválení v souladu s těmito obecnými předpisy se schválí nebo se považují za schválené ve lhůtách stanovených těmito obecnými předpisy, nebo v případech, kdy zde není stanovena žádná lhůta, do třiceti dnů.

41.2 Přijaté pohledávky vyplývající z opožděných plateb nese dotyčná zámořská země nebo území a Komise, každá ze svých vlastních prostředků, za tu část zpoždění, za kterou nese odpovědnost.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE FINANCOVANÉ EVROPSKÝM ROZVOJOVÝM FONDEM V ZÁMOŘSKÝCH ZEMÍCH A ÚZEMÍCH

OBSAH

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 — Definice

Článek 2 — Právní předpisy a jazyk zakázky

Článek 3 — Pořadí smluvní dokumentace

Článek 4 — Oznámení a písemná sdělení

Článek 5 — Dohlížitel a zástupce dohlížitele

Článek 6 — Postoupení zakázky

Článek 7 — Subdodávky

Článek 8 — Předání dokumentace

Článek 9 — Přístup na staveniště

Článek 10 — Pomoc, pokud jde o místní předpisy

Článek 11 — Opoždění plateb zaměstnancům zhotovitele

Článek 12 — Obecné povinnosti

Článek 13 — Stavební dozor

Článek 14 — Zaměstnanci

Článek 15 — Záruka na provedení zakázky

Článek 16 — Pojištění

Článek 17 — Program provádění

Článek 18 — Podrobný rozpis cen

Článek 19 — Výkresy zhotovitele

Článek 20 — Dostatečné cenové pokrytí nabídky

Článek 21 — Mimořádná rizika

Článek 22 — Bezpečnost stavenišť

Článek 23 — Ochrana sousedních pozemků

Článek 24 — Narušení dopravy

Článek 25 — Kabely a instalační trubky

Článek 26 — Vytyčení

Článek 27 — Materiál z demolice

Článek 28 — Nálezy

Článek 29 — Dočasné stavební objekty

Článek 30 — Průzkum půdy

Článek 31 — Překrývání zakázek

Článek 32 — Patenty a licence

Článek 33 — Příkazy k zahájení prací

Článek 34 — Doba provádění

Článek 35 — Prodloužení doby provádění

Článek 36 — Zpoždění v provádění

Článek 37 — Změny stavebních prací

Článek 38 — Pozastavení

Článek 39 — Protokol stavebních prací

Článek 40 — Kvalita prací a materiálů

Článek 41 — Prohlídky a zkoušky

Článek 42 — Odmítnutí

Článek 43 — Vlastnictví zařízení a materiálů

Článek 44 — Obecná ustanovení

Článek 45 — Zakázky s předběžnou cenou

Článek 46 — Zálohy

Článek 47 — Zadržená částka

Článek 48 — Přezkoumání cen

Článek 49 — Měření hodnoty stavebních prací

Článek 50 — Předběžné platby

Článek 51 — Závěrečný výpis z účtu

Článek 52 — Přímé platby subdodavatelům

Článek 53 — Zpožděné platby

Článek 54 — Platby třetím stranám

Článek 55 — Nároky na doplňkové platby

Článek 56 — Platby v zahraniční měně

Článek 57 — Obecná ustanovení

Článek 58 — Zkoušky po dokončení

Článek 59 — Dílčí kolaudace

Článek 60 — Předběžná kolaudace

Článek 61 — Povinnosti v záruční době

Článek 62 — Závěrečná kolaudace

Článek 63 — Porušení zakázky

Článek 64 — Odstoupení od zakázky ze strany zadavatele

Článek 65 — Odstoupení od zakázky ze strany zhotovitele

Článek 66 — Vyšší moc

Článek 67 — Úmrtí

Článek 68 — Urovnávání sporů

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

1.1 Pro tyto obecné podmínky a zakázky platí tyto definice:

EHS: Evropské hospodářské společenství,

zámořské země a území: zámořské země a území přidružené k EHS,

zakázka: podepsaná dohoda, kterou smluvní strany uzavírají pro provedení stavebních prací, včetně všech příloh a všech dokumentů tvořících součást zakázky,

zhotovitel: smluvní strana, které zadavatel zadává zakázku,

zadavatel: stát nebo právnická osoba veřejného nebo soukromého práva, která zadává zakázku nebo jejímž jménem se zakázka zhotoviteli zadává,

stát zadavatele: zámořská země nebo území, kde se má provádět zakázka na stavební práce,

dohlížitel: vládní orgán, právnická osoba veřejného práva nebo fyzická nebo právnická osoba jmenovaná zadavatelem v souladu s právními předpisy státu zadavatele, která nese odpovědnost za řízení nebo monitorování provádění zakázky a na kterou může zadavatel podle zakázky převést práva nebo pravomoci,

zástupce dohlížitele: jakákoliv fyzická nebo právnická osoba jmenovaná dohlížitelem podle zakázky a zmocněná zastupovat dohlížitele ve výkonu jeho funkce a výkonu takových práv nebo pravomocí, které byly na něho převedeny. Jsou-li tudíž funkce, práva nebo pravomoci dohlížitele převedeny na zástupce dohlížitele, odkazy na dohlížitele se vztahují i na zástupce dohlížitele,

stavební práce: dočasné nebo trvalé stavební práce, které mají být podle zakázky provedeny,

zařízení: strojní zařízení, přístroje, komponenty a všechny položky, které mají být poskytnuty nebo zahrnuty do stavebních prací podle zakázky,

vybavení: technické prostředky a ostatní strojní zařízení a dočasné stavební objekty na staveništi, jsou-li použitelné podle předpisů nebo praxe státu zadavatele, požadované pro provedení zakázky, ale s výjimkou požadovaných zařízení nebo jiných položek, které tvoří součást trvalých stavebních prací,

rozpis množství: dokument obsahující rozpis stavebních prací, které se mají provést v rámci zakázky s jednotkovými cenami, podle položek s uvedením množství a odpovídající jednotkové ceny,

soupis cen: celkový soupis cen, včetně rozepsání celkové ceny, předložený zhotovitelem společně s jeho nabídkou, v nezbytných případech upravený, a tvořící součást zakázky s jednotkovými cenami,

rozpis celkové ceny: seznam sazeb a cen rozepsaný podle položek ukazující vytvoření ceny zakázky s paušální cenou, který ale netvoří součást zakázky,

cena zakázky: částka stanovená v zakázce, představující původní odhad platby za provedení stavebních prací, nebo jiná taková částka stanovená závěrečným výpisem z účtu jako splatná podle zakázky.

předběžná částka: částka zahrnutá do zakázky a takto určená na provedení stavebních prací nebo dodávky zboží, materiálů, zařízení nebo služeb, nebo pro nepředvídané výdaje, která se může použít zcela nebo zčásti, nebo vůbec ne, podle pokynů dohlížitele,

výkresy: výkresy poskytnuté zadavatelem nebo dohlížitelem nebo výkresy poskytnuté zhotovitelem a schválené dohlížitelem určené k provádění stavebních prací,

staveniště: místa stanovená zadavatelem, kde se mají provádět stavební práce, a ostatní místa uvedená v zakázce jako místa tvořící součást staveniště,

záruční doba: doba stanovená v zakázce bezprostředně následující den předběžné kolaudace, během níž se požaduje, aby zhotovitel dokončil práce a odstranil vady a poruchy podle pokynů dohlížitele,

osvědčení o závěrečné kolaudaci: osvědčení vydané dohlížitelem zhotoviteli na konci záruční doby, které potvrzuje, že zhotovitel splnil své závazky a povinnosti týkající se provedení a dokončení dotyčných stavebních prací a záruční doby,

den: kalendářní den,

lhůty: ta období uvedená v zakázce, která začínají běžet ode dne, který následuje po úkonu nebo události, které představují výchozí bod pro tato období. Pokud by poslední den tohoto období spadal na den pracovního klidu, období uběhne na konci prvního pracovního dne, který následuje po posledním dni tohoto období,

písemně: jakékoliv sdělení psané ručně, na stroji nebo vytištěné, včetně dálnopisného, telegrafního nebo faxového přenosu,

sdělení: osvědčení, oznámení, příkazy a pokyny vydané podle zakázky,

úřední příkaz: jakýkoliv pokyn nebo příkaz vydaný písemně dohlížitelem zhotoviteli, který se týká provádění stavebních prací,

národní měna: měna státu zadavatele,

zahraniční měna: jakákoliv přípustná měna, která není národní měnou a která je uvedena v zakázce,

obecná náhrada škody: částka, která není předem stanovena v zakázce a kterou stanoví soud nebo rozhodčí soud nebo na které se dohodnou smluvní strany, sloužící jako náhrada pro poškozenou stranu za porušení zakázky druhou stranou,

smluvní náhrada škody: částka stanovená v zakázce jako náhrada splatná zhotovitelem zadavateli za nedokončení stavebních prací nebo jejich části ve lhůtě stanovené v zakázce, nebo náhrada splatná jednou smluvní stranou druhé straně za určité porušení uvedené v zakázce,

zvláštní podmínky: zvláštní podmínky vydané zadavatelem jako součást výzvy k podávání nabídek, podle potřeby pozměněné a začleněné do zakázky, které obsahují:

a) změny těchto obecných podmínek;

b) zvláštní smluvní ustanovení;

c) technické specifikace a

d) jakékoliv další záležitosti týkající se zakázky.

1.2 Záhlaví a nadpisy v těchto obecných podmínkách se nepovažují za jejich součást, ani se neberou v úvahu při výkladu zakázky.

1.3 Pokud nevyplývá ze souvislostí něco jiného, slova použitá v jednotném čísle lze považovat za zahrnující množné číslo a naopak a podobně je možné podle významu pracovat s mužským a ženským rodem.

1.4 Slova označující osoby nebo strany zahrnují podniky a společnosti a jiné právní subjekty.

Článek 2

Právní předpisy a jazyk zakázky

2.1 Zakázka se řídí právními předpisy státu zadavatele, pokud není ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak.

2.2 Ve všech záležitostech, které nepatří do působnosti těchto obecných podmínek, platí právní předpisy, kterými se řídí zakázka.

2.3 Jazyk zakázky a všech sdělení mezi zhotovitelem, zadavatelem a dohlížitelem nebo jejich zástupci je jazyk stanovený ve zvláštních podmínkách.

Článek 3

Pořadí smluvní dokumentace

Pokud není v zakázce stanoveno jinak, pořadí smluvní dokumentace je pořadí stanovené ve zvláštních podmínkách.

Článek 4

Oznámení a písemná sdělení

4.1 Pokud není ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak, sdělení mezi zadavatelem nebo dohlížitelem na jedné straně a zhotovitelem na straně druhé se odesílají poštou, telegraficky, dálnopisem a faxem nebo se doručí osobně na příslušné adresy, které obě smluvní strany za tímto účelem určí.

4.2 Požaduje-li odesílatel důkaz o přijetí, uvede takový požadavek ve svém sdělení a požaduje takový důkaz, kdykoliv uplyne lhůta pro přijetí sdělení. V každém případě odesílatel učiní všechna nezbytná opatření, aby zajistil přijetí svého sdělení.

4.3 Kdykoliv zakázka obsahuje ustanovení pro podání nebo vydání nějakého oznámení, souhlasu, schválení, osvědčení nebo rozhodnutí, pokud není stanoveno jinak, takové oznámení, souhlas, schválení, osvědčení nebo rozhodnutí musí být písemné a podle toho se také vykládají slova "oznámit", "osvědčit", "schválit" nebo "rozhodnout". Žádný takový souhlas, schválení, osvědčení nebo rozhodnutí nesmí být bez rozumných důvodů odepřeny nebo pozdrženy.

Článek 5

Dohlížitel a zástupce dohlížitele

5.1 Dohlížitel plní úkoly uvedené v zakázce. Pokud to není výslovně stanoveno v zakázce, dohlížitel nemá oprávnění zprostit zhotovitele žádné jeho povinnosti stanovené v zakázce.

5.2 Dohlížitel může čas od času, i když má konečnou odpovědnost, pověřit některými úkoly svého zástupce a předat mu některé pravomoci propůjčené dohlížiteli a kdykoliv může taková pověření zase zrušit nebo vyměnit zástupce. Všechna taková pověření, zrušení nebo výměny se činí písemně a nejsou účinné, dokud jejich kopii neobdrží zhotovitel.

5.3 Jakékoliv sdělení podané zástupcem dohlížitele zhotoviteli v souladu s podmínkami takového pověření má stejný účinek, jako kdyby bylo podáno dohlížitelem, za těchto podmínek:

a) jakékoliv opomenutí ze strany zástupce dohlížitele odmítnout některou práci, materiál nebo zařízení se nedotýká práva dohlížitele, aby takovou práci, materiál nebo zařízení sám odmítl a aby vydal pokyny nezbytné pro nápravu;

b) dohlížitel může podle svého uvážení obsah takového sdělení zrušit nebo změnit.

5.4 Pokyny nebo příkazy vydané dohlížitelem se činí formou úředního příkazu. Takové příkazy dohlížitel opatří datem, pořadovým číslem, zařadí je do registru a jejich kopie v případě potřeby osobně doručí zástupci zhotovitele.

Článek 6

Postoupení zakázky

6.1 Postoupení je platné pouze tehdy, pokud má formu písemné dohody, kterou zhotovitel postupuje zakázku nebo její část třetí straně.

6.2 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit zakázku nebo kteroukoliv její část nebo jakýkoliv prospěch nebo nárok z ní vyplývající s výjimkou těchto případů:

a) platba splatná, nebo která se stala splatnou, podle zakázky ve prospěch bank zhotovitele nebo

b) postoupení práva zhotovitele získat náhradu vůči kterékoliv jiné odpovědné osobě pojistitelům zhotovitele v případech, kdy pojistitelé převzali ztrátu nebo odpovědnost zhotovitele.

6.3 Pro účely čl. 6 odst. 2 nezbavuje souhlas zadavatele s postoupením zhotovitele závazků pro již provedenou část zakázky nebo nepostoupenou část zakázky.

6.4 Pokud zhotovitel postoupil zakázku bez oprávnění, zadavatel může bez úředního oznámení uplatnit právo na sankce za porušení zakázky stanovené v článcích 63 a 64.

6.5 Právní nástupci musí splňovat kritéria způsobilosti vztahující se na zadání zakázky.

Článek 7

Subdodávky

7.1 Smlouva o subdodávkách je platná pouze tehdy, má-li formu písemné dohody, kterou zhotovitel svěřuje provedení určité části zakázky třetí straně.

7.2 Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu o subdodávkách bez předchozího písemného souhlasu zadavatele. Práce, která má být předmětem subdodávky, a totožnost subdodavatelů se oznámí zadavateli. Zadavatel podle čl. 4 odst. 3 do 30 dnů od přijetí tohoto oznámení sdělí zhotoviteli své rozhodnutí a uvede důvody, pokud by takový souhlas odmítl.

7.3 Při výběru subdodavatelů dá zhotovitel přednost fyzickým osobám, společnostem nebo podnikům státu zadavatele, které jsou schopny provést požadované práce za podobných podmínek.

7.4 Subdodavatelé musí splňovat kritéria způsobilosti použitelná pro zadání zakázky.

7.5 S výhradou článku 52 nemá zadavatel žádné smluvní vztahy se subdodavateli.

7.6 Zhotovitel nese odpovědnost za činy, nedodržení závazků a nedbalost svých subdodavatelů a jejich zástupců nebo zaměstnanců, jako kdyby to byly činy, nedodržení závazků nebo nedbalost zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců. Když zadavatel schválí subdodávku některé části zakázky nebo provedení části stavebních prací subdodavatelem, zhotovitele to nezbavuje žádné z jeho povinností stanovených podle zakázky.

7.7 Pokud se subdodavatel ujal některého pokračujícího závazku, který přesahuje záruční dobu stanovenou v zakázce pro zhotovitele, týkajícího se provedení stavebních prací nebo dodávek zboží, materiálů, zařízení nebo služeb subdodavatelem, převede zhotovitel neprodleně kdykoliv po uplynutí záruční doby na zadavatele na jeho žádost a náklady prospěch vyplývající z takového závazku v době po uplynutí záruční doby.

7.8 Jestliže zhotovitel uzavře smlouvu o subdodávce bez souhlasu zadavatele, zadavatel může bez úředního oznámení uplatnit právo na sankce za porušení zakázky stanovené v článcích 63 a 64.

POVINNOSTI ZADAVATELE

Článek 8

Předání dokumentace

8.1 Do 30 dnů od zajištění záruky na provedení zakázky stanovené v článku 15 poskytne dohlížitel zhotoviteli bezplatně kopie výkresů připravených pro provedení zakázky a také dvě kopie specifikací a ostatní smluvní dokumentace. Zhotovitel může za poplatek získat další kopie těchto výkresů, specifikací a ostatních dokumentů, pokud jsou k dispozici. Po vydání osvědčení o splnění záručních podmínek nebo po závěrečné kolaudaci vrátí zhotovitel všechny výkresy, specifikace a ostatní smluvní dokumentaci dohlížiteli.

8.2 Pokud to není nezbytné pro účely zakázky, nesmí zhotovitel jinak využít výkresy, specifikace a ostatní dokumentace poskytnuté zadavatelem, nebo je poskytnout třetí straně bez předchozího souhlasu dohlížitele.

8.3 Dohlížitel je oprávněn vydat zhotoviteli úřední příkaz zahrnující takovou doplňkovou dokumentaci a pokyny, jaké jsou nezbytné pro řádné a přiměřené provedení stavebních prací a pro nápravu jakýchkoliv vad.

Článek 9

Přístup na staveniště

9.1 Zadavatel dá včas a v souladu s postupem prací k dispozici staveniště zhotoviteli v souladu s plánem provádění zakázky uvedeným v těchto obecných podmínkách. Zhotovitel poskytne všechny rozumné příležitosti ostatním osobám, aby mohly vykonávat svoji práci, jak je stanovena ve zvláštních podmínkách nebo jak je požadována v úředních příkazech.

9.2 Kterýkoliv pozemek svěřený zadavatelem zhotoviteli nesmí zhotovitel použít pro jiné účely, než je provádění zakázky.

9.3 Zhotovitel udržuje všechny svěřené prostory v dobrém stavu, a požaduje-li to zadavatel nebo dohlížitel, uvede je po dokončení zakázky do původního stavu, přičemž se vezme v úvahu normální opotřebení.

9.4 Zhotovitel není oprávněn k žádné platbě za vylepšení vyplývající z práce provedené z vlastního podnětu.

Článek 10

Pomoc, pokud jde o místní předpisy

10.1 Zhotovitel může požádat zadavatele o pomoc při získávání kopií právních předpisů a informací o místních zvyklostech, příkazech nebo místních předpisech země, kde jsou umístěny stavební práce, které mohou mít vliv na plnění povinností zhotovitele podle zakázky. Zadavatel může zhotoviteli poskytnout požadovanou pomoc na náklady zhotovitele.

10.2 S výhradou právních předpisů státu, ve kterém se mají provádět stavební práce, platných pro zahraniční pracovní síly, zadavatel, vyvine veškeré nezbytné úsilí, aby zhotoviteli usnadnil opatření všech potřebných víz a povolení včetně pracovních povolení a povolení k pobytu pro zaměstnance, jejichž služby zhotovitel a zadavatel považují za nezbytné, a také povolení k pobytu pro jejich rodiny.

Článek 11

Opoždění plateb zaměstnancům zhotovitele

V případech, kdy dojde k opoždění výplaty splatných mezd a příjmů zaměstnancům zhotovitele a platby dávek a příspěvků stanovených právními předpisy státu, ve kterém jsou prováděny stavební práce, zadavatel může oznámit zhotoviteli, že ve lhůtě 15 dnů od podání tohoto oznámení zamýšlí takové mzdy, příjmy, dávky a příspěvky přímo zaplatit. Pokud by zhotovitel popíral, že jsou takové platby splatné, do 15 dnů podá zadavateli vlastní vylíčení skutečnosti s uvedením důvodů. Jestliže zadavatel posoudí toto vylíčení tak, že platba mezd a platů by měla být provedena, může takové mzdy, příjmy, dávky a příspěvky vyplatit z prostředků splatných zadavateli. Pokud tak neučiní, může získat příspěvek z některé záruky stanovené v těchto obecných podmínkách. Žádné opatření, které přijme zadavatel na základě tohoto článku, nezbavuje zhotovitele jeho závazků vůči jeho zaměstnancům, kromě rozsahu,v kterém může být závazek tímto opatřením uspokojen. Zadavatel tímto opatřením nepřejímá žádnou odpovědnost vůči zaměstnancům zhotovitele.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Článek 12

Obecné povinnosti

12.1 Zhotovitel musí s náležitou péčí a v souladu s ustanoveními zakázky naplánovat, provést a dokončit stavební práce v rozsahu stanoveném v zakázce a opravit všechny závady. Zhotovitel poskytne pro takové plány, provedení, dokončení a opravu všech závad, jestliže jsou uvedeny v zakázce nebo z ní mohou být rozumně odvozeny, veškerý dozor, zaměstnance, materiály, zařízení, vybavení a všechny ostatní položky, bez ohledu na to, zda mají dočasnou nebo trvalou povahu.

12.2 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za přiměřené provedení, stabilitu a bezpečnost všech operací a metod stavby podle zakázky.

12.3 Zhotovitel plní úřední příkazy vydané dohlížitelem. V případech, kdy se zhotovitel domnívá, že požadavky úředního příkazu jdou nad rámec pravomocí dohlížitele nebo jsou mimo oblast působnosti zakázky a nemají-li být jeho námitky promlčeny, zašle dohlížiteli ve lhůtě 30 dnů od přijetí příkazu oznámení s uvedením důvodů pro uvedené námitky. Provedení úředního příkazu není tímto oznámením pozastaveno.

12.4 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny právní předpisy platné ve státě zadavatele a zajistí, aby jeho zaměstnanci, osoby, kterým jsou povinni výživou, a místní zaměstnanci také dodržovali všechny takové právní předpisy. Zhotovitel zbavuje zadavatele odpovědnosti vůči jakýmkoliv nárokům a úředním jednáním vzniklým na základě porušení takových právních předpisů zhotovitelem, jeho zaměstnanci a osobami, kterým jsou povinni výživou.

12.5 Pokud zhotovitel nebo některý z jeho subdodavatelů, zástupců nebo zaměstnanců nabídne nebo souhlasí,,že nabídne k darování nebo daruje některé osobě jakýkoliv úplatek, dárek, odměnu nebo provizi jako podnět nebo vyrovnání za vykonání určitého úkonu nebo naopak zdržení se určitého jednání v souvislosti se zakázkou nebo některou jinou smlouvou se zadavatelem, nebo za zvýhodnění nebo znevýhodnění jakékoliv osoby ve vztahu k zakázce nebo některé jiné smlouvě se zadavatelem, může zadavatel, aniž jsou dotčena jakákoliv práva zhotovitele vzniklá podle zakázky, odstoupit od zakázky, přičemž platí články 63 a 64 těchto obecných podmínek.

12.6 Zhotovitel zachází se všemi dokumenty a informacemi získanými v souvislosti se zakázkou jako se soukromými a důvěrnými a kromě případů, kdy je to nezbytné pro provedení zakázky, nesmí zveřejnit nebo zpřístupnit žádné údaje zakázky bez předchozího písemného souhlasu zadavatele nebo dohlížitele po konzultaci se zadavatelem. Vznikne-li jakákoliv neshoda o nezbytnosti jakéhokoliv zveřejnění nebo zpřístupnění pro účely zakázky, rozhodnutí zadavatele je konečné.

12.7 Je-li zhotovitelem společný podnik nebo konsorcium dvou nebo více osob, všechny takové osoby jsou společně a nerozdílně zavázány plnit podmínky zakázky v souladu s právními předpisy státu zadavatele a na žádost zadavatele jmenují jednu z těchto osob, aby jednala jako jejich představitel s oprávněním přijímat za společný podnik nebo konsorcium závazky. Složení nebo stanovy společného podniku nebo konsorcia se nesmí měnit bez předchozího souhlasu zadavatele.

Článek 13

Stavební dozor

13.1 Zhotovitel sám provádí stavební dozor nebo za tímto účelem jmenuje zástupce. Takové jmenování se předkládá dohlížiteli ke schválení. Tento souhlas může být kdykoliv zrušen. Pokud dohlížitel odmítne nebo zruší souhlas s jmenováním, uvede důvody, o které se jeho rozhodnutí opírá, a zhotovitel neprodleně předloží alternativní jmenování.

13.2 Pokud dohlížitel zruší souhlas se zástupcem zhotovitele, zhotovitel po přijetí takového oznámení odvolá, jakmile je to prakticky možné, zástupce ze stavby a nahradí ho jiným zástupcem schváleným dohlížitelem.

13.3 Zástupce zhotovitele má plné oprávnění činit veškerá rozhodnutí nezbytná pro provádění stavebních prací, přijímat a provádět úřední příkazy a spolupodepisovat protokol uvedený v článku 39 nebo popřípadě jeho dodatek. V každém případě nese zhotovitel odpovědnost za zajištění toho, že se práce provedou vyhovujícím způsobem, včetně zajištění, že jeho vlastní zaměstnanci a subdodavatelé a jejich zaměstnanci dodrží specifikace a úřední příkazy.

Článek 14

Zaměstnanci

14.1 Osob zaměstnaných zhotovitelem musí být dostatečný počet a musí dovolovat optimální využití lidských zdrojů státu, ve kterém se provádějí stavební práce. Tito zaměstnanci musí mít kvalifikaci a zkušenosti nezbytné pro zajištění řádného postupu a vyhovujícího provádění prací. Zhotovitel neprodleně nahradí všechny zaměstnance označené dohlížitelem, kteří by mohli ohrozit vyhovující provedení prací.

14.2 Výše odměn a celkové pracovní podmínky, jak je stanoví právní předpisy státu zadavatele, platí pro zaměstnance v místě stavby jako minimální.

Článek 15

Záruka na provedení zakázky

15.1 Zhotovitel do 30 dnů od přijetí oznámení o zadání zakázky poskytne zadavateli záruku na úplné a řádné provedení zakázky. Výše záruky je uvedena ve zvláštních podmínkách a nesmí přesáhnout 10 % ceny zakázky včetně všech částek stanovených v dodatcích k zakázce, s výjimkou případů, kdy je ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak. Záruka však nesmí v žádném případě překročit 20 % takové ceny.

15.2 Záruka na provedení zakázky slouží pro platby zhotoviteli za jakékoliv ztráty vyplývající ze selhání zhotovitele plně a řádně plnit povinnosti podle zakázky.

15.3 Záruka na provedení zakázky má strukturu stanovenou ve zvláštních podmínkách a může být poskytnuta ve formě bankovní záruky, bankovní směnky, ověřeného šeku, záruky vydané pojišťovací nebo záruční společností, neodvolatelného akreditivu nebo vkladu v hotovosti složeného ve prospěch zadavatele. Má-li být záruka poskytnuta ve formě bankovní záruky, bankovní směnky, ověřeného šeku nebo záruky, musí být vydána bankou, pojišťovací nebo záruční společností schválenou zadavatelem v souladu s kritérii způsobilosti použitelnými pro zadání zakázky.

15.4 Pokud není ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak, záruka na provedení zakázky se skládá v měnách a podílech měn, ve kterých je splatná původní zakázka.

15.5 Před poskytnutím záruky se nesmí uskutečnit žádné platby ve prospěch zhotovitele. Záruka zůstává v platnosti do úplného a řádného provedení zakázky.

15.6 Jestliže fyzická nebo právnická osoba poskytující záruku není během provádění zakázky schopná dodržet své závazky, záruka přestane platit. Zadavatel podá formální oznámení zhotoviteli, aby poskytl novou záruku za stejných podmínek, jaké platily pro předcházející záruku. Pokud by zhotovitel neposkytl novou záruku, může zadavatel od zakázky odstoupit.

15.7 Zadavatel může ze záruky požadovat vyplacení všech částek, za které je ručitel podle záruky odpovědný, dlužných na základě neplnění zakázky ze strany zhotovitele, v souladu s podmínkami záruky a až do výše rovnající se celé hodnotě záruky. Ručitel neprodleně vyplatí uvedené částky na požádání zadavatele a nemůže vznést z žádného důvodu žádnou námitku. Dříve než vznese jakýkoliv nárok vyplývající ze záruky na provedení zakázky, zadavatel zašle zhotoviteli oznámení, ve kterém uvede povahu nedodržení zakázky, které se nárok týká.

15.8 Pokud není v zakázce stanoveno jinak, záruka se uvolní do 30 dnů od vydání podepsaného závěrečného výpisu z účtu uvedeného v článku 51.

Článek 16

Pojištění

16.1 Zhotovitel se pojistí společně jménem zadavatele a svým jménem proti ztrátě nebo škodě, za kterou nese podle zakázky odpovědnost. Pokud není ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak, toto pojištění se vztahuje na:

a) pojištění stavebních prací spolu s materiály a zařízeními zahrnutými do těchto prací na plnou náhradu za všechny ztráty a škody vzniklé z jakékoliv příčiny kromě vyšší moci nebo v důsledku rizik, která podle zakázky nese zadavatel;

b) dodatečnou částku ve výši 15 % takové náhrady, nebo ve výši uvedené ve zvláštních podmínkách, na pokrytí dodatečných nákladů a spojenou s nápravou ztráty nebo škod, včetně poplatků a nákladů na demolici a odstranění některé části stavebních prací a na odstranění suti jakéhokoliv druhu;

c) vybavení zhotovitele a další věci, které si přinesl na staveniště zhotovitel, ve výši dostačující na jejich nahrazení na staveništi.

16.2 Zhotovitel může nahradit pojištění stanovené v čl. 16 odst. 1 sdruženou pojistkou, která mimo jiné pokrývá skutečnosti uvedené v čl. 16 odst. 1 písm. a), b) a c). V takovém případě zhotovitel oznámí pojistiteli nárok zadavatele.

16.3 Zhotovitel uzavře pojištění pokrývající jeho odpovědnost vyplývající z provádění prací, pokud jde o pracovní úrazy a občanskoprávní odpovědnost vůči všem osobám, které zaměstnává na stavbě, vůči zadavateli a všem jeho zaměstnancům. Taková odpovědnost není v případě zranění osob neomezená.

16.4 Zhotovitel uzavře pojištění pokrývající odpovědnost, pokud jde o rizika a občanskoprávní odpovědnosti vyplývající z konání nebo opomenutí přisuzovaného jemu, jeho právním nástupcům nebo zástupcům. Takové pojištění se uzavírá nejméně na částku stanovenou ve zvláštních podmínkách. Zhotovitel kromě toho zajistí, aby všichni jeho subdodavatelé uzavřeli podobné pojištění.

16.5 Všechna pojištění uvedená v tomto článku se musí uzavřít do 30 dnů od oznámení o zadání zakázky a podléhají schválení zadavatelem. Tato pojištění nabývají účinku od zahájení stavebních prací a zůstávají v platnosti do závěrečné kolaudace stavebních prací. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu zadavateli a poskytne důkaz o pravidelných a včasných platbách pojistného, kdykoliv o to požádá zadavatel nebo dohlížitel.

16.6 Bez ohledu na povinnost zhotovitele uzavřít pojištění podle článku 16 nese zhotovitel výlučnou odpovědnost za poškození majetku nebo zranění osob vzniklých v důsledku provádění prací zhotovitelem, jeho subdodavateli a zaměstnanci v souvislosti se stavebními pracemi a zbavuje zadavatele a dohlížitele odpovědnosti vůči jakýmkoliv nárokům vzneseným v této souvislosti třetími stranami.

Článek 17

Program provádění

17.1 Zhotovitel vypracuje a předloží ke schválení dohlížiteli program provádění zakázky v souladu se zvláštními podmínkami. Tento program obsahuje alespoň:

a) pořadí, v jakém zhotovitel navrhuje provádět stavební práce;

b) lhůty, ve kterých se požaduje předložení a schválení výkresů;

c) obecný popis metod, které zhotovitel navrhuje přijmout pro provádění stavebních prací, a

d) další podrobné údaje a informace, které může z rozumných důvodů požadovat dohlížitel.

17.2 Schválení programu dohlížitelem nezbavuje zhotovitele žádné z jeho povinností stanovených v zakázce.

17.3 Bez souhlasu dohlížitele se nesmí uskutečnit žádné podstatné změny programu. Pokud však postup prací nevyhovuje programu, dohlížitel může uložit zhotoviteli, aby program přezkoumal a předložil mu ke schválení přepracovaný program.

Článek 18

Podrobný rozpis cen

18.1 V případě potřeby a ve lhůtě, která není delší než 20 dnů po odůvodněné žádosti dohlížitele, poskytne zhotovitel podrobný rozpis sazeb a cen, pokud je takový rozpis podle zakázky požadován pro kterýkoliv účel.

18.2 Po oznámení o zadání zakázky zhotovitel ve lhůtě stanovené ve zvláštních podmínkách poskytne zadavateli pouze pro jeho informaci podrobný odhad toků plateb, které mohou být čtvrtletně splatné zhotoviteli podle zakázky. Požádá-li o to dohlížitel, zhotovitel bude následně každé čtvrtletí předkládat pozměněné odhady těchto finančních toků. Z tohoto sdělení nevyplývá žádná odpovědnost zadavatele ani dohlížitele.

Článek 19

Výkresy zhotovitele

19.1 Zhotovitel předloží dohlížiteli ke schválení:

a) všechny výkresy, dokumenty, vzorky nebo modely, které jsou uvedeny v zakázce, ve lhůtách zde stanovených nebo ve lhůtách stanovených v programu provádění zakázky;

b) všechny výkresy, které dohlížitel z rozumných důvodů požaduje pro provedení zakázky.

19.2 Pokud dohlížitel neoznámí své rozhodnutí o schválení podle čl. 19 odst. 1 ve lhůtách uvedených v zakázce nebo ve schváleném programu provádění zakázky, považují se takové výkresy, dokumenty, vzorky nebo modely po uplynutí uvedené lhůty za schválené. Není-li stanovena žádná lhůta, považují se za schválené 30 dnů od přijetí.

19.3 Schválené výkresy, dokumenty, vzorky a modely podepíše nebo jinak označí dohlížitel a není možné se od nich odchýlit, kromě případů, kdy k tomu dohlížitel vydá pokyn. Jakékoliv výkresy, dokumenty, vzorky nebo modely zhotovitele, které dohlížitel neschválí, musí zhotovitel neprodleně upravit tak, aby vyhověly požadavkům dohlížitele, a znovu předložit ke schválení.

19.4 Zhotovitel opatří další kopie schválených výkresů ve formě a počtu, které stanoví zakázka nebo následné úřední příkazy.

19.5 Schválení výkresů, dokumentů, vzorků nebo modelů dohlížitelem nezbavuje zhotovitele žádné z jeho povinností stanovených v zakázce.

19.6 Dohlížitel má právo v každou rozumnou dobu kontrolovat všechny výkresy, dokumenty, vzorky nebo modely zakázky v prostorách zhotovitele.

19.7 Před předběžnou kolaudací stavebních prací zhotovitel předá provozní příručky a návody k údržbě spolu s výkresy, které zahrnují takové podrobnosti, které zadavateli umožní provozovat, udržovat, upravovat a opravovat všechny části stavby. Pokud není ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak, příručky a výkresy se vypracovávají v jazyce zakázky a v takové formě a počtu, jaké stanoví zakázka. Stavební práce se nepovažují pro účely předběžné kolaudace za dokončené, dokud nejsou takové příručky a výkresy předány zadavateli.

Článek 20

Dostatečné cenové pokrytí nabídky

20.1 Má se za to, že si zhotovitel před podáním své nabídky prohlédl a zkontroloval místo stavby a jeho okolí a přesvědčil se o povaze podkladu a podloží, vzal v úvahu strukturu a povahu staveniště, rozsah a vlastnosti prací a materiálů potřebné pro dokončení stavebních prací, komunikační prostředky a přístup na místo stavby, ubytování, které bude popřípadě požadovat, a obecně, že získal všechny nezbytné informace o rizicích, nepředvídaných skutečnostech a o všech dalších okolnostech, které mají vliv na jeho nabídku nebo ji mohou nepříznivě ovlivnit.

20.2 Má se za to, že se zhotovitel před podáním nabídky přesvědčil o správnosti a dostatečnosti nabídky a o tom, že sazby a ceny uvedené v rozpisu množství nebo soupisu cen pokryjí, všechny jeho závazky v rámci zakázky, pokud není v zakázce stanoveno jinak.

20.3 Vzhledem k tomu, že se má za to, že zhotovitel určil své ceny na základě svých vlastních výpočtů, postupů a odhadů, musí provést bez dodatečných výdajů všechny práce, které jsou v jeho nabídce předmětem kterékoliv položky, ať již se týká čehokoliv,, pro kterou nestanovil jednotkovou cenu ani pevnou částku.

Článek 21

Mimořádná rizika

21.1 Setká-li se zhotovitel během provádění stavebních prací s umělými překážkami nebo fyzickými podmínkami, které by zkušený zhotovitel nemohl rozumně předpokládat, a pokud se domnívá, že je v důsledku toho třeba vynaložit dodatečné náklady nebo je nutné prodloužit dobu provádění zakázky, oznámí to zadavateli podle článku 35 nebo 55. Zhotovitel v takovém oznámení uvede umělé překážky nebo fyzické podmínky, uvede jejich očekávané důsledky, opatření, která přijímá nebo zamýšlí přijmout, a rozsah předpokládaného zpoždění nebo narušení stavebních prací.

21.2 Dohlížitel po přijetí oznámení může mimo jiné:

a) požádat zhotovitele, aby poskytl odhad nákladů na opatření, která přijímá nebo zamýšlí přijmout;

b) schválit opatření uvedená v čl. 21 odst. 2 písm. a) se změnami nebo beze změn;

c) vydat písemné pokyny, jak se vyrovnat s umělými překážkami nebo fyzickými podmínkami;

d) nařídit změnu, pozastavit zakázku nebo od zakázky odstoupit.

21.3 Dohlížitel rozhodne, v jakém rozsahu nemohl zkušený zhotovitel rozumně předpokládat celé uvedené umělé překážky nebo fyzické podmínky nebo jejich část a podle toho:

a) vezme při určení jakéhokoliv prodloužení doby provádění zakázky, ke které je zhotovitel oprávněn podle článku 35, každé zpoždění zhotovitele v důsledku takových překážek nebo podmínek nebo

b) v případě umělých překážek nebo fyzických podmínek, jiných než je počasí, stanoví doplňkové platby pro zhotovitele podle článku 55.

21.4 Podmínky vzniklé v důsledku počasí neopravňují zhotovitele k nárokům podle článku 55.

21.5 Pokud dohlížitel rozhodne, že umělé překážky nebo fyzické podmínky mohly být zcela nebo zčásti rozumně předpokládány zkušeným zhotovitelem, informuje o tom zhotovitele, jakmile je to prakticky možné.

Článek 22

Bezpečnost stavenišť

22.1 Zhotovitel má právo zakázat přístup na staveniště všem osobám, které se nepodílejí na provádění zakázky, s výjimkou osob, které mají oprávnění od dohlížitele.

22.2 Zhotovitel zajišťuje bezpečnost staveniště během celé doby provádění zakázky a nese odpovědnost v zájmu svých zaměstnanců, zástupců zadavatele a třetích stran za učinění nezbytných opatření, která zabrání jakýmkoliv ztrátám nebo nehodám, které mohou vzniknout v důsledku provádění stavebních prací.

22.3 Zhotovitel je povinný na vlastní odpovědnost a náklady zajistit všechna nezbytná opatření k tomu, aby byly stávající stavební konstrukce a instalace chráněny, uchovány a udržovány. Zhotovitel nese na vlastní náklady odpovědnost za zajištění a údržbu veškerého osvětlení, ochran, ohrazení a bezpečnostního zařízení, které jsou nezbytné pro řádné provádění prací nebo které z rozumných důvodů požaduje dohlížitel.

22.4 Jsou-li během provádění zakázky nezbytná naléhavá opatření, aby bylo možné se vyhnout jakémukoliv riziku nehody nebo poškození, nebo aby bylo možné zajistit bezpečnost po nehodě nebo poškození, vydá dohlížitel zhotoviteli formální sdělení s příslušnými pokyny. Pokud zhotovitel nechce nebo nemůže přijmout nezbytná opatření, dohlížitel může provést odpovídající práce na náklady zhotovitele v rozsahu, za jaký nese odpovědnost zhotovitel.

Článek 23

Ochrana sousedních pozemků

23.1 Zhotovitel na vlastní odpovědnost a vlastní náklady přijme všechna preventivní opatření, jaká vyžaduje dobrá stavební praxe a stávající okolnosti, aby ochránil sousední pozemky a zabránil zde mimořádnému rušení.

23.2 Zhotovitel zbavuje zadavatele odpovědnosti za finanční důsledky veškerých nároků vlastníků nebo obyvatel sousedních pozemků v rozsahu, v jakém je zhotovitel odpovědný, a v rozsahu, v jakém poškození sousedních pozemků není důsledkem ohrožení, které bylo způsobeno návrhem nebo stavební metodou uloženou zhotoviteli zadavatelem nebo dohlížitelem.

Článek 24

Narušení dopravy

24.1 Zhotovitel zajistí, aby stavební práce a instalace nenarušily ani neomezily dopravu na komunikacích, jako jsou silnice, železnice, vodní cesty a letiště, s výjimkou povolení v souladu se zvláštními podmínkami. Zhotovitel při volbě cest a vozidel vezme v úvahu zejména omezení.

24.2 Náklady na zvláštní opatření, která zhotovitel považuje za nezbytná nebo která jsou uvedena ve zvláštních podmínkách nebo která požaduje zadavatel za účelem ochrany nebo zesílení částí silnic, drah nebo mostů, nese zhotovitel bez ohledu na to, zda tato opatření provádí. Zhotovitel informuje dohlížitele o všech zvláštních opatřeních, která zamýšlí přijmout, dříve než je provede. Náklady na opravu jakéhokoliv poškození silnic, tratí nebo mostů přepravou materiálů, zařízení nebo vybavení nese zhotovitel.

Článek 25

Kabely a instalační trubky

25.1 V případech, kdy v průběhu provádění prací zhotovitel narazí na značky ukazující vedení podzemních kabelů, instalačních trubek a instalací, ponechá takové značky na místě nebo je znovu vrátí na místo, pokud provádění prací nezbytně vyžaduje jejich dočasné odstranění. Takové operace vyžadují povolení dohlížitele.

25.2 Zhotovitel nese na své náklady odpovědnost za zachování, popřípadě odstranění a opětovné uložení kabelů, instalačních trubek a instalací uvedených zadavatelem v zakázce.

25.3 V případech, kdy přítomnost kabelů, instalačních trubek a instalací není uvedena v zakázce, ale je zjištěna podle značek, nebo je patrná, podléhá zhotovitel obecné povinnosti řádné péče a podobným povinnostem ohledně uchování, odstranění a opětovného uložení, jaké jsou uvedeny výše. V tomto případě mu zadavatel poskytne náhradu za výdaje na rozsah prací, jaký je nezbytný pro provedení zakázky.

25.4 Avšak povinnost odstranit a vrátit na místo kabely, instalační trubky a instalace a z nich vyplývající výdaje nejsou odpovědností zhotovitele, pokud zadavatel rozhodne, že sám přejímá tuto odpovědnost. To samé platí v případech, kdy tato povinnost a z ní vyplývající výdaje přejdou pod zvláštní správu nebo zastoupení.

25.5 Pokud nějaká práce na staveništi může způsobit narušení nebo poškození veřejných inženýrských sítí, zhotovitel neprodleně písemně informuje dohlížitele a poskytne rozumnou lhůtu, aby bylo možné včas přijmout vhodná opatření, která umožní normální pokračování práce.

Článek 26

Vytyčení

26.1 Zhotovitel nese odpovědnost za:

a) přesné vytyčení stavebních objektů s ohledem na původní značky, referenční linie a úrovně zadané dohlížitelem;

b) správnost umístění, úrovní, rozměrů a zaměření všech částí stavebních objektů a

c) poskytnutí všech nezbytných nástrojů, přístrojů a pracovníků k zajištění výše uvedených povinností.

26.2 Pokud se kdykoliv během provádění prací objeví nějaká chyba v umístění, úrovních, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části stavebních objektů a požaduje-li to dohlížitel, napraví zhotovitel takovou chybu ke spokojenosti dohlížitele, ledaže taková chyba vyplývá z nesprávných údajů předaných dohlížitelem, kdy nese odpovědnost za náklady na nápravu chyby zadavatel.

26.3 Kontrola kteréhokoliv vytyčení nebo kterékoliv linie nebo úrovně provedená dohlížitelem žádným způsobem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za jejich přesnost a zhotovitel musí pečlivě chránit a udržovat všechny výškové značky, záměrná vedení, kolíky a další pomůcky používané při vytyčování stavebních objektů.

Článek 27

Materiál z demolice

27.1 V případech, kdy zakázka zahrnuje demoliční práce, jsou materiály a předměty získané z demolice, pokud zvláštní podmínky nebo právní předpisy státu zadavatele nestanoví jinak a s výhradou článku 28, vlastnictvím zhotovitele.

27.2 Pokud zvláštní podmínky vyhrazují pro zadavatele právo na vlastnictví materiálů nebo všech předmětů nebo části předmětů získaných z demoličních prací, zhotovitel přijme všechna nezbytná preventivní opatření zajišťující ochranu těchto materiálů a předmětů. Zhotovitel nese odpovědnost za jakékoliv zničení nebo poškození takových materiálů nebo předmětů, které způsobí on nebo jeho zástupci.

27.3 Zhotovitel nese všechny náklady na přepravu a skladování materiálů a všechny poplatky za jejich uložení na místě určeném dohlížitelem, pokud nejsou vzdáleny více než 100 m, bez ohledu na zamýšlené použití materiálů nebo předmětů, na jejichž vlastnictví má zadavatel vyhrazeno právo.

27.4 Pokud zvláštní podmínky nestanoví jinak, zhotovitel na své náklady postupně odstraní trosky, rum a další demoliční materiály, odpad a suť ze staveniště.

Článek 28

Nálezy

28.1 Jakékoli nálezy, bez ohledu na jejich význam, učiněné během provádění výkopů nebo při demoličních pracích, se musí neprodleně hlásit dohlížiteli. Dohlížitel rozhodne, jak se s takovými nálezy naloží, přičemž dbá právních předpisů státu zadavatele.

28.2 Zadavatel si vyhrazuje právo na vlastnictví materiálů nalezených během provádění výkopů a demoličních prací na pozemcích, které mu patří, přičemž zhotovitel má právo na odměnu za jakékoliv zvláštní úsilí.

28.3 Artefakty, historické předměty, mince nebo jiné předměty, které jsou předmětem vědeckého zájmu, a také vzácné předměty nebo předměty vyrobené ze vzácných kovů nalezené během provádění výkopů nebo demoličních prací jsou vlastnictvím zadavatele.

28.4 V případě neshod má zadavatel výlučné právo rozhodnout o kvalifikacích stanovených v čl. 28 odst. 1 a 3.

Článek 29

Dočasné stavební objekty

29.1 Zhotovitel provádí na své náklady všechny dočasné stavební objekty, které umožní provedení stavebních prací. Zhotovitel předloží dohlížiteli výkresy pro dočasné stavební objekty, které zamýšlí použít, jako jsou ochranné hráze nebo jímky, stavební lešení, vazníky nebo nosníky a bednění. Zhotovitel vezme v úvahu všechny připomínky dohlížitele, ale přesto přebírá za tyto výkresy odpovědnost.

29.2 Pokud je ve zvláštních podmínkách uvedeno, že za návrh určitých dočasných stavebních objektů nese odpovědnost zadavatel, dohlížitel poskytne zhotoviteli v rozumné lhůtě všechny nezbytné výkresy, aby zhotoviteli umožnil zahájit stavbu dočasných objektů v souladu s programem stavebních prací. V takových případech je zadavatel výlučně odpovědný za bezpečnost a vhodnost návrhu. Zhotovitel však nese odpovědnost za řádné provedení stavby.

Článek 30

Průzkum půdy

V souladu se zvláštními podmínkami a technickými specifikacemi dá zhotovitel k dispozici zadavateli pracovníky a vybavení nezbytné pro každý průzkum půdy, který dohlížitel z rozumných důvodů považuje za nezbytný. Zhotoviteli jsou nahrazeny skutečné náklady na použité pracovní síly a vybavení nebo na pracovní síly a vybavení dané pro takovou práci k dispozici, pokud již nebyly stanoveny v zakázce.

Článek 31

Překrývání zakázek

31.1 Zhotovitel poskytne v souladu s požadavky dohlížitele všechny rozumné příležitosti k provedení prací jiným zhotovitelům zaměstnaným zadavatelem a jejich pracovníkům, pracovníkům zadavatele a jakýchkoliv jiných orgánů veřejné moci, kteří mohou být zaměstnáni v místě stavby nebo v její blízkosti při provádění jakékoliv práce, která není zahrnuta v zakázce, nebo při plnění zakázky, kterou zadavatel popřípadě uzavřel v souvislosti se stavebními pracemi nebo podpůrnými pracemi.

31.2 Pokud však na základě písemné žádosti dohlížitele dá zhotovitel některému takovému zhotoviteli nebo orgánu veřejné moci nebo zadavateli k dispozici kterékoliv silnice nebo cesty, za jejich údržbu je zhotovitel odpovědný, nebo povolí kterýmkoliv takovým osobám použití svých dočasných stavebních objektů, lešení nebo jiného vybavení na staveništi, nebo jim poskytne jakékoliv jiné služby libovolné povahy, které nebyly stanoveny v zakázce, zadavatel zaplatí zhotoviteli za takové použití nebo služby takové částky nebo poskytne takové prodloužení lhůt, jaké je podle názoru dohlížitele přiměřené.

31.3 Zhotovitel nemůže být na základě článku 31 zproštěn žádné ze svých povinností stanovených v zakázce a není oprávněn k žádným nárokům kromě těch, které stanoví čl. 31 odst. 2.

Článek 32

Patenty a licence

Pokud není ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak, zhotovitel zbavuje zadavatele a dohlížitele odpovědnosti vůči jakýmkoliv nárokům uvedeným v zakázce, vyplývajícím z použití patentů, licencí, výkresů, návrhů, modelů nebo obchodních známek nebo značek, s výjimkou případů, kdy takové porušení ochrany vyplývá z dodržení návrhu nebo specifikace poskytnuté zadavatelem nebo dohlížitelem.

ZAHÁJENÍ PRACÍ A ZPOŽDĚNÍ

Článek 33

Příkazy k zahájení prací

33.1 Zadavatel stanoví den, kdy se má zahájit provádění zakázky a uvědomí o tom zhotovitele v oznámení o zadání zakázky nebo v úředním příkazu vydaném dohlížitelem.

33.2 Den zahájení provádění zakázky nesmí následovat později než 180 dnů po oznámení o zadání zakázky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek 34

Doba provádění

Doba provádění zakázky začíná dnem stanoveným podle čl. 33 odst. 1 a trvá, jak je stanoveno v zakázce, aniž je dotčena možnost prodloužení doby provádění, které může být poskytnuto podle článku 35.

Článek 35

Prodloužení doby provádění

35.1 Zhotovitel může požádat o prodloužení doby provádění zakázky, pokud má nebo bude mít při provádění zakázky zpoždění z některého z těchto důvodů:

a) mimořádný stav počasí ve státě zadavatele;

b) umělé překážky nebo fyzické podmínky, které nemohl zkušený zhotovitel rozumně předpokládat;

c) úřední příkazy nepříznivě ovlivňující den dokončení, jiné než vyplývající z nedodržení závazků zhotovitele;

d) nesplnění povinností vyplývajících ze zakázky zadavatelem;

e) jakékoliv pozastavení prací, které není způsobeno nedodržením závazků zhotovitele;

f) vyšší moc;

g) jakékoliv jiné příčiny uvedené v těchto obecných podmínkách, které nejsou způsobeny nedodržením závazků zhotovitele.

35.2 Zhotovitel oznámí do 30 dnů od okamžiku, kdy se dozvěděl o možném zpoždění, dohlížiteli svůj záměr požádat o prodloužení doby provádění zakázky, na jaké má podle svého názoru nárok, a jakmile to okolnosti dovolí, předloží dohlížiteli úplné a podrobné okolnosti žádosti, aby taková žádost mohla být včas prošetřena.

35.3 Dohlížitel popřípadě po náležité konzultaci se zadavatelem v písemném oznámení poskytne takové prodloužení doby provádění zakázky, jaké je při pohledu zpět nebo výhledově ospravedlnitelné, nebo informuje zhotovitele, že nemá na prodloužení doby provádění nárok.

Článek 36

Zpoždění v provádění

36.1 Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce ve lhůtě(ách) stanovené(ých) v zakázce, má zadavatel bez formálního oznámení a aniž jsou dotčeny ostatní opravné prostředky podle zakázky, nárok na smluvní náhradu škody za každý den (nebo jeho část), který uběhne mezi ukončením doby provádění zakázky, nebo prodloužené doby provádění podle článku 35, a skutečným dnem dokončení, podle sazby a až do maximální výše uvedené ve zvláštních podmínkách. Pokud stavební práce podléhaly dílčí kolaudaci v souladu s článkem 59, smluvní náhrada škody uvedená ve zvláštních podmínkách může být snížena v poměru, jaký činí poměr hodnoty přijaté části k celkové hodnotě stavebních prací.

36.2 Pokud zadavatel získal nárok na maximální výši náhrady podle čl. 36 odst. 1, může po oznámení zhotoviteli:

a) být uspokojen ze záruky na provedení zakázky, nebo

b) odstoupit od zakázky a

c) uzavřít na náklady zhotovitele smlouvu se třetí stranou na provedení zbývajících prací.

Článek 37

Změny stavebních prací

37.1 Dohlížitel má pravomoc nařídit jakoukoliv změnu jakékoliv části stavebních prací nezbytnou pro řádné dokončení nebo funkci stavby. Takové změny mohou zahrnovat doplňky, vynechání, náhrady, změny v kvalitě, množství, formě, povaze, druhu, umístění, v rozměrech, úrovni nebo zaměření stavebních objektů a změny v uvedeném pořadí, metodě nebo časování při provádění stavebních prací. Žádný příkaz ke změně nemá za důsledek zrušení platnosti zakázky, ale finanční účinek všech takových změn, je-li nějaký, se ohodnotí v souladu s čl. 37 odst. 5 a 7.

37.2 Žádná změna se nesmí provádět jinak než prostřednictvím úředního příkazu, přičemž platí tyto odchylky a podmínky:

a) pokud z nějakého důvodu dohlížitel shledá jako nezbytné vydat příkaz ústně, potom co nejdříve potvrdí tento příkaz úředním příkazem;

b) jestliže zhotovitel potvrdí písemně ústní příkaz vydaný za účelem čl. 37 odst. 2 písm. a) a toto potvrzení nebude neprodleně písemně popřeno dohlížitelem, považuje se to, pokud není ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak, za vydání úředního příkazu ke změně;

c) úřední příkaz ke změně nesmí být požadován ke zvýšení nebo snížení množství jakékoliv práce, když takové zvýšení nebo snížení znamená množství přesahující nebo menší, než je množství stanovené v rozpisu množství nebo soupisu cen.

37.3 S výjimkou čl. 37 odst. 2 musí dohlížitel před vydáním jakéhokoliv úředního příkazu ke změně oznámit zhotoviteli povahu a formu takové změny. Zhotovitel co nejdříve po přijetí takového oznámení předloží dohlížiteli návrh, který obsahuje:

a) popis úkolů, existují-li, které se mají provést, nebo opatření, která je třeba přijmout, a program jejich provedení a

b) všechny nezbytné změny programu provádění zakázky nebo změny povinností zhotovitele podle zakázky a

c) všechny úpravy ceny zakázky v souladu s pravidly stanovenými v článku 37.

37.4 Po přijetí návrhu zhotovitele uvedeného v čl. 37 odst. 3 rozhodne dohlížitel po náležité konzultaci se zadavatelem a popřípadě se zhotovitelem co nejdříve o tom, zda se změna provede nebo neprovede. Pokud dohlížitel rozhodne, že se změna provede, vydá úřední příkaz, ve kterém uvede, že se změna provede za ceny a za podmínek určených v návrhu zhotovitele podle čl. 37 odst. 3, nebo podle změny dohlížitelem podle čl. 37 odst. 5.

37.5 Ceny pro všechny změny nařízené dohlížitelem podle čl. 37 odst. 2 a 4 stanoví dohlížitel podle těchto zásad:

a) v případech, kdy má stavební práce podobnou povahu a provádí se za podobných podmínek jako práce oceněná v rozpisu množství nebo soupisu cen, ohodnotí se takovými sazbami a cenami, jaké jsou obsaženy v uvedených dokumentech;

b) v případech, kdy stavební práce nemá podobnou povahu nebo se neprovádí za podobných podmínek, se sazby a ceny uvedené v zakázce použijí v rozumné míře jako základ ohodnocení; pokud to není možné, stanoví přiměřené ohodnocení dohlížitel;

c) pokud jsou povaha a rozsah jakékoliv změny vzhledem k povaze a rozsahu celé zakázky nebo některé její části takové, že podle názoru dohlížitele se některá sazba nebo cena obsažená v zakázce pro některou položku stavebních prací kvůli této změně stala nepřiměřenou, stanoví dohlížitel takovou sazbu nebo cenu, kterou za daných okolností považuje za přiměřenou a správnou;

d) v případech, kdy je změna nutná kvůli nedodržení závazků nebo porušení zakázky ze strany zhotovitele, nese všechny dodatečné náklady na takové změny zhotovitel.

37.6 Po přijetí úředního příkazu, který požaduje změnu, zhotovitel přistoupí k provedení změny a je přitom vázán těmito obecnými podmínkami, jako kdyby taková změna byla stanovena v zakázce. Stavební práce se nesmí zpozdit čekáním na jakékoliv prodloužení lhůty pro dokončení prací nebo na úpravu ceny zakázky. Pokud příkaz ke změně předchází úpravu ceny zakázky, zhotovitel povede záznamy o nákladech na provedení změny a o vynaloženém čase. Tyto záznamy jsou v kteroukoliv rozumnou dobu k dispozici pro kontrolu dohlížitelem.

37.7 Pokud při předběžné kolaudaci překročí zvýšení nebo snížení celkové hodnoty stavebních prací vyplývající z úředního příkazu nebo z jiných okolností, které nejsou způsobeny nedodržením závazků zhotovitele, 15 % ceny zakázky, rozhodne dohlížitel po konzultaci se zadavatelem a zhotovitelem o všech zvýšeních nebo sníženích ceny zakázky v důsledku použití čl. 37 odst. 5. Takto určená částka je založena na částce, o kterou se zvýší nebo sníží hodnota stavebních prací o více než 15 %. Tuto částku dohlížitel oznámí zadavateli a zhotoviteli a cena zakázky se podle toho upraví.

Článek 38

Pozastavení

38.1 Zhotovitel pozastaví na příkaz dohlížitele stavební práce nebo některou jejich část na takovou dobu a takovým způsobem, jak to dohlížitel považuje za nezbytné.

38.2 Během doby pozastavení přijme zhotovitel všechna ochranná opatření, jaká jsou nezbytná pro ochranu stavebních prací, zařízení, vybavení a staveniště vůči jakémukoliv zhoršení stavu, ztrátě nebo poškození. Dodatečné výdaje způsobené ve spojení s těmito ochrannými opatřeními se připočtou k ceně zakázky, pokud takové pozastavení:

a) není v zakázce stanoveno jinak nebo

b) není nezbytné z důvodu nedodržení závazků zhotovitele nebo

c) není nezbytné z důvodu běžných klimatických podmínek v místě stavby nebo

d) není nezbytné kvůli bezpečnosti nebo řádnému provedení stavebních prací nebo jejich části, pokud taková nutnost nevznikla v důsledku jednání nebo nedodržení závazků dohlížitele nebo zadavatele nebo v důsledku nějakého mimořádného rizika uvedeného v článku 21.

38.3 Zhotovitel není k takovým navýšením ceny zakázky oprávněn, pokud do 30 dnů od přijetí příkazu k pozastavení stavebních prací neoznámí dohlížiteli svůj záměr vznést na tato navýšení nárok.

38.4 Dohlížitel po konzultaci se zadavatelem a zhotovitelem určí na základě uvedeného požadavku takové doplňkové platby nebo prodloužení doby provádění zakázky, které jsou podle jeho názoru spravedlivé a přiměřené.

38.5 Pokud doba pozastavení překročí 180 dnů a pozastavení není způsobeno nedodržením závazků zhotovitele, zhotovitel může v oznámení dohlížiteli požádat o povolení pokračovat do 30 dnů v pracích, nebo může od zakázky odstoupit.

MATERÁLY A PROVEDENÍ PRACÍ

Článek 39

Protokol stavebních prací

39.1 Protokol stavebních prací, pokud není ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak, vede v místě stavby dohlížitel, který do něho zapisuje alespoň tyto údaje:

a) podmínky dané počasím, přerušení práce způsobená nepřízní počasí, odpracované hodiny, počet a druh pracovníků zaměstnaných v místě stavby, dodané materiály, použité vybavení, vybavení nezpůsobilé k práci, zkoušky provedené na místě, odeslané vzorky, nepředvídané okolnosti a příkazy vydané zhotoviteli;

b) podrobné soupisy všech prvků vykonané práce, pokud jde o množství a kvalitu, a přijatých a použitých dodávek, které je možné zkontrolovat na místě a které jsou relevantní pro výpočet plateb zhotoviteli.

39.2 Tyto soupisy tvoří nedílnou součást protokolu stavebních prací, ale mohou být podle potřeby zapsány v samostatných dokumentech. Technická pravidla pro vypracování soupisů jsou stanovena ve zvláštních podmínkách.

39.3 Zhotovitel zajistí, aby se včas a v souladu se zvláštními podmínkami vypracovaly soupisy pro stavební práce, služby a dodávky, které není možné následně měřit nebo kontrolovat; nebude-li to zajištěno, přijme rozhodnutí dohlížitele, pokud na své vlastní náklady neposkytne důkaz o opaku.

39.4 Zápisy do protokolu o postupu prací podepisuje dohlížitel a spolupodepisuje je zhotovitel nebo jeho zástupce. Pokud má zhotovitel námitky, sdělí svoje stanovisko dohlížiteli do 15 dnů ode dne zápisu nebo zaznamenání soupisu, který je předmětem námitek. Pokud by nespolupodepsal protokol nebo nepředložil svoje stanovisko ve stanovené lhůtě, předpokládá se, že zhotovitel se zápisy v protokolu souhlasí. Zhotovitel může kdykoliv kontrolovat protokol a aniž by odstranil dokument, může pořizovat nebo přijímat kopie zápisů, které považuje za nezbytné pro svoji vlastní informaci.

39.5 Zhotovitel poskytne na žádost dohlížiteli informace potřebné pro řádné vedení protokolu prací.

Článek 40

Kvalita prací a materiálů

40.1 Práce, komponenty a materiály musí vyhovovat specifikacím, výkresům, průzkumům terénu, modelům, vzorkům a dalším požadavkům uvedeným v zakázce, kterými disponuje zadavatel nebo dohlížitel za účelem kontroly během doby provádění zakázky.

40.2 Jakákoliv předběžná technická přejímka stanovená ve zvláštních podmínkách podléhá žádosti odeslané zhotovitelem dohlížiteli. V žádosti se uvede odkaz na zakázku a podle potřeby číslo položky a místo, kde se má přejímka uskutečnit. Pro komponenty a materiály uvedené v žádosti musí dohlížitel osvědčit, že vyhovují požadavkům takové přejímky, dříve než budou zahrnuty do stavebních prací.

40.3 Dokonce i když materiály nebo položky, které mají být zahrnuty do stavebních prací nebo do komponent, byly tímto způsobem technicky převzaty, stále ještě mohou být odmítnuty a zhotovitel je musí neprodleně vyměnit, pokud další kontrola odhalí vady nebo chyby. Zhotoviteli může být dána možnost opravit a uvést do pořádku materiály a položky, které byly odmítnuty, ale takové materiály a položky budou přijaty k zahrnutí do stavebních prací pouze tehdy, jestliže jsou opraveny a uvedeny do žádoucího stavu ke spokojenosti dohlížitele.

Článek 41

Prohlídky a zkoušky

41.1 Zhotovitel zajistí, aby byly komponenty a materiály dodány včas na místo stavby, aby dohlížitel mohl přistoupit k přejímce komponent a materiálů. Má se za to, že zhotovitel je plně ohodnocen za obtíže, se kterými by se mohl v tomto ohledu setkat, a nebude mu povoleno, aby předkládal jakékoliv důvody pro zpoždění při plnění svých povinností.

41.2 Dohlížitel je oprávněn, buď sám, nebo prostřednictvím svého zástupce, prohlížet, kontrolovat, měřit a zkoušet komponenty, materiály a vykonané práce a kontrolovat postup přípravy, montáže nebo zpracování čehokoliv, co je připravováno, montováno nebo zpracováváno k dodání podle zakázky, aby mohl zjistit, zda komponenty, materiály a vykonané práce jsou odpovídající kvality a množství. To se koná na místě zpracování, montáže a přípravy nebo na staveništi nebo na jiných takových místech uvedených v zakázce.

41.3 Pro účely takových zkoušek a prohlídek zhotovitel:

a) přechodně a bezplatně poskytne dohlížiteli takovou pomoc, zkušební vzorky, součásti, stroje, vybavení, nástroje nebo materiály a pracovní síly, jaké jsou běžně pro prohlídky a zkoušky požadovány;

b) dohodne s dohlížitelem dobu a místo zkoušek;

c) poskytne v každé rozumné době dohlížiteli přístup na místo, kde se mají provádět zkoušky.

41.4 Není-li dohlížitel v dohodnutý den u zkoušek přítomen, může zhotovitel, pokud nedostal od dohlížitele jiné pokyny, pokračovat v přítomnosti dohlížitele ve zkouškách, které se potom považují za provedené. Zhotovitel neprodleně předá řádně ověřené kopie výsledků zkoušek dohlížiteli, který je výsledky zkoušky vázán, pokud nebyl zkoušce přítomen.

41.5 Jakmile komponenty a materiály projdou zkouškou uvedenou v článku 41, dohlížitel to oznámí zhotoviteli nebo za tímto účelem podepíše osvědčení o zkušebním postupu.

41.6 Pokud se dohlížitel a zhotovitel neshodnou na výsledcích zkoušky, každý z nich předá druhé straně své stanovisko do 15 dnů od okamžiku, kdy došlo k takové neshodě. Dohlížitel nebo zhotovitel může požadovat, aby se takové zkoušky opakovaly za stejných podmínek, nebo žádá-li to druhá strana, aby zkoušku provedl znalec vybraný po vzájemné dohodě. Všechny zprávy o zkouškách se předloží dohlížiteli, který výsledky zkoušek bez odkladu sdělí zhotoviteli. Výsledky opakované zkoušky jsou konečné. Náklady na opakování zkoušky nese ta strana, jejíž stanovisko se při opakované zkoušce prokáže jako chybné.

41.7 Dohlížitel a všechny jím pověřené osoby mohou při plnění svých povinností prozradit informace, které při prohlídkách a zkouškách získali o metodách zpracování a provozu podniku, pouze osobám, které jsou k tomu oprávněné.

Článek 42

Odmítnutí

42.1 Komponenty a materiály, které nemají stanovenou kvalitu, budou odmítnuty. Odmítnuté materiály a komponenty lze označit zvláštní značkou. Toto označení nesmí být takové povahy, aby je nějak změnilo nebo nepříznivě ovlivnilo jejich komerční hodnotu. Odmítnuté komponenty a materiály odstraní zhotovitel z místa stavby ve lhůtě, kterou určí dohlížitel, a pokud zhotovitel tuto lhůtu nedodrží, má právo je odstranit dohlížitel na náklady a riziko zhotovitele. Každá stavební práce, která obsahuje odmítnuté komponenty nebo materiály, bude odmítnuta.

42.2 Dohlížitel má během provádění stavebních prací a před jejich převzetím pravomoc nařídit nebo rozhodnout o:

a) odstranění jakýchkoliv komponent nebo materiálů, které podle jeho názoru nejsou v souladu se zakázkou, z místa stavby ve lhůtách uvedených v příkaze;

b) nahrazení náležitými a vhodnými komponentami nebo materiály nebo

c) demolici a novém řádném provedení, nebo bez ohledu na jakékoliv předcházející zkoušky nebo předběžné platby za tyto práce o vyhovující opravě všech prací, u kterých komponenty, materiály a vykonaná práce nebo projektová příprava, za které nese odpovědnost zhotovitel, nejsou podle názoru dohlížitele v souladu se zakázkou.

42.3 Jakmile je to prakticky možné, dohlížitel, zašle zhotoviteli o svém rozhodnutí písemné oznámení, ve kterém podrobně popíše uvedené vady.

42.4 Zhotovitel co nejrychleji a na vlastní náklady opraví takto uvedené vady. Pokud zhotovitel takovému příkazu nevyhoví, zadavatel je oprávněn zaměstnat jiné osoby, aby provedly stejnou práci, a všechny z toho vyplývající výdaje může zadavatel odečíst od částek, které jsou splatné, nebo budou splatné, zhotoviteli.

42.5 Článkem 42 není dotčeno právo zadavatele uplatňovat nároky podle článků 36 a 63.

Článek 43

Vlastnictví zařízení a materiálů

43.1 Veškeré vybavení, dočasné stavební objekty, zařízení a materiály poskytnuté zhotovitelem se po dodání na staveniště považují za výlučně určené k provádění stavebních prací a zhotovitel je (nebo jejich část) nesmí odstranit, kromě účelu přesunutí z jedné části staveniště na druhou, bez souhlasu dohlížitele. Takový souhlas se však nepožaduje pro vozidla, kterými se přepravují zaměstnanci, pracovní síly, vybavení, dočasné stavební objekty, zařízení nebo materiály na staveniště nebo ze staveniště.

43.2 Zvláštní podmínky mohou stanovit, že veškeré vybavení, dočasné stavební objekty, zařízení a materiály na staveništi vlastněné zhotovitelem nebo některou zhotovitelem kontrolovanou společností bude během provádění stavebních prací:

a) převedeno na zadavatele, nebo

b) podléhá zástavnímu právu ve prospěch zadavatele, nebo

c) podléhá jiné dohodě o přednosti nebo záruce.

43.3 V případě odstoupení od zakázky podle článku 63 kvůli porušení zakázky ze strany zhotovitele je zadavatel oprávněn použít vybavení, dočasné stavební objekty, zařízení a materiály na staveništi za účelem dokončení stavebních prací.

43.4 Každá dohoda o pronájmu vybavení, dočasných stavebních objektů, zařízení a materiálů přítomných na staveništi zhotoviteli musí obsahovat ustanovení, že na písemnou žádost zadavatele vlastník do sedmi dnů ode dne, kdy odstoupení od zakázky nabývá účinnosti podle článku 64, a poté, co se zadavatel zaváže zaplatit všechny nájemní poplatky platné od tohoto dne, pronajme takové vybavení, dočasné objekty, zařízení nebo materiály zadavateli za stejných podmínek, za kterých byly pronajaty zhotoviteli, s tou výhradou, že zadavatel je oprávněn povolit jejich použití některým jiným zhotovitelem, najatým k dokončení stavebních prací podle čl. 64 odst. 3.

43.5 Při odstoupení od zakázky před dokončením stavebních prací zhotovitel předá zadavateli všechna zařízení, dočasné stavební objekty, vybavení nebo materiály, jejichž vlastnictví bylo propůjčeno zadavateli nebo podléhalo zástavnímu právu podle čl. 43 odst. 2. Pokud tak neučiní, zadavatel může učinit opatření, která považuje za vhodná pro získání takového zařízení, dočasných stavebních objektů, vybavení a materiálů do vlastnictví a získání náhrady za náklady na tato opatření od zhotovitele.

PLATBY

Článek 44

Obecná ustanovení

44.1 Platby se provádějí v národní měně, pokud není v zakázce stanoveno jinak.

44.2 Správní nebo technické podmínky, kterým podléhá platba záloh, předběžných plateb nebo doplatků, prováděná podle článků 45 až 56, jsou stanoveny ve zvláštních podmínkách.

Článek 45

Zakázky s předběžnou cenou

45.1 Ve výjimečných případech, když byla zadána zakázka s předběžnou cenou, se částky splatné podle zakázky počítají takto:

a) jako pro zakázky s nákladově kalkulovanou cenou podle čl. 49 odst. 1 písm. c), nebo

b) z počátku na základě předběžných cen a poté, co jsou známy podmínky pro provádění zakázky, jako pro zakázky s paušální cenou nebo zakázky s jednotkovými cenami podle čl. 49 odst. 1 písm. a) nebo písm. b) nebo jako pro zakázku s kombinovanou cenou.

45.2 Zhotovitel poskytne všechny informace, jaké zadavatel nebo dohlížitel z rozumných důvodů požadují ohledně čehokoli, co se týká zakázky za účelem výpočtu cen. Pokud není možné dosáhnout dohody o ocenění stavebních prací, splatné částky určí dohlížitel.

Článek 46

Zálohy

46.1 Pokud tak stanoví zvláštní podmínky, zhotoviteli se poskytují na jeho žádost zálohy na operace spojené s prováděním stavebních prací v těchto případech:

a) jako paušální záloha, která mu umožní pokrýt náklady spojené se zahájením provádění zakázky;

b) pokud zhotovitel poskytne důkaz o uzavření smlouvy o nákupu nebo objednávce materiálů, zařízení, vybavení, strojů a nástrojů nezbytných pro provedení zakázky a o jakýchkoliv jiných významných předběžných výdajích, jako jsou náklady na získání patentů nebo náklady na předběžné studie a průzkumy.

46.2 Zvláštní podmínky stanoví výši záloh, která nesmí překročit 10 % původní ceny zakázky pro paušální zálohy podle čl. 46 odst. 1 písm. a) a 20 % ceny pro všechny ostatní zálohy podle čl. 46 odst. 1 písm. b).

46.3 Žádná záloha se neposkytne, dokud:

a) nedojde k uzavření smlouvy;

b) zhotovitel neposkytne zadavateli záruku na provedení zakázky podle článku 15 a

c) zhotovitel neposkytne zadavateli samostatnou přímou záruku na plnou výši zálohy prostřednictvím institucí uvedených v čl. 15 odst. 3, která zůstane účinná, dokud se záloha úplně nevyrovná vůči předběžným platbám podle zakázky.

46.4 Zhotovitel použije zálohu výlučně na operace spojené s prováděním stavebních prací. Pokud by zhotovitel nesprávně použil jakoukoliv část zálohy, tato se stane okamžitě splatnou a zhotoviteli nebudou poskytnuty žádné další zálohy.

46.5 Pokud by záruka na zálohu přestala platit a zhotovitel by neobnovil její platnost, zadavatel může buď odečíst částku rovnající se záloze od budoucích plateb splatných zhotoviteli podle zakázky, nebo může uplatnit čl. 15 odst. 6.

46.6 Pokud dojde z jakéhokoliv důvodu k odstoupení od zakázky, je možné ihned uplatnit záruky kryjící zálohy za účelem splacení zbytku záloh dosud dlužných zhotovitelem a ručitel nesmí zdržovat platbu nebo z jakýchkoliv důvodů vznášet námitky.

46.7 Záruka na zálohu poskytnutá podle článku 46 se uvolní, jakmile jsou zálohy splaceny.

46.8 Další podmínky a postupy pro poskytování a splácení záloh stanoví zvláštní podmínky.

Článek 47

Zadržená částka

47.1 Částka, která se zadrží z předběžných plateb jako záruka splnění povinností zhotovitele během záruční doby, a prováděcí pravidla, kterými se tato záruka řídí, stanoví zvláštní podmínky s podmínkou, že výše této částky v žádném případě nepřekročí 10 % ceny zakázky.

47.2 ,Pokud zadavatel souhlasí a pokud si to zhotovitel přeje, může nejpozději ke dni stanovenému pro zahájení stavebních prací nahradit tyto zadržené částky zárukou vydanou podle čl. 15 odst. 3,.

47.3 Zadržená částka nebo příslušná záruka se uvolní do 90 dnů ode dne závěrečné kolaudace stavebních prací.

Článek 48

Přezkoumání cen

48.1 Pokud není ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak a s výjimkou čl. 48 odst. 4, zakázka má stanoveny pevné ceny, které se nesmí měnit.

48.2 V případech, kdy je možné ceny podle zakázky přezkoumat, musí se při takovém přezkoumání vzít v úvahu změny cen významných místních nebo vnějších prvků, které sloužily jako základ pro výpočet ceny nabídky, jako jsou pracovní síly, služby, materiály a dodávky, stejně jako poplatky stanovené právními předpisy. Prováděcí pravidla pro přezkoumání cen stanoví zvláštní podmínky.

48.3 Má se za to, že ceny obsažené v nabídce zhotovitele:

a) byly určeny na základě podmínek platných 30 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek; nebo v případě zakázek zadaných přímou dohodou ke dni zadání zakázky;

b) byly vzaty v úvahu právní předpisy a příslušné daňové systémy použitelné ke dni stanovenému podle čl. 48 odst. 3 písm. a).

48.4 V případě změn nebo přijetí jakéhokoliv právního předpisu nebo jakéhokoliv místního předpisu vydaného místním nebo jiným orgánem veřejné moci, po dni stanoveném v čl. 48 odst. 3, který způsobí změnu vztahů mezi smluvními stranami, zkonzultují zadavatel a zhotovitel, jaký bude nejlepší další postup pokračování zakázky a mohou na základě takové konzultace rozhodnout:

a) o změně zakázky, nebo

b) o platbě náhrady za výslednou nerovnováhu jednou smluvní stranou druhé smluvní straně, nebo

c) o ukončení zakázky vzájemnou dohodou.

48.5 V případě zpoždění při provádění stavebních prací, za které nese odpovědnost zhotovitel, nebo po ukončení doby provádění zakázky, popřípadě pozměněné v souladu se zakázkou, nesmí 30 dnů před předběžnou kolaudací dojít k žádnému dalšímu přezkoumání cen, kromě uplatnění nové indexace cen, je-li ve prospěch zadavatele.

Článek 49

Měření hodnoty stavebních prací

49.1 Pro ohodnocení zakázky na stavební práce se použijí tyto metody:

a) pro zakázky s paušální cenou se částka splatná podle zakázky určí na základě rozpisu celkové ceny zakázky nebo na základě rozpisu vyjádřeného jako procentuální podíl ceny zakázky odpovídající stupni dokončení stavebních prací. V případech, kdy jsou položky kvantifikovány, jsou to tato pevně stanovená množství, na základě nichž zhotovitel předložil celkovou cenu, a tato cena bude zaplacena bez ohledu na množství skutečně vykonané práce;

b) pro zakázky s jednotkovými cenami:

i) částka splatná podle zakázky se vypočítá s použitím jednotkových sazeb pro množství skutečně provedená pro příslušné položky v souladu se zakázkou;

ii) množství stanovená v rozpisu množství jsou odhadnutá množství stavebních prací, která není možné považovat za skutečná a správná množství stavebních prací, která má vykonat zhotovitel při plnění svých povinností podle zakázky;

iii) dohlížitel určí měřením skutečná množství prací provedených zhotovitelem a za tato množství bude zaplaceno v souladu s článkem 50. Pokud není ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak, k položkám rozpisu množství se nesmí dělat žádné dodatky, s výjimkou těch, které vyplývají ze změny v souladu s článkem 37, nebo jiných ustanovení zakázky, která opravňují zhotovitele k doplňkovým platbám;

iv) pokud dohlížitel požaduje měření některé části stavebních prací, zašle zhotoviteli oznámení, ve kterém ho vyzve, aby se v rozumné lhůtě dostavil k tomuto měření nebo za tímto účelem poslal kvalifikovaného zástupce. Zhotovitel nebo jeho zástupce při provádění takových měření pomáhá dohlížiteli a poskytne všechny podrobné údaje požadované dohlížitelem. Pokud se zhotovitel neúčastní měření ani nevyšle svého zástupce, měření provedené nebo schválené dohlížitelem je pro zhotovitele závazné;

v) měří se čistá hodnota stavebních prací bez ohledu na jakékoliv obecné nebo místní zvyklosti, pokud není v zakázce stanoveno jinak;

c) pro zakázky s nákladově kalkulovanou cenou se částka splatná podle zakázky určí na základě skutečných nákladů s dohodnutým navýšením na režijní náklady a zisk. Zvláštní podmínky stanoví údaje, které má zhotovitel předložit dohlížiteli za účelem čl. 49 odst. 1 písm. c), a způsob, jakým mají být předloženy.

49.2 V případech, kdy je určitá položka v zakázce označena jako "předběžná", se předběžná částka stanovená pro tuto položku nebere v úvahu při výpočtu procentuálních podílů uvedených v článku 37.

Článek 50

Předběžné platby

50.1 Pokud není ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak, zhotovitel předloží dohlížiteli žádost o předběžnou platbu na konci každého období uvedeného v čl. 50 odst. 7 ve formě schválené dohlížitelem. Tato žádost zahrnuje, jsou-li použitelné, tyto položky:

a) odhad hodnoty trvalých stavebních prací provedených do konce uvedeného období;

b) částku odrážející jakékoliv přezkoumání cen podle článku 48;

c) částku, která má být odečtena jako zadržená částka podle článku 47;

d) jakákoliv aktiva nebo pasiva za uvedené období, pokud jde o zařízení a materiály na staveništi určené pro trvalé stavební práce (ale dosud nezabudované), ve výši a podle podmínek stanovených v čl. 50 odst. 2;

e) částku, která se má odečíst jako platba zálohy podle článku 46, a

f) jakoukoliv další částku, na kterou může mít zhotovitel nárok podle zakázky.

50.2 Zhotovitel má nárok na částky, jaké dohlížitel považuje za přiměřené, za zařízení a materiály určené pro trvalé stavební práce, ale dosud do nich nezabudované, za předpokladu, že:

a) zařízení a materiály vyhovují specifikacím pro trvalé stavební práce a jsou uloženy v partiích takovým způsobem, aby je mohl poznat a rozlišit dohlížitel;

b) taková zařízení a materiály byly dodány na místo stavby a jsou řádně uskladněny a chráněny proti ztrátě nebo poškození nebo zhoršení stavu ke spokojenosti dohlížitele;

c) záznamy zhotovitele o požadavcích, objednávkách, přijetí a použití zařízení a materiálů podle zakázky jsou vedeny ve formě schválené dohlížitelem a tyto záznamy jsou dohlížiteli k dispozici pro kontrolu;

d) zhotovitel ve svém prohlášení předloží odhad hodnoty zařízení a materiálů přítomných na staveništi spolu s dokumenty, které dohlížitel může požadovat za účelem ocenění zařízení a materiálů, a poskytne důkazy o vlastnictví a zaplacení těchto zařízení a materiálů;

e) v případech, kdy tak stanoví zvláštní podmínky, se vlastnictví zařízení a materiálů uvedených v článku 43 považuje za převedené na zadavatele.

50.3 Souhlasem dohlížitele s jakoukoliv předběžnou platbou za zařízení a materiály podle článku 50 není dotčen výkon jakýchkoliv v zakázce stanovených pravomocí dohlížitele odmítnout kterékoliv zařízení nebo materiály, které nejsou v souladu s ustanoveními zakázky.

50.4 Zhotovitel nese odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo poškození takového zařízení a materiálů na staveništi a za náklady na jejich uskladnění a manipulaci s nimi a uzavře takové doplňkové pojištění, jaké je nezbytné pro pokrytí rizika takové ztráty nebo poškození z jakékoliv příčiny.

50.5 Do 30 dnů od přijetí uvedené žádosti o předběžnou platbu musí být tato žádost schválena nebo pozměněna takovým způsobem, aby podle názoru dohlížitele odpovídala částce splatné zhotoviteli v souladu se zakázkou. V případech, kdy se liší názory, pokud jde o hodnoty některé položky, má přednost názor dohlížitele. Dohlížitel po určení částky splatné zhotoviteli vydá zadavateli a zhotoviteli osvědčení o předběžné platbě v dané výši a informuje zhotovitele o tom, za jaké stavební práce se provádí platba.

50.6 Dohlížitel může prostřednictvím osvědčení o předběžné platbě učinit některé opravy nebo změny kteréhokoliv předcházejícího jím vydaného osvědčení a má pravomoc změnit hodnoty nebo stáhnout vydání kteréhokoliv osvědčení o předběžné platbě, pokud stavební práce nebo některá jejich část nejsou provedeny k jeho spokojenosti.

50.7 Pokud není ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak, četnost předběžných plateb může být jedna za měsíc.

Článek 51

Závěrečný výpis z účtu

51.1 Zhotovitel nejpozději do 90 dnů od vydání osvědčení o závěrečné kolaudaci uvedeném v článku 62 předloží dohlížiteli návrh závěrečného výpisu z účtu s podpůrnou dokumentací, která podrobně ukazuje hodnotu vykonané práce v souladu se zakázkou, spolu se všemi dalšími částkami, které zhotovitel považuje za jemu dlužné podle zakázky, aby dohlížiteli umožnil připravit závěrečný výpis z účtu. Zvláštní podmínky však mohou podle čl. 51 odst. 6 stanovit, že návrh závěrečného výpisu z účtu a další s tím spojený postup se projedná před vydáním osvědčení o předběžné kolaudaci.

51.2 Dohlížitel do 90 dnů od přijetí návrhu závěrečného výpisu z účtu a všech údajů rozumně požadovaných k jeho ověření připraví závěrečný výpis z účtu, který určuje:

a) částku, která je podle jeho názoru s konečnou platností splatná podle zakázky, a

b) po zjištění částek dříve zaplacených zadavatelem a všech částek, na jaké má zadavatel podle zakázky nárok, zůstatek, existuje-li, splatný zadavatelem zhotoviteli nebo popřípadě splatný zhotovitelem zadavateli.

51.3 Dohlížitel vydá zadavateli nebo jeho řádně pověřenému zástupci a zhotoviteli závěrečný výpis z účtu, který ukazuje konečnou částku, na jakou má zhotovitel podle zakázky nárok. Zadavatel nebo jeho řádně pověřený zástupce a zhotovitel podepíší závěrečný výpis z účtu jako potvrzení úplné a konečné hodnoty stavebních prací provedených podle zakázky a okamžitě předloží podepsanou kopii dohlížiteli. Závěrečný výpis z účtu však nezahrnuje sporné částky, které jsou předmětem vyjednávání, smírčího nebo rozhodčího řízení nebo soudního sporu.

51.4 Závěrečný výpis z účtu podepsaný zhotovitelem zakládá písemné zproštění závazků zadavatele, které potvrzuje, že celková částka uvedená v závěrečném výpisu z účtu představuje úplné a konečné vyrovnání všech peněžních závazků splatných zhotoviteli podle zakázky, kromě částek, které jsou předmětem smírčího nebo rozhodčího řízení nebo soudního sporu. Takové zproštění však nabývá účinku až po provedení všech plateb splatných v souladu se závěrečným výpisem z účtu a vrácení záruky na provedení zakázky uvedené v článku 15 zhotoviteli.

51.5 Zadavatel nenese vůči zhotoviteli odpovědnost za žádnou záležitost nebo věc, ať se týká čehokoliv, vyplývají ze zakázky nebo v souvislosti s ní nebo z provedení stavebních prací, pokud zhotovitel nezahrnul takový nárok ve svém návrhu závěrečného výpisu z účtu.

51.6 Ustanovení článku 51 mohou pozměnit zvláštní podmínky s ohledem na praxi ve státě zadavatele.

Článek 52

Přímé platby subdodavatelům

52.1 Pokud dohlížitel obdrží od subdodavatele řádně schváleného podle článku 7 požadavek s tím, že zhotovitel nesplnil své finanční závazky vůči subdodavateli, dohlížitel zašle zhotoviteli oznámení, ve kterém ho požádá, aby subdodavateli zaplatil, nebo aby ho informoval o důvodech, proč by platba neměla být provedena. Pokud by ve lhůtě stanovené v oznámení nebyla platba provedena nebo by nebyly uvedeny důvody neplacení, může o tom dohlížitel vydat osvědčení, přesvědčil-li se, že dotyčná práce byla provedena, a zadavatel vyrovná dluh požadovaný subdodavatelem na účet částek, které zbývají splatit zhotoviteli. Zhotovitel zůstává v plné míře odpovědný za stavební práce, za které byla provedena tato přímá platba.

52.2 Pokud zhotovitel uvede přiměřené důvody, proč odmítá zcela nebo zčásti vyrovnat dluh požadovaný subdodavatelem, zadavatel zaplatí subdodavateli pouze takové částky, o kterých není sporu. Zdůvodnil-li zhotovitel přiměřeně důvody k odmítnutí zaplatit částky požadované subdodavatelem,, vyplatí je zadavatel pouze tehdy, dojdou-li obě strany ke smírnému urovnání, nebo poté, co bylo dohlížiteli řádně oznámeno příslušné rozhodnutí rozhodčího orgánu nebo soudu.

52.3 Přímé platby subdodavatelům nesmí překročit hodnotu cen podle zakázky pro příslušné služby vykonané subdodavateli, za které požadují platbu; hodnota cen podle zakázky se vypočítá nebo posoudí na základě rozpisu množství, soupisu cen nebo rozpisu paušální ceny.

52.4 Přímé platby subdodavatelům jsou celé v národní měně státu, ve kterém se zakázka provádí, nebo zčásti v národní měně a zčásti v zahraniční měně v souladu se zakázkou.

52.5 V případech, kdy se přímé platby subdodavatelům provádějí v zahraniční měně, vypočítají se podle článku 56. Nesmí způsobit žádné zvýšení celkové částky splatné v zahraniční měně, jak je stanovena v zakázce.

52.6 Článek 52 platí s výhradou požadavků právních předpisů vztahujících se na pohledávky věřitelů podle článku 54, kteří jsou oprávněnými osobami při postoupení pohledávky nebo zástavě.

Článek 53

Zpožděné platby

53.1 Platbu částek splatných zhotoviteli podle každého osvědčení o předběžných platbách a podle závěrečného výpisu z účtu vydaného dohlížitelem provede zadavatel do 90 dnů od doručení takového osvědčení nebo výpisu z účtu zadavateli. Pokud byla lhůta stanovená pro platbu překročena, má zhotovitel nárok na úrok poměrně vypočtený na základě počtu dnů zpoždění a podle sazby uvedené ve zvláštních podmínkách s výhradou maximálního časového omezení, které je rovněž uvedeno ve zvláštních podmínkách. Zhotovitel má na takovou platbu nárok, aniž je dotčeno kterékoliv jiné jeho právo nebo opravný prostředek podle zakázky. V případě závěrečného výpisu z účtu se úrok za zpožděné platby vypočítá podle počtu dnů na základě sazby uvedené ve zvláštních podmínkách.

53.2 Každé prodlení s platbou delší než 120 dnů od uplynutí lhůty stanovené v čl. 53 odst. 1 opravňuje zhotovitele, aby neprováděl zakázku nebo od zakázky odstoupil.

Článek 54

Platby třetím stranám

54.1 Všechny příkazy k platbám třetím stranám se mohou provést pouze po postoupení učiněném podle článku 6. Postoupení se musí oznámit zadavateli.

54.2 Za oznámení nástupců po postoupení nese výlučnou odpovědnost zhotovitel.

54.3 V případě právně závazného zastavení majetku zhotovitele, které ovlivní jemu splatné platby podle zakázky, musí zadavatel, aniž je dotčena lhůta stanovená v článku 53, do 30 dnů ode dne, kdy přijal oznámení o konečném odstranění překážky plateb, obnovit platby zhotoviteli.

Článek 55

Nároky na doplňkové platby

55.1 Pokud podle zakázky nastanou okolnosti, o kterých se zhotovitel domnívá, že ho opravňují k doplňkovým platbám, zhotovitel:

a) pokud zamýšlí uplatnit jakýkoliv nárok na doplňkovou platbu, podá, dohlížiteli o svém záměru oznámení nebo takový nárok uplatní a uvede důvody do 15 dnů od okamžiku, kdy se dozvěděl o uvedených okolnostech, a

b) jakmile je to po dni takového oznámení prakticky možné, ale nejpozději do 60 dnů od odeslání tohoto oznámení, pokud dohlížitel neschválí jinou lhůtu, předloží dohlížiteli úplné a podrobné údaje o svém nároku. V každém případě musí být takové údaje předloženy nejpozději ke dni podání návrhu závěrečného výpisu z účtu. Zhotovitel potom ihned předloží všechny další údaje, které dohlížitel z rozumných důvodů požaduje pro posouzení platnosti nároku.

55.2 Aniž je dotčen čl. 21 odst. 4, určí dohlížitel po získání úplných a podrobných údajů o nároku zhotovitele a po řádné konzultaci se zadavatelem a popřípadě se zhotovitelem, zda má zhotovitel nárok na doplňkovou platbu, a oznámí to smluvním stranám.

55.3 Dohlížitel může odmítnout každý požadavek na doplňkovou platbu, který nevyhovuje podmínkám článku 55.

Článek 56

Platby v zahraniční měně

V případech, kdy má zhotovitel podle zakázky nárok na platby v zahraniční měně, použije se pro výpočet plateb směnný kurs, který platil podle rozhodnutí ústřední banky státu zadavatele 30 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek na zakázku. Tento směnný kurs se nesmí měnit.

KOLAUDACE A ZÁRUČNÍ DOBA

Článek 57

Obecná ustanovení

57.1 Kontrola stavebních prací dohlížitelem za účelem předběžné nebo závěrečné kolaudace se koná v přítomnosti zhotovitele. Nepřítomnost zhotovitele není překážkou kontroly za předpokladu, že zhotovitel byl náležitou formou vyzván k účasti alespoň 30 dnů přede dnem kontroly.

57.2 Pokud mimořádné okolnosti znemožňují zjistit stav stavebních prací nebo jinak pokračovat v postupu kolaudace během doby stanovené pro předběžnou nebo závěrečnou kolaudaci, dohlížitel vypracuje po konzultaci se zhotovitelem, je-li možná, prohlášení osvědčující takové znemožnění. Dohlížitel poté provede kontrolu a vypracuje protokol o kolaudaci nebo odmítnutí do 30 dnů ode dne, kdy takové okolnosti pominuly. Zhotovitel se nemůže dovolávat těchto okolností s cílem vyhnout se povinnosti představit stavební práce ve stavu vhodném ke kolaudaci.

Článek 58

Zkoušky po dokončení

58.1 Stavební práce nebudou převzaty, dokud se na náklady zhotovitele neprovedou předepsané kontroly a zkoušky. Zhotovitel oznámí dohlížiteli den, kdy je možné takové kontroly a zkoušky zahájit.

58.2 Stavební práce, které nevyhovují požadavkům a podmínkám zakázky, nebo pokud nejsou takové požadavky a podmínky stanoveny, které nejsou provedeny v souladu s obchodní praxí ve státě, kde jsou umístěny, zhotovitel strhne a přestaví nebo opraví ke spokojenosti dohlížitele, je-li to požadováno, jinak tak bude učiněno po řádném oznámení z moci úřední příkazem dohlížitele na náklady zhotovitele. Dohlížitel může také za stejných podmínek na zhotoviteli požadovat demolici nebo rekonstrukci nebo opravu ke spokojenosti dohlížitele pro stavební práce, ve kterých byly použity nepřijatelné materiály nebo které byly provedeny v době pozastavení podle článku 38.

Článek 59

Dílčí kolaudace

59.1 Zadavatel může postupně přebírat k použití různé stavby, části staveb nebo stavební úseky tvořící součást zakázky, jak jsou dokončeny. Každému převzetí staveb, částí staveb nebo stavebních úseků zadavatelem musí předcházet dílčí předběžná kolaudace. Stavební práce mohou však být v naléhavých případech převzaty před kolaudací za předpokladu, že dohlížitel předem vypracuje soupis ještě nedokončených prací a zhotovitel a dohlížitel ho schválí. Když zadavatel jednou převezme stavbu, její část nebo stavební úsek, na zhotoviteli nemůže již být požadováno, aby napravil jakékoliv poškození, kromě poškození v důsledku konstrukční vady nebo vadného provedení práce.

59.2 Dohlížitel může na žádost zhotovitele, a pokud to dovolí povaha stavebních prací, pokračovat v dílčí předběžné kolaudaci za předpokladu, že stavby, části staveb nebo stavební úseky jsou dokončeny a připraveny k použití, jak je to popsáno v zakázce.

59.3 V případě dílčí předběžné kolaudace uvedené v čl. 59 odst. 1 a 2 začne záruční doba stanovená v článku 62, běžet ode dne takové dílčí předběžné kolaudace, pokud není ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak.

Článek 60

Předběžná kolaudace

60.1 Zadavatel převezme stavební práce, když úspěšně prošly zkouškami po dokončení a bylo vydáno osvědčení o předběžné kolaudaci nebo je toto osvědčení považováno za vydané.

60.2 Zhotovitel může v oznámení dohlížiteli požádat o osvědčení o předběžné kolaudaci nejdříve 15 dnů předtím, než jsou stavební práce podle názoru zhotovitele dokončeny a připraveny k předběžné kolaudaci. Dohlížitel do 30 dnů od přijetí žádosti zhotovitele buď:

a) vydá zhotoviteli osvědčení o předběžné kolaudaci s kopií pro zadavatele, ve kterém podle potřeby uvede výhrady a mimo jiné také den, ke kterému byly podle jeho názoru stavební práce dokončeny v souladu se zakázkou a připraveny pro předběžnou kolaudaci, nebo

b) odmítne žádost s uvedením důvodů a uvede opatření, které podle jeho názoru má přijmout zhotovitel, aby mu mohlo být vydáno osvědčení.

60.3 Pokud dohlížitel nevydá osvědčení o předběžné kolaudaci ani neodmítne žádost zhotovitele ve lhůtě 30 dnů, osvědčení se považuje za vydané v poslední den této lhůty. Osvědčení o předběžné kolaudaci se nepovažuje za uznání toho, že stavební práce byly dokončeny ve všech ohledech. Jsou-li stavební práce podle zakázky rozděleny do úseků, je zhotovitel oprávněn žádat o samostatná osvědčení pro každý úsek.

60.4 Po předběžné kolaudaci stavebních prací zhotovitel demontuje nebo odstraní dočasné stavební objekty a také materiály, které již nejsou potřebné k použití ve spojení s provedením zakázky. Zhotovitel odstraní také všechny odpady nebo překážky a podle požadavků zakázky uvede do původního stavu všechny změny v místě stavby.

60.5 Ihned po předběžné kolaudaci může zadavatel začít používat všechny stavební práce jako dokončené.

Článek 61

Povinnosti v záruční době

61.1 Zhotovitel nese odpovědnost za nápravu jakékoliv vady nebo poškození jakékoliv části stavebních prací, které se mohou objevit nebo vyskytnout během záruční doby nebo do 30 dnů od jejího uplynutí a které vznikly na základě:

a) použití vadného zařízení nebo materiálů nebo vadné práce nebo projektové přípravy zhotovitele, nebo

b) jakéhokoliv konání nebo opomenutí zhotovitele během záruční doby.

61.2 Zhotovitel na vlastní náklady opraví vady nebo poškození co nejdříve, jak je to prakticky možné. Záruční doba pro všechny nahrazené nebo opravené položky znovu začíná ode dne, kdy náhrada nebo oprava byly provedeny ke spokojenosti dohlížitele. Pokud zakázka stanoví dílčí kolaudaci, záruční doba se prodlouží pouze pro část stavebních prací, která je ovlivněna náhradou nebo opravou.

61.3 Objeví-li se jakákoliv taková vada nebo poškození během doby uvedené v čl. 61 odst. 1, oznámí to zadavatel nebo dohlížitel zhotoviteli. Pokud zhotovitel neopraví vadu nebo poškození ve lhůtě stanovené v oznámení, zadavatel může:

a) provést práce sám nebo zaměstnat někoho jiného, aby tyto práce provedl, na riziko a náklady zhotovitele, přičemž náklady vynaložené zadavatelem se odečtou od finančních částek splatných zhotoviteli nebo od záruk poskytnutých zhotovitelem, nebo od obou těchto položek, nebo

b) odstoupit od zakázky.

61.4 Je-li vada nebo poškození takové povahy, že zadavatel je v podstatné míře zbaven užitku ze stavebních prací nebo jejich části, zadavatel má nárok, aniž je dotčena možnost kterékoliv jiné náhrady, na vrácení všech částek vyplacených za dotyčné části stavebních prací a na náhradu nákladů na rozebrání takových částí a úklid staveniště.

61.5 V případě mimořádné události, kdy zhotovitele nelze ihned zastihnout, nebo když nemůže přijmout požadovaná opatření, přestože je zastižen, může zadavatel nebo dohlížitel nechat udělat práci na náklady zhotovitele. Zadavatel nebo dohlížitel ihned, jak je to prakticky možné, informuje o přijatém opatření zhotovitele.

61.6 Pokud zvláštní podmínky stanoví, že údržbu nutnou kvůli normálnímu opotřebení provádí zhotovitel, platí se taková práce z předběžné částky. Zhoršení stavu vyplývající z okolností stanovených v článku 21 nebo z mimořádného používání je z této povinnosti vyloučeno, pokud se neodhalí chyba nebo vada opravňující žádat o opravu nebo výměnu podle článku 61.

61.7 Záruční podmínky a povinnosti jsou stanoveny ve zvláštních podmínkách a v technických specifikacích. Není-li trvání záruční doby stanoveno, činí 365 dnů. Záruční doba začíná běžet dnem předběžné kolaudace.

61.8 Po předběžné kolaudaci a aniž jsou dotčeny záruční povinnosti uvedené v článku 61 nenese zhotovitel nadále odpovědnost za rizika, která mohou nepříznivě ovlivnit stavební práce a vyplývají z příčin, za které nenese odpovědnost. Zhotovitel však ode dne předběžné kolaudace nese odpovědnost za bezvadnost stavby, jak je stanovena ve zvláštních podmínkách nebo v právních předpisech státu zadavatele.

Článek 62

Závěrečná kolaudace

62.1 Po uplynutí záruční doby nebo v případech, kdy je stanovena více než jedna taková doba, po uplynutí poslední takové lhůty a po odstranění všech vad nebo poškození vydá dohlížitel zhotoviteli osvědčení o závěrečné kolaudaci a jeho opis zadavateli, kde uvede datum, ke kterému zhotovitel splnil všechny závazky podle zakázky ke spokojenosti dohlížitele. Osvědčení o závěrečné kolaudaci dohlížitel vydá do 30 dnů po uplynutí výše stanovené lhůty, nebo co nejdříve poté, co byla ke spokojenosti dohlížitele dokončena některá práce zadaná podle článku 61.

62.2 Stavební práce se nepovažují za dokončené, dokud osvědčení o závěrečné kolaudaci podepsané dohlížitelem není doručeno zadavateli s opisem pro zhotovitele.

62.3 Bez ohledu na vydání osvědčení o závěrečné kolaudaci zůstávají zhotovitel a zadavatel odpovědní za plnění všech závazků uložených podle zakázky před vydáním osvědčení, které zůstávají v okamžiku vydání tohoto osvědčení nesplněny. Povaha a rozsah kteréhokoliv takového závazku jsou určeny odkazem na příslušná ustanovení zakázky.

PORUŠENÍ ZAKÁZKY A ODSTOUPENÍ OD ZAKÁZKY

Článek 63

Porušení zakázky

63.1 Kterákoliv smluvní strana se dopustí porušení zakázky, pokud nesplní své povinnosti podle zakázky.

63.2 Pokud dojde k porušení zakázky, má strana poškozená tímto porušením právo na tyto opravné prostředky:

a) náhrada škody, nebo

b) odstoupení od zakázky.

63.3 Náhrada škody může být buď:

a) obecná náhrada škody, nebo

b) smluvní náhrada škody.

63.4 V každém případě, kdy má zadavatel nárok na náhradu škody, může takové náhrady odečíst od kterékoliv částky dlužné zhotoviteli nebo od příslušné záruky.

Článek 64

Odstoupení od zakázky ze strany zadavatele

64.1 Zadavatel může kdykoliv a s okamžitým účinkem od zakázky odstoupit, s výhradou stanovenou v čl. 64 odst. 2.

64.2 Pokud není v těchto obecných podmínkách stanoveno jinak, zadavatel může od zakázky odstoupit, pokud zhotoviteli zašle oznámení se sedmidenní výpovědní lhůtou, a vykázat zhotovitele z místa stavby v některém z těchto případů:

a) zhotovitel v podstatné míře neprovádí stavební práce v souladu s ustanoveními zakázky;

b) zhotovitel nevyhoví v přiměřené lhůtě oznámení, ve kterém ho dohlížitel žádá, aby napravil některé opomenutí nebo nesplnění povinností podle zakázky, které vážně narušuje řádné a včasné provedení stavebních prací;

c) zhotovitel odmítne nebo opomene provést úřední příkazy, které vydal dohlížitel;

d) zhotovitel postoupí zakázku nebo subdodávky bez povolení zadavatele;

e) zhotovitel je v platební neschopnosti nebo obdržel rozhodnutí o prohlášení konkurzu nebo uzavřel s věřiteli dohodu o vyrovnání nebo provádí obchodní činnost pod kontrolou konkurzního správce, nuceného správce nebo jednatele ve prospěch svých věřitelů nebo jde do likvidace;

f) zhotovitel byl pravomocně odsouzen za trestný čin, který se týká jeho profesní činnosti;

g) vyskytne se jakákoliv jiná právní nezpůsobilost bránící provedení zakázky;

h) vyskytne se jakákoliv organizační změna zahrnující změnu právního subjektu, povahy činnosti nebo ovládání osoby zhotovitele, pokud taková změna není protokolárně zapsána v dodatku k zakázce;

i) zhotovitel neposkytne požadovanou záruku nebo pojistku nebo osoba poskytující dřívější záruku nebo pojistku není schopna dodržet své závazky.

64.3 Odstoupením od zakázky nejsou dotčena jakákoliv jiná práva nebo pravomoci zadavatele a zhotovitele vyplývající ze zakázky. Zadavatel může po odstoupení od zakázky sám dokončit stavební práce nebo uzavřít další smlouvu se třetí stranou na účet zhotovitele. Odpovědnost zhotovitele za zpoždění při dokončení prací okamžitě končí, pokud ho zadavatel vykáže z místa stavby, aniž je dotčena jakákoliv jiná odpovědnost, která již mohla nastat.

64.4 Jakmile je vydáno oznámení o odstoupení od zakázky, dohlížitel vydá příkaz zhotoviteli, aby neprodleně učinil opatření k řádnému a okamžitému ukončení prací a minimalizoval výdaje.

64.5 Dohlížitel co nejdříve po odstoupení od zakázky osvědčí hodnotu stavebních prací a všech částek dlužných zhotoviteli ke dni odstoupení od zakázky.

64.6 V případě odstoupení od zakázky:

a) dohlížitel co nejdříve po prohlídce stavebních prací vypracuje zprávu o pracích provedených zhotovitelem a pořídí soupis dočasných stavebních objektů, materiálů, zařízení a vybavení. Zhotovitel je vyzván, aby byl při prohlídce a pořizování soupisu přítomen. Dohlížitel také vypracuje seznam výdělků, které zhotovitel ještě dluží pracovníkům, které zaměstnal v souvislosti se zakázkou, a soupis částek, které zhotovitel dluží zadavateli;

b) zadavatel má právo převzít všechny dočasné stavební objekty nebo jejich část, které schválil dohlížitel, zařízení a materiály specificky dodané nebo zhotovené v souvislosti s prováděním stavebních prací podle zakázky;

c) cena za převzetí výše uvedených dočasných stavebních objektů, vybavení, zařízení a materiálů nesmí překročit ještě nezaplacenou část výdajů zhotovitele, přičemž jsou tyto výdaje omezeny výší výdajů požadovaných pro provedení zakázky za normálních podmínek;

d) zadavatel může za tržní ceny nakoupit materiály a položky dodané nebo objednané zhotovitelem, za které zadavatel ještě nezaplatil, za takových podmínek, jaké považuje za vhodné dohlížitel.

64.7 Zadavatel není povinen provádět žádné další platby zhotoviteli, dokud nejsou stavební práce dokončeny, přičemž má nárok, aby mu zhotovitel nahradil dodatečné náklady na dokončení prací, existují-li, nebo vyplatí jakýkoliv zůstatek dlužný zhotoviteli před odstoupením od zakázky.

64.8 Pokud zadavatel od zakázky odstoupí, má nárok na to, aby mu zhotovitel nahradil jakoukoliv ztrátu, kterou utrpěl, až do maximální výše stanovené v zakázce. Není-li stanovena žádná maximální částka, zadavatel nemá nárok na náhradu větší, než je část ceny zakázky odpovídající hodnotě té části stavebních prací, která kvůli pochybení zhotovitele nemohla být využita zamýšleným způsobem.

64.9 V případech, kdy odstoupení od zakázky není způsobeno konáním nebo opomenutím zhotovitele, má zhotovitel právo požadovat nad rámec částek, které je mu zadavatel dlužen za již provedené stavební práce, náhradu škody za utrpěnou ztrátu.

Článek 65

Odstoupení od zakázky ze strany zhotovitele

65.1 Zhotovitel může od zakázky odstoupit, pokud zadavateli zašle oznámení se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, jestliže zadavatel:

a) nezaplatí zhotoviteli částky splatné podle některého osvědčení vydaného dohlížitelem po uplynutí lhůty stanovené v čl. 53 odst. 2;

b) soustavně neplní své povinnosti ani po opakovaných upomínkách, nebo

c) pozastaví postup stavebních prací nebo kterékoliv jejich části na dobu delší než 180 dnů z důvodů, které nejsou uvedeny v zakázce ani nejsou způsobeny pochybením zhotovitele.

65.2 Takovým odstoupením od zakázky nejsou dotčena žádná další práva zadavatele nebo zhotovitele podle zakázky. Po takovém odstoupení od zakázky má zhotovitel, s výhradou právních předpisů státu zadavatele, nárok na okamžité stažení svého vybavení z místa stavby.

65.3 V případě takového odstoupení od zakázky zadavatel zaplatí zhotoviteli všechny ztráty nebo škody, které tímto zhotoviteli vznikly. Taková doplňková platba nesmí překročit mez, která musí být v zakázce uvedena.

Článek 66

Vyšší moc

66.1 Pro žádnou smluvní stranu se nepovažuje za nesplnění nebo porušení jejích povinností podle zakázky, pokud plnění takových povinností brání okolnosti vyšší moci, které vzniknou po dni oznámení o zadání zakázky nebo po dni, kdy zakázka nabývá účinku, přičemž platí dřívější z uvedených lhůt.

66.2 Vyšší mocí ve smyslu tohoto dokumentu se rozumí jevy a události, jako jsou stávky, výluky nebo jiná narušení práce a provozu, činy nepřátel státu, války vyhlášené i nevyhlášené, blokády, povstání, veřejné nepokoje, epidemie, sesuvy půdy, zemětřesení, bouře, blesky, záplavy, podemletí vodou, občanské nepokoje, výbuchy a jakékoliv další podobné nepředvídatelné události, které nejsou pod kontrolou ani jedné smluvní strany a které není možné překonat náležitou péčí ani jedné strany.

66.3 Bez ohledu na články 36 a 64 zhotovitel nepodléhá propadnutí záruky na provedení zakázky, smluvní náhradě škody nebo odstoupení od zakázky pro nedodržení závazků, pokud a do té míry, jak je jeho zpoždění v provádění prací nebo jiné neplnění jeho povinností podle zakázky způsobeno vyšší mocí. Bez ohledu na články 53 a 65 zadavatel podobně nepodléhá platbám úroků za opožděné platby, není odpovědný za zastavení prací, ani nepodléhá odstoupení od zakázky zhotovitelem, pokud a do té míry, jak je opoždění zadavatele nebo jiné neplnění jeho povinností způsobeno vyšší mocí.

66.4 Pokud se některá smluvní strana domnívá, že nastaly některé okolnosti vyšší moci, které mohou nepříznivě ovlivnit plnění jejích povinností, neprodleně to oznámí druhé straně a dohlížiteli a uvede podrobné údaje o povaze, pravděpodobném trvání a účinku těchto okolností. Pokud dohlížitel písemně nestanoví jinak, zhotovitel pokračuje v plnění svých povinností podle zakázky v přiměřené, prakticky možné míře, a snaží se pro plnění svých povinností najít všechny rozumné alternativní prostředky, kterým nebrání události vyšší moci. Zhotovitel nesmí tyto alternativní prostředky použít, pokud mu k tomu nedá pokyn dohlížitel.

66.5 Pokud má zhotovitel dodatečné výdaje s plněním pokynů dohlížitele nebo s použitím alternativních prostředků podle čl. 64 odst. 4, dohlížitel pro tuto částku vydá osvědčení.

66.6 Vyskytnou-li se okolnosti vyšší moci a trvají déle než 180 dnů, potom bez ohledu na prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací, které může být z tohoto důvodu poskytnuto zhotoviteli, jsou obě strany oprávněny odstoupit od zakázky, pokud druhé straně zašlou oznámení s třicetidenní výpovědní lhůtou. Pokud po uplynutí třicetidenní lhůty okolnosti vyšší moci ještě trvají, smluvní vztah je ukončen, a v důsledku toho jsou v rámci právních předpisů, kterými se řídí zakázka, smluvní strany zproštěny dalšího plnění zakázky.

Článek 67

Úmrtí

67.1 V případech, kdy je zhotovitel fyzickou osobou, smluvní vztah je bez dalšího ukončen, pokud tato osoba zemře. Zadavatel však přezkoumá každý návrh učiněný dědici nebo oprávněnými osobami, pokud oznámili své přání převzít zakázku. Rozhodnutí zadavatele musí být dotyčným osobám oznámeno do 30 dnů od přijetí takového návrhu.

67.2 V případech, kdy je osoba zhotovitele tvořena několika fyzickými osobami a jedna a nebo více takových osob zemře, smluvní strany se dohodnou na protokolu o stavu stavebních prací a zadavatel rozhodne, zda ukončit zakázku nebo pokračovat v souladu se závazky, které převezmou zbylé osoby, popřípadě dědici nebo oprávněné osoby.

67.3 V případech uvedených v čl. 67 odst. 1 a 2 osoby, které nabízejí převzetí zakázky, oznámí tento úmysl zadavateli do 15 dnů ode dne úmrtí.

67.4 Takové osoby nesou společnou a nerozdílnou odpovědnost, pokud není ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak, za řádné provedení zakázky ve stejném rozsahu jako zhotovitel. Pro další pokračování zakázky platí pravidla týkající se zřízení záruky stanovené v článku 15.

UROVNÁVÁNÍ SPORŮ

Článek 68

Urovnávání sporů

68.1 Zadavatel a zhotovitel vyvinou veškeré úsilí ke smírnému urovnání sporů týkajících se zakázky, které mohou vzniknout mezi nimi nebo mezi dohlížitelem a zhotovitelem.

68.2 Zvláštní podmínky stanoví:

a) postup smírného urovnání sporů;

b) lhůty, ve kterých se může uplatnit postup smírného urovnání po oznámení sporné otázky druhé straně, a maximální doba, ve které je možné dosáhnout takového urovnání, přičemž tato doba nesmí přesáhnout 120 dnů od zahájení přijatého postupu;

c) lhůty pro písemnou odpověď na žádost o smírné urovnání nebo na další žádosti přípustné během uvedeného postupu a důsledky nedodržení těchto lhůt.

68.3 Jestliže selhal přijatý postup smírného urovnání, mohou se smluvní strany dohodnout, že spor v určité lhůtě vyřeší ve smírčím řízením vedeném třetí stranou.

68.4 Přijatý postup smírného urovnání nebo smírčí řízení musí ve všech případech zahrnovat postup, jakým se stížnosti a odpovědi sdělují druhé straně.

68.5 Pokud v uvedených maximálních lhůtách nedojde ke smírnému urovnání nebo k řešení v rámci smírčího řízení, spor:

a) se v případě vnitrostátní zakázky řeší v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu zadavatele a

b) v případě mezinárodní zakázky se řeší v rozhodčím řízení v souladu s procesními pravidly přijatými Radou EHS.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZAKÁZKY NA DODÁVKY FINANCOVANÉ EVROPSKÝM ROZVOJOVÝM FONDEM V ZÁMOŘSKÝCH ZEMÍCH A ÚZEMÍCH

OBSAH

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 — Definice

Článek 2 — Právní předpisy a jazyk zakázky

Článek 3 — Pořadí smluvní dokumentace

Článek 4 — Oznámení a písemná sdělení

Článek 5 — Dohlížitel a zástupce dohlížitele

Článek 6 — Postoupení zakázky

Článek 7 — Subdodávky

Článek 8 — Předání dokumentace

Článek 9 — Pomoc, pokud jde o místní předpisy

Článek 10 — Obecné povinnosti

Článek 11 — Záruka na provedení zakázky

Článek 12 — Pojištění

Článek 13 — Program provádění

Článek 14 — Podrobný rozpis cen

Článek 15 — Výkresy dodavatele

Článek 16 — Dostatečné cenové pokrytí nabídky

Článek 17 — Patenty a licence

Článek 18 — Příkazy k zahájení dodávek

Článek 19 — Doba provádění

Článek 20 — Prodloužení doby provádění

Článek 21 — Zpoždění v provádění

Článek 22 — Změny dodávek

Článek 23 — Pozastavení

Článek 24 — Kvalita dodávek

Článek 25 — Prohlídky a zkoušky

Článek 26 — Vlastnictví dodávek

Článek 27 — Obecná ustanovení

Článek 28 — Zakázky s předběžnou cenou

Článek 29 — Zálohy

Článek 30 — Zadržené částky

Článek 31 — Přezkoumání cen

Článek 32 — Předběžné platby

Článek 33 — Závěrečný výpis z účtu

Článek 34 — Platby třetím stranám

Článek 35 — Zpožděné platby

Článek 36 — Platby v zahraniční měně

Článek 37 — Dodání

Článek 38 — Kontroly a zkoušky

Článek 39 — Předběžné převzetí

Článek 40 — Záruční povinnosti

Článek 41 — Poprodejní servis

Článek 42 — Závěrečné převzetí

Článek 43 — Porušení zakázky

Článek 44 — Odstoupení od zakázky ze strany zadavatele

Článek 45 — Odstoupení od zakázky ze strany dodavatele

Článek 46 — Vyšší moc

Článek 47 — Úmrtí

Článek 48 — Urovnávání sporů

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

1.1 Pro tyto obecné podmínky a zakázky platí tyto definice:

EHS: Evropské hospodářské společenství,

zámořské země a území: zámořské země a území přidružené k EHS,

zakázka: podepsaná dohoda, kterou smluvní strany uzavírají pro dodávky, včetně všech příloh a všech dokumentů tvořících součást zakázky,

dodavatel: smluvní strana, které zadavatel zadává zakázku,

zadavatel: stát nebo právnická osoba veřejného nebo soukromého práva, která zadává zakázku nebo jejímž jménem se zakázka dodavateli zadává,

stát zadavatele: zámořská země nebo území, kde se má provádět zakázka na dodávky,

dohlížitel: vládní orgán, právnická osoba veřejného práva nebo fyzická nebo právnická osoba jmenovaná zadavatelem v souladu s právními předpisy státu zadavatele, která nese odpovědnost za řízení nebo monitorování provádění zakázky a na kterou může zadavatel podle zakázky převést práva nebo pravomoci,

zástupce dohlížitele: jakákoliv fyzická nebo právnická osoba jako taková jmenovaná dohlížitelem podle zakázky a zmocněná zastupovat dohlížitele ve výkonu jeho funkce a výkonu takových práv nebo pravomocí, které byly na něho převedeny. Proto v případech, kdy funkce, práva nebo pravomoci dohlížitele jsou převedeny na zástupce dohlížitele, odkazy na dohlížitele se vztahují i na zástupce dohlížitele,

dodávky: všechny požadované položky, které má dodavatel poskytnout zadavateli, včetně nezbytných služeb, jako jsou instalace, zkoušky, uvedení do provozu, poskytnutí odborných znalostí, dozor, údržba, opravy, školení a další takové závazky spojené s položkami, které mají být podle zakázky poskytnuty,

rozpis množství: dokument obsahující rozpis dodávek, které se mají provést v rámci zakázky s jednotkovými cenami, podle položek s uvedením množství a odpovídající jednotkové ceny,

soupis cen: celkový soupis cen, včetně rozepsání celkové ceny, předložený dodavatelem společně s jeho nabídkou, v nezbytných případech upravený, a tvořící součást zakázky s jednotkovými cenami,

rozpis celkové ceny: seznam sazeb a cen rozepsaný podle položek ukazující vytvoření ceny zakázky s paušální cenou, který ale netvoří součást zakázky,

cena zakázky: částka stanovená v zakázce představující původní odhad platby za dodávky, nebo jiná taková částka stanovená závěrečným výpisem z účtu jako splatná podle zakázky.

výkresy: výkresy poskytnuté zadavatelem nebo dohlížitelem nebo výkresy poskytnuté dodavatelem a schválené dohlížitelem určené k provádění dodávek,

sdělení: osvědčení, oznámení, příkazy a pokyny vydané podle zakázky,

písemně: jakékoliv sdělení psané ručně, na stroji nebo vytištěné, včetně dálnopisného, telegrafního nebo faxového přenosu,

záruční doba: doba stanovená v zakázce bezprostředně následující den předběžného převzetí, během níž se požaduje, aby dodavatel dokončil zakázku a odstranil vady a poruchy podle pokynů dohlížitele,

osvědčení o závěrečném převzetí: osvědčení vydané dohlížitelem dodavateli na konci záruční doby, které potvrzuje, že dodavatel splnil své závazky a povinnosti podle zakázky,

den: kalendářní den,

lhůty: ta období uvedená v zakázce, která začínají běžet dnem, který následuje po úkonu nebo události, které představují výchozí bod pro tato období. Pokud by poslední den tohoto období spadal na den pracovního klidu, období uběhne na konci prvního pracovního dne, který následuje po posledním dni tohoto období,

úřední příkaz: jakýkoliv pokyn nebo příkaz vydaný písemně dohlížitelem dodavateli, který se týká provádění dodávek,

národní měna: měna státu zadavatele,

zahraniční měna: jakákoliv přípustná měna, která není národní měnou a která je uvedena v zakázce,

předběžná částka: částka zahrnutá do zakázky a takto určená na dodávky zboží, materiálů, zařízení nebo služeb, nebo pro nepředvídané výdaje, která se může použít zcela nebo zčásti, nebo vůbec ne, podle pokynů dohlížitele,

smluvní náhrada škody: částka stanovená v zakázce jako náhrada splatná dodavatelem zadavateli za nedokončení zakázky nebo její části ve lhůtě stanovené v zakázce, nebo náhrada splatná jednou smluvní stranou druhé straně za určité porušení uvedené v zakázce,

obecná náhrada škody: částka, která není předem stanovena v zakázce a kterou stanoví soud nebo rozhodčí soud, nebo na které se dohodnou smluvní strany, sloužící jako náhrada pro poškozenou stranu za porušení zakázky druhou stranou,

zvláštní podmínky: zvláštní podmínky vydané zadavatelem jako součást výzvy k podávání nabídek, podle potřeby pozměněné, a začleněné do zakázky, které obsahují:

a) změny těchto obecných podmínek;

b) zvláštní smluvní ustanovení;

c) technické specifikace a

d) jakékoliv další záležitosti týkající se zakázky.

1.2 Záhlaví a nadpisy v těchto obecných podmínkách se nepovažují za jejich součást ani se neberou v úvahu při výkladu zakázky.

1.3 Pokud nevyplývá ze souvislostí něco jiného, slova použitá v jednotném čísle lze považovat za slova zahrnující množné číslo a naopak a podobně je možné podle významu pracovat s mužským a ženským rodem.

1.4 Slova označující osoby nebo strany zahrnují podniky a společnosti a jiné právní subjekty.

Článek 2

Právní předpisy a jazyk zakázky

2.1 Zakázka se řídí právními předpisy státu zadavatele, pokud není ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak.

2.2 Ve všech záležitostech, které nepatří do působnosti těchto obecných podmínek, platí právní předpisy, kterými se řídí zakázka.

2.3 Jazyk zakázky a všech sdělení mezi dodavatelem, zadavatelem a dohlížitelem nebo jejich zástupci je jazyk stanovený ve zvláštních podmínkách.

Článek 3

Pořadí smluvní dokumentace

Pokud není v zakázce stanoveno jinak, pořadí smluvní dokumentace je pořadí stanovené ve zvláštních podmínkách.

Článek 4

Oznámení a písemná sdělení

4.1 Pokud není ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak, sdělení mezi zadavatelem nebo dohlížitelem na jedné straně a dodavatelem na straně druhé se odesílají poštou, telegraficky, dálnopisem a faxem nebo se doručí osobně na příslušné adresy, které obě smluvní strany za tímto účelem určí.

4.2 Požaduje-li odesílatel důkaz o přijetí, uvede takový požadavek ve svém sdělení a požaduje takový důkaz, kdykoliv uplyne lhůta pro přijetí sdělení. V každém případě odesílatel učiní všechna nezbytná opatření, aby zajistil přijetí svého sdělení.

4.3 Kdykoliv zakázka obsahuje ustanovení pro podání nebo vydání nějakého oznámení, souhlasu, schválení, osvědčení nebo rozhodnutí musí být takové oznámení, souhlas, schválení, osvědčení nebo rozhodnutí písemné, pokud není stanoveno jinak, a podle toho se také vykládají slova "oznámit", "osvědčit", "schválit" nebo "rozhodnout". Žádný takový souhlas, schválení, osvědčení nebo rozhodnutí nesmí být bez rozumných důvodů odepřeny nebo pozdrženy.

Článek 5

Dohlížitel a zástupce dohlížitele

5.1 Dohlížitel plní úkoly uvedené v zakázce. Pokud to není výslovně stanoveno v zakázce, dohlížitel nemá oprávnění zprostit dodavatele žádné jeho povinnosti stanovené v zakázce.

5.2 Dohlížitel může čas od času, i když má konečnou odpovědnost, pověřit některými úkoly svého zástupce a předat mu některé pravomoci propůjčené dohlížiteli a kdykoliv může taková pověření zase zrušit nebo vyměnit zástupce. Všechna taková pověření, zrušení nebo výměny se činí písemně a nejsou účinné, dokud jejich kopii neobdrží dodavatel.

5.3 Jakékoliv sdělení podané zástupcem dohlížitele dodavateli v souladu s podmínkami takového pověření má stejný účinek, jako kdyby bylo podáno dohlížitelem, za těchto podmínek:

a) jakékoliv opomenutí ze strany zástupce dohlížitele odmítnout některé dodávky se nedotýká práva dohlížitele, aby takové dodávky sám odmítl a aby vydal pokyny nezbytné pro nápravu;

b) dohlížitel může podle svého uvážení obsah takového sdělení zrušit nebo změnit.

5.4 Pokyny nebo příkazy vydané dohlížitelem se činí formou úředního příkazu. Takové příkazy se opatří datem, pořadovým číslem a zařadí se do registru, a jejich kopie se v případě potřeby osobně doručí zástupci dodavatele.

Článek 6

Postoupení zakázky

6.1 Postoupení je platné pouze tehdy, pokud má formu písemné dohody, kterou dodavatel postupuje zakázku nebo její část třetí straně.

6.2 Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit zakázku nebo kteroukoliv její část nebo jakýkoliv prospěch nebo nárok z ní vyplývající, s výjimkou těchto případů:

a) platba splatná, nebo která se stala splatnou, podle zakázky ve prospěch bank dodavatele nebo

b) postoupení práva dodavatele k získání náhrady vůči kterékoliv jiné osobě odpovědné pojistitelům dodavatele v případech, kdy pojistitelé převzali ztrátu nebo odpovědnost dodavatele.

6.3 Pro účely čl. 6 odst. 2 nezbavuje souhlas zadavatele s postoupením dodavatele závazků pro již provedenou část zakázky nebo nepostoupenou část zakázky.

6.4 Pokud dodavatel postoupil zakázku bez oprávnění, může zadavatel bez úředního oznámení uplatnit právo na sankce za porušení zakázky stanovené v článcích 43 a 44.

6.5 Právní nástupci musí splňovat kritéria způsobilosti vztahující se na zadání zakázky.

Článek 7

Subdodávky

7.1 Smlouva o subdodávkách je platná pouze tehdy, má-li formu písemné dohody, kterou dodavatel svěřuje provedení určité části zakázky třetí straně.

7.2 Dodavatel nesmí uzavřít smlouvu o subdodávkách bez předchozího písemného souhlasu zadavatele. Prvky, které mají být předmětem subdodávky, a totožnost subdodavatelů se oznámí zadavateli. Zadavatel podle čl. 4 odst. 3 do 30 dnů od přijetí tohoto oznámení sdělí dodavateli své rozhodnutí a uvede důvody, pokud by takový souhlas odmítl.

7.3 Při výběru subdodavatelů dá dodavatel přednost fyzickým osobám, společnostem nebo podnikům státu zadavatele, které jsou schopny poskytnout požadované dodávky za podobných podmínek.

7.4 Subdodavatelé musí splňovat kritéria způsobilosti použitelná pro zadání zakázky.

7.5 Zadavatel nemá žádné smluvní vztahy se subdodavateli.

7.6 Dodavatel nese odpovědnost za činy, nedodržení závazků a nedbalost svých subdodavatelů a jejich zástupců nebo zaměstnanců, jako kdyby to byly činy, nedodržení závazků nebo nedbalost dodavatele, jeho zástupců nebo zaměstnanců. Schválení subdodávky některé části zakázky nebo subdodavatele zadavatelem nezbavuje dodavatele žádné z jeho povinností stanovených podle zakázky.

7.7 Pokud se subdodavatel ujal některého pokračujícího závazku, který přesahuje záruční dobu stanovenou v zakázce pro dodavatele, týkající se dodávek poskytnutých subdodavatelem, dodavatel kdykoliv po uplynutí záruční doby na žádost a náklady zadavatele neprodleně převede na zadavatele prospěch vyplývající z takového závazku v době po uplynutí záruční doby.

7.8 Jestliže dodavatel uzavře smlouvu o subdodávce bez souhlasu zadavatele, zadavatel může bez úředního oznámení uplatnit právo na sankce za porušení zakázky stanovené v článcích 43 a 44.

POVINNOSTI ZADAVATELE

Článek 8

Předání dokumentace

8.1 Do 30 dnů od zajištění záruky na provedení zakázky stanovené v článku 11 dohlížitel bezplatně poskytne dodavateli kopie výkresů připravených pro provedení zakázky a také dvě kopie specifikací a ostatní smluvní dokumentace. Dodavatel může za poplatek získat další kopie těchto výkresů, specifikací a ostatních dokumentů, pokud jsou k dispozici. Po vydání osvědčení o splnění záručních podmínek nebo po závěrečném převzetí dodavatel všechny výkresy, specifikace a ostatní smluvní dokumentaci vrátí dohlížiteli.

8.2 Pokud to není nezbytné pro účely zakázky, nesmí dodavatel jinak využít výkresy, specifikace a ostatní dokumentace poskytnuté zadavatelem nebo je poskytnout třetí straně bez předchozího souhlasu dohlížitele.

8.3 Dohlížitel je oprávněn vydat dodavateli úřední příkaz zahrnující takovou doplňkovou dokumentaci a pokyny, jaké jsou nezbytné pro řádné a přiměřené provedení zakázky a pro nápravu jakýchkoliv vad.

Článek 9

Pomoc, pokud jde o místní předpisy

9.1 Dodavatel může požádat zadavatele o pomoc při získávání kopií právních předpisů a informací o místních zvyklostech, příkazech nebo místních předpisech země, do níž mají přicházet dodávky, které mohou mít vliv na plnění povinností dodavatele podle zakázky. Zadavatel může dodavateli poskytnout požadovanou pomoc na náklady dodavatele.

9.2 Dodavatel včas předloží zadavateli potřebné údaje o dodávkách, aby mu umožnil získat všechna nezbytná dovozní povolení nebo licence.

9.3 Zadavatel ve lhůtě přiměřené s ohledem na lhůty dodání a splnění zakázky obstará všechna dovozní povolení nebo licence požadované pro dodávky nebo kteroukoliv jejich část.

9.4 Zadavatel, s výhradou právních předpisů státu, do kterého mají přicházet dodávky, platných pro zahraniční pracovní síly, vyvine veškeré nezbytné úsilí, aby dodavateli usnadnil opatření všech potřebných víz a povolení, včetně pracovních povolení a povolení k pobytu pro zaměstnance, jejichž služby dodavatel a zadavatel považují za nezbytné, a také povolení k pobytu pro jejich rodiny.

POVINNOSTI DODAVATELE

Článek 10

Obecné povinnosti

10.1 Je-li to stanoveno, dodavatel musí provést zakázku s náležitou péčí, včetně návrhu, zhotovení, dodávky na místo, instalace, zkoušek a uvedení do provozu a všech dalších prací včetně odstranění závad. Dodavatel poskytne také nezbytné vybavení, dozor, pracovní síly a zařízení požadované pro plnění zakázky.

10.2 Dodavatel plní úřední příkazy vydané dohlížitelem. Pokud se dodavatel domnívá, že požadavky úředního příkazu jdou nad rámec pravomocí dohlížitele nebo jsou mimo oblast působnosti zakázky, zašle dohlížiteli oznámení s uvedením důvodů pro námitky, a to ve lhůtě 30 dnů od přijetí příkazu nemají-li být jeho námitky promlčeny. Provedení úředního příkazu není tímto oznámením pozastaveno.

10.3 Dodavatel je povinen dodržovat všechny právní předpisy platné ve státě zadavatele a zajistí, aby jeho zaměstnanci, osoby, kterým jsou povinni výživou, a místní zaměstnanci také dodržovali všechny takové právní předpisy. Dodavatel zbavuje zadavatele odpovědnosti vůči jakýmkoliv nárokům a úředním jednáním vzniklým na základě porušení takových právních předpisů dodavatelem, jeho zaměstnanci a osobami, kterým jsou povinni výživou.

10.4 Pokud dodavatel nebo některý z jeho subdodavatelů, zástupců nebo zaměstnanců nabídne, nebo souhlasí s nabídkou k darování nebo daruje některé osobě jakýkoliv úplatek, dárek, odměnu nebo provizi jako stimul nebo kompenzaci za výkon určitého úkonu, nebo naopak zdržení se určitého jednání v souvislosti se zakázkou nebo některou jinou smlouvou se zadavatelem, nebo za zvýhodnění nebo znevýhodnění jakékoliv osoby ve vztahu k zakázce nebo některé jiné smlouvě se zadavatelem, může zadavatel od zakázky odstoupit, aniž jsou dotčena jakákoliv práva dodavatele vzniklá podle zakázky, přičemž platí články 43 a 44 těchto obecných podmínek.

10.5 Dodavatel zachází se všemi dokumenty a informacemi získanými v souvislosti se zakázkou jako se soukromými a důvěrnými a nesmí, kromě případů, kdy je to nezbytné pro provedení zakázky, zveřejnit nebo zpřístupnit žádné údaje zakázky bez předchozího písemného souhlasu zadavatele nebo dohlížitele po konzultaci se zadavatelem. Vznikne-li jakákoliv neshoda o nezbytnosti jakéhokoliv zveřejnění nebo zpřístupnění pro účely zakázky, rozhodnutí zadavatele je konečné.

10.6 Je-li dodavatelem společný podnik nebo konsorcium dvou nebo více osob, všechny takové osoby jsou společně a nerozdílně zavázány plnit podmínky zakázky v souladu s právními předpisy státu zadavatele a na žádost zadavatele jmenují jednu z těchto osob, aby jednala jako jejich představitel s oprávněním přijímat za společný podnik nebo konsorcium závazky. Složení nebo stanovy společného podniku nebo konsorcia se nesmí měnit bez předchozího souhlasu zadavatele.

Článek 11

Záruka na provedení zakázky

11.1 Dodavatel do 30 dnů od přijetí oznámení o zadání zakázky poskytne zadavateli záruku na úplné a řádné provedení zakázky. Výše záruky je uvedena ve zvláštních podmínkách a nesmí přesáhnout 10 % ceny zakázky včetně všech částek stanovených v dodatcích k zakázce, s výjimkou případů, kdy je ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak. Záruka však nesmí v žádném případě překročit 20 % takové ceny.

11.2 Záruka na provedení zakázky slouží dodavateli pro platby za jakékoliv ztráty vyplývající z jeho selhání při úplném a řádném plnění jeho povinnosti podle zakázky.

11.3 Záruka na provedení zakázky má strukturu stanovenou ve zvláštních podmínkách a může být poskytnuta ve formě bankovní záruky, bankovní směnky, ověřeného šeku, záruky vydané pojišťovací nebo záruční společností, neodvolatelného akreditivu nebo vkladu v hotovosti složeného ve prospěch zadavatele. Má-li být záruka poskytnuta ve formě bankovní záruky, bankovní směnky, ověřeného šeku nebo záruky, musí být vydána bankou nebo pojišťovací nebo záruční společností schválenou zadavatelem v souladu s kritérii způsobilosti použitelnými pro zadání zakázky.

11.4 Pokud není ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak, záruka na provedení zakázky se složí v měnách a podílech měn, ve kterých je splatná původní zakázka.

11.5 Před poskytnutím záruky se nesmí uskutečnit žádné platby ve prospěch dodavatele. Záruka zůstává v platnosti do úplného a řádného provedení zakázky.

11.6 Jestliže fyzická nebo právnická osoba poskytující záruku není během provádění zakázky schopná dodržet své závazky, záruka přestane platit. Zadavatel podá formální oznámení dodavateli, aby poskytl novou záruku za stejných podmínek, jaké platily pro předcházející záruku. Pokud by dodavatel neposkytl novou záruku, může zadavatel od zakázky odstoupit.

11.7 Zadavatel může ze záruky požadovat vyplacení všech částek, za které je ručitel podle záruky odpovědný, dlužných na základě neplnění zakázky ze strany dodavatele, v souladu s podmínkami záruky a až do výše rovnající se celé hodnotě záruky. Ručitel bez prodlení vyplatí uvedené částky na požádání zadavatele a nemůže vznést z žádného důvodu žádnou námitku. Dříve než zadavatel vznese jakýkoliv nárok vyplývající ze záruky na provedení zakázky, zašle dodavateli oznámení, ve kterém uvede charakter nedodržení zakázky, které se nárok týká.

11.8 Pokud není ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak, pokud jde o poprodejní servis, záruka se uvolní do 30 dnů od vydání podepsaného závěrečného výpisu z účtu uvedeného v článku 33.

Článek 12

Pojištění

12.1 Aniž je dotčen článek 37, zvláštní podmínky mohou požadovat, aby doprava dodávek byla kryta pojistkou, jejíž podmínky mohou být také stanoveny ve zvláštních podmínkách. Zvláštní podmínky mohou rovněž obsahovat ustanovení pro další typy pojistek, za které nese odpovědnost dodavatel.

12.2 Bez ohledu na povinnost dodavatele uzavřít pojistky podle čl. 12 odst. 1 nese dodavatel výlučnou odpovědnost a zbavuje zadavatele a dohlížitele odpovědnosti vůči jakýmkoliv nárokům třetích stran týkajících se věcných škod nebo poranění osob, které vznikly v důsledku provádění zakázky dodavatelem, jeho subdodavateli a zaměstnanci.

Článek 13

Program provádění

13.1 Vyžadují-li to zvláštní podmínky, dodavatel předloží ke schválení dohlížiteli program provádění zakázky. Tento program obsahuje alespoň:

a) pořadí, v jakém dodavatel navrhuje provádět zakázku, včetně návrhu, zhotovení, dodání na místo převzetí, instalace, zkoušek a uvedení do provozu;

b) lhůty, ve kterých se požaduje předložení a schválení výkresů;

c) obecný popis metod, které dodavatel navrhuje přijmout pro provádění zakázky, a

d) další podrobné údaje a informace, které může z rozumných důvodů požadovat dohlížitel.

13.2 Schválení programu dohlížitelem nezbavuje dodavatele žádné z jeho povinností stanovených v zakázce.

13.3 Bez souhlasu dohlížitele se nesmí uskutečnit žádné podstatné změny programu. Pokud však postup pro provádění zakázky nevyhovuje programu, dohlížitel může uložit dodavateli, aby ho přezkoumal, přepracoval a předložil mu ho ke schválení.

Článek 14

Podrobný rozpis cen

14.1 V případě potřeby a ve lhůtě ne delší než 20 dnů po odůvodněné žádosti dohlížitele poskytne dodavatel podrobný rozpis sazeb a cen, pokud je takový rozpis podle zakázky požadován pro kterýkoliv účel.

14.2 Po oznámení o zadání zakázky dodavatel podle potřeby a ve lhůtách stanovených ve zvláštních podmínkách poskytne zadavateli pouze pro jeho informaci podrobný odhad toků všech plateb, které mohou být čtvrtletně splatné dodavateli podle zakázky. Požádá-li o to dohlížitel, dodavatel bude následně každé čtvrtletí předkládat pozměněné odhady těchto finančních toků. Z tohoto sdělení nevyplývá žádná odpovědnost zadavatele ani dohlížitele.

Článek 15

Výkresy dodavatele

15.1 Stanoví-li zvláštní podmínky, dodavatel předloží dohlížiteli ke schválení:

a) všechny výkresy, dokumenty, vzorky nebo modely, které jsou uvedeny v zakázce, ve lhůtách zde stanovených nebo ve lhůtách stanovených v programu provádění zakázky;

b) všechny výkresy, které dohlížitel z rozumných důvodů požaduje pro provedení zakázky.

15.2 Pokud dohlížitel neoznámí své rozhodnutí o schválení podle čl. 15 odst. 1 ve lhůtách uvedených v zakázce nebo ve schváleném programu provádění zakázky, považují se takové výkresy, dokumenty, vzorky nebo modely po uplynutí uvedené lhůty za schválené. Není-li stanovena žádná lhůta, považují se za schválené do 30 dnů od přijetí.

15.3 Schválené výkresy, dokumenty, vzorky a modely podepíše nebo jinak označí dohlížitel a není možné se od nich odchýlit kromě případů, kdy k tomu dohlížitel vydá pokyn. Jakékoliv výkresy, dokumenty, vzorky nebo modely dodavatele, které dohlížitel neschválí, musí dodavatel neprodleně upravit tak, aby vyhověly požadavkům dohlížitele, a znovu předložit ke schválení.

15.4 Dodavatel opatří další kopie schválených výkresů ve formě a počtu, které stanoví zakázka nebo následné úřední příkazy.

15.5 Schválení výkresů, dokumentů, vzorků nebo modelů dohlížitelem nezbavuje dodavatele žádné z jeho povinností stanovených v zakázce.

15.6 Dohlížitel má právo v každou rozumnou dobu kontrolovat všechny výkresy, dokumenty, vzorky nebo modely zakázky v prostorách dodavatele.

15.7 Před předběžným převzetím dodávek předá dodavatel provozní příručky a návody k údržbě spolu s výkresy, které zahrnují takové podrobnosti, které zadavateli umožní provozovat, udržovat, seřizovat a opravovat všechny části dodaného produktu. Pokud není ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak, příručky a výkresy se vypracovávají v jazyce zakázky a v takové formě a počtu, jaké stanoví zakázka. Dodávky se nepovažují pro účely předběžného převzetí za splněné, dokud takové příručky a výkresy nebudou předány zadavateli.

Článek 16

Dostatečné cenové pokrytí nabídky

16.1 S výhradou případných doplňkových ustanovení zvláštních podmínek se má za to, že dodavatel se dříve, než podal svoji nabídku, přesvědčil o správnosti a dostatečném cenovém pokrytí nabídky a vzal v úvahu vše, co je potřebné pro úplné a řádné splnění zakázky, a zahrnul do svých sazeb a cen všechny náklady spojené s dodávkami, zejména:

a) náklady na dopravu;

b) náklady na manipulaci, balení, naložení, vyložení, tranzit, dodání, vybalení, kontrolu, pojištění a další správní náklady spojené s dodávkami. Přepravní obaly jsou majetkem zadavatele, pokud zvláštní podmínky nestanoví jinak;

c) náklady na dokumentaci týkající se dodávek, pokud takovou dokumentaci zadavatel požaduje;

d) náklady na montáž a dozor v místě dodání nebo náklady na spuštění dodaného zařízení;

e) náklady na opatření nástrojů potřebných pro montáž nebo údržbu dodaných produktů;

f) náklady na opatření podrobných provozních příruček a návodů k údržbě pro každou jednotku dodaného produktu podle zakázky;

g) náklady na dozor nebo údržbu nebo opravu dodávek po dobu stanovenou v zakázce za podmínky, že tyto služby nezbavují dodavatele žádných záručních povinností stanovených v zakázce, a

h) náklady na školení zaměstnanců zadavatele v závodě dodavatele nebo na jiném místě uvedeném v zakázce.

16.2 Vzhledem k tomu, že se má za to, že dodavatel určil své ceny na základě svých vlastních výpočtů, postupů a odhadů, musí provést bez dodatečných výdajů všechny práce, které jsou předmětem kterékoliv položky v jeho nabídce, ať již se týká čehokoliv, pro kterou nestanovil jednotkovou cenu ani pevnou částku.

Článek 17

Patenty a licence

Pokud není ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak, dodavatel zbavuje zadavatele a dohlížitele odpovědnosti vůči jakýmkoliv nárokům uvedeným v zakázce vyplývajícím z použití patentů, licencí, výkresů, návrhů, modelů nebo obchodních známek nebo značek, s výjimkou případů, kdy takové porušení ochrany vyplývá z dodržení návrhu nebo specifikace poskytnuté zadavatelem nebo dohlížitelem.

ZAHÁJENÍ DODÁVEK A ZPOŽDĚNÍ

Článek 18

Příkazy k zahájení dodávek

18.1 Zadavatel stanoví den, kdy se má zahájit provádění zakázky a uvědomí o tom dodavatele v oznámení o zadání zakázky nebo v úředním příkazu vydaném dohlížitelem.

18.2 Den, kdy se má zahájit provádění zakázky, nesmí následovat později než 180 dnů po oznámení o zadání zakázky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek 19

Doba provádění

19.1 Doba provádění zakázky začíná dnem stanoveným podle čl. 18 odst. 1 a trvá, jak je stanoveno v zakázce, aniž je dotčena možnost prodloužení doby provádění, které může být poskytnuto podle článku 20.

19.2 Jsou-li pro dodávky samostatných položek stanoveny samostatné doby provádění, nesmí se takové doby spojovat má-li, jeden dodavatel dodat více položek.

Článek 20

Prodloužení doby provádění

20.1 Dodavatel může požádat o prodloužení doby provádění zakázky, pokud má nebo bude mít při provádění zakázky zpoždění z některého z těchto důvodů:

a) zvláštní nebo dodatečné dodávky objednané zadavatelem;

b) mimořádné podmínky způsobené počasím ve státě zadavatele, které mohou nepříznivě ovlivnit instalaci nebo montáž dodávek;

c) fyzické překážky nebo podmínky, které mohou nepříznivě ovlivnit dodávky, které nemohl zkušený zadavatel rozumně předpokládat;

d) úřední příkazy nepříznivě ovlivňující den splnění dodávek, jiné než vyplývající z nedodržení závazků dodavatele;

e) nesplnění povinností vyplývajících ze zakázky zadavatelem;

f) jakékoliv pozastavení procesu dodání nebo instalace dodávek, které není způsobeno nedodržením závazků dodavatele;

g) vyšší moc;

h) jakékoliv jiné příčiny uvedené v těchto obecných podmínkách, které nejsou způsobeny nedodržením závazků dodavatele.

20.2 Dodavatel oznámí dohlížiteli do 15 dnů od okamžiku, kdy se dozvěděl o možném zpoždění, svůj záměr požádat o prodloužení doby provádění zakázky, na jaké má podle svého názoru nárok, a do 60 dnů od tohoto oznámení, pokud se dodavatel a dohlížitel nedohodnou jinak, předloží dohlížiteli úplné a podrobné okolnosti žádosti, aby taková žádost mohla být včas prošetřena.

20.3 Dohlížitel popřípadě po náležité konzultaci se zadavatelem v písemném oznámení poskytne takové prodloužení doby provádění zakázky, jaké je při pohledu zpět nebo výhledově ospravedlnitelné, nebo informuje dodavatele, že nemá na prodloužení doby provádění nárok.

Článek 21

Zpoždění v provádění

21.1 Jestliže dodavatel nedodá některé nebo všechno zboží nebo neposkytne příslušné služby ve lhůtě(ách) stanovené(ých) v zakázce, má zadavatel bez formálního oznámení a aniž jsou dotčeny ostatní opravné prostředky podle zakázky nárok na smluvní náhradu škody za každý den (nebo jeho část), který uběhne mezi ukončením doby provádění, nebo prodloužené doby provádění podle článku 20, a skutečným dnem splnění dodávek, podle sazby a až do maximální výše uvedené ve zvláštních podmínkách.

21.2 Pokud zadavatel získal nárok na maximální výši náhrady podle čl. 21 odst. 1, může po oznámení dodavateli:

a) být uspokojen ze záruky na provedení zakázky nebo

b) odstoupit od zakázky a

c) uzavřít na náklady dodavatele smlouvu se třetí stranou na provedení zbývajících dodávek.

Článek 22

Změny dodávek

22.1 Dohlížitel má pravomoc nařídit jakoukoliv změnu jakékoliv části dodávek nezbytnou pro řádné splnění nebo fungování dodávek. Takové změny mohou zahrnovat doplňky, vynechání, náhrady, změny v kvalitě, množství, formě, povaze, druhu a také se mohou týkat výkresů, návrhů nebo specifikací v případech, kdy jsou dodávky zhotoveny zvlášť pro zadavatele, metody přepravy nebo balení, místa dodání, a je-li stanoveno pořadí dodávek, metody nebo časování provádění dodávek. Žádný příkaz ke změně nemá za důsledek ukončení platnosti zakázky, ale finanční účinek všech takových změn, je-li nějaký, se zhodnotí podle čl. 22 odst. 5 a 7.

22.2 Žádná změna se nesmí provádět jinak než prostřednictvím úředního příkazu, přičemž platí tyto odchylky a podmínky:

a) pokud z nějakého důvodu dohlížitel shledá jako nezbytné vydat příkaz ústně, potom co nejdříve potvrdí tento příkaz úředním příkazem;

b) jestliže dodavatel písemně potvrdí ústní příkaz vydaný za účelem čl. 22 odst. 2 písm. a) a toto potvrzení nebude neprodleně písemně popřeno dohlížitelem, považuje se to za vydání úředního příkazu ke změně;

c) úřední příkaz ke změně nesmí být požadován ke zvýšení nebo snížení množství jakékoliv práce, když takové zvýšení nebo snížení znamená množství, které přesahuje nebo je menší, než je množství stanovené v rozpisu množství nebo soupisu cen.

22.3 S výjimkou čl. 22 odst. 2 musí dohlížitel před vydáním jakéhokoliv úředního příkazu ke změně oznámit dodavateli povahu a formu takové změny. Dodavatel co nejdříve po přijetí takového oznámení předloží dohlížiteli návrh, který obsahuje:

a) popis úkolů, existují-li, které se mají provést, nebo opatření, která je třeba přijmout, a program jejich provedení a

b) všechny nezbytné změny programu provádění zakázky nebo změny povinností dodavatele podle zakázky a

c) všechny úpravy ceny zakázky v souladu s pravidly stanovenými v článku 22.

22.4 Poté, co přijme návrh dodavatele uvedený v čl. 22 odst. 3, dohlížitel po náležité konzultaci se zadavatelem a popřípadě s dodavatelem co nejdříve rozhodne, zda se změna provede, nebo neprovede. Pokud dohlížitel rozhodne, že se změna provede, vydá úřední příkaz, ve kterém uvede, že se změna provede za ceny a za podmínek určených v návrhu dodavatele podle čl. 22 odst. 3, nebo podle změny dohlížitelem podle čl. 22 odst. 5.

22.5 Ceny pro všechny změny nařízené dohlížitelem podle čl. 22 odst. 2 a 4 stanoví dohlížitel podle těchto zásad:

a) v případech, kdy má přikázaný úkol podobnou povahu a provádí se za podobných podmínek jako položka oceněná v rozpisu množství nebo soupisu cen, ohodnotí se takovými sazbami a cenami, jaké jsou obsaženy v uvedených dokumentech;

b) v případech, kdy přikázaný úkol nemá podobnou povahu nebo se neprovádí za podobných podmínek, se sazby a ceny uvedené v zakázce použijí v rozumné míře jako základ ohodnocení; pokud to není možné, stanoví přiměřené ohodnocení dohlížitel;

c) pokud jsou povaha a rozsah jakékoliv změny vzhledem k povaze a rozsahu celé zakázky nebo některé její části takové, že podle názoru dohlížitele se některá sazba nebo cena obsažená v zakázce pro některou položku kvůli této změně stala nepřiměřenou, stanoví dohlížitel takovou sazbu nebo cenu, kterou za daných okolností považuje za přiměřenou a správnou;

d) v případech, kdy je změna nutná kvůli nedodržení závazků nebo porušení zakázky ze strany dodavatele, všechny dodatečné náklady připadající na vrub takové změny nese dodavatel.

22.6 Po přijetí úředního příkazu, který požaduje změnu, dodavatel přistoupí k provedení změny a je přitom vázán těmito obecnými podmínkami, jako kdyby taková změna byla stanovena v zakázce. Dodávky se nesmí zpozdit čekáním na jakékoliv prodloužení lhůty pro splnění dodávek nebo na úpravu ceny zakázky. Pokud příkaz ke změně předchází úpravu ceny zakázky, dodavatel povede záznamy o nákladech na provádění změny a o vynaloženém čase. Tyto záznamy jsou v kteroukoliv rozumnou dobu k dispozici pro kontrolu dohlížitelem.

22.7 Pokud v případě předběžného převzetí zvýšení nebo snížení celkové hodnoty dodávek požadovaných podle zakázky vyplývající z úředního příkazu nebo z nějakých jiných okolností, které nejsou způsobeny nedodržením závazků dodavatele, překročí 15 % ceny zakázky, dohlížitel po konzultaci se zadavatelem a dodavatelem rozhodne o všech zvýšeních nebo sníženích ceny zakázky v důsledku použití čl. 22 odst. 5. Takto určená částka je založena na míře, o jakou se zvýší nebo sníží hodnota dodávek o více než 15 %. Tuto částku dohlížitel oznámí zadavateli a dodavateli a cena zakázky se podle toho upraví.

Článek 23

Pozastavení

23.1 Dohlížitel může úředním příkazem kdykoliv nařídit dodavateli, aby pozastavil:

a) postup plnění dodávek, nebo

b) dodání na místo převzetí v době uvedené pro dodání v programu provádění zakázky, nebo není-li tato doba určena, v době vhodné k dodání, nebo

c) instalaci produktů, které byly dodány na místo převzetí.

23.2 Dodavatel během doby pozastavení chrání a zabezpečuje dotyčné dodávky ve svém skladu nebo na jiném místě vůči jakémukoliv zhoršení stavu, ztrátě nebo poškození, a to i v případě, že již byly dodány na místo převzetí v souladu se zakázkou, ale jejich instalaci dohlížitel pozastavil.

23.3. Dodatečné výdaje způsobené ve spojení s těmito ochrannými opatřeními se připočítají k ceně zakázky. Dodavatel nemá nárok na zaplacení žádných dodatečných výdajů, pokud pozastavení:

a) je v zakázce stanoveno jinak, nebo

b) je nezbytné z důvodu běžných klimatických podmínek v místě převzetí, nebo

c) je nezbytné z důvodu nedodržení závazků dodavatele, nebo

d) je nezbytné vzhledem k bezpečnosti nebo řádnému provedení zakázky nebo její části, pokud taková nutnost nevznikla v důsledku jednání nebo nedodržení závazků dohlížitele nebo zadavatele.

23.4 Dodavatel není k takovým navýšením ceny zakázky oprávněn, pokud do 30 dnů od přijetí příkazu k pozastavení plnění dodávek neoznámí dohlížiteli svůj záměr vznést na tato navýšení nárok.

23.5 Dohlížitel po konzultaci se zadavatelem a dodavatelem určí na základě uvedeného požadavku takové doplňkové platby nebo prodloužení doby provádění zakázky, které jsou podle jeho názoru spravedlivé a přiměřené.

23.6 Pokud doba pozastavení překročí 180 dnů a pozastavení není způsobeno nedodržením závazků dodavatele, dodavatel může v oznámení dohlížiteli požádat o povolení do 30 dnů pokračovat v dodávkách, nebo může od zakázky odstoupit.

MATERÁLY A PROVEDENÍ

Článek 24

Kvalita dodávek

24.1 Dodávky musí ve všech ohledech vyhovovat technickým specifikacím stanoveným ve zvláštních podmínkách a musí ve všech ohledech vyhovovat výkresům, vyměřením, modelům, vzorkům a dalším požadavkům uvedeným v zakázce, kterými disponuje zadavatel nebo dohlížitel za účelem kontroly během doby provádění zakázky.

24.2 Jakákoliv předběžná technická přejímka stanovená ve zvláštních podmínkách podléhá žádosti odeslané dodavatelem dohlížiteli. V žádosti se uvede specifikace materiálů, položek a vzorků, které se pro takovou přejímku předkládají podle zakázky, a podle potřeby se uvede číslo partie a místo, kde se má přejímka uskutečnit. Pro materiály, položky a vzorky uvedené v žádosti musí dohlížitel osvědčit, že vyhovují požadavkům takové přejímky, dříve než budou zahrnuty do dodávek.

24.3 Dokonce i když materiály nebo položky, které mají být zahrnuty do dodávek nebo se mají použít při výrobě komponent, byly tímto způsobem technicky převzaty, stále ještě mohou být odmítnuty a dodavatel je musí neprodleně vyměnit, pokud další kontrola odhalí vady nebo poruchy. Dodavateli může být dána možnost opravit a uvést do pořádku materiály a položky, které byly odmítnuty, ale takové materiály a položky budou přijaty k zahrnutí do dodávek pouze tehdy, jestliže jsou opraveny a uvedeny do žádoucího stavu ke spokojenosti dohlížitele.

Článek 25

Prohlídky a zkoušky

25.1 Dodavatel zajistí, aby byly dodávky dodány včas na místo převzetí, aby dohlížitel mohl přistoupit k přejímce dodávek. Má se za to, že dodavatel je plně ohodnocen za obtíže, se kterými by se mohl v tomto ohledu setkat, a nebude mu povoleno, aby předkládal jakékoliv důvody pro zpoždění při plnění svých povinností.

25.2 Dohlížitel je oprávněn, buď sám, nebo prostřednictvím svého zástupce čas od času prohlížet, kontrolovat, měřit a zkoušet komponenty, materiály a vykonané práce a kontrolovat postup přípravy, montáže nebo zpracování čehokoliv, co je připravováno, montováno nebo zpracováváno k dodání podle zakázky, aby mohl zjistit, zda komponenty, materiály a vykonané práce jsou odpovídající kvality a množství. Toto se koná na místě zpracování, montáže a přípravy nebo na místě převzetí nebo na jiných takových místech uvedených v zakázce.

25.3 Pro účely takových zkoušek a prohlídek dodavatel:

a) přechodně a bezplatně poskytne dohlížiteli takovou pomoc, zkušební vzorky nebo součásti, stroje, vybavení, nástroje, pracovní síly, materiály a výrobní údaje, jaké jsou běžně pro prohlídky a zkoušky požadovány;

b) dohodne s dohlížitelem dobu a místo zkoušek;

c) poskytne v každé rozumné době dohlížiteli přístup na místo, kde se mají provádět zkoušky.

25.4 Pokud dohlížitel není v dohodnutý den u zkoušek přítomen, může dodavatel, pokud nedostal od dohlížitele jiné pokyny, pokračovat ve zkouškách, které se potom považují za provedené v přítomnosti dohlížitele. Dodavatel neprodleně předá řádně ověřené kopie výsledků zkoušek dohlížiteli, který, pokud nebyl zkoušce přítomen, je výsledky zkoušky vázán.

25.5 Poté, co komponenty a materiály projdou zkouškou uvedenou v článku 25, dohlížitel to oznámí dodavateli nebo za tímto účelem podepíše dodavateli osvědčení.

25.6 Pokud se dohlížitel a dodavatel neshodnou na výsledcích zkoušky, každý z nich předá druhé straně své stanovisko do 15 dnů od okamžiku, kdy došlo k takové neshodě. Dohlížitel nebo dodavatel může požadovat, aby se takové zkoušky opakovaly za stejných podmínek, nebo žádá-li to druhá strana, aby zkoušku provedl znalec vybraný po vzájemné dohodě. Všechny zprávy o zkouškách se předloží dohlížiteli, který výsledky zkoušek bez odkladu sdělí dodavateli. Výsledky opakované zkoušky jsou konečné. Náklady na opakování zkoušky nese ta strana, jejíž stanovisko se při opakované zkoušce prokáže jako chybné.

25.7 Dohlížitel a všechny jím pověřené osoby mohou při plnění svých povinností prozradit informace, které při prohlídkách a zkouškách získali o metodách zpracování a provozu podniku, pouze osobám, které jsou k tomu oprávněné.

Článek 26

Vlastnictví dodávek

26.1 Zvláštní podmínky mohou stanovit, že dodavatel pro účely zabezpečení platby podle článku 32 za kteroukoliv část dodávek před dodáním na místo převzetí:

a) převede uvedenou část dodávek na zadavatele nebo

b) učiní uvedenou část dodávek předmětem zástavního práva ve prospěch zadavatele nebo

c) učiní uvedenou část dodávek předmětem dohody o přednosti nebo záruce.

26.2 V případě odstoupení od zakázky před splněním dodávek dodavatel předá zadavateli každou část dodávek, jejíž vlastnictví převedl na zadavatele nebo kterou učinil předmětem zástavního práva podle čl. 26 odst. 1. Pokud tak neučiní, zadavatel může přijmout opatření, které považuje za vhodné k získání takových dodávek do vlastnictví a získání náhrady za s tím spojené náklady od dodavatele.

PLATBY

Článek 27

Obecná ustanovení

27.1 Platby se provádějí v národní měně, pokud není v zakázce stanoveno jinak.

27.2 Správní nebo technické podmínky, jimž podléhá platba záloh, předběžných plateb nebo doplatků, prováděná podle článků 28 až 36, jsou stanoveny ve zvláštních podmínkách.

Článek 28

Zakázky s předběžnou cenou

28.1 Ve výjimečných případech, kdy nemohou být předem určeny všechny ceny, může být po konzultaci a dohodě mezi zadavatelem a dodavatelem zadána zakázka s předběžnou cenou. Částka splatná podle zakázky se zpočátku určí na základě předběžných cen a po zveřejnění podmínek provádění zakázky, se určí postupem stanoveným ve zvláštních podmínkách.

28.2 Dodavatel poskytne všechny informace, jaké zadavatel nebo dohlížitel z rozumných důvodů požadují ohledně jakékoliv věci týkající se zakázky za účelem výpočtu cen. Pokud není možné dosáhnout dohody o ocenění dodávek, splatné částky určí dohlížitel.

Článek 29

Zálohy

29.1 Pokud není ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak, zálohy se poskytují dodavateli na jeho žádost, na operace spojené s prováděním dodávek jako paušální záloha.

29.2 S výhradou ustanovení zvláštních podmínek nesmí celková částka záloh překročit 60 % ceny zakázky.

29.3 Žádná záloha se neposkytne dokud:

a) nedojde k uzavření smlouvy;

b) dodavatel neposkytne zadavateli záruku na provedení zakázky podle článku 11 a

c) dodavatel neposkytne zadavateli samostatnou přímou záruku na plnou výši zálohy prostřednictvím institucí uvedených v čl. 11 odst. 3, která zůstane účinná nejméně 60 dnů po předběžném převzetí dodávek.

29.4 Dodavatel použije zálohu výlučně na operace spojené s prováděním dodávek. Pokud by dodavatel nesprávně použil jakoukoliv část zálohy, tato se stane okamžitě splatnou a dodavateli nebudou poskytnuty žádné další zálohy.

29.5 Pokud by záruka na zálohu přestala platit a dodavatel by neobnovil její platnost, zadavatel může buď odečíst částku rovnající se záloze od budoucích plateb splatných dodavateli podle zakázky, nebo může uplatnit čl. 11 odst. 6.

29.6 Pokud dojde z jakéhokoliv důvodu k odstoupení od zakázky, záruky kryjící zálohy je možné ihned uplatnit za účelem splacení zbytku záloh dosud dlužných dodavatelem a ručitel nesmí zdržovat platbu nebo z jakýchkoliv důvodů vznášet námitky.

29.7 Záruka na zálohu poskytnutá podle článku 29 se neuvolní před předběžným převzetím dodávek, ale do 60 dnů poté.

29.8 Další podmínky a postupy pro poskytování a splácení záloh stanoví zvláštní podmínky.

Článek 30

Zadržené částky

30.1 Částka, která se zadrží z předběžných plateb jako záruka splnění povinností dodavatele během záruční doby, a prováděcí pravidla, kterými se tato záruka řídí, stanoví zvláštní podmínky s podmínkou, že výše této částky v žádném případě nepřekročí 10 % ceny zakázky.

30.2 Souhlasí-li zadavatel, může dodavatel, pokud si tak přeje, nejpozději ke dni předběžného převzetí nahradit tyto zadržené částky zárukou vydanou podle čl. 11 odst. 3.

30.3 Zadržená částka nebo příslušná záruka se uvolní do 90 dnů ode dne závěrečného převzetí dodávek.

Článek 31

Přezkoumání cen

31.1 Pokud není ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak a s výjimkou čl. 31 odst. 4, zakázka má stanoveny pevné ceny, které se nesmí měnit.

31.2 V případech, kdy je možné ceny podle zakázky přezkoumat, musí vzít takové přezkoumání v úvahu změny cen významných místních nebo vnějších prvků, které sloužily jako základ pro výpočet ceny nabídky, jako jsou pracovní síly, služby, materiály a dodávky, stejně jako poplatky stanovené právními předpisy. Prováděcí pravidla pro přezkoumání cen stanoví zvláštní podmínky.

31.3 Má se za to, že ceny obsažené v nabídce dodavatele:

a) byly určeny na základě podmínek platných 30 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek; nebo v případě zakázek zadaných přímou dohodou, ke dni zadání zakázky;

b) byly vzaty v úvahu právní předpisy a příslušné daňové systémy použitelné ke dni stanovenému podle čl. 31 odst. 3 písm. a).

31.4 V případě změn nebo přijetí jakéhokoliv právního předpisu nebo jakéhokoliv místního předpisu vydaného místním nebo jiným orgánem veřejné moci, po dni stanoveném v čl. 31 odst. 3, který způsobí změnu vztahů mezi smluvními stranami, zkonzultují zadavatel a dodavatel, jaký bude nejlepší další postup pokračování zakázky a mohou na základě takové konzultace rozhodnout:

a) o změně zakázky, nebo

b) o platbě náhrady za výslednou nerovnováhu jednou smluvní stranou druhé smluvní straně, nebo

c) o ukončení zakázky vzájemnou dohodou.

31.5 V případě zpoždění při plnění zakázky, za které nese odpovědnost dodavatel, nebo po ukončení doby provádění zakázky, popřípadě pozměněné v souladu se zakázkou, nesmí 30 dnů před předběžným převzetím dodávek dojít k žádnému dalšímu přezkoumání cen, kromě uplatnění nové indexace cen, je-li ve prospěch zadavatele.

Článek 32

Předběžné platby

32.1 Pokud není ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak, dodavatel předloží dohlížiteli žádost o předběžnou platbu na konci každého období uvedeného v čl. 32 odst. 7 ve formě schválené dohlížitelem. Tato žádost zahrnuje, jsou-li použitelné, tyto položky:

a) odhad hodnoty dodávek provedených do konce uvedeného období;

b) částku odrážející jakékoliv přezkoumání cen na základě článku 31;

c) částku, která má být odečtena jako zadržená částka podle článku 30;

d) jakákoliv aktiva nebo pasiva za uvedené období, pokud jde o dodávky dodané podle zakázky, ale dosud neinstalované ani neuvedené do provozu, ve výši a podle podmínek stanovených v čl. 32 odst. 2;

e) jakoukoliv další částku, na kterou může mít dodavatel nárok podle zakázky.

32.2 Dodavatel má nárok na částky, jaké dohlížitel považuje za přiměřené, za dodávky dodané podle zakázky, ale dosud neinstalované ani neuvedené do provozu, za předpokladu, že:

a) dodávky vyhovují specifikacím zakázky a jsou uloženy v partiích takovým způsobem, aby je mohl dohlížitel poznat a rozlišit;

b) takové dodávky byly dodány na místo převzetí a jsou řádně uskladněny a chráněny proti ztrátě nebo poškození nebo zhoršení stavu ke spokojenosti dohlížitele;

c) záznamy dodavatele o požadavcích, objednávkách, přijetí a použití zboží a materiálů podle zakázky jsou vedeny ve formě schválené dohlížitelem a tyto záznamy jsou dohlížiteli k dispozici pro kontrolu;

d) dodavatel ve svém prohlášení předloží odhad hodnoty dodávek přítomných v místě předání spolu s dokumenty, které dohlížitel může požadovat za účelem ocenění dodávek, a důkazy o vlastnictví a zaplacení těchto dodávek;

e) v případech, kdy tak stanoví zvláštní podmínky, se vlastnictví dodávek považuje za převedené na zadavatele.

32.3 Souhlasem dohlížitele s jakoukoliv předběžnou platbou za zboží a materiály podle článku 32 není dotčen výkon jakýchkoliv pravomocí dohlížitele stanovených v zakázce odmítnout kterékoliv zboží nebo materiály, které nejsou v souladu s ustanoveními zakázky. V případech, kdy to stanoví zvláštní podmínky, po každém takovém odmítnutí přechází odmítnuté zboží a materiály okamžitě zpět do vlastnictví dodavatele.

32.4 Dodavatel nese odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo poškození takového zboží a materiálů a za náklady na jejich uskladnění, manipulaci s nimi a odstranění z místa převzetí toho zboží a materiálů, které byly odmítnuty, a uzavře takové doplňkové pojištění, jaké je nezbytné pro pokrytí rizika takové ztráty nebo poškození z jakékoli příčiny.

32.5 Do 30 dnů od přijetí uvedené žádosti o předběžnou platbu musí být tato žádost schválena nebo pozměněna takovým způsobem, aby podle názoru dohlížitele odpovídala částce splatné dodavateli v souladu se zakázkou.Pokud se liší názory na hodnoty některé položky, má přednost názor dohlížitele. Dohlížitel po určení částky splatné dodavateli vydá zadavateli a dodavateli osvědčení o předběžné platbě v dané výši a informuje dodavatele o tom, za jaké dodávky se provádí platba.

32.6 Dohlížitel může prostřednictvím osvědčení o předběžné platbě učinit některé opravy nebo změny kteréhokoliv předcházejícího osvědčení, které vydal, a má pravomoc změnit ocenění nebo stáhnout vydání kteréhokoliv osvědčení o předběžné platbě, pokud zakázka nebo některá její část není provedena k jeho spokojenosti.

32.7 Četnost předběžných plateb stanoví zvláštní podmínky podle vlastností dodávek.

32.8 Zvláštní podmínky mohou vyžadovat, aby byly určité předběžné platby plně zajištěny zárukou schválenou podle článku 11.

Článek 33

Závěrečný výpis z účtu

33.1 Dodavatel nejpozději do 60 dnů od vydání osvědčení o závěrečném převzetí uvedeném v článku 41 předloží dohlížiteli návrh závěrečného výpisu z účtu s podpůrnou dokumentací, která podrobně ukazuje hodnotu dodávek v souladu se zakázkou, spolu se všemi dalšími částkami, které dodavatel považuje podle zakázky za jemu dlužné, aby dohlížiteli umožnil připravit závěrečný výpis z účtu. Zvláštní podmínky však mohou podle čl. 33 odst. 6 stanovit, že návrh závěrečného výpisu z účtu a další s tím spojený postup se projedná před vydáním osvědčení o předběžném převzetí.

33.2 Dohlížitel do 60 dnů od přijetí návrhu závěrečného výpisu z účtu a všech údajů rozumně požadovaných k jeho ověření připraví závěrečný výpis z účtu, který určuje:

a) částku, která je podle jeho názoru s konečnou platností splatná podle zakázky, a

b) po zjištění částek dříve zaplacených zadavatelem a všech částek, na jaké má zadavatel podle zakázky nárok, zůstatek, existuje-li, splatný zadavatelem dodavateli, nebo popřípadě splatný dodavatelem zadavateli.

33.3 Dohlížitel vydá zadavateli nebo jeho řádně pověřenému zástupci a dodavateli závěrečný výpis z účtu, který ukazuje konečnou částku, na jakou má dodavatel podle zakázky nárok. Zadavatel nebo jeho řádně pověřený zástupce a dodavatel podepíší závěrečný výpis z účtu jako potvrzení úplné a konečné hodnoty dodávek provedených podle zakázky a okamžitě předloží podepsanou kopii dohlížiteli. Závěrečný výpis z účtu však nezahrnuje sporné částky, které jsou předmětem vyjednávání, smírčího nebo rozhodčího řízení nebo soudního sporu.

33.4 Závěrečný výpis z účtu podepsaný dodavatelem zakládá písemné zproštění závazků zadavatele potvrzující, že celková částka uvedená v závěrečném výpisu z účtu představuje úplné a konečné vyrovnání všech peněžních závazků splatných dodavateli podle zakázky, kromě částek, které jsou předmětem smírčího nebo rozhodčího řízení nebo soudního sporu. Takové zproštění však nabývá účinku až po provedení všech plateb splatných v souladu se závěrečným výpisem z účtu a po vrácení záruky na provedení zakázky uvedené v článku 11 dodavateli.

33.5 Zadavatel nenese vůči dodavateli odpovědnost za žádnou záležitost nebo věc, ať se týká čehokoliv, vyplývající ze zakázky nebo v souvislosti s ní nebo z provedení dodávek, pokud dodavatel nezahrnul takový nárok ve svém návrhu závěrečného výpisu z účtu.

33.6 Ustanovení článku 33 mohou pozměnit zvláštní podmínky s ohledem na praxi ve státě zadavatele.

Článek 34

Platby třetím stranám

34.1 Všechny příkazy k platbám třetím stranám se mohou provést pouze po postoupení učiněném podle článku 6. Postoupení se musí oznámit zadavateli.

34.2 Za oznámení nástupců po postoupení nese výlučnou odpovědnost dodavatel.

34.3 V případě právně závazného obstavení majetku dodavatele, které ovlivní jemu splatné platby podle zakázky, musí zadavatel, aniž je dotčena lhůta stanovená v článku 35, do 30 dnů ode dne, kdy přijal oznámení o konečném odstranění překážky plateb, obnovit platby dodavateli.

Článek 35

Zpožděné platby

35.1 Platbu částek splatných dodavateli podle každého z osvědčení o předběžných platbách a podle závěrečného výpisu z účtu vydaného dohlížitelem provede zadavatel do 90 dnů od doručení takového osvědčení nebo výpisu z účtu zadavateli. Pokud byla lhůta stanovená pro platbu překročena, má dodavatel nárok na úrok poměrně vypočtený na základě počtu dnů zpoždění a podle sazby uvedené ve zvláštních podmínkách s výhradou maximálního časového omezení, které je rovněž uvedeno ve zvláštních podmínkách. Dodavatel má na takovou platbu nárok, aniž je dotčeno kterékoliv jiné jeho právo nebo opravný prostředek podle zakázky. V případě závěrečného výpisu z účtu se úrok za zpožděné platby vypočítá podle počtu dnů na základě sazby uvedené ve zvláštních podmínkách.

35.2 Každé prodlení s platbou delší než 120 dnů od uplynutí lhůty stanovené v čl. 35 odst. 1 opravňuje dodavatele, aby neprováděl zakázku nebo aby od zakázky odstoupil.

Článek 36

Platby v zahraniční měně

V případech, kdy má dodavatel podle zakázky nárok na platby v zahraniční měně, použije se pro výpočet plateb směnný kurs, který platil podle rozhodnutí ústřední banky státu zadavatele 30 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek na zakázku. Tento směnný kurs se nesmí měnit.

PŘEVZETÍ A ZÁRUČNÍ DOBA

Článek 37

Dodání

37.1 Dodavatel doručí dodávky v souladu s podmínkami stanovenými v zakázce a nese za dodávky plnou odpovědnost až do předběžného převzetí.

37.2 Dodavatel poskytne pro dodávky takové přepravní obaly, jaké jsou potřeba, aby se zabránilo jejich poškození nebo zhoršení jejich stavu při přepravě do konečného místa určení, jak je stanoveno v zakázce. Přepravní obaly musí bez omezení vydržet hrubou manipulaci, vystavení extrémním teplotám, soli a srážkám během přepravy nebo při skladování v otevřeném prostoru. Velikost a hmotnost balení podle potřeby bere v úvahu vzdálenost konečného místa určení a skutečnost, že ve všech tranzitních místech nemusí být k dispozici technika pro manipulaci s těžkými náklady.

37.3 Přepravní obaly, označení a dokumentace uvnitř a vně obalů musí vyhovovat zvláštním požadavkům, které jsou výslovně stanoveny v zakázce, s výhradou jakýchkoliv změn následně přikázaných dohlížitelem.

37.4 Žádné dodávky nesmí být dopraveny nebo doručeny na místo převzetí, dokud dodavatel neobdrží od dohlížitele písemné potvrzení, že dodávky mohou být doručeny. Dodavatel nese odpovědnost za doručení všech dodávek a vybavení dodavatele požadovaného pro účely zakázky na místo převzetí.

37.5 Každá dodávka musí být doprovázena výkazem, který vypracuje dodavatel. Tento výkaz, jehož formu stanoví zvláštní podmínky, obsahuje zejména:

- den dodání,

- referenční číslo zakázky,

- totožnost dodavatele,

- podrobné údaje o dodaném zboží a popřípadě údaje o tom, jak je zboží umístěno do obalů.

37.6 Každé balení musí být jasně označeno pořadovým číslem, které je uvedeno ve výkazu uvedeném v čl. 37 odst. 5; pokud balení neobsahuje další údaje, výkaz musí obsahovat seznam uvádějící obsah balení.

37.7 Dodání se považuje za provedené, mají-li obě smluvní strany k dispozici písemný doklad, že doručení dodávek proběhlo v souladu s podmínkami zakázky a dodavatel obdržel fakturu(y) a všechny další dokumenty uvedené ve zvláštních podmínkách. V případech, kdy jsou dodávky doručeny do některé provozovny zadavatele, dodavatel nese během doby, která uplyne od dodání k uskladnění a převzetí, odpovědnost uschovatele v souladu s požadavky smluvního práva, kterým se řídí zakázka.

37.8 Všechny materiály a zboží dodané podle zakázky musí být plně pojištěny ve prospěch zadavatele jako příjemce proti ztrátě nebo poškození v souvislosti se zhotovením nebo nabytím, přepravou, skladováním a dodáním způsobem stanoveným ve zvláštních podmínkách.

Článek 38

Kontroly a zkoušky

38.1 Dodávky se nepřevezmou, dokud se na náklady dodavatele neprovedou předepsané kontroly a zkoušky. Kontroly a zkoušky se mohou provést v místě dodání nebo v konečném místě určení.

38.2 Dohlížitel má během postupu dodání a před převzetím dodávek pravomoc rozhodnout:

a) o odstranění všech dodávek, které podle jeho názoru nejsou v souladu se zakázkou, z místa převzetí v době, kterou stanoví v příkazu;

b) o nahrazení správnými a vhodnými dodávkami;

c) o odstranění a řádné nové instalaci, bez ohledu na kteroukoliv předcházející zkoušku nebo příslušnou předběžnou platbu, každé instalace, která není podle názoru dohlížitele v souladu se zakázkou, pokud jde o materiály, zpracování nebo konstrukci, za které nese odpovědnost dodavatel;

d) že kterákoliv vykonaná práce nebo dodané zboží nebo materiály použité dodavatelem jsou nebo nejsou v souladu se zakázkou, nebo že dodávky nebo některá jejich část nesplňují požadavky zakázky.

38.3 Dodavatel co nejrychleji a na vlastní náklady opraví stanovené závady. V případě opomenutí na straně dodavatele při provádění takového příkazu je zadavatel oprávněn zaměstnat jiné osoby, aby tyto příkazy provedly, a všechny výdaje z toho vyplývající nebo s tím související nahradí zadavateli dodavatel, nebo je zadavatel může odečíst od částek dlužných, nebo částek, které se stanou dlužné, dodavateli.

38.4 Dodávky, které nemají požadovanou kvalitu, se odmítnou. Odmítnuté dodávky mohou být označeny zvláštní značkou. Toto označení nesmí být takové povahy, aby je nějak změnilo nebo nepříznivě ovlivnilo jejich komerční hodnotu. Požaduje-li to dohlížitel, odmítnuté dodávky odstraní dodavatel z místa převzetí ve lhůtě, kterou určí dohlížitel, a pokud dodavatel tuto lhůtu nedodrží, budou podle práva odstraněny na náklady a riziko dodavatele. Každá práce, která obsahuje odmítnuté materiály, bude odmítnuta.

38.5 Článkem 38 není dotčeno právo zadavatele na nároky podle článku 21, ani jím není dodavatel žádným způsobem zbaven záruční povinnosti nebo dalších povinností podle zakázky.

Článek 39

Předběžné převzetí

39.1 Zadavatel převezme dodávky poté, co byly doručeny v souladu se zakázkou a úspěšně prošly požadovanými zkouškami, nebo byly popřípadě uvedeny do provozu, a poté, co bylo vydáno osvědčení o předběžném převzetí, nebo se toto osvědčení považuje za vydané.

39.2 Dodavatel může v oznámení dohlížiteli požádat o osvědčení o předběžném převzetí nejdříve 15 dnů předtím, než jsou dodávky podle názoru dodavatele dokončeny a připraveny k předběžnému převzetí. Dohlížitel do 30 dnů od přijetí žádosti dodavatele buď:

a) vydá dodavateli osvědčení o předběžném převzetí s kopií pro zadavatele, ve kterém popřípadě uvede výhrady a mimo jiné také den, ke kterému byly podle jeho názoru dodávky dokončeny v souladu se zakázkou a připraveny pro předběžné převzetí, nebo

b) odmítne žádost s uvedením důvodů a stanoví opatření, které má podle jeho názoru přijmout dodavatel, aby mu mohlo být vydáno osvědčení.

39.3 Pokud by mimořádné okolnosti znemožnily postup převzetí dodávek během doby stanovené pro předběžné nebo závěrečné převzetí, dohlížitel po případné konzultaci s dodavatelem vydá prohlášení osvědčující takové znemožnění. Osvědčení o převzetí nebo odmítnutí se vypracuje do 30 dnů od data, kdy takové okolnosti přestanou existovat. Dodavatel nemůže uplatňovat tyto okolnosti, aby se vyhnul povinnosti předložit dodávky ve stavu vhodném k převzetí.

39.4 Pokud dohlížitel nevydá osvědčení o předběžném převzetí ani neodmítne dodávky ve lhůtě 30 dnů, osvědčení se považuje za vydané v posledním dnu této lhůty. Osvědčení o předběžném převzetí se nechápe jako připuštění toho, že dodávky byly provedeny ve všech ohledech. Jsou-li dodávky podle zakázky rozděleny do několika položek, dodavatel je oprávněn žádat o samostatná osvědčení pro každou položku.

39.5 Po předběžném převzetí dodávek dodavatel demontuje nebo odstraní dočasné konstrukce a materiály, které již nejsou potřebné k použití ve spojení s provedením zakázky. Dodavatel odstraní také všechny odpady nebo překážky a podle požadavků zakázky uvede do původního stavu všechny změny v místě převzetí.

Článek 40

Záruční povinnosti

40.1 Dodavatel ručí za to, že dodané zboží je nové, nepoužité, představuje poslední modely a zahrnuje všechna nejnovější vylepšení konstrukce a materiálů, pokud není v zakázce stanoveno jinak. Dodavatel dále ručí za to, že všechny dodávky jsou bez závad vyplývajících z konstrukce, materiálů nebo zpracování, s výjimkou případů, kdy jsou určitá konstrukce nebo materiály požadovány ve specifikacích, nebo kdy závady vyplývají z jakéhokoliv konání nebo opomenutí zadavatele, ke kterému může dojít během používání dodaného zboží ve státě zadavatele.

40.2 Pokud není ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak, tato záruka zůstává v platnosti po dobu 360 dnů ode dne, kdy dodané zboží, nebo popřípadě některá jeho část, bylo dodáno a uvedeno do provozu v konečném místě určení označeném v zakázce, nebo po dobu 540 dnů ode dne odeslání z přístavu naložení v zemi původu, přičemž platí ta lhůta, která končí dříve. Povinnost údržby dodaného zboží podléhá všem příslušným ustanovením ve zvláštních podmínkách, které pro ni určují lhůty a podmínky.

40.3 Dodavatel nese odpovědnost za nápravu všech závad nebo poškození jakékoliv části dodávek, které se mohou objevit nebo vyskytnout během záruční doby nebo do 30 dnů od jejího uplynutí a které vznikly:

a) na základě použití vadných materiálů, vadného zpracování nebo konstrukčního návrhu dodavatele, nebo

b) na základě jakéhokoliv konání nebo opomenutí dodavatele během záruční doby, nebo

c) v průběhu inspekce prováděné zadavatelem nebo jménem zadavatele.

40.4. Dodavatel na vlastní náklady opraví závady nebo poškození, co nejdříve je to možné. Záruční doba pro všechny vyměněné nebo opravené položky znovu začíná ode dne, kdy byla výměna nebo oprava provedena ke spokojenosti dohlížitele. Pokud zakázka stanoví dílčí převzetí, záruční doba se prodlouží pouze pro část dodávek, která je ovlivněna výměnou nebo opravou.

40.5 Objeví-li se jakákoliv taková závada nebo poškození během doby uvedené v čl. 40 odst. 3, zadavatel nebo dohlížitel to oznámí dodavateli. Pokud dodavatel neopraví závadu nebo poškození ve lhůtě stanovené v oznámení, zadavatel může:

a) opravit závadu nebo poškození sám nebo zaměstnat někoho jiného, aby tyto práce provedl, na riziko a náklady dodavatele, přičemž náklady vynaložené zadavatelem se odečtou od finančních částek splatných dodavateli nebo od záruk poskytnutých dodavatelem, nebo od obou těchto položek, nebo

b) odstoupit od zakázky.

40.6 V případě mimořádné události, kdy dodavatel nemůže být ihned zastižen, nebo pokud je zastižen, nemůže přijmout požadovaná opatření, může zadavatel nebo dohlížitel nechat udělat práci na náklady dodavatele. Hned jakmile je to možné, informuje zadavatel nebo dohlížitel o přijatém opatření dodavatele.

Článek 41

Poprodejní servis

Poprodejní servis, je-li podle zakázky požadován, se poskytuje v souladu s podrobnými specifikacemi stanovenými ve zvláštních podmínkách. Dodavatel je zavázán provádět nebo nechat provádět údržbu a opravy dodaného zboží a pohotově dodávat náhradní díly. Zvláštní podmínky mohou stanovit, že na dodavateli bude požadováno, aby poskytoval některé nebo všechny dále uvedené materiály, oznámení a dokumenty týkající se náhradních dílů vyrobených nebo distribuovaných dodavatelem:

a) náhradní díly, které může zadavatel popřípadě nakupovat od dodavatele za předpokladu, že tato volba nezbavuje dodavatele žádné záruční povinnosti podle zakázky, a

b) v případě ukončení výroby náhradních dílů, včasné oznámení zadavateli, aby si mohl obstarat pokrytí potřeby; a po takovém ukončení výroby dodavatel na požádání bezplatně pro zadavatele obstará plánky, výkresy a specifikace náhradních dílů.

Článek 42

Závěrečné převzetí

42.1 Po uplynutí záruční doby, nebo v případech, kdy je stanovena více než jedna taková doba, po uplynutí poslední lhůty a po odstranění všech závad a poškození vydá dohlížitel dodavateli osvědčení o závěrečném převzetí a jeho opis zadavateli, kde uvede datum, ke kterému dodavatel splnil svoje závazky podle zakázky ke spokojenosti dohlížitele. Osvědčení o závěrečném převzetí dohlížitel vydá do 30 dnů po uplynutí záruční doby, nebo co nejdříve poté, co byly ke spokojenosti dohlížitele dokončeny všechny opravy nařízené podle článku 40.

42.2 Zakázka se nepovažuje za plně dokončenou, dokud osvědčení o závěrečném převzetí podepsané dohlížitelem není doručeno zadavateli s opisem pro dodavatele.

42.3 Bez ohledu na vydání osvědčení o závěrečném převzetí zůstávají dodavatel a zadavatel odpovědní za plnění všech závazků uložených podle zakázky před vydáním osvědčení, které zůstávají v okamžiku vydání tohoto osvědčení nesplněny. Povaha a rozsah kteréhokoliv takového závazku jsou určeny odkazem na příslušná ustanovení zakázky.

PORUŠENÍ ZAKÁZKY A ODSTOUPENÍ OD ZAKÁZKY

Článek 43

Porušení zakázky

43.1 Porušení zakázky se dopustí kterákoliv smluvní strana, pokud nesplní své povinnosti podle zakázky.

43.2 Pokud dojde k porušení zakázky, má strana poškozená tímto porušením právo na tyto opravné prostředky:

a) náhrada škody nebo

b) odstoupení od zakázky.

43.3 Náhrada škody může být buď:

a) obecná náhrada škody, nebo

b) smluvní náhrada škody.

43.4 V každém případě, kdy má zadavatel nárok na náhradu škody, může takové náhrady odečíst od kterékoliv částky dlužné dodavateli nebo od příslušné záruky.

Článek 44

Odstoupení od zakázky ze strany zadavatele

44.1 Zadavatel může kdykoliv a s okamžitým účinkem odstoupit od zakázky, s výhradou stanovenou v čl. 44 odst. 2.

44.2 Pokud není v těchto obecných podmínkách stanoveno jinak, zadavatel může od zakázky odstoupit, pokud dodavateli zašle oznámení se sedmidenní výpovědní lhůtou, v některém z těchto případů:

a) dodavatel neplní dodávky v přesném souladu s ustanoveními zakázky;

b) dodavatel nevyhoví v přiměřené lhůtě oznámení, ve kterém ho dohlížitel žádá, aby napravil některé opomenutí nebo nesplnění povinností podle zakázky, které vážně narušuje řádné a včasné provádění zakázky;

c) dodavatel odmítne nebo opomene provést úřední příkazy, které vydal dohlížitel;

d) dodavatel postoupí zakázku nebo subdodávky bez povolení zadavatele;

e) dodavatel je v platební neschopnosti, nebo obdržel rozhodnutí o prohlášení konkurzu, nebo uzavřel s věřiteli dohodu o vyrovnání, nebo provádí obchodní činnost pod kontrolou konkurzního správce, nuceného správce nebo jednatele ve prospěch svých věřitelů, nebo jde do likvidace;

f) dodavatel byl pravomocně odsouzen za trestný čin, který se týká jeho profesní činnosti;

g) vyskytne se jakákoliv jiná právní nezpůsobilost bránící provedení zakázky;

h) vyskytne se jakákoliv organizační změna zahrnující změnu právního subjektu, povahy činnosti nebo ovládání osoby dodavatele, pokud taková změna není protokolárně zapsána v dodatku k zakázce;

i) dodavatel neposkytne požadovanou záruku nebo pojistku nebo osoba poskytující dřívější záruku nebo pojistku není schopna dodržet své závazky.

44.3 Odstoupením od zakázky nejsou dotčena jakákoliv jiná práva nebo pravomoci zadavatele a dodavatele vyplývající ze zakázky. Zadavatel může po odstoupení od zakázky na účet dodavatele uzavřít další zakázku se třetí stranou. Odpovědnost dodavatele za zpoždění při dokončení dodávek okamžitě končí odstoupením od zakázky, aniž je dotčena kterákoliv jiná odpovědnost, která již mohla nastat.

44.4 Jakmile je vydáno oznámení o odstoupení od zakázky, dohlížitel vydá příkaz dodavateli, aby neprodleně učinil opatření k řádnému a okamžitému ukončení dodávek a minimalizoval výdaje.

44.5 Dohlížitel co nejdříve po odstoupení od zakázky osvědčí hodnotu dodávek a všech částek dlužných dodavateli ke dni odstoupení od zakázky.

44.6 V případě odstoupení od zakázky:

a) dohlížitel za přítomnosti dodavatele nebo jeho zástupce, nebo poté, co byl dodavatel k této účasti řádně vyzván, co nejdříve vypracuje protokol o provedených dodávkách a vykonané práci a pořídí soupis dodaných a nepoužitých materiálů. Dohlížitel také vypracuje soupis částek, které dodavatel dluží zadavateli;

b) zadavatel může za tržní ceny nakoupit materiály a položky dodané nebo objednané dodavatelem, za které zadavatel ještě nezaplatil, za takových podmínek, jaké považuje za vhodné dohlížitel.

44.7 Zadavatel není povinen provádět žádné další platby dodavateli, dokud nejsou dodávky dokončeny, dále má nárok, aby mu dodavatel nahradil dodatečné náklady, existují-li, na dokončení dodávek, nebo vyplatí jakýkoliv zůstatek dlužný dodavateli před odstoupením od zakázky.

44.8 Pokud zadavatel od zakázky odstoupí, má nárok na to, aby mu dodavatel nahradil jakoukoliv ztrátu, kterou utrpěl, až do maximální výše stanovené v zakázce. Není-li stanovena žádná maximální částka, zadavatel nemá nárok na větší náhradu, než je část ceny zakázky odpovídající hodnotě té části dodávek, která kvůli pochybení dodavatele nemohla být využita zamýšleným způsobem.

44.9 Není-li odstoupení od zakázky způsobeno konáním nebo opomenutím dodavatele, má dodavatel právo požadovat náhradu škody za utrpěnou ztrátu nad rámec částek, které je mu zadavatel dlužen za již provedené dodávky.

Článek 45

Odstoupení od zakázky ze strany dodavatele

45.1 Dodavatel může od zakázky odstoupit, pokud zadavateli zašle oznámení se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, jestliže zadavatel:

a) nezaplatí dodavateli částky splatné podle některého osvědčení vydaného dohlížitelem po uplynutí lhůty stanovené v čl. 35 odst. 2;

b) soustavně neplní své povinnosti ani po opakovaných upomínkách, nebo

c) pozastaví postup dodávek nebo kterékoliv jejich části na dobu delší než 180 dnů z důvodů, které nejsou uvedeny v zakázce ani nejsou způsobeny pochybením dodavatele.

45.2 Takovým odstoupením od zakázky nejsou dotčena žádná další práva zadavatele nebo dodavatele podle zakázky.

45.3 V případě takového odstoupení od zakázky zadavatel zaplatí dodavateli všechny ztráty nebo škody, které tímto dodavateli vznikly. Taková doplňková platba nesmí překročit mez, která musí být v zakázce uvedena.

Článek 46

Vyšší moc

46.1 U žádné smluvní strany se její povinnosti podle zakázky nepovažují za nesplněné nebo porušené, pokud plnění takových povinností brání okolnosti vyšší moci, které vzniknou po dni oznámení o zadání zakázky nebo po dni, kdy zakázka nabývá účinku, přičemž platí dřívější z uvedených lhůt.

46.2 Pro účely tohoto rozhodnutí se vyšší mocí rozumí jevy a události, jako jsou stávky, výluky nebo jiná narušení práce a provozu, činy nepřátel státu, války vyhlášené i nevyhlášené, blokády, povstání, veřejné nepokoje, epidemie, sesuvy půdy, zemětřesení, bouře, blesky, záplavy, podemletí vodou, občanské nepokoje, výbuchy a jakékoliv další podobné nepředvídatelné události, které nejsou pod kontrolou ani jedné smluvní strany a které není možné překonat náležitou péčí ani jedné strany.

46.3 Bez ohledu na články 21 a 44 nepodléhá dodavatel propadnutí záruky na provedení zakázky, smluvní náhradě škody nebo odstoupení od zakázky pro nedodržení závazků, pokud a do té míry, jak je jeho zpoždění v provádění dodávek nebo jiné neplnění jeho povinností podle zakázky způsobeno vyšší mocí. Zadavatel podobně nepodléhá, bez ohledu na články 35 a 45, platbám úroků za opožděné platby, není odpovědný za zastavení dodávek, ani nepodléhá odstoupení od zakázky dodavatelem, pokud a do té míry, jak je opoždění zadavatele nebo jiné neplnění jeho povinností způsobeno vyšší mocí.

46.4 Pokud se některá smluvní strana domnívá, že nastaly některé okolnosti vyšší moci, které mohou nepříznivě ovlivnit plnění jejích povinností, neprodleně to oznámí druhé straně a dohlížiteli a uvede podrobné údaje o povaze, pravděpodobném trvání a účinku těchto okolností. Pokud dohlížitel písemně nestanoví jinak, dodavatel pokračuje v plnění svých povinností podle zakázky v přiměřené, prakticky možné míře, a snaží se pro plnění svých povinností najít všechny rozumné alternativní prostředky, kterým nebrání události vyšší moci. Dodavatel nesmí tyto alternativní prostředky použít, pokud mu k tomu nedá pokyn dohlížitel.

46.5 Pokud má dodavatel dodatečné výdaje s plněním pokynů dohlížitele nebo s použitím alternativních prostředků podle čl. 46 odst. 4, dohlížitel pro tuto částku vydá osvědčení.

46.6 Vyskytnou-li se okolnosti vyšší moci a trvají déle než 180 dnů, potom bez ohledu na prodloužení lhůty pro dokončení zakázky, které může být z tohoto důvodu poskytnuto dodavateli, jsou obě strany oprávněny odstoupit od zakázky, pokud druhé straně zašlou oznámení s třicetidenní výpovědní lhůtou. Pokud po uplynutí třicetidenní lhůty okolnosti vyšší moci ještě trvají, smluvní vztah je ukončen, a v důsledku toho jsou v rámci právních předpisů, kterými se řídí zakázka, smluvní strany zproštěny dalšího plnění zakázky.

Článek 47

Úmrtí

47.1 V případech, kdy je dodavatel fyzickou osobou, smluvní vztah je bez dalšího ukončen, pokud tato osoba zemře. Zadavatel však přezkoumá každý návrh učiněný dědici nebo oprávněnými osobami, pokud oznámili své přání převzít zakázku. Rozhodnutí zadavatele musí být dotyčným osobám oznámeno do 30 dnů od přijetí takového návrhu.

47.2 V případech, kdy je osoba dodavatele zastoupena několika fyzickými osobami a jedna nebo více takových osob zemře, smluvní strany se dohodnou na protokolu o stavu zakázky a zadavatel rozhodne, zda ukončit zakázku nebo pokračovat v souladu se závazky, které převezmou zbylé osoby, popřípadě dědici nebo oprávněné osoby.

47.3 V případech stanovených v čl. 47 odst. 1 a 2 oznámí osoby, které nabízejí převzetí zakázky, tento úmysl zadavateli do 15 dnů ode dne úmrtí dodavatele.

47.4 Takové osoby nesou společnou a nerozdílnou odpovědnost, pokud není ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak, za řádné provedení zakázky ve stejném rozsahu jako dodavatel. Pro další pokračování zakázky platí pravidla týkající se zřízení záruky stanovené v článku 11.

UROVNÁVÁNÍ SPORŮ

Článek 48

Urovnávání sporů

48.1 Zadavatel a dodavatel vyvinou veškeré úsilí ke smírnému urovnání sporů týkajících se zakázky, které mohou vzniknout mezi nimi nebo mezi dohlížitelem a dodavatelem.

48.2 Zvláštní podmínky stanoví:

a) postup smírného urovnání sporů;

b) lhůty, ve kterých se může uplatnit postup smírného urovnání po oznámení sporné otázky druhé straně, a maximální doba, ve které je možné dosáhnout takového urovnání, přičemž tato doba nesmí přesáhnout 120 dnů od zahájení přijatého postupu;

c) lhůty pro písemnou odpověď na žádost o smírné urovnání nebo na další žádosti přípustné během uvedeného postupu a důsledky nedodržení těchto lhůt.

48.3 Poté, co selhal přijatý postup smírného urovnání, se smluvní strany mohou dohodnout, že spor v určité lhůtě vyřeší ve smírčím řízením vedeném třetí stranou.

48.4 Přijatý postup smírného urovnání nebo smírčí řízení musí ve všech případech zahrnovat postup, jakým se stížnosti a odpovědi sdělují druhé straně.

48.5 Pokud v uvedených maximálních lhůtách nedojde ke smírnému urovnání nebo k řešení v rámci smírčího řízení, spor:

a) se v případě vnitrostátní zakázky řeší v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu zadavatele a

b) v případě mezinárodní zakázky se řeší v rozhodčím řízení v souladu s procesními pravidly přijatými Radou EHS.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZAKÁZKY NA SLUŽBY FINANCOVANÉ EVROPSKÝM ROZVOJOVÝM FONDEM V ZÁMOŘSKÝCH ZEMÍCH A ÚZEMÍCH

OBSAH

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 — Definice

Článek 2 — Právní předpisy a jazyk zakázky

Článek 3 — Pořadí smluvní dokumentace

Článek 4 — Oznámení a písemná sdělení

Článek 5 — Dohlížitel a zástupce dohlížitele

Článek 6 — Postoupení zakázky

Článek 7 — Subdodávky

Článek 8 — Předání informací

Článek 9 — Pomoc, pokud jde o místní předpisy

Článek 10 — Obecné povinnosti

Článek 11 — Kodex chování

Článek 12 — Nezávislost

Článek 13 — Specifikace a projekty

Článek 14 — Zbavení odpovědnosti

Článek 15 — Ustanovení o zdravotní péči a pojištění

Článek 16 — Vlastnické právo, pokud jde o zprávy a dokumentaci

Článek 17 — Rozsah služeb

Článek 18 — Získávání zaměstnanců

Článek 19 — Pracovníci a vybavení

Článek 20 — Praktikanti

Článek 21 — Příkazy k zahájení poskytování služeb

Článek 22 — Doba provádění

Článek 23 — Prodloužení doby provádění

Článek 24 — Zpoždění v provádění

Článek 25 — Pozastavení

Článek 26 — Změny

Článek 27 — Pracovní doba

Článek 28 — Nárok na dovolenou

Článek 29 — Informace

Článek 30 — Záznamy

Článek 31 — Podávání zpráv

Článek 32 — Schvalování zpráv a dokumentů

Článek 33 — Obecná ustanovení

Článek 34 — Zálohy

Článek 35 — Způsob plateb

Článek 36 — Cestování a doprava

Článek 37 — Přezkoumání cen

Článek 38 — Zpožděné platby

Článek 39 — Platby třetím stranám

Článek 40 — Porušení zakázky

Článek 41 — Odstoupení od zakázky ze strany zadavatele

Článek 42 — Odstoupení od zakázky ze strany konzultanta

Článek 43 — Vyšší moc

Článek 44 — Úmrtí

Článek 45 — Urovnávání sporů

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

1.1 Pro tyto obecné podmínky a zakázky platí tyto definice:

EHS: Evropské hospodářské společenství,

zámořské země a území: zámořské země a území přidružené k EHS,

zakázka: podepsaná dohoda, kterou smluvní strany uzavírají pro poskytování služeb, včetně všech příloh a všech dokumentů tvořících součást zakázky,

konzultant: smluvní strana, které zadavatel zadává zakázku,

zadavatel: stát nebo právnická osoba veřejného nebo soukromého práva, která zadává zakázku nebo jejímž jménem se zakázka konzultantovi zadává,

stát zadavatele: zámořská země nebo území, kde se má provádět zakázka na služby,

dohlížitel: vládní orgán, právnická osoba veřejného práva nebo fyzická nebo právnická osoba jmenovaná zadavatelem v souladu s právními předpisy státu zadavatele, která nese odpovědnost za řízení nebo monitorování provádění zakázky a na kterou může zadavatel podle zakázky převést práva nebo pravomoci,

zástupce dohlížitele: jakákoliv fyzická nebo právnická osoba jmenovaná dohlížitelem podle zakázky a zmocněná zastupovat dohlížitele ve výkonu jeho funkce a výkonu takových práv nebo pravomocí, které byly na něho převedeny. V případech, kdy jsou funkce, práva nebo pravomoci dohlížitele převedeny na zástupce dohlížitele, se proto odkazy na dohlížitele vztahují i na zástupce dohlížitele,

služby: úkoly, které má podle zakázky provádět konzultant, jako jsou studie, návrhy, poskytování technické pomoci a školení,

podmínky zadání: pokyny vydané zadavatelem, které podávají definici jeho požadavků nebo cílů služeb, popřípadě včetně metod a prostředků, které se mají použít, nebo výsledků, kterých se má dosáhnout,

den: kalendářní den,

lhůty: ta období uvedená v zakázce, která začínají běžet dnem, který následuje po úkonu nebo události, které představují výchozí bod pro tato období. Pokud by poslední den tohoto období spadal na den pracovního klidu, období uběhne na konci prvního pracovního dne, který následuje po posledním dni tohoto období,

cena zakázky: částka a stanovená v zakázce představující původní odhad platby za poskytování služeb, nebo jiná taková částka stanovená po provedení zakázky jako splatná podle zakázky,

projekt: projekt, v rámci něhož se mají poskytovat služby podle zakázky,

soupis cen: celkový soupis cen, včetně rozepsání celkové ceny, předložený konzultantem společně s jeho nabídkou, v nezbytných případech upravený, a tvořící součást zakázky s jednotkovými cenami,

rozpis celkové ceny: seznam sazeb a cen rozepsaný podle položek, ukazující vytvoření ceny zakázky s paušální cenou, který ale netvoří součást zakázky,

výkresy: výkresy poskytnuté zadavatelem nebo dohlížitelem nebo výkresy poskytnuté konzultantem a schválené dohlížitelem určené k poskytování služeb,

písemně: jakékoliv sdělení psané ručně, na stroji nebo vytištěné, včetně dálnopisného, telegrafního nebo faxového přenosu,

úřední příkaz: jakýkoliv pokyn nebo příkaz, který se týká poskytování služeb, vydaný písemně dohlížitelem konzultantovi,

sdělení: osvědčení, oznámení, příkazy a pokyny vydané podle zakázky,

národní měna: měna státu zadavatele,

zahraniční měna: jakákoliv přípustná měna, která není národní měnou a která je uvedena v zakázce,

obecná náhrada škody: částka, která není předem stanovena v zakázce a kterou stanoví soud nebo rozhodčí soud, nebo na které se dohodnou smluvní strany, sloužící jako náhrada pro poškozenou stranu za porušení zakázky druhou stranou,

smluvní náhrada škody: částka stanovená v zakázce jako náhrada splatná konzultantem zadavateli za nesplnění zakázky nebo její části ve lhůtě stanovené v zakázce, nebo náhrada splatná jednou smluvní stranou druhé straně za určité porušení uvedené v zakázce,

zvláštní podmínky: zvláštní podmínky vydané zadavatelem jako součást výzvy k podávání nabídek, podle potřeby pozměněné, a začleněné do zakázky, které obsahují:

a) změny těchto obecných podmínek;

b) zvláštní smluvní ustanovení;

c) technické specifikace a

d) jakékoliv další záležitosti týkající se zakázky.

1.2 Záhlaví a nadpisy v těchto obecných podmínkách se nepovažují za jejich součást ani se neberou v úvahu při výkladu zakázky.

1.3 Pokud nevyplývá ze souvislostí něco jiného, slova použitá v jednotném čísle lze považovat za slova zahrnující množné číslo a naopak a podobně je možné podle významu pracovat s mužským a ženským rodem.

1.4 Slova označující osoby nebo strany zahrnují podniky a společnosti a jiné právní subjekty.

Článek 2

Právní předpisy a jazyk zakázky

2.1 Zakázka se řídí právními předpisy státu zadavatele, pokud není ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak.

2.2 Ve všech záležitostech, které nepatří do působnosti těchto obecných podmínek, platí právní předpisy, kterými se řídí zakázka.

2.3 Jazyk zakázky a všech sdělení mezi konzultantem, zadavatelem a dohlížitelem nebo jejich zástupci je jazyk stanovený ve zvláštních podmínkách. Všechny zprávy, doporučení a dokumenty připravené konzultantem podle zakázky se rovněž vypracovávají v jazyku stanoveném ve zvláštních podmínkách.

Článek 3

Pořadí smluvní dokumentace

Pokud není v zakázce stanoveno jinak, pořadí smluvní dokumentace je pořadí stanovené ve zvláštních podmínkách.

Článek 4

Oznámení a písemná sdělení

4.1 Pokud není ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak, sdělení mezi zadavatelem nebo dohlížitelem na jedné straně a konzultantem na straně druhé se odesílají poštou, telegraficky, dálnopisem a faxem nebo se doručí osobně na příslušné adresy, které obě smluvní strany za tímto účelem určí.

4.2 Požaduje-li odesílatel důkaz o přijetí, uvede takový požadavek ve svém sdělení a požaduje takový důkaz, kdykoliv uplyne lhůta pro přijetí sdělení. V každém případě odesílatel učiní všechna nezbytná opatření, aby zajistil přijetí svého sdělení.

4.3 Kdykoliv zakázka obsahuje ustanovení pro podání nebo vydání nějakého oznámení, souhlasu, schválení, osvědčení nebo rozhodnutí, musejí být, pokud není stanoveno jinak, v písemné formě a podle toho se také vykládají slova "oznámit", "osvědčit", "schválit" nebo "rozhodnout". Souhlas, schválení, osvědčení nebo rozhodnutí nesmějí být bez rozumných důvodů odepřeny nebo pozdrženy.

Článek 5

Dohlížitel a zástupce dohlížitele

5.1 Dohlížitel plní úkoly uvedené v zakázce. Pokud to není výslovně stanoveno v zakázce, dohlížitel nemá oprávnění zprostit konzultanta žádné jeho povinnosti stanovené v zakázce.

5.2 Dohlížitel může čas od času, i když má konečnou odpovědnost, pověřit některými úkoly svého zástupce a předat mu některé pravomoci propůjčené dohlížiteli a kdykoliv může taková pověření zase zrušit nebo vyměnit zástupce. Všechna taková pověření, zrušení nebo výměny se vždy činí písemně a nejsou účinné, dokud jejich kopii neobdrží konzultant.

5.3 Jakékoliv sdělení podané zástupcem dohlížitele konzultantovi v souladu s podmínkami takového pověření má stejný účinek, jako kdyby ho podal sám dohlížitel, za těchto podmínek:

a) jakékoliv opomenutí ze strany zástupce dohlížitele odmítnout některou zprávu nebo část služeb se nedotýká práva dohlížitele, aby takovou zprávu nebo služby sám odmítl a aby vydal pokyny nezbytné pro nápravu;

b) dohlížitel může podle svého uvážení obsah takového sdělení zrušit nebo změnit.

5.4 Pokyny nebo příkazy vydané dohlížitelem se činí formou úředního příkazu. Takové příkazy se popřípadě opatří datem, pořadovým číslem a zařadí se do registru, a jejich kopie se v případě potřeby osobně doručí zástupci konzultanta.

Článek 6

Postoupení zakázky

6.1 Postoupení je platné pouze tehdy, když má formu písemné dohody, kterou konzultant postupuje zakázku nebo její část třetí straně.

6.2 Konzultant nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit zakázku nebo kteroukoliv její část nebo jakýkoliv prospěch nebo nárok z ní vyplývající s výjimkou těchto případů:

a) platba splatná, nebo která se stala splatnou, podle zakázky ve prospěch bank konzultanta, nebo

b) postoupení práva konzultanta získat náhradu vůči kterékoliv jiné odpovědné osobě pojistitelům konzultanta v případech, kdy pojistitelé převzali ztrátu nebo odpovědnost konzultanta.

6.3 Pro účely čl. 6 odst. 2 souhlas zadavatele s postoupením nezbavuje konzultanta závazků pro již provedenou část zakázky nebo nepostoupenou část zakázky.

6.4 Pokud konzultant postoupil zakázku bez oprávnění, může zadavatel bez úředního oznámení uplatnit právo na sankce za porušení zakázky stanovené v článcích 40 a 41.

6.5 Právní nástupci musí splňovat kritéria způsobilosti vztahující se na zadání zakázky.

Článek 7

Subdodávky

7.1 Smlouva o subdodávkách je platná pouze tehdy, má-li formu písemné dohody, kterou konzultant svěřuje provedení určité části zakázky třetí straně.

7.2 Konzultant nesmí uzavřít smlouvu o subdodávkách ani zaměstnat jiného nezávislého konzultanta, aby vykonal některou část služeb, bez předchozího písemného souhlasu zadavatele. Služby, které mají být předmětem subdodávky, a totožnost nezávislého konzultanta se oznámí zadavateli. Zadavatel podle čl. 4 odst. 3 do 30 dnů od přijetí tohoto oznámení sdělí konzultantovi své rozhodnutí a uvede důvody, pokud by takový souhlas odmítl.

7.3 Při výběru subdodavatelů nebo jiných nezávislých konzultantů se dává přednost fyzickým osobám, společnostem nebo podnikům státu zadavatele, které jsou schopny poskytnout požadované služby za rovnocenných podmínek.

7.4 Subdodavatelé nebo nezávislí konzultanti musí splňovat kritéria způsobilosti použitelná pro zadání zakázky.

7.5 Zadavatel nemá žádné smluvní vztahy se subdodavateli nebo nezávislými konzultanty.

7.6 Konzultant nese odpovědnost za činy, nedodržení závazků a nedbalost svých subdodavatelů nebo jiných nezávislých konzultantů a jejich zástupců nebo zaměstnanců, jako kdyby to byly činy, nedodržení závazků nebo nedbalost konzultanta, jeho zástupců nebo zaměstnanců. Pokud zadavatel schválí subdodávky některé části zakázky nebo zaměstnání jiných nezávislých konzultantů nebo subdodavatelů konzultantem, aby vykonali některou část služeb, nezbavuje to konzultanta žádné z jeho povinností stanovených podle zakázky.

7.7 Pokud zadavatel nebo dohlížitel zjistí, že subdodavatel nebo nezávislý konzultant je nekompetentní při plnění svých povinností, zadavatel nebo dohlížitel mohou neprodleně požádat konzultanta, aby buď zajistil jako náhradu nezávislého konzultanta nebo subdodavatele s kvalifikací a zkušenostmi, které budou pro zadavatele přijatelné, nebo aby se znovu sám ujal příslušných služeb.

7.8 Jestliže konzultant uzavře smlouvu o subdodávce nebo zaměstná jiného nezávislého konzultanta bez předchozího souhlasu zadavatele, zadavatel může bez úředního oznámení uplatnit právo na sankce za porušení zakázky stanovené v článcích 40 a 41.

POVINNOSTI ZADAVATELE

Článek 8

Předání informací

8.1 Jakmile je to možné, předá zadavatel konzultantovi co nejdříve všechny informace nebo dokumenty, které má k dispozici a které jsou důležité pro plnění zakázky. Tyto dokumenty se po ukončení služeb vrátí zadavateli.

8.2 Zadavatel v nejvyšší možné míře poskytne konzultantovi veškerou pomoc při získávání všech informací významných pro zakázku, které konzultant z rozumných důvodů požaduje pro plnění zakázky.

Článek 9

Pomoc, pokud jde o místní předpisy

9.1 Konzultant může požádat zadavatele o pomoc při získávání kopií právních předpisů a informací o místních zvyklostech, příkazech nebo místních předpisech země, kde se mají poskytovat služby, které mohou mít vliv na plnění povinností konzultanta podle zakázky. Zadavatel může konzultantovi poskytnout požadovanou pomoc na náklady konzultanta.

9.2 S výhradou právních předpisů platných pro zahraniční pracovní síly ve státu, ve kterém se mají poskytovat služby,, vyvine zadavatel veškeré nezbytné úsilí, aby konzultantovi usnadnil opatření všech potřebných víz a povolení, včetně pracovních povolení a povolení k pobytu, pro zaměstnance, jejichž služby konzultant a zadavatel považují za nezbytné, a také povolení k pobytu pro jejich rodiny.

9.3 Zadavatel vydá svým úředníkům, zmocněncům a zástupcům všechny potřebné a vhodné pokyny pro usnadnění rychlého a účinného provedení služeb.

POVINNOSTI KONZULTANTA

Článek 10

Obecné povinnosti

10.1 Konzultant je povinen dodržovat všechny právní předpisy platné ve státě zadavatele a zajistí, aby jeho zaměstnanci, osoby, kterým jsou povinni výživou, a místní zaměstnanci také dodržovali všechny takové právní předpisy. Konzultant zbavuje zadavatele odpovědnosti vůči jakýmkoliv nárokům a úředním jednáním vzniklým na základě porušení takových právních předpisů konzultantem, jeho zaměstnanci a osobami, kterým jsou povinni výživou.

10.2 Konzultant musí poskytovat služby s náležitou péčí a efektivitou, v souladu s nejlepší odbornou praxí a ve shodě s těmito obecnými podmínkami, podmínkami zadání a pokyny dohlížitele.

10.3 Konzultant plní úřední příkazy vydané dohlížitelem. Domnívá-li se konzultant, že požadavky úředního příkazu jsou nad rámec pravomocí dohlížitele nebo jsou mimo oblast působnosti zakázky, zašle dohlížiteli ve lhůtě 30 dnů od přijetí příkazu oznámení s důvody pro uvedené stanovisko, nemají-li být jeho námitky promlčeny,. Provedení úředního příkazu není tímto oznámením pozastaveno.

10.4 Pokud konzultant nebo některý z jeho subdodavatelů, nezávislých konzultantů, zástupců nebo zaměstnanců nabídne k darování, nebo souhlasí s nabídkou k darování nebo daruje některé osobě jakýkoliv úplatek, dárek, odměnu nebo provizi jako stimul nebo kompenzaci za výkon určitého úkonu nebo naopak zdržení se určitého jednání v souvislosti se zakázkou nebo některou jinou smlouvou se zadavatelem, nebo za zvýhodnění nebo znevýhodnění jakékoliv osoby ve vztahu k zakázce nebo některé jiné smlouvě se zadavatelem, zadavatel může, aniž jsou dotčena jakákoliv práva konzultanta vzniklá podle zakázky, odstoupit od zakázky, přičemž platí články 40 a 41 těchto obecných podmínek.

10.5 Konzultant zachází se všemi dokumenty a informacemi získanými v souvislosti se zakázkou jako se soukromými a důvěrnými a nesmí, kromě případů, kdy je to nezbytné pro provedení zakázky, zveřejnit nebo zpřístupnit žádné údaje zakázky bez předchozího písemného souhlasu zadavatele nebo dohlížitele po konzultaci se zadavatelem. Vznikne-li jakákoliv neshoda o nezbytnosti jakéhokoliv zveřejnění nebo zpřístupnění pro účely zakázky, rozhodnutí zadavatele je konečné.

10.6 Je-li zadavatelem společný podnik nebo konsorcium dvou nebo více osob, všechny takové osoby jsou společně a nerozdílně zavázány plnit podmínky zakázky v souladu s právními předpisy státu zadavatele a na žádost zadavatele jmenují jednu z těchto osob, aby jednala jako jejich představitel s oprávněním přijímat za společný podnik nebo konsorcium závazky. Složení nebo konstituce společného podniku nebo konsorcia se nesmí měnit bez předchozího písemného souhlasu zadavatele.

Článek 11

Kodex chování

11.1 Konzultant vždy jedná loajálně a nestranně a jako spolehlivý poradce zadavatele v souladu s pravidly nebo zásadami kodexu chování a s příslušnou diskrétností. Zejména se zdrží veřejných prohlášení týkajících se projektu nebo služeb bez předchozího souhlasu zadavatele a nezapojuje se do žádných činností, které jsou v rozporu s jeho povinnostmi vůči zadavateli podle zakázky. Žádným způsobem k ničemu nezavazuje zadavatele bez jeho předchozího souhlasu a podle potřeby objasní tento závazek třetím stranám.

11.2 Po dobu trvání zakázky konzultant a jeho zaměstnanci dodržují politické, kulturní a náboženské zvyklosti panující ve státě zadavatele.

11.3 Odměna konzultanta stanovená podle zakázky je jedinou odměnou spojenou se zakázkou a ani on ani jeho zaměstnanci nesmí přijmout žádnou provizi, slevu, příspěvek, nepřímou platbu nebo jinou úhradu ve spojení nebo v souvislosti s plněním povinností podle zakázky.

11.4 Konzultant nesmí mít žádný prospěch, ať přímý nebo nepřímý, z jakéhokoliv licenčního poplatku nebo prémie nebo provize, týkajícího se jakéhokoliv patentovaného nebo chráněného zboží nebo technologického postupu použitého pro účely zakázky nebo projektu, pokud k tomu nemá písemný souhlas zadavatele.

11.5 Konzultant a jeho zaměstnanci dodržují během trvání zakázky a po jeho ukončení úřední tajemství. V této souvislosti, s výjimkou předchozího písemného souhlasu zadavatele, nesmí ani konzultant ani jeho zaměstnanci nebo jím najatí pracovníci v kterémkoliv okamžiku sdělit žádné osobě nebo právnické osobě žádné důvěrné informace, které jim byly zpřístupněny nebo které objevili, ani zveřejnit jakékoliv informace týkající se doporučení sdělených v průběhu poskytování služeb nebo jako výsledek těchto služeb. Kromě toho nesmějí využívat jim poskytnuté informace a výsledky studií, zkoušek a výzkumů, uskutečněných v průběhu provádění zakázky nebo za účelem tohoto provádění způsobem, který by mohl poškodit zadavatele.

Článek 12

Nezávislost

12.1 Konzultant se zdrží všech vztahů, které by ohrožovaly jeho nezávislost nebo nezávislost jeho zaměstnanců. Pokud si konzultant neudrží takovou nezávislost, smí zadavatel, aniž je dotčena náhrada za jakoukoliv škodu, kterou může v této souvislosti utrpět, okamžitě bez úředního oznámení odstoupit od zakázky.

12.2 Konzultant po ukončení zakázky nebo odstoupení od zakázky omezí svoji úlohu ve spojení s projektem na poskytování služeb. S výjimkou písemného povolení zadavatele je konzultant a kterýkoliv další zhotovitel, konzultant nebo dodavatel, se kterým je konzultant spojen nebo sdružen, vyloučen z provádění prací, dodávek nebo poskytování jiných služeb pro projekt v jakémkoliv rozsahu, včetně podávání nabídek pro jakoukoliv část projektu.

Článek 13

Specifikace a projekty

13.1 Konzultant připraví všechny specifikace a projekty s využitím přijatých a obecně uznávaných systémů přijatelných pro zadavatele a vezme přitom v úvahu nejnovější projektová kritéria.

13.2 Konzultant zajistí, aby specifikace a projekty a veškerá dokumentace týkající se dodání zboží a služeb pro projekt byly připraveny nestranně a tak, aby podporovaly soutěž nabídek.

Článek 14

Zbavení odpovědnosti

14.1 Konzultant na svoje náklady zbavuje odpovědnosti, chrání a brání zadavatele, jeho zástupce a zaměstnance vůči všem žalobám, nárokům, ztrátám a škodám vyplývajícím z jakéhokoliv konání nebo opomenutí konzultanta při poskytování služeb, včetně všech porušení jakýchkoliv právních ustanovení nebo porušení práv třetích stran, pokud jde o patenty, ochranné známky a ostatní formy duševního vlastnictví, jakým je autorské právo.

14.2 Konzultant na svoje náklady zbavuje odpovědnosti, chrání a brání zadavatele, jeho zástupce a zaměstnance vůči všem žalobám, nárokům, ztrátám a škodám vyplývajícím z neplnění povinností konzultanta podle článku 10 za předpokladu, že:

a) konzultant dostane oznámení o takových žalobách, nárocích, ztrátách nebo škodách nejpozději do 30 dnů poté, co se o nich zadavatel dozví;

b) hranice odpovědnosti konzultanta podle článku 14 je omezena výší stanovenou ve zvláštních podmínkách a tím, že se tato hranice nevztahuje na žaloby, nároky, ztráty nebo škody způsobené úmyslným nesprávným chováním konzultanta;

c) odpovědnost konzultanta podle článku 14 se omezuje na žaloby, nároky, ztráty nebo škody přímo způsobené neplněním jeho povinností podle zakázky a nezahrnuje odpovědnost vyplývající z nepředvídatelných okolností neplnění povinností provázejících nebo nepřímo vedoucích k takovému neplnění.

14.3 Neplní-li konzultant povinnosti podle zakázky, odstraní na žádost zadavatele na svoje náklady jakékoliv nedostatky v poskytování služeb.

14.4 Bez ohledu na kterékoliv protikladné ustanovení článku 14 nenese konzultant žádnou odpovědnost, ať již se týká čehokoliv, za žaloby, nároky, ztráty nebo škody způsobené:

a) opomenutím zadavatele jednat podle některého doporučení, nebo zrušením některého úkonu, rozhodnutí nebo doporučení konzultanta, nebo požadavkem, aby konzultant provedl rozhodnutí nebo doporučení, se kterým konzultant nesouhlasí nebo ke kterému vyjádřil vážné výhrady, nebo

b) nesprávným provedením pokynů konzultanta zástupci, zaměstnanci nebo nezávislými konzultanty zadavatele.

14.5 Konzultant zůstává odpovědný za jakékoliv porušení svých povinností podle zakázky po takovou dobu po ukončení služeb, jakou stanoví právní předpisy, kterými se řídí zakázka.

Článek 15

Ustanovení o zdravotní péči a pojištění

15.1. Zadavatel zadá konzultantovi zakázku s podmínkou, že konzultant poskytne uspokojivý důkaz o tom, že konzultant nebo jeho zaměstnanci jsou v dobrém zdravotním stavu a netrpí žádným postižením, které by mohlo narušit poskytování služeb. Zadavatel může požádat konzultanta nebo jeho zaměstnance, kteří poskytují služby, aby sepřed opuštěním svého obvyklého místa pobytu podrobili lékařské prohlídce u kvalifikovaného praktického lékaře a výsledky této prohlídky poskytli co nejdříve zadavateli.

15.2 Po dobu trvání zakázky si konzultant obstará zdravotní pojištění pro sebe a další osoby, které podle zakázky zaměstnává. Pokud není v zakázce stanoveno jinak, zadavatel nenese žádnou odpovědnost za výdaje konzultanta na lékařskou péči.

15.3 Zadavatel nenese odpovědnost za žádné životní nebo zdravotní pojištění, pojištění proti úrazu, cestovní pojištění nebo jiné pojištění, které je nezbytné nebo požadované pro zaměstnance konzultanta nebo jeho subdodavatelů nebo pro účely služeb dalších nezávislých konzultantů, ani za takové pojištění pro kterékoliv rodinné příslušníky takových osob.

15.4 Do 20 dnů od oznámení o zadání zakázky konzultant uzavře a bude udržovat v platnosti pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti s limitem pojistného plnění stanoveným ve zvláštních podmínkách a pokrývající od počátku provádění zakázky a během celého jejího trvání tyto prvky:

a) odpovědnost konzultanta za onemocnění nebo pracovní úrazy jeho zaměstnanců, včetně nákladů na vrácení do domovského státu ze zdravotních důvodů;

b) ztrátu nebo poškození vybavení zadavatele, které se používá při provádění zakázky;

c) občanskoprávní odpovědnost v případě úrazů způsobených třetí straně nebo zadavateli a kterémukoliv jeho zaměstnanci vyplývající z provádění zakázky;

d) smrtelný úraz nebo trvalou invaliditu vyplývající z poranění utrpěného během provádění zakázky;

e) další typy pojištění, jaké mohou být stanoveny ve zvláštních podmínkách, jak to vyžadují právní předpisy státu zadavatele.

15.5 Zvláštní podmínky mohou také požadovat, aby konzultant uzavřel pojištění proti ztrátám nebo poškození osobního majetku jeho zaměstnanců a jejich rodin sídlících ve státě zadavatele.

15.6 Konzultant bez prodlení poskytne doklad o pojistné smlouvě a pravidelných platbách pojistného, kdykoliv ho o to požádá zadavatel nebo dohlížitel.

Článek 16

Vlastnické právo, pokud jde o zprávy a dokumentaci

16.1 Všechny zprávy a údaje, jako jsou mapy, schémata, výkresy, specifikace, plány, statistiky, výpočty, a pomocné záznamy nebo materiály získané, vytvořené nebo připravené konzultantem při provádění zakázky jsou důvěrné a jsou plně vlastněny zadavatelem. Konzultant po dokončení zakázky předá všechny takové dokumenty a údaje zadavateli. Konzultant si může ponechat kopie takových dokumentů a údajů, ale nesmí je použít pro účely, které nesouvisí se zakázkou, bez předchozího písemného souhlasu zadavatele.

16.2 Konzultant nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele zveřejnit články týkající se služeb nebo na ně odkazovat, když poskytuje služby pro třetí osoby, ani nesmí prozradit informace získané od zadavatele.

POVAHA SLUŽEB

Článek 17

Rozsah služeb

17.1 Konzultant poskytuje služby podle zakázky v souladu s podmínkami zadání.

17.2 Zakázka může sestávat z jednoho nebo více z těchto úkolů:

- stanovení a definice projektu,

- ekonomická studie a průzkum trhu,

- předběžný průzkum nebo studie proveditelnosti,

- prováděcí studie projektu (předběžný nebo podrobný návrh, a popřípadě konečný návrh provedení, příprava zadávací dokumentace),

- dozor nad projektem,

- řízení provádění projektu,

- získávání zaměstnanců,

- ostatní formy technické pomoci.

17.3 Zvláštní podmínky stanoví podmínky zadání, které mimo jiné zahrnují:

a) předmět a rozsah zakázky;

b) stupeň přesnosti, který má být dosažen a různé etapy a součásti služeb a

c) typ a obsah zpráv, výkazů, plánů, výpočtů, měření, specifikací, odhadů a všech ostatních dokumentů, které má konzultant vypracovat při dokončení každé etapy nebo části studie a při dokončení celé studie.

17.4 Pokud zakázka spočívá v technické pomoci zadavateli nebo dohlížiteli, je konzultantovi svěřena poradní funkce ve prospěch zadavatele nebo dohlížitele ohledně všech technických aspektů projektu, které mohou vzniknout při jeho provádění. Konzultant není odpovědný za vydaná rozhodnutí.

17.5 Pokud zakázka spočívá v řízení provádění projektu, přijímá konzultant v souladu s právními předpisy státu zadavatele a s výhradou pravomoci dohlížitele všechny úkoly řízení spočívající v dozoru nad prováděním projektu.

17.6 Pokud zvláštní podmínky na konzultantovi požadují, aby připravil zadávací dokumentaci, tato dokumentace musí obsahovat všechny dokumenty nezbytné pro oslovení vhodných zhotovitelů, výrobců a dodavatelů a pro přípravu nabídek na provedení stavebních prací, na provádění dodávek nebo poskytování služeb, které jsou předmětem veřejného nabídkového řízení. Zadavatel poskytne konzultantovi údaje nezbytné pro vypracování správní části zadávací dokumentace.

17.7 Spočívá-li zakázka v dozoru nad projektem, je konzultantovi svěřeno řízení prováděcí fáze projektu.

17.8 Bez ohledu na čl. 12 odst. 2 mohou být konzultantovi odpovědnému za etapu přípravných studií nebo návrhů projektu svěřeny další služby při řízení a dozorování projektu včetně poskytování technické pomoci.

Článek 18

Získávání zaměstnanců

18.1 Pokud zakázka spočívá v získávání zaměstnanců pro provádění projektu, konzultant poskytne takové zaměstnance ze specifických oborů týkajících se provádění projektu ve formě technické pomoci, kteří jsou v poradních nebo řídících funkcích. Takoví zaměstnanci jsou přímo podřízeni dohlížiteli.

18.2 Zaměstnanci uvedení v zakázce poskytují služby po dobu, která je v zakázce uvedena. Konzultant může po předchozím souhlasu zadavatele tuto dobu nepatrně upravit, je-li to potřebné pro zajištění účinného poskytování služeb, za předpokladu, že taková úprava nezpůsobí, aby platby prováděné podle zakázky překročily její cenu.

18.3 Konzultant nese odpovědnost za kvalitu pracovníků, které poskytne zadavateli.

18.4 Konzultant nesmí vyměnit žádného zaměstnance bez předchozího souhlasu zadavatele. Konzultant však poskytne jako náhradu pracovníka přinejmenším se stejnou kvalifikací a zkušeností, který je přijatelný pro zadavatele, pokud:

a) původní pracovník nemůže dále poskytovat služby z důvodu nemoci nebo úrazu;

b) zadavatel zjistí, že některá osoba uvedená v zakázce je neschopná nebo nevhodná pro plnění povinností podle zakázky;

c) je náhrada některého pracovníka nezbytná z některých jiných důvodů, které konzultant nemůže ovlivnit.

18.5 Odměna, která se má vyplatit osobě určené jako náhrada za původního pracovníka, nesmí přesáhnout odměnu, která by byla splatná nahrazené osobě.

18.6 S výjimkou případu, kdy k náhradě dojde v důsledku smrti nebo kdy zadavatel požaduje náhradu, která není stanovena v zakázce, konzultant nese všechny dodatečné náklady vyplývající z této náhrady nebo s ní související. Takové náklady zahrnují náklady na zpáteční cestu nahrazeného pracovníka a jeho rodiny, a je-li to nezbytné, výdaje vyplývající z potřeby ponechat současně na pracovišti nahrazovaného pracovníka i jeho nástupce.

Článek 19

Pracovníci a vybavení

19.1 Pracovníky, které konzultant používá pro provádění zakázky, schvaluje zadavatel. Zvláštní podmínky stanoví minimální úroveň vzdělání, kvalifikace a zkušeností zaměstnanců konzultanta a podle potřeby požadované specializace.

19.2 Doporučení nebo životopis každého pracovníka, který má být zaměstnán podle zakázky, se předloží zadavateli ke schválení buď společně s nabídkou konzultanta v případě nabídkového řízení, nebo v ostatních případech před uzavřením zakázky.

19.3 Zadavatel oznámí svůj souhlas nebo odmítnutí do 30 dnů od jmenování konzultanta nebo případně od předložení dokumentů podle čl. 19 odst. 2.

19.4 Pracovníci schválení zadavatelem začnou plnit své úkoly určitým dnem nebo ve lhůtě stanovené ve zvláštních podmínkách, jinak dnem nebo ve lhůtě, které konzultantovi oznámil zadavatel.

19.5 Pokud není ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak, pracovníci konzultanta jsou ubytováni blízko svého pracoviště. V případech, kdy se má část služeb poskytovat mimo území státu zadavatele, informuje konzultant dohlížitele o jménech a kvalifikaci pracovníků určených pro tuto část služeb a o použitém vybavení.

19.6 Konzultant:

a) zašle dohlížiteli do 15 dnů od zadání zakázky harmonogram navržený pro umístění zaměstnanců, vymezení jejich úkolů a seznam vybavení, které zamýšlí použít pro služby;

b) s dostatečným předstihem informuje dohlížitele o příjezdu a odjezdu každého pracovníka;

c) včas předloží dohlížiteli ke schválení požadavek na jakoukoliv výměnu pracovníků a požadavek na jakoukoliv změnu původního harmonogramu nebo změnu vybavení.

19.7 Konzultant přijme všechna nezbytná opatření, aby pracovníci měli stále k dispozici požadované vybavení, které jim umožní provádět stanovené úkoly za podmínek, které maximálně přispívají k účinnosti práce.

Článek 20

Praktikanti

20.1 Konzultant poskytuje po dobu provádění zakázky odbornou přípravu praktikantům určeným zadavatelem podle podmínek zakázky.

20.2 Pokyny, které konzultant vydá těmto praktikantům, jim nepropůjčují postavení zaměstnanců konzultanta. Praktikanti musí však plnit pokyny konzultanta a řídit se ustanoveními článku 11, jako by byli zaměstnanci konzultanta. Konzultant může na základě zdůvodněné písemné žádosti dostat povolení k náhradě kteréhokoliv praktikanta, jehož práce nebo chování nejsou uspokojivé.

20.3 Pokud není v zakázce stanoveno jinak, odměna pro praktikanty a cestovní výdaje, výdaje na ubytování a další výdaje praktikantů hradí zadavatel.

20.4 Konzultant podává každé čtvrtletí zadavateli zprávy o zařazení praktikantů. Bezprostředně před ukončením služeb konzultant vypracuje zprávu o výsledku odborné přípravy a hodnocení kvalifikace získané praktikanty s ohledem na jejich budoucí zaměstnání. Forma takových zpráv a postup jejich předkládání stanoví zvláštní podmínky.

PROVÁDĚNÍ ZAKÁZKY

Článek 21

Příkazy k zahájení poskytování služeb

21.1 Zadavatel stanoví den, kdy se má zahájit provádění zakázky a uvědomí o tom konzultanta v oznámení o zadání zakázky nebo v úředním příkazu vydaném dohlížitelem.

21.2 Den zahájení provádění zakázky nesmí následovat později než 180 dnů po oznámení o zadání zakázky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

21.3 Je-li stanoveno, že se služby mají poskytovat mimo stát zadavatele, zakázka se zahájí, pokud se o takové služby jedná, ke skutečnému datu jejich poskytnutí, které nesmí předcházet den stanovený zadavatelem.

Článek 22

Doba provádění

22.1 Doba provádění zakázky začíná dnem stanoveným podle čl. 21 odst. 1 a trvá, jak je stanoveno v zakázce, aniž je dotčena možnost prodloužení doby provádění, které může být poskytnuto podle článku 23.

22.2 Jsou-li služby pro samostatné položky poskytovány v různých dobách provádění, nesmí se takové doby sdružovat, pokud má jeden konzultant přiděleno více položek.

22.3 V případě projektů technické spolupráce trvající řadu roků stanoví zvláštní podmínky pro několik smluvních období, že se při určení doby provádění vezmou v úvahu ustanovení článku 31 a smluvní strany jsou vázány pouze první dobou. S výhradou případů, kdy jedna ze smluvních stran chce ukončit zakázku ke dni uplynutí prvního období, se zakázka na konci každého období obnovuje po sobě jdoucími dodatky, které stanoví opatření, která má přijmout konzultant. Odměna za nové období je určena zásadami stanovenými v zakázce.

22.4 Záměr neobnovit zakázku na další smluvní období se musí oznámit druhé straně nejpozději 90 dnů od uplynutí současného smluvního období.

Článek 23

Prodloužení doby provádění

23.1 Konzultant může požádat o prodloužení doby provádění zakázky, pokud má nebo bude mít zpoždění při provádění zakázky z některého z těchto důvodů:

a) zvláštní nebo doplňkové služby nařízené dohlížitelem;

b) úřední příkazy nepříznivě ovlivňující den dokončení poskytování služeb, jiné než vyplývající z nedodržení závazků konzultanta;

c) nesplnění povinností vyplývajících ze zakázky zadavatelem;

d) jakékoliv pozastavení poskytování služeb, které není způsobeno nedodržením závazků konzultanta;

e) vyšší moc;

f) jakékoliv jiné příčiny zpoždění uvedené v těchto obecných podmínkách, které nejsou způsobeny nedodržením závazků konzultanta.

23.2 Konzultant oznámí dohlížiteli do 15 dnů od okamžiku, kdy se dozvěděl o možném zpoždění, svůj záměr požádat o prodloužení doby provádění zakázky, na jaké má podle svého názoru nárok, a do 60 dnů od tohoto oznámení, pokud se konzultant a dohlížitel nedohodnou jinak, předloží dohlížiteli všechny detaily, týkající se žádosti, aby taková žádost mohla být včas prošetřena.

23.3 Dohlížitel popřípadě po náležité konzultaci se zadavatelem v písemném oznámení poskytne takové prodloužení doby provádění zakázky, jaké je při pohledu zpět nebo výhledově ospravedlnitelné, nebo informuje konzultanta, že nemá na prodloužení doby provádění nárok.

Článek 24

Zpoždění v provádění

24.1 Pokud konzultant neposkytne služby ve lhůtě(ách) stanovené(ých) v zakázce, zadavatel má bez úředního oznámení a aniž jsou dotčeny ostatní opravné prostředky podle zakázky nárok na smluvní náhradu škody za každý den nebo jeho část, které uběhnou mezi ukončením doby provádění nebo prodloužené doby provádění podle článku 23, a skutečným dnem dokončení, podle sazby a až do maximální výše uvedené ve zvláštních podmínkách.

24.2 Pokud zadavatel získal nárok na maximální výši náhrady podle čl. 24 odst. 1, může po oznámení konzultantovi:

a) odstoupit od zakázky a

b) dokončit služby na náklady konzultanta.

Článek 25

Pozastavení

25.1 Konzultant na příkaz dohlížitele pozastaví poskytování služeb nebo jejich části na takovou dobu a takovým způsobem, jak to dohlížitel považuje za nezbytné.

25.2 Dohlížitel po konzultaci se zadavatelem a konzultantem určí na základě uvedeného požadavku takové dodatečné prodloužení doby provádění zakázky, které je podle jeho názoru spravedlivé a přiměřené.

25.3 Pokud doba pozastavení překročí 180 dnů a pozastavení není způsobeno nedodržením závazků konzultanta, konzultant může v oznámení dohlížiteli požádat o povolení obnovit do 30 dnů poskytování služeb, nebo může od zakázky odstoupit.

Článek 26

Změny

26.1 Dohlížitel má pravomoc, aniž by měnil předmět nebo oblast působnosti zakázky, nařídit jakoukoliv změnu jakékoliv části služeb nezbytnou pro řádné poskytování služeb. Takové změny mohou zahrnovat doplňky, vynechání, náhrady, změny v kvalitě a množství a změny pořadí, metody nebo časování při poskytování služeb. Žádný příkaz ke změně nemá za důsledek ukončení platnosti zakázky, ale finanční účinek všech takových změn, je-li nějaký, se zhodnotí podle čl. 26 odst. 5 a 7.

26.2 Žádná změna se nesmí provádět jinak než prostřednictvím úředního příkazu, přičemž platí tyto odchylky a podmínky:

a) pokud z nějakého důvodu dohlížitel shledá jako nezbytné vydat příkaz ústně, potom co nejdříve potvrdí tento příkaz úředním příkazem;

b) jestliže konzultant písemně potvrdí ústní příkaz vydaný za účelem čl. 26 odst. 2 písm. a) a toto potvrzení nebude neprodleně písemně popřeno dohlížitelem, považuje se to za vydání úředního příkazu ke změně.

26.3 S výjimkou čl. 26 odst. 2 musí dohlížitel před vydáním jakéhokoliv úředního příkazu ke změně oznámit konzultantovi povahu a formu takové změny. Konzultant co nejdříve po přijetí takového oznámení předloží dohlížiteli návrh, který obsahuje:

a) popis služeb, které se mají splnit, nebo opatření, která je třeba přijmout, a program jejich provedení, a

b) všechny nezbytné úpravy programu provádění zakázky nebo změny povinností konzultanta podle zakázky a

c) všechny úpravy ceny zakázky v souladu s pravidly stanovenými v článku 26.

26.4 Poté, co přijme návrh konzultanta uvedený v čl. 26 odst. 3, dohlížitel po náležité konzultaci se zadavatelem, a podle potřeby s konzultantem, co nejdříve rozhodne, zda se změna provede nebo ne. Pokud dohlížitel rozhodne o provedení změny, vydá úřední příkaz, ve kterém stanoví, že se změna provede za ceny a za podmínek určených v návrhu konzultanta podle čl. 26 odst. 3, nebo ve změně dohlížitele podle čl. 26 odst. 5.

26.5 Ceny pro všechny změny nařízené dohlížitelem podle čl. 26 odst. 2 a 4 stanoví dohlížitel podle těchto zásad:

a) v případech, kdy má úkol podobnou povahu a provádí se za podobných podmínek jako položka oceněná v soupisu cen, ohodnotí se takovými sazbami a cenami, jaké jsou obsaženy v tomto soupisu;

b) v případech, kdy úkol nemá podobnou povahu nebo se neprovádí za podobných podmínek, se sazby a ceny uvedené v zakázce použijí v rozumné míře jako základ ohodnocení, a pokud to není možné, stanoví přiměřené ohodnocení dohlížitel;

c) pokud jsou povaha a rozsah jakékoliv změny vzhledem k povaze a rozsahu celé zakázky nebo některé její části takové, že podle názoru dohlížitele se některá sazba nebo cena obsažená v zakázce pro některý úkol kvůli této změně stala nepřiměřenou, stanoví dohlížitel takovou sazbu nebo cenu, kterou za daných okolností považuje za přiměřenou a správnou;

d) v případech, kdy je změna nutná kvůli nedodržení závazků nebo porušení zakázky ze strany konzultanta, všechny dodatečné náklady připadající na vrub takové změny nese konzultant.

26.6 Po přijetí úředního příkazu, který požaduje změnu, konzultant přistoupí k provedení změny a je přitom vázán těmito obecnými podmínkami, jako kdyby taková změna byla stanovena v zakázce. Poskytování služeb se nesmí zpozdit čekáním na jakékoliv prodloužení lhůty pro jejich dokončení nebo na úpravu ceny zakázky. Pokud příkaz ke změně předchází úpravě ceny zakázky, konzultant povede záznamy o nákladech na provedení změny a o vynaloženém čase. Tyto záznamy jsou v kteroukoliv rozumnou dobu k dispozici pro kontrolu dohlížitelem.

26.7 Pokud v případě předběžného převzetí překročí zvýšení nebo snížení celkové hodnoty služeb požadovaných podle zakázky vyplývající z úředního příkazu nebo z nějakých jiných okolností, které nejsou způsobeny nedodržením závazků konzultanta, 15 % ceny zakázky, dohlížitel rozhodne po konzultaci se zadavatelem a konzultantem o všech zvýšeních nebo sníženích ceny zakázky v důsledku použití čl. 26 odst. 5. Takto určená částka je založena na míře, o jakou se zvýší nebo sníží hodnota služeb o více než 15 %. Tuto částku dohlížitel oznámí zadavateli a konzultantovi a cena zakázky se podle toho upraví.

Článek 27

Pracovní doba

Pracovní dny a pracovní doba konzultanta ve státě zadavatele se stanoví podle právních předpisů a zvyklostí státu zadavatele a na základě požadavků na služby.

Článek 28

Nárok na dovolenou

28.1 V případech, kdy zakázka stanoví dovolenou za kalendářní rok, konzultant má během doby provádění zakázky nárok na tuto dovolenou za podmínek stanovených v tomto článku.

28.2 Konzultant má nárok na dovolenou za kalendářní rok v délce stanovené v zakázce. Tato dovolená se poskytuje za každých úplných šest měsíců a za každou část následujícího měsíce, během nichž konzultant poskytuje služby. Dovolená se vybírá během doby provádění zakázky v době, kterou schválí dohlížitel.

28.3 Nárok na dovolenou za kalendářní rok nesmí být převeden na proplacení dovolené, ledaže podle názoru dohlížitele jsou požadavky na služby takové, že dovolenou není možné během doby provádění zakázky vyčerpat.

28.4 Konzultant nemá nárok na zdravotní ani mimořádnou dovolenou, avšak dohlížitel může podle svého uvážení z rodinných nebo dalších důvodů konzultantovi povolit, aby si vzal během doby provádění zakázky neplacenou dovolenou.

Článek 29

Informace

Konzultant poskytne dohlížiteli informace týkající se služeb a projektu, o které dohlížitel může kdykoliv požádat. Za tímto účelem konzultant vypracovává pravidelné zprávy, jejichž předmět a četnost stanoví zvláštní podmínky. Obtíže při poskytování služeb nebo technická opomenutí v podmínkách zadání jsou předmětem zvláštních zpráv.

Článek 30

Záznamy

30.1 Konzultant vede přesné a systematické záznamy a účty týkající se služeb v takové formě a do takových podrobností, jak je to obvyklé v daném oboru a v míře dostatečné ke zjištění, zda byly řádně vynaloženy náklady a výdaje na poskytování služeb, uvedené v článku 35.

30.2 Konzultant povolí dohlížiteli v kterékoliv rozumné době prohlížet záznamy a účty týkající se služeb a pořizovat jejich kopie a povolí dohlížiteli nebo kterékoliv osobě pověřené dohlížitelem v kterékoliv rozumné době tyto záznamy a účty kontrolovat jak během poskytování služeb, tak po jejich ukončení.

Článek 31

Podávání zpráv

31.1 Bezprostředně před dokončením služeb konzultant vypracuje důvěrnou celkovou zprávu doplněnou podle potřeby o finanční analýzu projektu a kritickou studii všech větších problémů, které mohly vzniknout během provádění projektu.

31.2 Zpráva uvedená v čl. 31 odst. 1 se zašle dohlížiteli v počtu kopií, který stanoví zvláštní podmínky, nejpozději 60 dnů po dokončení služeb konzultantem. Taková zpráva není pro zadavatele závazná.

31.3 V případech, kdy se zakázka provádí v etapách, připraví konzultant po dokončení každé etapy zprávu, pokud není ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak.

31.4 Jiné osoby, než je dohlížitel, jimž se mají zaslat kopie zpráv a dokumentů uvedené v článcích 29 a 31, a lhůty, v nichž je konzultant odešle, stanoví zvláštní podmínky. Tyto lhůty berou v úvahu lhůty stanovené ve zvláštních podmínkách pro přezkoumání a schválení nebo odmítnutí zpráv a dokumentů zadavatelem.

Článek 32

Schvalování zpráv a dokumentů

32.1 Schválení zpráv a dokumentů vypracovaných a zaslaných konzultantem osvědčuje, že vyhovují podmínkám zakázky.

32.2 Zadavatel ve lhůtách stanovených ve zvláštních podmínkách oznámí konzultantovi rozhodnutí týkající se dokumentů a zpráv, které mu byly zaslány, a uvede důvody, pokud by zprávy nebo dokumenty odmítl nebo požadoval doplnění.

32.3 V případech, kdy zadavatel zprávu nebo dokument schválí s výhradou doplnění, která má provést konzultant, zadavatel stanoví lhůtu pro vypracování požadovaných dodatků.

32.4 V případech, kdy se zakázka provádí v etapách, podléhá provádění každé etapy schválení přecházející etapy zadavatelem, s výjimkou případů, kdy se etapy provádějí souběžně.

PLATBY

Článek 33

Obecná ustanovení

33.1 Platby se provádějí v měně nebo měnách stanovených v zakázce.

33.2 Správní a technické podmínky, kterým podléhá platba záloh, předběžných plateb nebo doplatků prováděná podle článků 34 až 39, jsou stanoveny ve zvláštních podmínkách.

Článek 34

Zálohy

34.1 Pokud je to stanoveno ve zvláštních podmínkách, zálohy se poskytují konzultantovi na jeho žádost na operace spojené s poskytováním služeb jako paušální záloha, která mu umožní pokrýt výdaje vyplývající ze zahájení provádění zakázky.

34.2 S výhradou ustanovení zvláštních podmínek nesmí celková částka záloh překročit 20 % původní ceny zakázky.

34.3 Žádná záloha se neposkytne dokud:

a) nedojde k uzavření smlouvy;

b) konzultant neposkytne zadavateli samostatnou přímou záruku na plnou výši zálohy vytvořenou ve formě bankovní záruky, bankovní směnky, ověřeného šeku, záruky vydané pojišťovací nebo záruční společností, neodvolatelného akreditivu nebo vkladu v hotovosti. Má-li být záruka poskytnuta ve formě bankovní záruky, bankovní směnky ověřeného šeku nebo záruky, musí být vydána bankou, pojišťovací nebo záruční společností schválenou zadavatelem v souladu s kritérii způsobilosti použitelnými pro zadání zakázky. V každém případě je záruka platná a zůstane účinná nejméně 60 dnů po převzetí konečné zprávy.

34.4 Konzultant použije zálohu výlučně na operace spojené s poskytováním služeb. Pokud by konzultant nesprávně použil jakoukoliv část zálohy, tato se stane okamžitě splatnou a konzultantovi nebudou poskytnuty žádné další zálohy.

34.5 Pokud by záruka na zálohu přestala platit a konzultant by neobnovil její platnost, zadavatel může buď odečíst částku rovnající se záloze od budoucích plateb splatných konzultantovi podle zakázky, nebo je-li takové odečtení podle názoru zadavatele neproveditelné, může zadavatel od zakázky odstoupit.

34.6 Pokud dojde z jakéhokoliv důvodu k odstoupení od zakázky, záruky kryjící zálohy je možné ihned uplatnit za účelem splacení zbytku záloh dosud dlužných konzultantem a ručitel nesmí zdržovat platbu nebo z jakýchkoliv důvodů vznášet námitky.

34.7 Záruka na zálohu poskytnutá podle článku 34 se uvolní po splacení záloh.

34.8 Další podmínky a postupy pro poskytování a splácení záloh stanoví zvláštní podmínky.

Článek 35

Způsob plateb

35.1 Konzultant má nárok na předběžné platby nebo na zaplacení konečného zůstatku dlužné částky v souladu s postupy, rozvrhy a lhůtami stanovenými v zakázce, jak jsou služby poskytovány a přebírány.

35.2 Odměna za části měsíce se odvozuje z denní sazby jedné třicetiny odpovídající měsíční jednotkové ceny. Odpočty za neúplnost poskytnutých služeb se provádějí na základě cen stanovených v zakázce pro části služeb, které nebyly poskytnuty.

35.3 Pro část zakázky, která je založena na celkových a pevných cenách nebo na jednotkových cenách, mohou být předběžné platby stanoveny pouze pro vykonané služby a pro část zakázky založené na náhradě nákladů po předložení příslušných dokladů.

35.4 Výše předběžné platby nesmí překročit 90 % hodnoty služeb, ke kterým se vztahuje; zbývajících takto zadržených 10 % bude zaplaceno jako konečný zůstatek.

35.5 Četnost předběžných plateb stanoví zvláštní podmínky. Zpravidla se platí jednou měsíčně, nebo jakmile jsou dokončeny určité etapy nebo části služeb.

35.6 Podmínky, kterými se řídí platby týkající se jiných služeb svěřených konzultantovi, stanoví zvláštní podmínky.

35.7 Pro každou platbu konzultant zašle zadavateli čtyři kopie písemné žádosti o platbu spolu se soupisem položek s přiloženými stvrzenkami, fakturami, poukázkami a dalšími příslušnými doklady na částky splatné za každý měsíc nebo období.

35.8 Do 30 dnů od přijetí uvedené žádosti o předběžnou platbu musí být tato žádost schválena nebo pozměněna takovým způsobem, aby podle názoru dohlížitele odpovídala částce splatné konzultantovi v souladu se zakázkou. V případech, kdy se liší názory, pokud jde o hodnotu některé položky, má přednost názor dohlížitele. Dohlížitel po určení částky splatné konzultantovi vydá zadavateli a konzultantovi osvědčení o předběžné platbě v dané výši a informuje konzultanta o tom, za jaké služby se platba provádí.

35.9 Dohlížitel může prostřednictvím osvědčení o předběžné platbě učinit některé opravy nebo změny kteréhokoliv předcházejícího jím vydaného osvědčení a má pravomoc změnit ocenění nebo stáhnout vydání kteréhokoliv osvědčení o předběžné platbě, pokud služby nebo některá jejich část nejsou provedeny k jeho spokojenosti.

35.10 Platba konečného zůstatku je podmíněna splněním všech povinností konzultanta, které se týkají provádění všech etap nebo částí služeb, a schválením závěrečné etapy nebo části služeb zadavatelem. Závěrečná platba se provede až poté, co konzultant předloží závěrečnou zprávu a závěrečný finanční výkaz, které jsou označeny jako závěrečné, a zadavatel je schválí jako vyhovující. Každou částku, kterou zadavatel zaplatil nebo nechal zaplatit podle článku 35 nad výši, na kterou má konzultant nárok podle zakázky, musí konzultant vrátit zadavateli do 30 dnů od okamžiku, kdy o tom obdržel oznámení.

35.11 Zadavatel může v písemném oznámení konzultantovi pozastavit všechny platby splatné podle zakázky konzultantovi nebo jejich část, objeví-li se a trvá-li některá z těchto okolností:

a) nedodržení závazků konzultanta při provádění zakázky;

b) jakýkoliv další stav, za který je konzultant odpovědný podle zakázky a který podle názoru zadavatele brání nebo hrozí zabránit úspěšnému dokončení projektu nebo zakázky.

Článek 36

Cestování a doprava

36.1 Pokud zvláštní podmínky nestanoví jinak, cestovní výdaje pro pracovníky konzultanta, kteří mají na tyto výdaje nárok, a jejich manžele, manželky a nezaopatřené děti ve smyslu právních předpisů země, ve které má konzultant sídlo, hradí zadavatel. Tyto náklady jsou omezeny na náklady na nejpřímější prakticky použitelnou cestu mezi obvyklým místem pobytu a místem, kde má být zakázka prováděna.

36.2 Při cestě letadlem se použije turistická třída. Při cestách vyžadujících plavbu po moři nebo po řece nebo při cestách vlakem se použije první třída. Náklady na přepravu zavazadel pracovníků, kteří mají nárok na přepravu mezi obvyklým místem pobytu a místem, kde má být zakázka prováděna, hradí zadavatel v rámci omezení hmotnosti stanovených ve zvláštních podmínkách.

36.3 Podmínky, za kterých může zadavatel hradit náklady na přepravu dokumentů, vybavení a materiálů, stanoví zvláštní podmínky.

36.4 Ve všech případech náhrada podléhá předložení příslušných dokladů.

Článek 37

Přezkoumání cen

37.1 Pokud není ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak a s výjimkou čl. 37 odst. 4, zakázka má stanoveny pevné ceny, které se nesmí měnit.

37.2 V případech, kdy je možné ceny podle zakázky přezkoumat, se v takovém přezkoumání musí vzít v úvahu změny cen významných místních nebo vnějších prvků, které sloužily jako základ pro výpočet ceny nabídky, jako jsou pracovní síly a ostatní služby. Prováděcí pravidla pro přezkoumání cen stanoví zvláštní podmínky.

37.3 Má se za to, že ceny obsažené v nabídce konzultanta:

a) byly určeny na základě podmínek platných 30 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek, nebo v případě zakázek zadaných přímou dohodou, ke dni zadání zakázky, a

b) byly vzaty v úvahu právní předpisy a příslušné daňové systémy použitelné ke dni stanovenému podle čl. 37 odst. 3 písm. a).

37.4 V případě změn nebo přijetí jakéhokoliv právního předpisu nebo jakéhokoliv místního předpisu vydaného místním nebo jiným orgánem veřejné moci, po dni stanoveném v čl. 37 odst. 3, které způsobí změnu vztahů mezi smluvními stranami, zkonzultují zadavatel a konzultant, jaký bude nejlepší další postup pokračování zakázky, a mohou na základě takové konzultace rozhodnout:

a) o změně zakázky;

b) o platbě náhrady za výslednou nerovnováhu jednou smluvní stranou druhé smluvní straně, nebo

c) o ukončení zakázky vzájemnou dohodou.

37.5 V případě zpoždění při poskytování služeb, za které nese odpovědnost konzultant, nebo po ukončení doby provádění zakázky, popřípadě pozměněné v souladu se zakázkou, nesmí 30 dnů před ukončením služeb dojít k žádnému dalšímu přezkoumání cen, kromě uplatnění nové indexace cen, je-li ve prospěch zadavatele.

Článek 38

Zpožděné platby

38.1 Platbu částek splatných konzultantovi podle každého osvědčení o předběžných platbách a podle osvědčení o konečném zůstatku vydaného dohlížitelem provede zadavatel do 90 dnů od doručení takového osvědčení zadavateli. Pokud byla lhůta stanovená pro platbu překročena, má konzultant nárok na úrok poměrně vypočtený na základě počtu dnů zpoždění a podle sazby specifikované ve zvláštních podmínkách s výhradou maximálního časového omezení, které je rovněž uvedeno ve zvláštních podmínkách. Konzultant má na takovou platbu nárok bez úředního oznámení, a aniž je dotčeno kterékoliv jiné jeho právo nebo opravný prostředek podle zakázky. V případě závěrečného výpisu z účtu se úrok za zpožděné platby vypočítá podle počtu dnů na základě sazby uvedené ve zvláštních podmínkách.

38.2 Každé prodlení s platbou delší než 120 dnů od uplynutí lhůty stanovené v čl. 38 odst. 1 opravňuje konzultanta, aby neprováděl zakázku nebo od zakázky odstoupil.

Článek 39

Platby třetím stranám

39.1 Všechny příkazy k platbám třetím stranám se mohou provést pouze po postoupení učiněném podle článku 6. Postoupení se musí oznámit zadavateli.

39.2 Za oznámení nástupců po postoupení nese výlučnou odpovědnost konzultant.

39.3 V případě právně závazného obstavení majetku konzultanta, které ovlivní jemu splatné platby podle zakázky, musí zadavatel, aniž je dotčena lhůta stanovená v článku 38, do 30 dnů ode dne, kdy přijal oznámení o konečném odstranění překážky plateb, obnovit platby konzultantovi.

PORUŠENÍ ZAKÁZKY A ODSTOUPENÍ OD ZAKÁZKY

Článek 40

Porušení zakázky

40.1 Kterákoliv smluvní strana se dopustí porušení zakázky, nesplní-li své povinnosti podle zakázky.

40.2 Pokud dojde k porušení zakázky, má strana poškozená tímto porušením právo na tyto opravné prostředky:

a) náhrada škody nebo

b) odstoupení od zakázky.

40.3 Náhrada škody může být:

a) obecná náhrada škody, nebo

b) smluvní náhrada škody.

40.4 V každém případě, kdy má zadavatel nárok na náhradu škody, může takové náhrady odečíst od kterékoliv částky dlužné konzultantovi nebo od příslušné záruky.

40.5 S výhradou právních předpisů státu zadavatele má zadavatel nárok na náhradu za jakoukoliv škodu, která je zjištěna po dokončení zakázky.

Článek 41

Odstoupení od zakázky ze strany zadavatele

41.1 Zadavatel může kdykoliv a s okamžitým účinkem odstoupit od zakázky, s výhradou stanovenou v čl. 41 odst. 2.

41.2 Pokud není v těchto obecných podmínkách stanoveno jinak, zadavatel může od zakázky odstoupit, pokud konzultantovi zašle oznámení se sedmidenní výpovědní lhůtou, v některém z těchto případů:

a) konzultant ve významné míře neposkytuje služby v souladu se zakázkou;

b) konzultant nadále nedodržuje závazky po dobu 14 dnů poté, co mu zadavatel oznámil pozastavení plateb podle čl. 35 odst. 11;

c) konzultant nevyhoví v přiměřené lhůtě oznámení, ve kterém ho dohlížitel žádá, aby napravil některé opomenutí nebo nesplnění povinností podle zakázky, které vážně narušuje řádné a včasné poskytování služeb;

d) konzultant odmítne nebo opomene provést úřední příkazy, které vydal dohlížitel;

e) konzultant postoupí zakázku nebo subdodávky bez povolení zadavatele;

f) konzultant je v platební neschopnosti nebo obdržel rozhodnutí o prohlášení konkurzu nebo uzavřel s věřiteli dohodu o vyrovnání nebo provádí obchodní činnost pod kontrolou konkurzního správce, nuceného správce nebo jednatele ve prospěch svých věřitelů nebo jde do likvidace;

g) konzultant byl pravomocně odsouzen za trestný čin, který se týká jeho profesní činnosti;

h) vyskytne se jakákoliv jiná právní nezpůsobilost bránící provedení zakázky;

i) vyskytne se jakákoliv organizační změna zahrnující změnu právního subjektu, povahy činnosti nebo ovládání osoby konzultanta, pokud taková změna není protokolárně zapsána v dodatku k zakázce;

j) konzultant si nezachová nezávislost podle čl. 12 odst. 1;

k) konzultant neposkytne požadovanou záruku nebo pojistku nebo osoba poskytující dřívější záruku nebo pojistku není schopna dodržet své závazky.

41.3 Odstoupením od zakázky nejsou dotčena jakákoliv jiná práva nebo pravomoci zadavatele a konzultanta vyplývající ze zakázky. Zadavatel může po odstoupení od zakázky sám dokončit služby nebo může uzavřít další zakázku se třetí stranou na účet konzultanta. Odpovědnost konzultanta za zpoždění při dokončení služeb okamžitě končí odstoupením od zakázky ze strany zadavatele, aniž je dotčena kterákoliv jiná odpovědnost, která již mohla nastat.

41.4 Po odstoupení od zakázky nebo poté, co o něm obdrží oznámení, konzultant neprodleně učiní opatření k řádnému a okamžitému ukončení služeb a k minimalizování výdajů.

41.5 Dohlížitel co nejdříve po odstoupení od zakázky osvědčí hodnotu služeb a všech částek dlužných konzultantovi ke dni odstoupení od zakázky.

41.6 Zadavatel není povinen provádět žádné další platby konzultantovi, dokud nejsou služby dokončeny, přičemž má nárok, aby mu konzultant nahradil dodatečné náklady na dokončení služeb, existují-li,, nebo zadavatel může vyplatit jakýkoliv zůstatek, který je konzultantovi dlužný.

41.7 Pokud zadavatel od zakázky odstoupí, má nárok na to, aby mu konzultant nahradil jakoukoliv ztrátu, kterou utrpěl, až do maximální výše stanovené v zakázce. Není-li stanovena žádná maximální částka, má zadavatel, aniž jsou dotčeny ostatní opravné prostředky, nárok na náhradu té části ceny zakázky, jež přísluší uvedené části služeb, která kvůli pochybení konzultanta nemohla být uspokojivým způsobem dokončena.

41.8 V případech, kdy odstoupení od zakázky není způsobeno konáním nebo opomenutím konzultanta, má konzultant právo požadovat nad rámec částek, které je mu zadavatel dlužen za již vykonané práce, náhradu škody za utrpěnou ztrátu.

Článek 42

Odstoupení od zakázky ze strany konzultanta

42.1 Konzultant může od zakázky odstoupit, pokud zadavateli zašle oznámení se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, jestliže zadavatel:

a) nezaplatí konzultantovi částky splatné podle některého osvědčení vydaného dohlížitelem po uplynutí lhůty stanovené v čl. 38 odst. 2 nebo

b) soustavně neplní své povinnosti ani po opakovaných upomínkách nebo

c) pozastaví postup poskytování služeb nebo kterékoliv jejich části na dobu delší než 180 dnů z důvodů, které nejsou uvedeny v zakázce ani nejsou způsobeny nedodržením závazků konzultanta.

42.2 Takovým odstoupením od zakázky nejsou dotčena žádná další práva zadavatele nebo konzultanta podle zakázky.

42.3 V případě takového odstoupení od zakázky zadavatel zaplatí konzultantovi všechny ztráty nebo škody, které tímto konzultantovi vznikly. Taková doplňková platba nesmí překročit mez, která musí být uvedena v zakázce.

Článek 43

Vyšší moc

43.1 Pro žádnou smluvní stranu se nepovažuje za nesplnění nebo porušení jejích povinností podle zakázky, pokud plnění takových povinností brání okolnosti vyšší moci, které vzniknou po dni oznámení o zadání zakázky nebo po dni, kdy zakázka nabývá účinku, přičemž platí dřívější z uvedených lhůt.

43.2 Vyšší mocí ve smyslu tohoto dokumentu se rozumí jevy a události, jako jsou stávky, výluky nebo jiná narušení práce a provozu, činy nepřátel státu, války vyhlášené i nevyhlášené, blokády, povstání, veřejné nepokoje, epidemie, sesuvy půdy, zemětřesení, bouře, blesky, záplavy, podemletí vodou, občanské nepokoje, výbuchy a jakékoliv další podobné nepředvídatelné události, které nejsou pod kontrolou ani jedné smluvní strany a které není možné překonat náležitou péčí ani jedné strany.

43.3 Bez ohledu na články 24 a 41 není konzultant odpovědný za smluvní náhradu škody ani nepodléhá odstoupení od zakázky pro nedodržení závazků, pokud a do té míry, jak jsou zpoždění v poskytování služeb nebo jiné neplnění jeho povinností podle zakázky způsobeny vyšší mocí. Zadavatel podobně není odpovědný, bez ohledu na články 38 a 42, za placení úroků za opožděné platby, za pozastavení služeb, ani nepodléhá odstoupení od zakázky konzultantem pro nedodržení závazků zadavatelem, pokud a do té míry, jak jsou opoždění zadavatele nebo jiné neplnění jeho povinností způsobeny vyšší mocí.

43.4 Pokud se některá smluvní strana domnívá, že nastaly některé okolnosti vyšší moci, které mohou nepříznivě ovlivnit plnění jejích povinností, neprodleně to oznámí druhé straně a dohlížiteli a uvede podrobné údaje o povaze, pravděpodobném trvání a účinku těchto okolností. Pokud dohlížitel písemně neurčí jinak, konzultant pokračuje v plnění svých povinností podle zakázky v přiměřené, prakticky možné míře, a snaží se pro plnění svých povinností najít všechny rozumné alternativní prostředky, kterým nebrání události vyšší moci. Konzultant nesmí tyto alternativní prostředky použít, pokud mu k tomu nedá pokyn dohlížitel.

43.5 Pokud má konzultant dodatečné výdaje s plněním pokynů dohlížitele nebo s použitím alternativních prostředků podle čl. 43 odst. 4, dohlížitel pro tuto částku vydá osvědčení.

43.6 Vyskytnou-li se okolnosti vyšší moci a trvají déle než 180 dnů, potom bez ohledu na prodloužení doby provádění zakázky, které může být z tohoto důvodu poskytnuto konzultantovi, jsou obě strany oprávněny odstoupit od zakázky, pokud druhé straně zašlou oznámení s třicetidenní výpovědní lhůtou. Pokud po uplynutí třicetidenní lhůty okolnosti vyšší moci ještě trvají, smluvní vztah je ukončen, a v důsledku toho jsou smluvní strany zproštěny dalšího plnění zakázky.

Článek 44

Úmrtí

44.1 V případech, kdy je konzultant fyzickou osobou, smluvní vztah je bez dalšího ukončen, pokud tato osoba zemře. Zadavatel však přezkoumá každý návrh učiněný dědici nebo oprávněnými osobami, pokud oznámili své přání převzít zakázku. Rozhodnutí zadavatele musí být dotyčným osobám oznámeno do 30 dnů od přijetí takového návrhu.

44.2 V případech, kdy je osoba konzultanta zastoupena několika fyzickými osobami a jedna a nebo více takových osob zemře, smluvní strany se dohodnou na protokolu o stavu služeb a zadavatel rozhodne, zda ukončit zakázku nebo pokračovat v souladu se závazky, které převezmou zbylé osoby, popřípadě dědici nebo oprávněné osoby.

44.3 V případech stanovených v čl. 44 odst. 1 a 2 osoby, které nabízejí převzetí zakázky, oznámí tento úmysl zadavateli do 15 dnů ode dne úmrtí.

44.4 Takové osoby nesou společnou a nerozdílnou odpovědnost, pokud není ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak, za řádné provedení zakázky ve stejném rozsahu jako konzultant. Pro další pokračování zakázky platí všechna pravidla týkající se zřízení záruky, stanovená v těchto obecných podmínkách.

UROVNÁVÁNÍ SPORŮ

Článek 45

Urovnávání sporů

45.1 Zadavatel a konzultant vyvinou veškeré úsilí ke smírnému urovnání všech sporů týkajících se zakázky, které mohou vzniknout mezi nimi nebo mezi dohlížitelem a konzultantem.

45.2 Zvláštní podmínky stanoví:

a) postup smírného urovnání sporů;

b) lhůty, ve kterých se může uplatnit postup smírného urovnání po oznámení sporné otázky druhé straně, a maximální doba, ve které je možné dosáhnout takového urovnání, přičemž tato doba nesmí přesáhnout 120 dnů od zahájení přijatého postupu;

c) lhůty pro písemnou odpověď na žádost o smírné urovnání nebo na další žádosti přípustné během uvedeného postupu a důsledky nedodržení těchto lhůt.

45.3 Pokud selhal přijatý postup smírného urovnání, mohou se smluvní strany dohodnout, že spor v určité lhůtě vyřeší ve smírčím řízení vedeném třetí stranou.

45.4 Přijatý postup smírného urovnání nebo smírčí řízení musí ve všech případech zahrnovat postup, jakým se stížnosti a odpovědi sdělují druhé straně.

45.5 Pokud v uvedených maximálních lhůtách nedojde ke smírnému urovnání nebo k řešení v rámci smírčího řízení, spor se řeší:

a) v případě vnitrostátní zakázky v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu zadavatele a

b) v případě mezinárodní zakázky v rozhodčím řízení v souladu s procesními pravidly přijatými Radou EHS.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

PROCESNÍ PRAVIDLA PRO SMÍRČÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ PRO ZAKÁZKY FINANCOVANÉ EVROPSKÝM ROZVOJOVÝM FONDEM V ZÁMOŘSKÝCH ZEMÍCH A ÚZEMÍCH

OBSAH

I. ÚVOD

Článek 1 — Oblast působnosti

Článek 2 — Definice

Článek 3 — Oznámení a počítání lhůt

Článek 4 — Vyčerpání vnitřních správních postupů

Článek 5 — Smírčí řízení

II. SOUD

Článek 6 — Státní příslušnost rozhodců

Článek 7 — Počet rozhodců

Článek 8 — Jmenování samostatného rozhodce

Článek 9 — Jmenování tří rozhodců

Článek 10 — Jmenování orgánem oprávněným ke jmenování

Článek 11 — Námitky proti rozhodcům

Článek 12 — Nahrazení rozhodce

III. ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

Článek 13 — Obecná ustanovení

Článek 14 — Použitelné právní předpisy a procesní pravidla

Článek 15 — Jazyk rozhodčího řízení

Článek 16 — Místo konání rozhodčího řízení

Článek 17 — Zastupování a právní pomoc

Článek 18 — Zahájení rozhodčího řízení

Článek 19 — Žalobní nárok

Článek 20 — Žalobní odpověď

Článek 21 — Změny žalobního nároku nebo žalobní odpovědi

Článek 22 — Námitky pro nepříslušnost soudu

Článek 23 — Další písemná prohlášení

Článek 24 — Lhůty

Článek 25 — Důkazy

Článek 26 — Ústní jednání

Článek 27 — Předběžná ochranná patření

Článek 28 — Znalci

Článek 29 — Nedodržení lhůty a nedostavení se k jednání

Článek 30 — Ukončení jednání

Článek 31 — Vzdání se práva na námitku

IV. NÁLEZ SOUDU

Článek 32 — Nález

Článek 33 — Doba, působnost, forma a účinek nálezu

Článek 34 — Výkon nálezu

Článek 35 — Urovnání sporu nebo jiné důvody ukončení rozhodčího řízení

Článek 36 — Výklad nálezu

Článek 37 — Oprava nálezu

Článek 38 — Doplňkový nález

Článek 39 — Odměny

Článek 40 — Náklady

Článek 41 — Složení zálohy na náklady

I. ÚVOD

Článek 1

Oblast působnosti

Spory týkající se zakázky financované Evropským rozvojovým fondem (ERF), které se na základě ustanovení obecných podmínek a zvláštních podmínek, kterými se řídí zakázka, mohou řešit ve smírčím nebo rozhodčím řízením, se řeší v souladu s těmito procesními pravidly.

Článek 2

Definice

V těchto pravidlech, pokud ze souvislostí nevyplývá něco jiného, mají níže uvedená slova a výrazy tento význam:

zámořské země a území: zámořské země a území, které byly rozhodnutím Rady přidruženy k Evropskému hospodářskému společenství (EHS),

rozhodnutí Rady: rozhodnutí Rady Evropských společenství 91/482/EHS ze dne 25. července 1991 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému hospodářskému společenství,

členský stát: členský stát EHS,

správní orgán: orgán v dotyčné zámořské zemi nebo území, jehož funkcí je správními metodami řešit spory vzniklé v rámci zakázek nebo v souvislosti se zakázkami, jejichž smluvní stranou je zadavatel,

soud: rozhodčí soud,

orgán oprávněný ke jmenování: orgán, na němž se dohodnou strany rozhodčího řízení, nebo jestliže taková dohoda neexistuje, orgán určený těmito pravidly, který jmenuje rozhodce,

zadavatel: stát nebo právnická osoba veřejného nebo soukromého práva, která zadává zakázku nebo jejímž jménem se zakázka zadává,

zakázka: zakázka ERF na stavební práce, dodávky nebo služby,

navrhovatel: strana, která zahajuje rozhodčí řízení, když druhé straně zašle oznámení, ve kterém žádá o rozhodčí řízení a uplatňuje nároky,

odpůrce: strana, vůči níž se v rozhodčím řízení uplatňují nároky,

strana: použije-li se ve spojení s rozhodčím řízením, navrhovatel nebo odpůrce v rozhodčím řízení.

Článek 3

Oznámení a počítání lhůt

3.1 Každé oznámení uvedené v těchto pravidlech se odešle jako doporučený dopis nebo se doručí osobně, v každém případě s žádostí o potvrzení dne přijetí. Oznámení se považuje za přijaté ke dni, kdy je takto doručeno.

3.2 Pro účely počítání lhůt podle těchto pravidel začíná určitá lhůta běžet dnem, který následuje po dni, kdy byly přijaty oznámení, sdělení nebo návrh. Je-li posledním dnem takové lhůty státní svátek nebo den pracovního klidu v místě adresy uvedené na oznámení, sdělení nebo návrhu, lhůta se prodlužuje do prvního pracovního dne, který následuje. Avšak státní svátky nebo dny pracovního klidu, které se vyskytnou v průběhu lhůty, se započítávají.

Článek 4

Vyčerpání vnitřních správních postupů

4.1 Spor se nepředloží k rozhodčímu řízení podle těchto pravidel, dokud se nevyčerpají všechny vnitřní správní postupy stanovené pro řešení takových sporů v dotyčné zámořské zemi nebo území, nebo pokud se takové postupy nepovažují za vyčerpané. Právní prostředky správního postupu se považují za vyčerpané, pokud správní orgán nevydal žádné konečné rozhodnutí do 120 dnů od přijetí původní žádosti o řešení sporu.

4.2 V případech, kdy žadatel nemůže použít právní prostředky správních postupů vzhledem k neexistenci takových postupů v dotyčné zámořské zemi nebo území, spor se může předložit k rozhodčímu řízení podle těchto pravidel pouze poté, co žadatel oznámil svoji stížnost druhé straně a druhá strana neučinila žádná významná opatření, aby napravila nebo odstranila příčinu této stížnosti do 120 dnů od přijetí oznámení.

Článek 5

Smírčí řízení

5.1 Kdykoliv před podáním žádosti o rozhodčí řízení může osoba, která má právo požadovat rozhodčí řízení, požádat o smírný zásah organizaci, která financuje zakázku, nebo o řešení sporu ve smírčím řízení v souladu s těmito pravidly.

5.2 Pokud se strany sporu na tom shodnou, smírčí řízení povede samostatný prostředník, jinak bude vedeno výborem složeným ze tří dohodců.

5.3 Pro způsobilost ke jmenování prostředníkem musí být příslušná osoba státním příslušníkem zámořské země nebo území nebo členského státu.

5.4 V případech, kdy má být smírčí řízení vedeno samostatným prostředníkem, musí se strany sporu na této osobě dohodnout. Pokud má být smírčí řízení vedeno dohodovacím výborem, každá strana sporu jmenuje jednoho ze členů výboru. Třetího člena výboru, který bude předsedou a který musí mít jinou státní příslušnost než zúčastněné strany, vyberou ostatní členové výboru.

5.5 Strana, která žádá o smírčí řízení, to sdělí druhé straně.

Žádost obsahuje vylíčení případu žadatelem a jsou k ní přiloženy kopie příslušných dokladů a dokumentů. Žádost obsahuje také jméno a adresu osoby navrhované nebo jmenované jako prostředník.

5.6 Do 60 dnů od přijetí žádosti druhá strana oznámí žadateli, zda je připravena přijmout pokus o smír, a v kladném případě předloží žadateli odpověď na jeho vylíčení případu. Odpověď obsahuje také jméno a adresu osoby navrhované nebo jmenované jako prostředník druhou stranou.

5.7 Členové dohodovacího výboru vybraní stranami jmenují do 30 dnů od přijetí odpovědi předsedu.

5.8 Jednání prostředníka nebo dohodovacího výboru je neformální a rychlé v míře slučitelné se skutečným a objektivním řešením sporu a opírá se o řádné slyšení obou stran.

Každá strana se může jednání účastnit osobně, nebo ji může zastupovat zástupce podle jejího výběru.

5.9 Po prošetření případu prostředník nebo dohodovací výbor předloží stranám podmínky urovnání sporu.

5.10 Pokud by došlo k urovnání sporu, prostředník nebo dohodovací výbor vypracuje a podepíše protokol o urovnání sporu. Protokol podepíší strany, aby potvrdily jeho přijetí. Protokol o urovnání sporu takto podepsaný stranami je pro ně závazný.

5.11 Obě strany obdrží podepsané kopie protokolu o urovnání sporu.

5.12 Pokud by k urovnání nedošlo, strany mají možnost předložit svůj spor k rozhodčímu řízení podle těchto pravidel, přičemž nic z toho, co vyšlo najevo ve spojení s jednáním před prostředníkem nebo dohodovacím výborem nesmí žádným způsobem ovlivnit zákonná práva žádné ze stran v rozhodčím řízení.

5.13 Žádná osoba ustanovená jako prostředník nebo člen dohodovacího výboru k urovnání sporu, nemůže být jmenována ve stejné věci jako rozhodce.

II. SOUD

Článek 6

Státní příslušnost rozhodců

Pro způsobilost ke jmenování rozhodcem musí být taková osoba státním příslušníkem zámořské země nebo území nebo členského státu.

Článek 7

Počet rozhodců

Pokud se na tom strany sporu dohodnou, soud bude tvořit pouze jeden rozhodce. Takovou dohodu musí strany uzavřít do 15 dnů ode dne, kdy odpůrce přijal oznámení o zahájení rozhodčího řízení podle článku 18. Pokud se strany ve stanovené lhůtě nedohodnou na rozhodčím řízením vedeném jedním rozhodcem, nebo se dohodnou jinak, soud bude složen ze tří rozhodců.

Článek 8

Jmenování samostatného rozhodce

8.1 Má-li být jmenován samostatný rozhodce, strany se dohodnou na tomto rozhodci nebo na orgánu oprávněném ke jmenování do 60 dnů od zahájení rozhodčího řízení podle článku 18.

8.2 V případech, kdy:

a) strany nejsou schopné se dohodnout na rozhodci nebo na orgánu oprávněném ke jmenování do stanovených 60 dnů, nebo

b) orgán oprávněný ke jmenování dohodnutý oběma stranami odmítne jednat nebo nejmenuje rozhodce do 60 dnů od přijetí žádosti stran,

každá strana může požádat nejvýše postaveného soudce Mezinárodního soudního dvora v Haagu, který má státní příslušnost zámořské země nebo území nebo členského státu, aby převzal pravomoc orgánu oprávněného ke jmenování.

Článek 9

Jmenování tří rozhodců

9.1 Mají-li být jmenováni tři rozhodci, každá strana jmenuje jednoho rozhodce. Dva takto jmenovaní rozhodci vyberou třetího rozhodce, který bude předsedat soudu.

9.2 Jmenování jednoho rozhodce každou stranou se provede do 60 dnů ode dne, kdy se obě strany dohodly, že soud bude tvořen třemi rozhodci, nebo ode dne, kdy bylo vyloučeno ustanovení soudu se samostatným rozhodcem podle čl. 7 odst. 1.

9.3 Pokud:

a) do 30 dnů od jmenování rozhodců oběma stranami tito dva jmenovaní rozhodci nevyberou třetího rozhodce, nebo

b) do 30 dnů od přijetí oznámení o jmenování rozhodce jednou stranou neoznámí druhá strana první straně rozhodce, kterého jmenovala ona,

jmenuje požadovaného rozhodce na žádost jedné ze stran orgán oprávněný ke jmenování.

9.4 Na orgánu oprávněném ke jmenování se strany musí dohodnout nejpozději 60 dnů poté, co nebylo přijato rozhodnutí, z něhož plyne potřeba obrátit se na tento orgán. Pokud se strany v uvedené lhůtě neshodnou na orgánu oprávněném ke jmenování, každá strana může požádat služebně nejstaršího soudce Mezinárodního soudního dvora v Haagu, který má státní příslušnost zámořské země nebo území nebo členského státu, aby převzal pravomoc tohoto orgánu.

Článek 10

Jmenování orgánem oprávněným ke jmenování

10.1 Poté, co je orgán oprávněný ke jmenování požádán, aby jmenoval rozhodce, zašle strana podávající žádost tomuto orgánu kopii oznámení o zahájení rozhodčího řízení uvedeného v čl. 18 odst. 1 a kopii zakázky, které se týká spor. Orgán oprávněný ke jmenování si může od obou stran vyžádat údaje, které považuje za nezbytné pro plnění své funkce.

10.2 Každá strana může navrhnout jména osob vhodných ke jmenování rozhodci. Pokud se takový návrh podává, uvedou se úplná jména, adresy a státní příslušnost navržených osob spolu s uvedením jejich kvalifikace.

10.3 Orgán oprávněný ke jmenování jmenuje rozhodce co nejrychleji, jak je to možné. Při jmenování tento orgán:

a) vezme v úvahu okolnosti zajišťující, že bude jmenován nezávislý a nestranný rozhodce s jinou státní příslušností, než jakou mají strany sporu, s vysokou morální úrovní a průkaznými schopnostmi v oblasti práva, techniky nebo financí, které jsou použitelné pro předmět sporu, a

b) pokud se obě strany nedohodnou jinak, nebo orgán oprávněný ke jmenování podle vlastního uvážení nerozhodne, že tento postup není pro určitý případ vhodný, použije se tento postup:

i) orgán oprávněný ke jmenování zašle oběma stranám shodný seznam obsahující nejméně tři jména osob způsobilých ke jmenování rozhodci podle čl. 6 odst. 1 a čl. 10 odst. 3 písm. a);

ii) do 30 dnů od přijetí tohoto seznamu může každá strana seznam vrátit orgánu oprávněnému ke jmenování poté, co škrtne jméno nebo jména, proti kterým má námitky, a zbývající jména na seznamu označí čísly v pořadí jejich zvýhodnění. Není-li seznam vrácen nebo se neprovede žádná změna v pořadí, v jakém jsou jména uvedena v původním seznamu, jména na uvedeném seznamu se považují za schválená dotyčnou stranou v původním pořadí;

iii) po přijetí seznamů vrácených oběma stranami, nebo po uplynutí lhůty pro vrácení seznamu, přičemž platí dřívější z těchto lhůt, jmenuje orgán oprávněný ke jmenování do 30 dnů rozhodce ze seznamu schválených jmen, nebo ze seznamu jmen, který se považuje za schválený, v souladu s pořadím zvýhodnění označeným stranami sporu;

iv) pokud z nějakého důvodu není možné provést jmenování v souladu s tímto postupem, může orgán oprávněný ke jmenování jmenovat vhodného rozhodce, přičemž náležitě dbá na zájem obou stran, bere v úvahu povahu sporu a popřípadě bere v úvahu skutečnost, že jednou ze stran sporu je stát.

Článek 11

Námitky proti rozhodcům

11.1 Budoucí rozhodce sdělí osobám, které se na něj obrátí v souvislosti s jeho možným jmenováním, všechny skutečnosti a okolnosti, které by mohly dát podnět k oprávněným pochybnostem nebo podezření, pokud jde o jeho nestrannost nebo nezávislost. Osoba jmenovaná rozhodcem sdělí takové skutečnosti nebo okolnosti stranám sporu, pokud je již o těchto okolnostech dříve neinformovala.

11.2 Strana sporu může vznést námitky vůči kterémukoliv rozhodci, pokud existují skutečnosti nebo okolnosti, které dávají podnět k oprávněným pochybnostem nebo podezření, pokud jde o jeho nestrannost nebo schopnosti. Strana může však vznést námitky vůči rozhodci, kterého sama jmenovala nebo na jehož jmenování se podílela, pouze z důvodů, o kterých se dověděla až po jmenování.

11.3 Strana sporu, která má v úmyslu vznést námitky vůči rozhodci, zašle písemné oznámení o svých námitkách, ve kterém sdělí své důvody soudu, dotyčnému rozhodci a druhé straně. Oznámení musí být odesláno do 15 dnů od zřízení soudu nebo od jmenování rozhodce, vůči němuž se vznáší námitky, přičemž platí pozdější z těchto lhůt, nebo do 15 dnů od okamžiku, kdy se strana podávající námitky dozvěděla o okolnostech opravňujících k námitkám.

11.4 V případech, kdy s námitkou jedné strany souhlasí druhá strana nebo kdy rozhodce, vůči němuž je vznesena námitka, odstoupí z funkce, pravomoc tohoto rozhodce v rozhodčím řízení okamžitě končí. Ze souhlasu obou stran s námitkou ani z odstoupení rozhodce z funkce ale nevyplývá přijetí oprávněnosti důvodů podané námitky.

11.5 Pokud druhá strana s námitkou nesouhlasí nebo pokud rozhodce, vůči němuž je vznesena námitka, neodstoupí, rozhodnutí o námitce přísluší:

a) v případech, kdy rozhodce jmenoval orgán oprávněný ke jmenování, tomuto orgánu;

b) v případech, kdy rozhodce nejmenoval orgán oprávněný ke jmenování, ostatním členům soudu, pokud existují;

c) ve všech ostatních případech nebo v případě neshody mezi ostatními členy soudu, orgánu oprávněnému ke jmenování, který je určen, nebo který má být určen v souladu s postupem stanoveným v čl. 9 odst. 4.

Rozhodnutí takto určeného orgánu je konečné.

Článek 12

Nahrazení rozhodce

12.1 Náhradní rozhodce se jmenuje v souladu s postupem stanoveným v článcích 8, 9 a 10, který je použitelný pro jmenování příslušného rozhodce, v těchto případech:

a) s námitkou vůči rozhodci souhlasila druhá strana, nebo

b) rozhodce, vůči němuž je vznesena námitka, odstoupil z funkce, nebo

c) bez ohledu na to, že druhá strana odepře souhlas s námitkou nebo že rozhodce, vůči němuž je vznesena námitka, odmítne odstoupit, námitka vůči rozhodci je připuštěna, nebo

d) rozhodce v průběhu rozhodčího řízení zemře, nebo

e) z jakéhokoliv jiného důvodu rozhodce nemůže jednat nebo se stane podle práva nebo podle skutečnosti nezpůsobilým vykonávat svoji funkci.

12.2 Je-li rozhodce nahrazen, každé jednání, které se vedlo dříve, se podle uvážení soudu opakuje a každý nález nebo příkaz vydaný předtím v průběhu rozhodčího řízení může soud zrušit.

III. ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

Článek 13

Obecná ustanovení

13.1 S výhradou těchto pravidel může soud vést rozhodčí řízení takovým způsobem, jaký považuje za vhodný.

13.2 Soud vede rozhodčí řízení pokud možno rychle a s náležitým ohledem na ušetření nákladů, jak to dovoluje úsilí najít spravedlivé řešení pro obě strany. Pro obě strany platí rovnost zacházení a v každém stadiu rozhodčího řízení se oběma stranám dá plná příležitost, aby předložily své argumenty.

13.3 Požaduje-li to některá strana v kterémkoliv stadiu rozhodčího řízení, soud povede ústní jednání za účelem předkládání svědectví, včetně znalců, nebo ústního zdůvodnění. Pokud to není požadováno, soud rozhodne, zda se povede ústní jednání, nebo zda řízení bude vedeno na základě dokumentů a dalších materiálů.

13.4 Všechny dokumenty nebo údaje, které poskytne soudu jedna strana, tato strana sdělí také druhé straně. Žádné dokumenty nebo údaje se nemohou použít na podporu argumentů jedné strany, pokud není prokázáno, že byly sděleny druhé straně.

Článek 14

Použitelné právní předpisy a procesní pravidla

14.1 Soud ve věci sporu uplatňuje právo státu zadavatele, pokud není v zakázce uvedeno jinak; v takovém případě uplatňuje právo takto určené. Ve všech případech soud rozhoduje v souladu s podmínkami zakázky a může vzít v úvahu obchodní zvyklosti použitelné pro danou obchodní operaci.

14.2 V případech, kdy použitelné právní předpisy v některém konkrétním bodě o věci mlčí, soud uplatní kolizní normy vyplývající z právních předpisů vztahujících se na zakázku. Soud nemůže odmítnout vydat nález z důvodu, že právní předpisy o věci mlčí nebo jsou v určitém bodě nejasné.

14.3 Bez ohledu na čl. 5 odst. 1 a čl. 14 odst. 1, pokud strany v průběhu rozhodčího řízení dají soudu výslovně oprávnění, soud rozhodne jako prostředník nebo podle toho, co je spravedlivé (ex aequo et bono).

14.4 Celé rozhodčí řízení je vedeno v souladu s těmito pravidly. Neexistuje-li shoda mezi stranami sporu, rozhodne o každé procesní záležitosti, která není stanovena v těchto pravidlech, soud, který v takovém případě zejména zajistí, aby byly dodrženy zásady rovnosti zacházení s oběma stranami.

Článek 15

Jazyk rozhodčího řízení

15.1 Rozhodčí řízení se vede a nález soudu se vydá v jazyce zakázky, jejíž podmínky nebo plnění daly podnět ke sporu.

15.2 Soud může nařídit, že některé dokumenty přiložené k stanovení žalobního nároku nebo k žalobní odpovědi a jakékoliv další dokumenty nebo věcné důkazy předložené v průběhu rozhodčího řízení, které nejsou vypracovány v jazyce rozhodčího řízení, budou doprovázeny úředně osvědčeným překladem do tohoto jazyka.

Článek 16

Místo konání rozhodčího řízení

16.1 Rozhodčí řízení se koná v zámořské zemi nebo území, kde byla zadána nebo provedena zakázka. Soud však může se souhlasem stran a z dobrého důvodu rozhodnout, že se rozhodčí řízení bude konat na některém jiném místě. Při rozhodování o takovém místě soud bere ohledy na okolnosti případu, včetně zahrnutých nákladů, vhodnosti pro obě strany a možného nepříznivého vlivu procesních pravidel alternativního místa na strany a rozhodčí řízení.

16.2 S výhradou čl. 16 odst. 1 může soud vést některá ústní jednání a zasedání na kterémkoliv místě, které považuje za vhodné vzhledem k okolnostem případu.

16.3 Soud může zasedat na kterémkoliv místě, které považuje za vhodné, za účelem prohlídky stavebních prací, zboží, dalšího majetku nebo dokumentů. Strany musí být informovány s dostatečným předstihem, aby mohly být při takových prohlídkách přítomny.

Článek 17

Zastupování a právní pomoc

Strany mohou zastupovat nebo jim poskytovat právní pomoc osoby podle jejich výběru. Jména a adresy takových osob musí být písemně sděleny druhé straně a soudu. Takové sdělení musí uvést, zda je uvedená osoba jmenována jako zástupce nebo pro účely pomoci.

Článek 18

Zahájení rozhodčího řízení

18.1 Navrhovatel zašle odpůrci oznámení o zahájení rozhodčího řízení. Takové oznámení je neúčinné, pokud není podáno nejpozději 90 dnů od přijetí rozhodnutí, které uzavírá správní postupy vedené v dotyčné zámořské zemi nebo území, nebo v případech, kdy takové správní postupy nejsou k dispozici, nejpozději 90 dnů po uplynutí 120 dnů podle čl. 4 odst. 2 pro opravný prostředek vůči stížnosti oznámené druhé straně.

18.2 Rozhodčí řízení se považuje za zahájené dnem, kdy je oznámení o jeho zahájení přijato odpůrcem.

18.3 Oznámení o zahájení rozhodčího řízení obsahuje:

a) požadavek, aby byl spor předložen k rozhodčímu řízení;

b) jména a adresy stran a jejich státní příslušnost v době oznámení;

c) odkaz na zakázku, která zadala podnět ke sporu, a konkrétní ustanovení zakázky, která se uplatňují nebo jsou předmětem námitek;

d) obecnou povahu vznášeného nároku a příslušnou částku, je-li požadována;

e) požadovanou náhradu nebo opravný prostředek;

f) stručné vylíčení případu s uvedením údajů o všech správních postupech nebo o oznámení stížností a výsledky takových kroků;

g) návrh týkající se počtu rozhodců (tj. jeden nebo tři).

18.4 Oznámení o zahájení rozhodčího řízení může také obsahovat:

a) jméno osoby nebo název orgánu navržených ke jmenování samostatného rozhodce nebo orgánu oprávněného ke jmenování, uvedeného v čl. 8 odst. 1;

b) oznámení o jmenování rozhodce uvedeného v čl. 9 odst. 1 navrhovatelem;

c) stanovení žalobního návrhu uvedené v článku 19.

Článek 19

Žalobní nárok

19.1 Pokud nebyl žalobní nárok obsažen v oznámení o zahájení rozhodčího řízení, navrhovatel ve lhůtě stanovené soudem písemně sdělí svůj žalobní návrh odpůrci a všem rozhodcům. K tomu se přiloží kopie zakázky.

19.2 Žalobní návrh, opatřený datem a podepsaný navrhovatelem nebo jeho řádně zplnomocněným zástupcem obsahuje tyto údaje:

a) jména a adresy stran sporu;

b) vylíčení skutečností, které podporují žalobní nárok;

c) sporné body;

d) požadovanou náhradu nebo opravný prostředek.

Navrhovatel buď přiloží ke stanovení žalobního návrhu všechny dokumenty, které považuje za důležité, nebo přiloží odkazy na dokumenty nebo další důkazy, které chce předložit.

Článek 20

Žalobní odpověď

20.1 Odpůrce ve lhůtě stanovené soudem písemně sdělí svoji žalobní odpověď navrhovateli a všem rozhodcům.

20.2 Žalobní odpověď odpovídá na jednotlivé body žalobního nároku podaného podle čl. 19 odst. 2 písm. b), c) a d). Odpůrce buď přiloží k žalobní odpovědi dokumenty, o které se opírá jeho obhajoba, nebo přiloží odkazy na dokumenty nebo další důkazy, které chce předložit.

20.3 V žalobní odpovědi, nebo v pozdějším stadiu v rozhodčím řízení, pokud soud rozhodne, že zpoždění bylo za daných okolností ospravedlnitelné, odpůrce může vznést žalobní protinárok nebo se opírat o určitý nárok vyplývající ze stejné zakázky pro účely vzájemného započtení pohledávek.

20.4 Pro protinárok a nárok vznesený za účelem vzájemného započtení pohledávek se použije čl. 19 odst. 2.

Článek 21

Změny žalobního nároku nebo žalobní odpovědi

V průběhu rozhodčího řízení může každá strana pozměnit nebo doplnit svůj žalobní nárok nebo žalobní odpověď, ledaže to soud považuje za nevhodné vzhledem ke zpoždění, které by to způsobilo, nebo nepatřičné újmě, kterou by to způsobilo druhé straně.

Článek 22

Námitky pro nepříslušnost soudu

22.1 Soud je oprávněn rozhodnout o námitkách vůči jeho příslušnosti.

22.2 Soud je oprávněn rozhodnout o existenci nebo platnosti zakázky. Nález soudu, že zakázka je neplatná, nemá vliv na platnost ustanovení zakázky o rozhodčím řízení ani na dohodu o předložení sporu k rozhodčímu řízení, a proto nemá vliv na uplatnění těchto pravidel.

22.3 Námitka, že soud není příslušný, musí být vznesena nejpozději v žalobní odpovědi, nebo pokud se jedná o protinárok, v odpovědi na protinárok. Toto ustanovení platí také pro nové nároky a protinároky připuštěné v průběhu rozhodčího řízení.

22.4 Obecně by soud měl rozhodovat o námitce týkající se jeho příslušnosti jako o předběžné otázce. Soud může však pokračovat v rozhodčím řízení a poté rozhodnout o takové námitce v konečném nálezu.

Článek 23

Další písemná prohlášení

Soud rozhodne, která další písemná prohlášení, kromě stanovení žalobního nároku a žalobní odpovědi budou od stran požadována nebo která mohou strany předkládat, a pokud existují, soud rozhodne také o způsobu předložení a určí lhůty pro příslušná podání těchto prohlášení.

Článek 24

Lhůty

Lhůty určené soudem pro sdělení písemných prohlášení (včetně stanovení žalobního nároku a žalobní odpovědi) v každém případě nesmí překročit 45 dnů. Soud však může lhůty prodloužit, pokud dojde k závěru, že takové prodloužení je ospravedlnitelné.

Článek 25

Důkazy

25.1 Každá strana nese důkazní břemeno pro skutečnosti, o něž se opírá její nárok nebo obhajoba.

25.2 Soud může, pokud to považuje za vhodné, požadovat, aby ve lhůtě, jakou sám určí, strany doručily soudu a druhé straně souhrnný seznam dokumentů a ostatních důkazů, které tato strana zamýšlí předložit na podporu sporných skutečností uvedených v žalobním nároku nebo v žalobní odpovědi.

25.3 Kdykoliv v průběhu rozhodčího řízení může soud požadovat, aby strany předložily, ve lhůtě, jakou určí soud, dokumenty, věcné důkazy nebo další důkazy.

Článek 26

Ústní jednání

26.1 V případě ústního jednání soud zašle stranám s přiměřeným předstihem oznámení s uvedením dne, času a místa konání.

26.2 Mají-li být vyslechnuti svědci, každá strana sdělí soudu a druhé straně nejméně 15 dnů před ústním jednáním jména a adresy svědků, které zamýšlí předvolat, předmět svědectví a jazyk, ve kterém budou svědci vypovídat.

26.3 Soud učiní potřebná opatření pro zajištění překladu výpovědí při ústním jednání a pro záznam jednání, pokud to považuje za nezbytné za daných okolností případu, nebo pokud se na tom dohodly strany a oznámily takovou dohodu soudu nejméně 15 dnů před jednáním.

26.4 Jednání se koná s vyloučením veřejnosti, pokud se strany nedohodnou jinak. Soud může požadovat, aby kterýkoliv svědek opustil jednání během svědectví jiných svědků. Soud může bez omezení rozhodnout o způsobu výslechu svědků, aniž je dotčeno právo každé strany na její žádost klást otázky svědkům druhé strany.

26.5 Svědecké důkazy se mohou také předkládat ve formě místopřísežného písemného prohlášení podepsaného svědkem. Avšak na žádost kterékoliv strany a s povolením soudu mohou být takoví svědci vyslechnuti při jednání, kde budou mít strany možnost být přítomny a klást svědkům otázky.

26.6 Soud rozhodne o přípustnosti, významu a závažnosti předkládaných důkazů.

Článek 27

Předběžná ochranná opatření

27.1 Na žádost kterékoliv strany může soud přijmout předběžná opatření, která považuje za nezbytná s ohledem na předmět sporu, včetně opatření na ochranu, konzervaci nebo bezpečnou úschovu zboží, které je předmětem sporu, jako je příkaz k jejich uložení třetí osobou nebo prodej rychle se kazícího zboží. Soud může také nařídit složení určité peněžní částky nebo poskytnutí záruky pro zajištění celé částky, která je předmětem sporu, nebo její části. Pokud takový příkaz nebude splněn, soud má právo přijmout veškeré závěry, které z toho logicky vyplývají.

27.2 Tato předběžná opatření mohou být přijata ve formě předběžného nálezu. Soud je oprávněn požadovat záruku na náklady na taková opatření.

Článek 28

Znalci

28.1 Soud může stanovit jednoho nebo více nezávislých znalců, aby přezkoumali konkrétní otázky, o kterých má rozhodnout soud, a podali o tom znalecký posudek. Každá strana má právo vznést vůči znalci námitku týkající se jeho schopností a nestrannosti, a pokud takovou námitku soud připustí, znalec musí z případu odstoupit. Kopie zadání znaleckého posudku, které vypracoval soud, se zašle stranám.

28.2 Strany poskytnou znalci všechny významné informace nebo mu předloží k přezkoumání všechny příslušné dokumenty nebo zboží, které požaduje. Každý spor mezi některou stranou a znalcem, týkající se významu požadovaných informací nebo poskytnutí dokumentů či zboží se předloží k rozhodnutí soudu.

28.3 Po obdržení znaleckého posudku soud zašle jeho kopii stranám, které dostanou příležitost, aby písemně vyjádřily ke znaleckému posudku své stanovisko. Každá strana má nárok na přezkoumání kteréhokoliv dokumentu, o který znalec opírá svůj posudek.

28.4 Na žádost jedné ze stran může být znalec po doručení posudku vyslechnut při ústním jednání, kde budou mít strany možnost být přítomny a klást mu otázky. Na toto jednání může každá strana předvolat odborné svědky, aby podaly výpověď ke sporným bodům. Pro toto jednání platí článek 26.

Článek 29

Nedodržení lhůty a nedostavení se k jednání

29.1 Pokud ve lhůtě stanovené soudem navrhovatel nesdělí svůj žalobní nárok, aniž k tomu uvedl dostatečné důvody, soud vydá příkaz k ukončení rozhodčího řízení. Pokud ve lhůtě stanovené soudem odpůrce nesdělí svoji žalobní odpověď, aniž k tomu uvedl dostatečné důvody, soud poté, co zváží určitá omezení, kterým podléhá odpůrce, nařídí pokračování rozhodčího řízení a může vydat nález, i když žalobní odpověď není předložena ani později.

29.2 Pokud se jedna ze stran, které byly řádně předvolány k jednání v souladu s těmito pravidly, bez dostatečného důvodu nedostaví k jednání, soud může v rozhodčím řízení pokračovat.

29.3 Pokud jedna ze stran, která byla řádně vyzvána, aby předložila písemné důkazy, tak neučiní ve stanovené lhůtě, aniž k tomu uvedla dostatečné důvody, soud může vydat nález na základě dosud předložených důkazů poté, co důkladně zváží vliv, který má na případ nepředložení důkazů.

Článek 30

Ukončení jednání

30.1 Soud se může dotázat stran, zda zamýšlejí předložit další důkazy nebo chtějí vyslechnout další svědky, či podat další vysvětlení, a pokud tomu tak není, může prohlásit jednání za ukončené.

30.2 Soud může kdykoliv před vydáním konečného nálezu, pokud to považuje za nezbytné vzhledem k výjimečným okolnostem, rozhodnout z vlastního podnětu nebo na žádost některé strany o obnovení jednání.

Článek 31

Vzdání se práva na námitku

Pokud strana neprodleně nevznese námitky vůči jakémukoliv nedodržení ustanovení nebo požadavků těchto pravidel, má se za to, že se práva na námitku vzdala.

IV. NÁLEZ SOUDU

Článek 32

Nález

32.1 Pokud je soud tvořen třemi rozhodci, konečný nález nebo jiné rozhodnutí soudu se přijímá většinou rozhodců. Pokud se však nedosáhne většiny, předsedající rozhodce má rozhodující hlas, ale musí své rozhodnutí zdůvodnit.

32.2 Vzniknou-li procesní otázky, pokud neexistuje většina nebo pokud ho k tomu zmocní soud, předsedající rozhodce může rozhodnout sám, s výhradou přezkoumání soudem.

Článek 33

Doba, působnost, forma a účinek nálezu

33.1 Nález soudu se vydá co nejdříve po jednání nebo přijetí důkazního materiálu, který strany chtějí předložit soudu.

33.2 Kromě vydání konečného nálezu je soud oprávněn vydávat předběžná, mezitímní nebo částečná rozhodnutí.

33.3 Nález soudu se vyhotoví písemně a je pro strany sporu konečný a závazný. Strany splní nález soudu neprodleně. Každá zámořská země nebo území nebo členský stát uzná jako závazný každý nález vydaný na základě těchto pravidel a zajistí jeho vykonání na svém území, jako kdyby se jednalo o pravomocné rozhodnutí jednoho z jejich vlastních soudů.

33.4 Soud uvede důvody, o které se nález opírá, pokud se strany nedohodly, že se nebudou uvádět žádné důvody.

33.5 Nález soudu musí být podepsán a řádně ověřen rozhodci a musí obsahovat datum a místo vydání nálezu. V případech, kdy je soud tvořen třemi rozhodci a jeden z nich nález nepodepíše, musí nález obsahovat důvod nepřítomnosti tohoto podpisu.

33.6 Nález soudu může být se souhlasem obou stran zveřejněn.

33.7 Kopie nálezu podepsané a ověřené rozhodci zašle soud stranám sporu.

Článek 34

Výkon nálezu

34.1 Pro uznání a výkon nálezu soudu v zámořské zemi nebo území nebo členském státě musí dotyčná strana předložit ověřenou kopii nálezu orgánu, který tento stát pro tento účel určil. Příkaz k výkonu nálezu se přiloží k předkládané kopii, bez dalších ověření kromě ověření pravosti kopie.

34.2 Každý signatářský stát informuje do 180 dnů od okamžiku, kdy vstoupí v platnost tato pravidla, předsedu Rady ministrů o pravomoci, která mu byla pro tento účel svěřena a bude ho nadále informovat o všech změnách. Předseda Rady ministrů bez prodlení předá tyto informace předsedovi Komise.

34.3 Výkon nálezu se řídí právními předpisy týkajícími se výkonu rozsudků, které jsou v platnosti ve státě, na jehož území má být nález soudu vykonán.

Článek 35

Urovnání sporu nebo jiné důvody ukončení rozhodčího řízení

35.1 Pokud se strany před vydáním nálezu dohodnou na urovnání sporu jinými prostředky, soud buď vydá příkaz k ukončení rozhodčího řízení, nebo pokud to požadují obě strany a soud to přijme, zaznamená do protokolu urovnání ve formě rozhodnutí za dohodnutých podmínek. Soud není povinen uvádět důvody takového rozhodnutí.

35.2 Pokud se stane před vydáním nálezu pokračování rozhodčího řízení zbytečným nebo nemožným z jakéhokoliv jiného důvodu, než je urovnání sporu podle čl. 35 odst. 1, soud informuje strany, že pokud do 30 dnů neobdrží žádné námitky, vydá příkaz k ukončení rozhodčího řízení. Pokud by některá strana do 30 dnů vznesla námitku, soud nevydá takový příkaz, dokud nevyslechne strany a nerozhodne, že neexistují žádné oprávněné důvody k námitkám.

35.3 Soud zašle stranám sporu kopie příkazu k ukončení rozhodčího řízení nebo rozhodnutí vydaného za dohodnutých podmínek, podepsané rozhodci,. Pro případy, kdy je vydáno rozhodnutí za dohodnutých podmínek, platí čl. 33 odst. 3, 5 a 7.

Článek 36

Výklad nálezu

36.1 Do 60 dnů od obdržení nálezu soudu může každá strana, oznámí-li to druhé straně, požádat, aby soud podal výklad nálezu. V případech, kdy se po uplynutí stanovené lhůty objeví nový problém, šedesátidenní lhůta běží ode dne objevení nového problému za předpokladu, že maximální lhůta pro podání žádosti na základě objevení nového problému nepřekročí 120 dnů ode dne vydání nálezu.

36.2 Výklad se podává písemně co nejdříve po přijetí žádosti. Výklad tvoří součást nálezu a platí pro něj čl. 33 odst. 2 až 6.

Článek 37

Oprava nálezu

37.1 Do 60 dnů od obdržení nálezu může každá strana, oznámí-li to druhé straně, požádat soud, aby v nálezu opravil všechny chyby ve výpočtech, písařské nebo tiskařské chyby nebo chyby podobné povahy. Soud může do 30 dnů od sdělení nálezu provést takové opravy z vlastního podnětu.

37.2 Takové opravy se provedou písemně a platí pro ně čl. 33 odst. 2 až 6.

Článek 38

Doplňkový nález

38.1 Do 60 dnů od obdržení nálezu může každá strana, pokud to oznámí druhé straně, požádat soud, aby vydal doplňkový nález týkající se nároků předložených v rozhodčím řízení, které jsou ale v nálezu vynechány.

38.2 Pokud soud považuje žádost o doplňkový nález za oprávněnou a domnívá se, že toto vynechání je možné napravit bez dalších jednání nebo důkazů, doplní svůj nález do 30 dnů od přijetí žádosti.

38.3 Pro případy, kdy je vydán doplňkový nález, platí čl. 33 odst. 2 až 6.

Článek 39

Odměny

39.1 Odměny členů soudu musí být přiměřené a berou v úvahu složitost předmětu sporu, dobu, kterou rozhodci věnovali případu, a další důležité okolnosti případu.

39.2 Pokud se strany dohodly na orgánu oprávněném ke jmenování nebo byl tento orgán určen podle těchto pravidel a pokud tento orgán vydal sazebník odměn vyplácených rozhodcům v mezinárodních případech, které má na starosti, soud při stanovení svých odměn bere v úvahu uvedený sazebník, v míře přiměřené okolnostem daného případu.

39.3 Pokud tento orgán oprávněný ke jmenování nevydal sazebník odměn vyplácených rozhodcům v mezinárodních případech, každá strana může kdykoliv předtím, než soud vydá jakékoliv rozhodnutí, které stanoví jeho náklady, požádat orgán oprávněný ke jmenování, aby poskytl zásady tvořící základ pro stanovení odměn, který se obvykle dodržuje v mezinárodních případech, ve kterých tento orgán jmenuje rozhodce. Pokud orgán oprávněný ke jmenování souhlasí s poskytnutím takové zásady, soud při stanovení svých odměn vezme tyto informace v úvahu v míře, kterou považuje za přiměřenou vzhledem k okolnostem případu.

39.4 V případech uvedených v čl. 39 odst. 2 a 3, požaduje-li to některá strana a orgán oprávněný ke jmenování souhlasí s vypracováním návrhu odměn, soud stanoví své odměny pouze po konzultaci s tímto orgánem, který může mít k odměnám soudu jakékoliv připomínky, které považuje za vhodné.

Článek 40

Náklady

40.1 Soud stanoví náklady na rozhodčí řízení ve svém rozhodnutí. Pojem "náklady" zahrnuje pouze:

a) odměny členů soudu, které se účtují samostatně pro každého rozhodce a stanoví je sám soud podle článku 39;

b) cestovní a další výdaje rozhodců;

c) náklady na odborné rady a další pomoc požadovanou soudem;

d) cestovní a další výdaje svědků v rozsahu schváleném soudem;

e) náklady na právní zástupce a právní pomoc úspěšné strany, pokud takové náklady byly požadovány během rozhodčího řízení a pouze v rozsahu, jaký určí soud jako rozumnou výši takových nákladů;

f) všechny poplatky a výdaje orgánu oprávněného ke jmenování.

40.2 S výjimkou stanovenou v čl. 40 odst. 3 hradí náklady na rozhodčí řízení zásadně neúspěšná strana. Soud může však každý z takových nákladů rozdělit mezi strany, jestliže rozhodne, že je toto rozdělení rozumné vzhledem k okolnostem případu.

40.3 Pokud se jedná o náklady na právní zástupce a právní pomoc uvedené v čl. 40 odst. 1 písm. e), může soud poté, co vezme v úvahu okolnosti případu, bez omezení rozhodnout, která strana takové náklady ponese, nebo může tyto náklady rozdělit mezi strany, pokud se rozhodne, že je takové rozdělení vhodné.

40.4 Pokud soud vydá příkaz k ukončení rozhodčího řízení nebo vydá rozhodnutí za dohodnutých podmínek, určí náklady na rozhodčí řízení uvedené v čl. 40 odst. 1 ve znění uvedeného příkazu nebo nálezu.

40.5 Soud nesmí účtovat žádné dodatečné náklady za výklad nebo opravu nebo doplnění svého nálezu podle článků 36 až 38.

Článek 41

Složení zálohy na náklady

41.1 Soud může po svém zřízení požádat každou stranu, aby složila stejnou částku jako zálohu na náklady uvedené v čl. 40 odst. 1 písm. a), b) a c).

41.2 V průběhu rozhodčího řízení může soud z oprávněných důvodů požadovat na stranách dodatečné složení záloh.

41.3 Pokud se strany dohodly na orgánu oprávněném ke jmenování nebo byl tento orgán určen podle těchto pravidel, a žádá-li to některá strana a orgán oprávněný ke jmenování souhlasí s výkonem této funkce, soud stanoví výši všech záloh nebo dodatečných záloh pouze po konzultaci s orgánem oprávněným ke jmenování, který může mít k výši záloh jakékoliv připomínky, které považuje za vhodné.

41.4 Pokud nebude požadovaná záloha zaplacena v plné výši do 30 dnů od přijetí příslušného požadavku, soud to sdělí stranám s tím, že jedna či druhá strana může provést požadovanou platbu. Pokud se taková platba neprovede, soud však může rozhodnout o pokračování v rozhodčím řízení, nebo může nařídit pozastavení nebo ukončení rozhodčího řízení.

41.5 Po vydání nálezu soud předloží stranám vyúčtování přijatých záloh a vrátí jim nepoužitý zůstatek.

--------------------------------------------------