31992D0002Úřední věstník L 001 , 04/01/1992 S. 0022 - 0023
Finské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 40 S. 0048
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 40 S. 0048


Rozhodnutí Komise

ze dne 4. prosince 1991,

kterým se mění rozhodnutí Rady 82/734/EHS, pokud jde o seznam zařízení ve Švýcarsku schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství

(92/2/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat, ovcí a koz, čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí [1], naposledy pozměněnou směrnicí 91/497/EHS [2], a zejména na čl. 4 odst. 1 a čl. 18 odst. 1,

s ohledem na směrnici Rady 77/96/EHS ze dne 21. prosince 1976 o vyšetření čerstvého masa domácích prasat na svalovce (trichinella spiralis) při jeho dovozu ze třetích zemí [3], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 89/321/EHS [4], a zejména na článek 4 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že postup, který je třeba dodržovat při změně nebo doplnění seznamů zařízení ve třetích zemích schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství, byl stanoven rozhodnutím Komise 90/13/EHS [5];

vzhledem k tomu, že seznam zařízení ve Švýcarsku schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství byl nejdříve stanoven v rozhodnutí Rady 82/734/EHS [6] naposledy pozměněném rozhodnutím Komise K(91) 1060 ze dne 30. května 1991 [7];

vzhledem k tomu, že při rutinní kontrole provedené podle článku 5 směrnice 72/462/EHS a čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Komise 86/474/EHS ze dne 11. září 1986 o kontrolách na místě týkajících se dovozu skotu, prasat a čerstvého masa ze třetích zemí [8] bylo zjištěno, že hygienická úroveň některých zařízení se od poslední kontroly změnila;

vzhledem k tomu, že seznam by měl tudíž být pozměněn,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 82/734/EHS se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 4. prosince 1991.

Za Komisi

Ray Mac Sharry

člen Komise

[1] Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28.

[2] Úř. věst. č. L 268, 24.9.1991, s. 69.

[3] Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 67.

[4] Úř. věst. L 133, 17.5.1989, s. 33.

[5] Úř. věst. L 8, 11.1.1990, s. 70.

[6] Úř. věst. L 311, 8.11.1982, s. 13.

[7] Úř. věst. C 149, 8.6.1991, s. 4.

[8] Úř. věst. L 279, 30.9.1986, s. 55.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

SEZNAM ZAŘÍZENÍ

T, TF Zařízení s označením "T" nebo "TF" jsou schválena ve smyslu ustanovení článku 4 směrnice 77/96/EHS k provádění:

- vyšetření na přítomnost svalovce podle článku 2 výše uvedené směrnice (T),

- úpravy chladem podle článku 3 téže směrnice (TF).

Číslo schválení | Zařízení/adresa | Kategorie | |

J | B | CS | H | S/K | V | MK | ZP |

101 | Städtischer Schlachthof, 8004 Zürich | × | | | × | | × | | T |

102 | Städtischer Schlachthof, 3014 Bern | × | | | × | | × | | T |

103 | Städtischer Schlachthof, Basel | × | | | × | | × | | T |

107 | Städtischer Schlachthof, St Gallen | × | | | × | | × | | |

115 | Gustav Spiess, 9442 Berneck | × | × | | × | | × | | TF |

121 | Gehrig AG, 4170 Klus | × | × | | × | | × | | TF |

155 | Frischfleisch AG, 6210 Sursee | × | × | | × | | × | | |

240 | Fleischhandel Crüzer AG, 7302 Landquart | | × | | × | | × | | |

282 | Tiefkühllager AG, 4623 Neuendorf | | | × | | | | | |

283 | Frigo St Johann, 4056 Basel | | | × | | | | | |

291 | Kühlhaus Neuhof AG, 9202 Gossau | | | × | | | | | , TF |

297 | Tiefkühlhaus AG, 8865 Bilten | | | × | | | | | , TF |

298 | Bahnhof-Kühlhaus AG, 4313 Möhlin | | | × | | | | | |

--------------------------------------------------