31991R3922Úřední věstník L 373 , 31/12/1991 S. 0004 - 0008
Finské zvláštní vydání: Kapitola 7 Svazek 4 S. 0052
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 7 Svazek 4 S. 0052


Nařízení Rady (EHS) č. 3922/91

ze dne 16. prosince 1991

o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména čl. 84 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že podle článku 8a Smlouvy mají být přijata opatření s cílem postupného zřízení vnitřního trhu do 31. prosince 1992; že vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu;

vzhledem k tomu, že by měla být zajištěna vysoká obecná úroveň bezpečnosti civilního letectví v Evropě a stávající technické požadavky a správní postupy v členských státech by měly vzrůst na nejvyšší úroveň nyní dosahovanou ve Společenství;

vzhledem k tomu, že bezpečnost je klíčovým faktorem v letecké dopravě Společenství; že je třeba zohlednit Úmluvu o mezinárodním civilním letectví podepsanou v Chicagu dne 7. prosince 1944, která předpokládá přijetí opatření nezbytných k zajištění bezpečného provozu letadel;

vzhledem k tomu, že stávající omezení převodů letadel a leteckých produktů a určitých služeb v oblasti letectví mezi členskými státy by způsobila narušení vnitřního trhu;

vzhledem k tomu, že Sdružené letecké úřady (JAA), společný orgán Evropské konference civilního letectví (ECAC), vypracoval opatření pro spolupráci, vývoj a přijetí společných leteckých požadavků (kodexy JAR) ve všech oblastech vztahujících se k bezpečnosti letadel a jejich provozu;

vzhledem k tomu, že v rámci společné dopravní politiky by měly být technické požadavky a správní postupy vztahující se k bezpečnosti letadel a jejich provozu harmonizovány na základě kodexů JAR přijatých JAA;

vzhledem k tomu, že vstup všech členských států do JAA a účast Komise na jejích postupech by zjednodušila tuto harmonizaci;

vzhledem k tomu, že za účelem dosažení cílů Komise, pokud jde o volný pohyb osob a zboží a také společnou dopravní politiku, by členské státy měly uznávat osvědčení výrobků a subjektů a osob odpovědných za konstrukci, výrobu, údržbu a provoz výrobků, pokud výrobek, organizace nebo osoba získaly osvědčení v souladu se společnými technickými požadavky a správními postupy, a neprovádět další práce nebo technická hodnocení;

vzhledem k tomu, že mohou vzniknout bezpečnostní problémy, a v takovém případě musí členské státy urychleně přijmout nezbytná opatření; že tato opatření musí být náležitě zdůvodněna, a pokud nestačí stávající společné technické požadavky a správní postupy, je na Komisi, aby uplatnila svou pravomoc při přijímání nezbytných změn;

vzhledem k tomu, že je žádoucí koordinovat financování výzkumu členskými státy k zajištění optimálního využití zdrojů a umožnění dosažení maximálního prospěchu;

vzhledem k tomu, že je žádoucí zmocnit Komisi, aby s pomocí výboru odborníků jmenovaných členskými státy provedla změny společných technických požadavků a správních postupů přijatých Radou, které vyplývají z aktualizace JAA,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Toto nařízení se týká harmonizace technických požadavků a správních postupů v oblasti bezpečnosti civilního letectví, jak je uvedeno v příloze II, zejména s ohledem na

- konstrukci, výrobu, provoz a údržbu letadel,

- osoby a subjekty vykonávající tyto úkoly.

2. Harmonizované technické požadavky a správní postupy podle odstavce 1 se vztahují na všechna letadla provozovaná provozovateli ve smyslu čl. 2 písm. a) registrovaná v některém členském státě nebo ve třetí zemi.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se:

a) "provozovatelem" rozumí fyzická osoba s bydlištěm ve členském státě, nebo právnická osoba usazená v členském státě, která používá jedno nebo více letadel v souladu s předpisy platnými v tomto členském státě, nebo letecký dopravce Společenství, jak je definován právními předpisy Společenství;

b) "výrobkem" rozumí civilní letadlo, motor, vrtule, nebo zařízení;

c) "zařízení" rozumí jakýkoliv nástroj, vybavení, mechanismus, přístroj nebo příslušenství používané nebo určené k použití při provozu letadla za letu, instalované nebo určené k instalaci do civilního letadla, které však není součástí konstrukce letadla, motoru nebo vrtule;

d) "konstrukční částí" rozumí materiál, díl, nebo montážní podskupina, na které se nevztahují definice písmen b) nebo c) a které jsou určeny pro použití na civilních letadlech, motorech, vrtulích nebo zařízeních;

e) "osvědčením" (výrobku, služby, subjekty nebo osoby) rozumí jakákoli právní forma uznání, že daný výrobek, služba, subjekt nebo osoba splňují stanovené požadavky. Toto osvědčení zahrnuje dva úkony:

i) kontrolu, že výrobek, služba, subjekt nebo osoba skutečně splňují stanovené požadavky (dále jen "provádění technických zjištění"),

ii) formální uznání souladu s používanými požadavky vydáním osvědčení, licence, schválení nebo jiného dokumentu způsobem požadovaným vnitrostátními právními předpisy a postupy (dále jen "provádění právních zjištění");

f) "údržbou" rozumí všechny kontroly, údržba, úpravy a opravy po dobu životnosti letadla potřebné pro zajištění toho, aby letadlo zůstalo v souladu s osvědčením typu a poskytovalo vysokou úroveň bezpečnosti za všech okolností; zahrnuje zejména úpravy uložené úřady k opatřením podle písmene h) v souladu s koncepcí kontroly způsobilosti k leteckému provozu;

g) "národní variantou" rozumí požadavky nebo předpisy uložené zemí navíc k nebo místo JAR;

h) "opatřením" rozumí opatření vyvinutá pod záštitou Evropské konference civilního letectví (ECAC) za účelem spolupráce na vývoji a provedení společných požadavků ve všech oblastech vztahujících se k bezpečnosti a bezpečnému provozu letadla. Tato opatření jsou specifikována v příloze I.

Článek 3

Aniž je dotčen článek 11, odpovídají společné technické požadavky a správní postupy používané ve Společenství v oblastech uvedených v příloze II kodexům podle uvedené přílohy platným k 1. lednu 1992.

Článek 4

1. Pokud jde o oblasti neuvedené v příloze II, přijme Rada společné technické požadavky a správní postupy na základě čl. 84 odst. 2 Smlouvy. Komise v případě potřeby co nejdříve předloží vhodné návrhy v těchto oblastech.

2. Až do přijetí návrhů podle odstavce 1 mohou členské státy používat odpovídající ustanovení platných vnitrostátních právních předpisů.

Článek 5

Členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány civilního letectví splnily podmínky členství v JAA upřesněné v opatřeních, a podepíší tato opatření bez výhrad do 1. ledna 1992.

Článek 6

1. Členské státy bez dalších technických požadavků nebo nového hodnocení uznají výrobky konstruované, vyrobené, provozované a udržované v souladu se společnými technickými požadavky a správními postupy, pokud těmto výrobkům jiný členský stát vydal osvědčení. Pokud je původní uznání pro konkrétní účel nebo účely, jsou tyto účely zahrnuty také každým dalším uznáním.

2. Stávající výrobky a jejich odvozeniny, kterým nebylo vydáno osvědčení v souladu se společnými technickými požadavky a správními postupy, mohou členské státy uznat na základě platných vnitrostátních předpisů až do přijetí společných technických požadavků a správních postupů použitelných pro tyto výrobky na základě tohoto nařízení.

Článek 7

Členské státy uznávají osvědčení vydaná na základě tohoto nařízení jiným členským státem nebo subjektem jednajícím jeho jménem subjektům nebo osobám v jeho působnosti, která se týkají konstrukce, výroby, nebo údržby výrobků a provozu letadel.

Článek 8

1. Žádné z uvedených ustanovení nebrání členskému státu okamžitě reagovat na bezpečnostní problémy, které jsou následkem nehody, poruchy nebo provozní zkušenosti a které se týkají výrobku konstruovaného, vyrobeného, provozovaného nebo udržovaného v souladu s tímto nařízením nebo osoby, postupu nebo subjektu zúčastněného na takovém úkolu. Pokud je bezpečnostní problém následkem

- nedostatečné úrovně bezpečnosti plynoucí z použití společných technických požadavků a správních postupů nebo

- nedostatků společných technických požadavků a správních postupů,

členské státy bezodkladně uvědomí Komisi a ostatní členské státy o přijatých opatřeních a důvodech k jejich přijetí.

2. V případech podle odstavce 1 konzultuje Komise při nejbližší příležitosti členské státy. Pokud se potvrdí nedostatečná bezpečnostní úroveň nebo nedostatky společných technických požadavků a správních postupů, učiní Komise vhodné návrhy v souladu s postupy stanovenými v článku 4 nebo v článku 11.

Článek 9

Členské státy učiní nezbytné kroky ke koordinaci svých výzkumných programů na zvýšení bezpečnosti civilních letadel a jejich provozu a informují o nich Komisi. Po konzultaci se členskými státy může Komise přijmout veškeré iniciativy na podporu těchto programů.

Článek 10

Členské státy informují Komisi:

a) o všech nových nebo změněných požadavcích nebo postupech aktualizovaných nebo přijatých v souladu s postupy stanovenými v opatřeních a

b) o všech změnách v opatřeních a

c) o výsledcích konzultací s průmyslovými kruhy a jinými zúčastněnými subjekty.

Článek 11

1. Komise postupem podle článku 12 provede nezbytné změny společných technických požadavků a správních postupů uvedených v příloze II nebo přijatých Radou v souladu s článkem 4 vyvolané vědeckým a technickým pokrokem.

2. Pokud změny podle odstavce 1 obsahují pro členský stát národní variantu, Komise na základě postupu podle článku 12 rozhodne o zahrnutí této varianty do společných technických požadavků a správních postupů.

Článek 12

1. Pro účely článků 8, 9 a 11 je Komisi nápomocen výbor složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou stanovenou v čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

3. a) Komise přijme navrhovaná opatření, pokud jsou v souladu se stanoviskem výboru.

b) Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata. Rada se usnese kvalifikovanou většinou.

c) Pokud se Rada neusnese do tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise s výjimkou případů, kdy se Rada proti opatřením vysloví prostou většinou.

Článek 13

1. Členské státy si jsou navzájem nápomocny při uplatňování tohoto nařízení a při dohlížení na jeho provádění.

2. V rámci vzájemné pomoci podle odstavce 1 si příslušné orgány členských států pravidelně sdělují veškeré dostupné informace:

- o porušení tohoto nařízení osobami, které nejsou rezidenty členských států, a o sankcích za to uložených,

- o sankcích uložených členskými státy vlastním rezidentům za taková porušení, jichž se dopustili v jiném členském státě.

Článek 14

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1992.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 1991.

Za Radu

předsedkyně

H. Maij-Weggen

[1] Úř. věst. C 270, 26.10.1990, s. 3.

[2] Úř. věst. C 267, 14.10.1991, s. 154.

[3] Úř. věst. C 159, 17.6.1991, s. 28.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Opatření uvedená v čl. 2 odst. 1 písm. h)

Arrangements Concerning the Development, the Acceptance and the Implementation of Joint Aviation Requirements (Opatření o vypracovávání, přijímání a provádění JAR), uzavřené na Kypru dne 11. září 1990.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Seznam platných kodexů obsahujících společné technické požadavky a správní postupy uvedený v článku 3

1. Obecné záležitosti a postupy

JAR 1 | Definice a zkratky |

2. Certifikát schválení typu výrobků a konstrukčních částí

JAR 22 | Sailplanes and powered sailplanes (kluzáky a motorové kluzáky) |

JAR 25 | Large aeroplanes (velká letadla) |

JAR AWO | All weather operations (provoz za každého počasí) |

JAR E | Engines (motory) |

JAR P | Propellers (vrtule) |

JAR APU | Auxiliary power units (pomocné pohonné jednotky) |

JAR TSO | Technical standards orders (požadavky technických norem) |

JAR VLA | Very light aeroplanes (velmi lehká letadla) |

JAR 145 | Approved maintenance organizations (schválené údržbové organizace) |

--------------------------------------------------