31991R3880Úřední věstník L 365 , 31/12/1991 S. 0001 - 0018
Finské zvláštní vydání: Kapitola 4 Svazek 4 S. 0028
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 4 Svazek 4 S. 0028


Nařízení Rady (EHS) č. 3880/91

ze dne 17. prosince 1991

o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Výboru pro statistické programy,

vzhledem k tomu, že řízení rybolovných zdrojů Společenství vyžaduje přesné a včas předložené statistiky o odlovech uskutečněných rybářskými plavidly členských států v severovýchodním Atlantiku;

vzhledem k tomu, že úmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku, která byla schválena rozhodnutím 81/608/EHS [3] a která ustavila Komisi pro rybolov v severovýchodním Atlantiku, ukládá Společenství poskytovat této Komisi dostupné statistiky, které si vyžádá;

vzhledem k tomu, že stanovisko Mezinárodní rady pro průzkum moří, podle dohody o spolupráci mezi touto organizací a Společenstvím [4], bude podpořeno dostupností statistik o činnostech rybářského loďstva Společenství;

vzhledem k tomu, že úmluva o rybolovu a o zachování živých zdrojů v Baltském moři a Velkém a Malém Beltu, která byla schválena rozhodnutím 83/414/EHS [5] a která ustavila Mezinárodní komisi pro rybolov v Baltském moři, ukládá Společenství oznamovat této Komisi veškeré dostupné statistické informace, které si vyžádá;

vzhledem k tomu, že úmluva na zachování lososa v severním Atlantickém oceánu, která byla schválena rozhodnutím 82/886/EHS [6] a která ustavila Organizaci na zachování lososa v severním Atlantickém oceánu (NASCO), ukládá Společenství poskytovat této organizaci dostupné statistické údaje, které si vyžádá;

vzhledem k tomu, že je nezbytné podrobně rozpracovat definice a pojmenování, která se používají ve statistice rybolovu a řízení rybolovu v severovýchodním Atlantiku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Každý členský stát předloží Statistickému úřadu Evropských společenství (dále jen "Eurostat") údaje o ročních nominálních odlovech uskutečněných plavidly zapsanými v tomto členském státě nebo plujícími pod vlajkou tohoto státu a lovícími v severovýchodním Atlantiku.

Údaje o nominálních odlovech zahrnují veškeré produkty rybolovu vyložené nebo na moři přeložené v jakékoli podobě, ale nezahrnují množství, která byla po odlovu vhozena zpět do moře, spotřebována na plavidle nebo použita na plavidle jako návnada. Nezahrnuje se produkce akvakultury. Údaje se zaznamenávají v ekvivalentní živé hmotnosti vyložené nebo přeložené, zaokrouhlené na celé tuny.

Článek 2

1. Údaje, které se musejí předkládat, se týkají nominálních odlovů každého druhu uvedeného v příloze I, uskutečněných v statistických rybolovných oblastech uvedených v příloze II a vymezených v příloze III.

2. Údaje za každý kalendářní rok se předkládají do šesti měsíců po uplynutí tohoto roku. U kombinací druh/rybolovná oblast, pro které nebyly zaznamenány žádné úlovky během dotčeného ročního období, se nemusí předkládat žádné sdělení. Údaje o druzích, které jsou v členském státě méně významné, není nutno sdělovat jednotlivě, ale mohou být shrnuty do jedné položky, pokud hmotnost produktů takto zaznamenaných nepřesahuje 10 % hmotnosti všech odlovů uskutečněných v uvedeném členském státě během dotčeného měsíce.

3. Seznam druhů a rybolovných statistických oblastí, jakož i popis těchto rybolovných oblastí a povolený stupeň agregace údajů mohou být pozměněny postupem podle článku 5.

Článek 3

Nestanoví-li ustanovení přijatá v rámci společné rybářské politiky jinak, je každý členský stát oprávněn používat metody odebírání vzorků pro získávání údajů týkajících se odlovů pro ty části rybářského loďstva, u nichž by byl úplný sběr údajů spojen s nadměrnými použitím správních postupů. Tyto postupy odebírání vzorků, jakož i podíl celkových údajů získaných těmito metodami, musejí být členským státem podrobně vysvětleny ve zprávě předložené podle čl. 6 odst. 1.

Článek 4

Členské státy splní své povinnosti vůči Komisi podle článků 1 a 2 tím, že předloží údaje na magnetických nosičích ve formátu podle přílohy IV.

S předchozím souhlasem Eurostatu mohou členské státy předkládat údaje v jiné podobě nebo na jiném nosiči.

Článek 5

Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc Stálému výboru pro zemědělskou statistiku (dále jen "výbor") jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce členského státu.

Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k tomuto návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci, případně hlasováním.

Stanovisko je uvedeno do zápisu; kromě toho má každý členský stát právo požádat, aby byl v tomto zápisu uveden jeho postoj.

Komise přihlíží co nejvíce ke stanovisku výboru. Sdělí výboru způsob, jakým vzala toto stanovisko na vědomí.

Článek 6

1. Ve lhůtě dvanácti měsíců od data vstupu tohoto nařízení v platnost, předloží členské státy Eurostatu zevrubnou zprávu popisující metody vyhotovení údajů o odlovech a upřesňující stupeň reprezentativnosti a spolehlivosti těchto údajů. Eurostat ve spolupráci se členskými státy vypracuje souhrn těchto zpráv.

2. Členské státy informují Eurostat ve lhůtě tří měsíců o všech změnách týkajících se údajů poskytnutých podle odstavce 1.

3. Vyplyne-li z metodologických zpráv podle odstavce 1, že členský stát nemůže ihned splnit požadavky tohoto nařízení a že je nutné provést změny statistického šetření a metodologie, může Eurostat ve spolupráci s tímto členským státem stanovit přechodné období až na dva roky, během kterého musí být dosaženo cíle tohoto nařízení.

4. Metodologické zprávy, přechodná opatření, dostupnost a spolehlivost údajů a ostatní náležité otázky související s prováděním tohoto nařízení zkoumá jednou ročně Pracovní skupina Výboru pro zemědělskou statistiku.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. ledna 1992.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 1991.

Za Radu

předseda

P. Bukman

[1] Úř. věst. C 230, 4.9.1991, s. 1.

[2] Úř. věst. C 280, 28.10.1991, s. 174.

[3] Úř. věst. L 227, 12.8.1981, s. 21.

[4] Úř. věst. L 149, 10.6.1987, s. 14.

[5] Úř. věst. L 237, 26.8.1983, s. 4.

[6] Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 24.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

SEZNAM DRUHŮ HLÁŠENÝCH V OBCHODNÍ STATISTICE NOMINÁLNÍCH ODLOVŮ V SEVEROVÝCHODNÍM ATLANTIKU

Členské státy musejí hlásit nominální odlovy druhů označených hvězdičkou (*). Hlášení nominálních odlovů ostatních druhů je nepovinné, pokud jde o určení jednotlivých druhů. Nejsou-li však údaje pro jednotlivé druhy předloženy, uvedou se údaje o odlovu v úhrnných kategoriích. Členské státy mohou předložit údaje o druzích, které nejsou uvedeny na seznamu, jsou-li tyto druhy jasně určeny.

Poznámka: zkratka "b.n." u názvů ryb znamená "blíže neurčeno".

Český název | 3-alfa kód | Vědecký název | Anglický název |

cejn sladkovodní (rod) b.n. | FBR | Abramis spp. | Freshwater breams n.e.i. |

jelec jesen | FID | Leuciscus (= Idus) idus | Ide (Orfe) |

plotice obecná | FRO | Rutilus rutilus | Roach |

kapr obecný | FCP | Cyprinus carpio | Common carp |

karas obecný | FCC | Carassius carassius | Crucian carp |

lín obecný | FTE | Tinca tinca | Tench |

kaprovití (čeleď) b.n. | FCY | Cyprinidae | Cyprinids n.e.i. |

štika obecná | FPI | Esox lucius | Northern pike |

candát obecný | FPP | Stizostedion lucioperca | Pike-perch |

okoun říční | FPE | Perca fluviatilis | European perch |

mník jednovousý | FBU | Lota lota | Burbot |

kostnaté ryby (řád), sladkovodní ryby b.n. | FRF | Osteichthyes | Freshwater fishes n.e.i. |

jeseterovití b.n. | STU | Acipenseridae | Sturgeons n.e.i. |

úhoř říční | ELE | Anguilla anguilla | European eel |

síh malý | FVE | Coregonus albula | European whitefish |

síh (rod) b.n. | WHF | Coregonus spp. | Whitefishes n.e.i. |

losos obecný | SAL | Salmo salar | Atlantic salmon |

pstruh obecný | TRS | Salmo trutta | Sea trout |

pstruh (rod) b.n. | TRO | Salmo spp. | Trout n.e.i. |

siven (rod) b.n. | CHR | Salvelinus spp. | Char n.e.i. |

koruška smrdutá | SME | Osmerus esperlanus | European smelt |

lososovité b.n. | SLX | Salmonoidei | Salmonids n.e.i. |

b.n. | STR | Salmonoidei | Trouts, chars n.e.i. |

síh severní | PLN | Coregonus lavaretus | Pollen (= Powan) |

síh ostrorypý | HOU | Coregonus oxyrinchus | Houting |

mihule (rod) | LAM | Petromyzom spp. | Lampreys |

placka pomořanská, placka finta, b.n. | SHD | Alosa alosa, A. fallax | Shads n.e.i. |

ryby migrující mezi mořskou a sladkou vodou b.n. | DIA | ex Osteichthyes | Diadromous fishes n.e.i. |

pakambala průsvitná | MEG | Lepidorhombus whiffiagonis | Megrim |

kambala velká | TUR | Psetta maxima | Turbot |

pakambala kosočtverečná | BLL | Scophthalmus rhombus | Brill |

platýs obecný | HAL | Hippoglossus hippoglossus | Atlantic halibut |

platýs velký | PLE | Pleuronectes platessa | European plaice |

platýs černý | GHL | Reinhardtius hippoglossoides | Greenland halibut |

platýs šedohnědý | WIT | Glyptocephalus cynoglossus | Witch flounder |

platýs drsný | PLA | Hippoglossoides platessoides | American plaice (Long — rough dab) |

platýs limanda | DAB | Limanda limanda | Common dab |

platýs červený | LEM | Microstomus kitt | Lemon sole |

platýs bradavičnatý | FLE | Platichthyes flesus | European flounder |

jazyk obecný | SOL | Solea vulgaris | Common sole |

jazyk písečný | SOS | Solea lascaris | Sand sole |

platýsi (řád) b.n. | FLX | Pleuronectiformes | Flatfishes n.e.i. |

mníkovec bělolemý | USK | Brosme brosme | Tusk (= Cusk) |

treska obecná | COD | Gadus morhua | Atlantic cod |

štikozubec obecný | HKE | Merluccius merluccius | European hake |

mník mořský | LIN | Molva molva | Ling |

mník modrý | BLI | Molva dypterigia (= byrkelange) | Blue ling |

nemá český název | GFB | Phycis blennoides | Greater forkbeard |

treska jednoskvrnná | HAD | Melanogrammus aeglefinus | Haddock |

navaga evropská | COW | Eleginus navaga | Wachna cod (= Navaga) |

treska tmavá | POK | Pollachius virens | Saithe (= Pollock = Coalfish) |

treska pollak | POL | Pollachius pollachius | Pollack |

treska polární | POC | Boreogadus saida | Polar cod |

treska norská | NOP | Trisopterus esmarkii | Norway pout |

treska příčnopruhá | BIB | Trisopterus luscus | Pouting (= Bib) |

treska modravá | WHB | Micromesistius poutassou | Blue whiting (= Poutassou) |

treska bezvousá | WHG | Merlangius merlangus | Whiting |

hlavoun tuponosý | RNG | Coryphaenoides rupestris | Roundnose grenadier |

nemá český název | SLI | Molva macrophthalma | Spanish ling |

moridovití (čeleď) | MOR | Moridae | Morid cods |

hrdloploutví (řád) b.n. | GAD | Gadiformes | Gadiformes n.e.i. |

stříbrnice (rod) | ARG | Argentina spp. | Argentines |

úhořovec mořský | COE | Conger conger | European conger |

pilobřich ostnitý | JOD | Zeus faber | Atlantic John Dory |

mořčák evropský | BSS | Dicentrarchus labrax | Seabass |

kanic guaza | GPO | Epinephalus guaza | Dusky grouper |

mnohopilák americký | WRF | Polyprion americanus | Wreckfish |

kanicovití | BSX | Serranidae | Seabasses, seaperches |

chrochtalovití (čeleď) b.n. | GRX | Haemulidae (= Pomadasyidae) | Grunts n.e.i. |

smuha královská | MGR | Argyrosomus regius | Meagre |

ružicha šedá | SBR | Pagellus bogaraveo | Red (= Common) seabream |

ružicha červená | PAC | Pagellus erythrinus | Common pandora |

zubatec velkooký | DEL | Dentex macrophthalmus | Large-eye dentex |

zubatec (rod) b.n. | DEX | Dentex spp. | Dentex n.e.i. |

pražman obecný | RPG | Pagrus pagrus (= sedicum) | Red porgy |

pražman zlatý | SBG | Sparus aurata | Gilthead seabream |

očnatec štíhlý | BOG | Boops boops | Bogue |

mořanovití b.n. | SBX | Sparidae | Porgies, seabreams n.e.i. |

parmice pruhovaná | MUR | Mullus surmuletus | Red mullet |

ostnatec veliký | WEG | Trachinus draco | Greater weaver |

vlkouš obecný | CAA | Anarhichas lupus | Atlantic wolf-fish (= Catfish) |

vlkouš skvrnitý | CAS | Anarhichas minor | Spotted wolf-fish |

slimule živorodá | ELP | Zoarces viviparus | Eelpout |

smaček (rod) | SAN | Ammodytes spp. | Sandeels (= Sand lances) |

hlaváč (rod) | GOB | Gobius spp. | Atlantic gobies |

okouník (rod) | RED | Sebastes spp. | Atlantic redfishes |

ropušnicovití b.n. | SCO | Scorpaenidae | Scorpionfishes n.e.i. |

štítníkovití b.n. | GUX | Triglidae | Gurnards n.e.i. |

hranáč šedý | LUM | Cyclopterus lumpus | Lumpfish (= Lumpsucker) |

ďas mořský | MON | Lophius piscatorius | Monk (= Anglerfish) |

koljuška (rod) | SKB | Gasterosteus spp. | Sticklebacks |

ružicha — nemá český název | SBA | Pagellus acarne | Axillari (= Spanish) seabream |

zubatec obecný | DEC | Dentex dentex | Common dentex |

špičatkovití (čeleď) | SNI | Macroramphosidae | Snipefishes |

mořčák pruhovaný | STB | Morone saxatilis | Striped bass |

vlkouš (rod) b.n. | CAT | Anarhichas spp. | Wolf-fishes (Catfishes) n.e.i. |

okouník bradatý | REB | Sebastes mentella | Beaked redfish |

okouník mořský | REG | Sebastes marinus | Golden redfish |

štítník kukaččí | GUR | Aspitrigla (= Trigla) cuculus | Red gurnard |

štítník šedý | GUG | Eutrigla (= Trigla) gurnardus | Grey gurnard |

ostnoploutví (řád) b.n. | DPX | Perciformes | Demersal percomorphs n.e.i. |

huňáček severní | CAP | Mallotus villosus | Capelin |

jehlice rohozobá | GAR | Belone belone | Garfish |

rohoretka ještěří | SAU | Scomberesox saurus | Atlantic saury |

cípalovití (čeleď) b.n. | MUL | Mugilidae | Mullets n.e.i. |

lufara dravá | BLU | Pomatomus saltatrix | Bluefish |

kranas obecný | HOM | Trachurus trachurus | Atlantic horsemackerel |

vidlatka tuňákovitá | LEE | Lichia amia | Leerfish |

pražma obecná | POA | Brama brama | Atlantic pomfret |

gavůnovití (čeleď) | SIL | Atherinidae | Silversides (= Sandsmelt) |

pelagičtí ostnoploutví b.n. | PPX | Perciformes | Pelagic percomorphs n.e.i. |

sleď obecný | HER | Clupea harengus | Atlantic herring |

malá sardinka (rod) b.n. | SIX | Sardinella spp. | Sardinellas n.e.i. |

sardinka obecná | PIL | Sardina pilchardus | European sardine (= Pilchard) |

šprot obecný | SPR | Sprattus sprattus | Sprat |

sardel obecná | ANE | Engraulis encrasicholus | European anchovy |

nemá český název b.n. | CLU | Clupeoidei | Clupeoids n.e.i. |

pelamida obecná | BON | Sarda sarda | Atlantic bonito |

mečoun obecný | SWO | Xiphias gladius | Swordfish |

tuňák nepravý | FRI | Auxis thazard | Frigate tuna |

tuňák obecný | BFT | Thunnus thynnus | Northern bluefin tuna |

tuňák křídlatý | ALB | Thunnus alalunga | Albacore |

tuňák žlutoploutvý | YFT | Thunnus albacares | Yellowfin tuna |

tuňák pruhovaný | SKI | Katsuwonus pelamis | Skipjack tuna |

tuňák velkooký | BET | Thunnus obesus | Bigeye tuna |

tuňákovité ryby b.n. | TUX | Scombroidei | Tuna like fishes n.e.i. |

makrela japonská | MAS | Scomber japonicus | Chub mackerel |

makrela obecná | MAC | Scomber scombrus | Atlantic mackerel |

makrelovití (čeleď) b.n. | MAX | Scombridae | Mackerels n.e.i. |

nemá český název | SFS | Lepidopus caudatus | Silver scabbardfish |

tkaničnice tmavá | BSF | Aphanopus carbo | Black scabbardfish |

makrelovité ryby b.n. | MKX | Scombroidei | Mackerel-like fishes n.e.i. |

žralok nosatý | POR | Lamna nasus | Porbeagle |

žralok veliký | BSK | Cetorhinus maximus | Basking shark |

ostroun obecný | DGS | Squalus acanthias | Picked (= Spiny) dogfish |

žralok malohlavý | GSK | Somniosus microcephalus | Boreal (Greenland) shark |

ostrounovití (čeleď) b.n. | DGX | Squalidae | Dogfish shark n.e.i. |

rejnok (rod) b.n. | SKA | Raja spp. | Skates n.e.i. |

ostrounovití a máčkovití (čeledě) | DGH | Squalidae, Scyliorhinidae | Dogfishes and hounds |

čeleď — nemá český název b.n. | SKH | Selachimorpha (Pleurotremata) | Various sharks n.e.i. |

paryby (třída) b.n. | CAR | Chondrichthyes | Cartilaginous fishes n.e.i. |

ryby kostnaté (třída) — žijící při dně b.n. | GRO | ex Osteichthyes | Groundfishes n.e.i. |

ryby kostnaté (třída) — žijící při dně b.n. | PEL | ex Ostechthyes | Pelagic fishes n.e.i. |

ryby kostnaté (třída) b.n. | FIN | ex Ostechthyes | Finfishes n.e.i. |

krab německý | CRE | Cancer pagurus | Edible crab |

krab pobřežní | CRG | Carcinus maenas | Green crab |

krab trnitý | SCR | Maja squinado | Spinous spider crab |

lezoucí desetinožci (podřád) — mořští krabi b.n. | CRA | Reptantia | Marine crabs n.e.i. |

krab (rod) | CRS | Portunus spp. | Swimcrabs |

langusta (rod) b.n. | CRW | Palinurus spp. | Palinurid spiny lobster n.e.i. |

humr evropský | LBE | Homarus gammarus | European lobster |

humr severský | NEP | Nehrops norvegicus | Norway lobster |

kreveta růžová | CPR | Palaemon serratus | Common prawn |

krevetka severní | PRA | Pandalus borealis | Northern prawn |

garnát obecný | CSH | Crangon crangon | Common shrimp |

kreveta (rod) b.n. | PEN | Penaeus spp. | Penaeus shrimps n.e.i. |

krevetovití | PAL | Palaemonidae | Palemonid shrimps |

krevetka (rod) | PAN | Pandalus spp. | Pink (= Pandalid) shrimps |

garnátovití | CRN | Crangonidae | Crangonid shrimps |

desetinožci — nemá český název b.n. | DCP | Natantia | Natantian decapods n.e.i. |

vilejš (rod) | GOO | Lepas spp. | Goose barnacles |

mořští korýši (podkmen) b.n. | CRU | ex Crustacea | Marine crustaceans n.e.i. |

surmovka čeřitá | WHE | Buccinum undatum | Whelk |

břeženka obecná | PEE | Littorina littorea | Periwinkle |

břeženka (rod) b.n. | PER | Littorina spp. | Periwinkles n.e.i. |

ústřice jedlá | OYF | Ostrea edulis | European flat oyster |

ústřice pacifická | OYP | Crassostrea angulata | Portuguese cupped oyster |

ústřice (rod) b.n. | OYC | Crassostrea spp. | Cupped oyster n.e.i. |

slávka jedlá | MUS | Mytilus edulis | Blue mussellefish |

slávkovití (čeleď) b.n. | MSX | Mytilidae | Sea mussels n.e.i. |

hřebenatka svatojakubská | SCE | Pecten maximus | Common scallop |

hřebenatka malá | QSC | Chlamys opercularis | Queen scallop |

hřebenatkovití (čeleď) b.n. | SCX | Pectinidae | Scallops n.e.i. |

srdcovka jedlá | COC | Cardium edule | Common cockle |

velká kobercová škeble | CTC | Tapes decussatus | Grooved carpet shell |

mlži (třída) b.n. | CLX | Bivalvia | Clams n.e.i. |

střenka (rod) | RAZ | Solen spp. | Razor clams |

malá kobercová škeble | CTS | Tapes pullastra | Carpet shell |

zaděnka — nemá český název | SVE | Venus gallina | Striped venus |

sépie obecná | CTC | Sepia officinalis | Common cuttlefish |

oliheň (rod) | SOC | Loligo spp. | Common squids |

oliheň atlantická | SQI | Illex illecebrosus | Short finned squid |

chobotnicovití (čeleď) b.n. | OCT | Octopodidae | Octopuses n.e.i. |

olihňovití (čeledě) b.n. | SQU | Loliginidae, Ommastrephidae | Squids n.e.i. |

sépiovití (čeledě) b.n. | CTL | Sepiidae, Sepiolidae | Cuttlefishes n.e.i. |

oliheň — nemá český název | SOE | Todarodes sagittatus | European flying squid |

mořští měkkýši b.n. | MOL | ex Mollusca | Marine molluscs n.e.i. |

hvězdice růžová | STH | Asterias rubens | Starfish |

hvězdicovití (čeleď) b.n. | STF | Asteroidae | Starfishes n.e.i. |

ježovka velká | URS | Echinus esculentus | Sea-urchin |

ježovka dlouhoostná | URP | Strongylocentrus lividus | Purple sea urchin |

ježovky (třída) b.n. | URX | Echinoidea | Sea urchins n.e.i. |

sumýši (třída) b.n. | CUX | Holothurioidea | Sea cucumbers n.e.i. |

ostnokožci (kmen) b.n. | ECH | Echinodermata | Echinoderms n.e.i. |

sumka velká | SSG | Microcosmus sulcatus | Grooved sea-squirt |

sumky (třída) b.n. | SSX | Ascidiacea | Sea squirts n.e.i. |

vodní bezobratlí b.n. | INV | ex Invertebrata | Aquatic invertebrates n.e.i. |

chaluhy — nemá český název | KEL | Laminariales | Kelps |

chaluhy — nemá český název | WRK | Fucales | Wracks |

chaluhy — nemá český název | SWB | Phaeophyceae | Brown seaweeds |

druh z rodu mořských řas ruduch — nemá český název | IMS | Chondrus cripsus | Carragheen |

rod řas ruduch — nemá český název | GEL | Gelidium spp. | Gelidium spp. |

nemá český název | GIG | Gigartina spp. | Gigartina spp. |

rod červených řas — nemá český název | LIT | Lithothamnion spp. | Lithothamnion spp. |

třída mořských řas ruduch — nemá český název | SWR | Rhodophyceae | Red seaweeds |

mořské řasy b.n. | SWX | ex Algae | Seaweeds n.e.i. |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

STATISTICKÉ RYBOLOVNÉ OBLASTI SEVEROVÝCHODNÍHO ATLANTIKU, PRO KTERÉ JE NUTNÉ PŘEKLÁDAT ÚDAJE

ICES podoblast I | ICES divize VII k |

ICES divize II a | ICES divize VIII a |

ICES divize II b | ICES divize VIII b |

ICES divize III a | ICES divize VIII c |

ICES divize III b, c | ICES divize VIII d |

ICES divize III d | ICES divize VIII e |

ICES divize IV a | ICES podoblast IX |

ICES divize IV b | ICES divize IX a |

ICES divize IV c | ICES divize IX b |

ICES divize IV (neznámá) | ICES podoblast X |

ICES divize V a | ICES podoblast XII |

ICES divize V b 1 | ICES divize XIV a |

ICES divize V b 2 | ICES divize XIV b |

ICES divize VI a | BAL 22 |

ICES divize VI b | BAL 23 |

ICES divize VII a | BAL 24 | Subdivize ICES divize III d, pro které není nutné předkládat údaje. |

ICES divize VII b | BAL 25 |

ICES divize VII c | BAL 26 |

ICES divize VII d | BAL 27 |

ICES divize VII e | BAL 28 |

ICES divize VII f | BAL 29 |

ICES divize VII g | BAL 30 |

ICES divize VII h | BAL 31 |

ICES divize VII j | BAL 32 |

Poznámky:

1. Statistické rybolovné oblasti, u kterých je zkratka "ICES", byly určeny a vymezeny Mezinárodní radou pro průzkum moří.

2. Statistické rybolovné oblasti, u kterých je zkratka "BAL", byly určeny a vymezeny Mezinárodní komisí pro rybolov v Baltském moři.

3. Předložené údaje by měly být co nejpodrobnější. Obratu "neznámá" nebo seskupování regionů by mělo být použito pouze pokud není podrobný údaj dosažitelný. Jsou-li předkládány podrobné údaje, neměly by být použity úhrnné kategorie.

+++++ TIFF +++++

Statistické rybolovné oblasti v severovýchodním Atlantiku

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

POPIS PODOBLASTÍ A DIVIZÍ ICES POUŽÍVANÝCH PRO ÚČELY RYBOLOVNÝCH STATISTIK A PŘEDPISŮ V SEVEROVÝCHODNÍM ATLANTIKU

STATISTICKÁ OBLAST ICES (SEVEROVÝCHODNÍ ATLANTIK)

Veškeré vody Atlantického a Severního ledového oceánu a okrajových moří ohraničené linií vedenou od geografického severního pólu, podél 40. poledníku západní délky k severnímu pobřeží Grónska; odtud východním a jižním směrem podél pobřeží Grónska k bodu 44° 00' západní délky; potom přímo na jih až k 59° 00' severní šířky; odtud přímo na východ k bodu 42° 00' západní délky; odtud přímo na jih k bodu 36° 00' severní šířky; odtud přímo na východ k bodu 5° 36' západní délky na pobřeží Španělska (mys Marroqui); odtud severozápadním a severním směrem podél jihozápadního pobřeží Španělska, pobřeží Portugalska, severozápadního a severního pobřeží Španělska, pobřeží Francie, Belgie, Nizozemska a Německa až k nejzápadnějšímu bodu jeho hranice s Dánskem; odtud podél západního pobřeží Jutského poloostrova až k Thyborøn; odtud jižním a východním směrem podél jižního pobřeží Limfjordu až k mysu Egensekloster; odtud jižním směrem podél východního pobřeží Jutského poloostrova až k nejvýchodnějšímu bodu hranice Dánska s Německem; odtud podél pobřeží Německa, Polska, západního pobřeží Sovětského Svazu, pobřeží Finska, Švédska a Norska, jakož i severního pobřeží Sovětského Svazu až po Chabarovsk; odtud západním vstupem do průlivu Jugorskij Šar; odtud západním a severním směrem podél pobřeží ostrova Vajgač; odtud západním vstupem do průlivu Karská vrata; odtud západním a severním směrem podél pobřeží Jižního ostrova souostroví Nová země; odtud západním vstupem do průlivu Matočkin Šar; odtud západním pobřežím Severního ostrova souostroví Nová země až k bodu 68° 30' východní délky; odtud přímo na sever až k zeměpisnému severnímu pólu.

Tato oblast také odpovídá statistické oblasti 27 (statistická oblast severovýchodního Atlantiku) mezinárodní normalizované statistické klasifikace rybolovných oblastí vypracované Organizací spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO).

Statistická ICES podoblast I (obecně nazývána "Barentsovo moře")

Vody ohraničené linií vedenou od geografického severního pólu, podél 30. poledníku východní délky až k bodu 72° 00' severní šířky; odtud přímo na západ až k bodu 26° 00' východní délky; odtud přímo na jih až k pobřeží Norska; odtud východním směrem podél pobřeží Norska a Sovětského svazu až k Chabarovsku; odtud západním vstupem do průlivu Jugorskij Šar; odtud západním a severním směrem podél pobřeží ostrova Vajgač; odtud západním vstupem do průlivu Karská vrata; odtud západním a severním směrem podél pobřeží Jižního ostrova souostroví Nová země; odtud západním vstupem do průlivu Matočkin Šar; odtud podél západního pobřeží Severního ostrova souostroví Nová země až k bodu 68° 30' východní délky; odtud přímo na sever k zeměpisnému severnímu pólu.

Statistická ICES podoblast II (obecně nazývána "Norské moře, Špicberky a Medvědí ostrov")

Vody ohraničené linií vedenou od geografického severního pólu, podél 30. poledníku východní délky až k bodu 72° 00' severní šířky; odtud přímo na západ až k bodu 26° 00' východní délky; odtud přímo na jih až k pobřeží Norska; odtud západním směrem a jihozápadním směrem podél pobřeží Norska až k bodu 62° 00' severní šířky; odtud přímo na západ až k bodu 4° 00' západní délky; odtud přímo na sever až k bodu 63° 00' severní šířky; odtud přímo na západ až k bodu 11° 00' západní délky; a odtud přímo na sever k zeměpisnému severnímu pólu.

Statistická ICES divize II a (obecně nazývána "Norské moře")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 62° 00 severní šířky na pobřeží Norska; odtud přímo na západ až k bodu 4° 00' západní délky; odtud přímo na sever až k bodu 63° 00' severní šířky; odtud přímo na západ až k bodu 11° 00' západní délky; odtud přímo na sever až k bodu 73° 30' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 30° 00' východní délky; odtud přímo na jih až k bodu 72° 00' severní šířky; odtud přímo na západ až k bodu 26° 00' východní délky; odtud přímo na jih až k pobřeží Norska; odtud přímo západním a jihozápadním směrem podél norského pobřeží až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize II b (obecně nazývána "Špicberky a Medvědí ostrov")

Vody ohraničené linií vedenou od geografického severního pólu, podél 30. poledníku východní délky až k bodu 73° 30' severní šířky; odtud přímo na západ až k bodu 11° 00' západní délky; odtud přímo na sever k zeměpisnému severnímu pólu.

Statistická ICES podoblast III (obecně nazývána "Skagerrak, Kattegat, Öresund, Velký a Malý Belt a Baltické moře"; Öresund a Velký a Malý Belt jsou společně také označeny jako "oblast přechodu")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 7° 00 východní délky na pobřeží Norska; odtud přímo na jih až k bodu 57° 30' severní šířky; odtud přímo na východ k bodu 8° 00' východní délky; odtud přímo na jih k bodu 57° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k pobřeží Dánska; odtud podél severozápadního a východního pobřeží Jutského poloostrova až k Hals; odtud východním vstupem do Limfjordu až k mysu Egensekloster; odtud jižním směrem podél pobřeží Jutského poloostrova až k nejvýchodnějšímu bodu hranice Dánska s Německem; odtud podél pobřeží Německa, Polska, západního pobřeží Sovětského svazu, pobřeží Finska, Švédska a Norska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize III a (obecně nazývána "Skagerrak a Kattegat")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 7° 00 východní délky na pobřeží Norska; odtud přímo na jih až k bodu 57° 30' severní šířky; odtud přímo na východ až k 8° 00' východní délky; odtud přímo na jih až k bodu 57° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k pobřeží Dánska; odtud podél severozápadního a východního pobřeží Jutského poloostrova až k Hals; odtud východním vstupem do Limfjordu až k mysu Egensekloster; odtud jižním směrem podél pobřeží Jutského poloostrova až k mysu Hasenøre; odtud přes Velký Belt až k mysu Gniben; odtud podél severního pobřeží ostrova Sjaelland až k mysu Gilbjerg Hoved; odtud přes severní přístupy do Øresundu až ke Kullen na pobřeží Švédska; odtud východním a severním směrem podél západního pobřeží Švédska a jižního pobřeží Norska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize III b, c (obecně nazývána "Øresund a Velký a Malý Belt, nebo oblast přechodu")

Vody ohraničené linií vedenou od mysu Hasenøre na východním pobřeží Jutského poloostrova až k mysu Gniben na západním pobřeží ostrova Sjaelland; odtud podél severního pobřeží ostrova Sjaelland až k mysu Gilbjerg Hoved; odtud přes severní přístupy do Øresundu až ke Kullen na pobřeží Švédska; odtud jižním směrem podél pobřeží Švédska až k majáku Falsterbo; odtud jižním vstupem do Øresundu až k majáku Stevns; odtud podél jihovýchodního pobřeží ostrova Sjaelland; odtud přes východní vstup do Storstrøm; odtud podél východního pobřeží ostrova Falster až ke Gedser; odtud k mysu Darßer Ort na pobřeží Německa; odtud jihozápadním směrem podél pobřeží Německa a podél východního pobřeží Jutského poloostrova až k výchozímu bodu.

Statistická ICES subdivize 22 (BAL 22) (obecně nazývána "Velký a Malý Belt")

Vody ohraničené linií vedenou od mysu Hasenøre (56° 09' severní šířky a 10° 44' východní délky) na východním pobřeží Jutského poloostrova až k mysu Gniben (56° 01' severní šířky a 11° 18' východní délky) na západním pobřeží ostrova Sjaelland; odtud podél západního a jižního pobřeží ostrova Sjaelland až k bodu 12° 00' východní délky; odtud přímo na jih až k ostrovu Falster; odtud podél východního pobřeží ostrova Falster až k mysu Gedser Odde (54° 34' severní šířky, 11° 58' východní délky); odtud přímo na východ až 12° 00' východní délky; odtud přímo na jih k pobřeží Německa; odtud jihozápadním směrem podél pobřeží Německa a podél východního pobřeží Jutského poloostrova až k výchozímu bodu.

Statistická ICES subdivize 23 (BAL 23) (obecně nazývána "Jih")

Vody ohraničené linií vedenou od mysu Gilbjerg Hoved (56° 08' severní šířky a 12° 18' východní délky) na severním pobřeží ostrova Sjaelland ke Kullen (56° 18' severní šířky, 12° 28' východní délky) na pobřeží Švédska; odtud jižním směrem podél pobřeží Švédska až k majáku Falsterbo (55° 23' severní šířky, 12° 50' východní délky); odtud přes jižní vstup do Øresundu až k majáku Stevns (55° 19' severní šířky a 12° 29' východní délky) na pobřeží ostrova Sjaelland; odtud severním směrem podél východního pobřeží ostrova Sjaelland až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize III d (obecně nazývána "Baltské moře")

Baltské moře a jeho mořské zálivy, zátoky a ústí vlévajících se řek, na západě ohraničené linií vedenou od majáku Falsterbo na jihozápadním pobřeží Švédska, přes jižní vstup do Øresundu až k majáku Stevns; odtud podél jihovýchodního pobřeží ostrova Sjaelland; odtud východním vstupem do Storstrømu; odtud podél východního pobřeží ostrova Falster až ke Gedser; odtud k mysu Darßer Ort na pobřeží Německa.

Statistická ICES subdivize 24 (BAL 24) (obecně nazývána "Baltské moře na západ od ostrova Bornholm")

Vody ohraničené linií vedenou od majáku Stevns (55° 19' severní šířky, 12° 29' východní délky) na východní pobřeží ostrova Sjaelland jižním vstupem do Øresundu k majáku Falsterbo (55° 23' severní šířky, 12° 50' východní délky) na pobřeží Švédska; odtud podél jižního pobřeží Švédska až k majáku Sandhammaren (55° 24' severní šířky, 14° 12' východní délky); odtud až k majáku Hammerodde (55° 18' severní šířky, 14° 47' východní délky) na severním pobřeží ostrova Bornholm; odtud podél západního a jižního pobřeží ostrova Bornholm až k bodu 15° 00' východní délky; odtud přímo na jih až k pobřeží Polska; odtud západním směrem podél pobřeží Polska a Německa až k bodu 12° 00' východní délky; odtud přímo na sever až k bodu 54° 34' severní šířky, 12° 00' východní délky; odtud přímo na západ až k mysu Gedser Odde (54° 34' severní šířky, 11° 58' východní délky); odtud podél východního a severního pobřeží ostrova Falster až k bodu 12° 00' východní délky; odtud přímo na sever až k jižnímu pobřeží ostrova Sjaelland; odtud západním a severním směrem podél západního pobřeží ostrova Sjaelland až k výchozímu bodu.

Statistická ICES subdivize 25 (BAL 25) (obecně nazývaná "jižní část středozápadního Baltského moře")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 56° 30' severní šířky na východním pobřeží Švédska; odtud přímo na východ až k západnímu pobřeží ostrova Öland; odtud jižně podél ostrova Öland až k bodu 56° 30' severní šířky na východním pobřeží, odtud přímo na východ až k bodu 18° 00' východní délky; odtud přímo na jih až k pobřeží Polska; odtud západním směrem podél pobřeží Polska až k bodu 15° 00' východní délky; odtud přímo na sever až k ostrovu Bornholm; odtud podél západního pobřeží jižní části ostrova Bornholm až k majáku Hammerodde (55° 18' severní šířky a 14° 47' východní délky); odtud až k majáku Sandhammaren (55° 24' severní šířky, 14° 12' východní délky) na jižním pobřeží Švédska; odtud severním směrem podél pobřeží Švédska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES subdivize 26 (BAL 26 (obecně nazývaná "jižní část středovýchodního Baltského moře")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 56° 30' severní šířky a 18° 00' východní délky; odtud přímo na východ až k západnímu pobřeží Sovětského svazu; odtud jižním směrem podél pobřeží Sovětského svazu a Polska až k bodu 18° 00' východní délky na polském pobřeží; odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES subdivize 27 (BAL 27) (obecně nazývána "západ ostrova Gotland")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 59° 41' severní šířky a 19° 00' východní délky na východě pevninské části pobřeží Švédska; odtud přímo na jih až k severnímu pobřeží ostrova Gotland; odtud jižním směrem podél západního pobřeží ostrova Gotland až k bodu 57° 00' severní šířky; odtud přímo na západ až k bodu 18° 00' východní délky; odtud přímo na jih až k bodu 56° 30' severní šířky; odtud přímo na západ až k východnímu pobřeží ostrova Öland; odtud jižně podél ostrova Öland až k bodu 56° 36'severní šířky na jeho západním pobřeží; odtud přímo na západ až k pobřeží Švédska; odtud severním směrem podél východního pobřeží Švédska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES subdivize 28 (BAL 28) (obecně nazývána "východ ostrova Gotland" nebo také "Rižský záliv")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 58° 30' severní šířky a 19° 00' východní délky; odtud přímo na východ až k západnímu pobřeží ostrova Sarema; odtud podél severní části ostrova Sarema až k bodu 58° 30' severní šířky na východním pobřeží tohoto ostrova; odtud přímo na východ až k pobřeží Sovětského svazu; odtud jižním směrem podél západního pobřeží Sovětského svazu až k bodu 56° 30' severní šířky; odtud přímo na západ až k bodu 18° 00' východní délky; odtud přímo na sever až k bodu 57° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k západnímu pobřeží ostrova Gotland; odtud severním směrem až k bodu 19° 00' východní délky na severním pobřeží ostrova Gotland; odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES subdivize 29 (BAL 29) (obecně nazývána "Ostrovní moře")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 60° 30' severní šířky na východě pevninské části pobřeží Švédska; odtud přímo na východ až k pevninské části pobřeží Finska; odtud jižním směrem podél západního a jižního pobřeží Finska až k bodu 23° 00' východní délky na jihu pevninské části finského pobřeží, odtud přímo na jih až k bodu 59° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k pevninské části pobřeží Sovětského svazu; odtud jižním směrem podél západního pobřeží Sovětského svazu až k bodu 58° 30' severní šířky; odtud přímo na západ až k východnímu pobřeží ostrova Sarema; odtud podél severní části ostrova Sarema až k bodu 58° 30' severní šířky na západním pobřeží tohoto ostrova; odtud přímo na západ až k bodu 19° 00' východní délky; odtud přímo na sever až k 59° 41' severní šířky na východě pevninské části pobřeží Švédska; odtud severním směrem podél východního pobřeží Švédska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES subdivize 30 (BAL 30) (obecně nazývána "jih Botnického zálivu")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 63° 30' severní šířky na východním pobřeží Švédska; odtud přímo na východ až k pobřeží pevninské části Finska; odtud jižním směrem podél pobřeží Finska až k bodu 60° 30' severní šířky; odtud přímo na západ až k pobřeží pevninské části Švédska; odtud severním směrem podél východního pobřeží Švédska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES subdivize 31 (BAL 31) (obecně nazývána "sever Botnického zálivu")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 63° 30' severní šířky na východním pobřeží Švédska; odtud podél severního ohraničení Botnického zálivu až k bodu 63° 30' severní šířky na západním pobřeží pevninské části Finska; odtud přímo na západ až k výchozímu bodu.

Statistická ICES subdivize 32 (BAL 32) (obecně nazývána "Finský záliv")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 23° 00' východní délky na jižním pobřeží Finska; odtud podél východního ohraničení Finského zálivu až k bodu 59° 00' severní šířky na západním pobřeží Sovětského svazu; odtud přímo na západ až 23° 00' východní délky; odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES podoblast IV (obecně nazývána "Severní moře")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 62° 00' severní šířky na pobřeží Norska; odtud přímo na západ až k bodu 4° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k pobřeží Skotska; odtud východním a jižním směrem podél pobřeží Skotska a Anglie až k bodu 51° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k pobřeží Francie; odtud severovýchodním směrem podél pobřeží Francie, Belgie, Nizozemska a Německa až k nejzápadnějšímu bodu jeho hranice s Dánskem; odtud podél západního pobřeží Jutského poloostrova až Thyborønu; odtud jižním a východním směrem podél jižního pobřeží Limfjordu až k mysu Egensekloster; odtud východním vstupem do Limfjordu až k Hals; odtud západním směrem podél severního pobřeží Limfjordu až k nejjižnějšímu bodu Agger Tange; odtud severním směrem podél západního pobřeží Jutského poloostrova až do bodu 57° 00' severní šířky; odtud přímo na západ k bodu 8° 00' východní délky; odtud přímo na sever k bodu 57° 30' severní šířky; odtud přímo na západ k bodu 7° 00' východní délky; odtud přímo na sever až k pobřeží Norska; odtud severozápadním směrem podél pobřeží Norska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize IV a (obecně nazývána "severní část Severního moře")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 62° 00' severní šířky na pobřeží Norska; odtud přímo na západ až k bodu 3° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k pobřeží Skotska; odtud východním a jižním směrem podél pobřeží Skotska až k bodu 57° 30' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 7° 00' východní délky; odtud přímo na sever až k pobřeží Norska; a odtud severozápadním směrem podél pobřeží Norska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize IV b (obecně nazývána "střední část Severního moře")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 57° 00' severní šířky na západním pobřeží Dánska; odtud přímo na západ až k bodu 8° 00' východní délky; odtud přímo na sever k bodu 57° 30' severní šířky; odtud přímo na západ až k pobřeží Skotska; odtud jižním směrem podél pobřeží Skotska a Anglie až k bodu 53° 30' severní šířky; odtud přímo na východ až k pobřeží Německa; odtud severovýchodním směrem podél pobřeží Jutského poloostrova až k Thyborøn; odtud jižním a východním směrem podél jižního pobřeží Limfjordu až k mysu Egensekloster; odtud východním vstupem do Limfjordu až k Hals; odtud západním směrem podél severního pobřeží Limfjordu až k nejjižnějšímu bodu Agger Tange; a odtud severním směrem podél západního pobřeží Jutského poloostrova až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize IV c (obecně nazývána "jižní část Severního moře")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 53° 30' severní šířky na západním pobřeží Německa; odtud přímo na západ až k pobřeží Anglie; odtud jižním směrem až k bodu 51° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k pobřeží Francie; odtud severovýchodním směrem podél pobřeží Francie, Belgie, Nizozemska a Německa až k výchozímu bodu.

Statistická ICES podoblast V (obecně nazývána "loviště Islandu a Faerských ostrovů")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 68° 00' severní šířky a 11° 00' západní délky; odtud přímo na západ až k bodu 27° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 62° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 15° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 60° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 5° 00' západní délky; odtud přímo na sever až k bodu 60° 30' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 4° 00' západní délky; odtud přímo na sever až k bodu 63° 00' severní šířky; odtud přímo na západ až k bodu 11° 00' západní délky a odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize V a (obecně nazývána "loviště Islandu")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 68° 00' severní šířky a 11° 00' západní délky; odtud přímo na západ až k bodu 27° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 62° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 15° 00' západní délky; odtud přímo na sever až k bodu 63° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 11° 00' západní délky; a odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize V b (obecně nazývána "loviště Faerských ostrovů")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 63° 00' severní šířky a 4° 00' západní délky; odtud přímo na západ až k bodu 15° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 60° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 5° 00' západní délky; odtud přímo na sever až k bodu 60° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 4° 00' západní délky; a odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize V b 1 (obecně nazývána "Faerská plošina")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 63° 00' severní šířky a 4° 00' západní délky; odtud přímo na západ až k bodu 15° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 60° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 10° 00' západní délky; odtud přímo na sever až k bodu 61° 30' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 8° 00' západní délky; odtud po loxodromě až k bodu 61° 15' severní šířky a 7° 30' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 60° 30' severní šířky; odtud přímo na západ až k bodu 8° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 60° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 5° 00' západní délky; odtud přímo na sever až k bodu 60° 30' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 4° 00' západní délky, odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize V b 2 (obecně nazývána "Faerská mělčina")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 60° 00' severní šířky a 10° 00' západní délky; odtud přímo na sever až k bodu 61° 30' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 8° 00' západní délky; odtud po loxodromě až k bodu 61° 15' severní šířky a 7° 30' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 60° 30' severní šířky; odtud přímo na západ až k bodu 8° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 60° 00' severní šířky, odtud přímo na západ až k výchozímu bodu.

Statistická ICES podoblast VI (obecně nazývána "Rockall, severozápadní pobřeží Skotska a sever Irska", severozápadní pobřeží Skotska a sever Irska se rovněž nazývají "západ Skotska")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 4° 00' západní délky na severním pobřeží Skotska; odtud přímo na sever až k bodu 60° 30' severní šířky; odtud přímo na západ až k bodu 5° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 60° 00' severní šířky; odtud přímo na západ až k bodu 18° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 54° 30' severní šířky; odtud přímo na východ až k pobřeží Irska; odtud severním a východním směrem podél pobřeží Irska a Severního Irska až do bodu 55° 00' severní šířky na východním pobřeží Severního Irska; odtud přímo na východ až k pobřeží Skotska; odtud severním směrem podél západního pobřeží Skotska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize VI a (obecně nazývána "severozápadní pobřeží Skotska a sever Irska" nebo "západ Skotska")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 4° 00' západní délky na severním pobřeží Skotska; odtud přímo na sever až k bodu 60° 30' severní šířky; odtud přímo na západ až k bodu 5° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 60° 00' severní šířky; odtud přímo na západ až k bodu 12° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 54° 30' severní šířky; odtud přímo na východ až k pobřeží Irska; odtud severním a východním směrem podél pobřeží Irska a Severního Irska až do bodu 55° 00' severní šířky na východním pobřeží Severního Irska; odtud přímo na východ až k pobřeží Skotska; odtud severním směrem podél západního pobřeží Skotska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize VI b (obecně nazývána "Rockall")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 60° 00' severní šířky a 12° 00' západní délky; odtud přímo na západ až k bodu 18° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 54° 30' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 12° 00' západní délky; odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES podoblast VII (obecně nazývána "Irské moře, západ Irska, Porcupine Bank, východní a západní část Lamanšského průlivu, Bristolský záliv, severní a jižní část Keltského moře a jihozápad Irska — východ a západ")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 54° 30' severní šířky na západním pobřeží Irska; odtud přímo na západ až k bodu 18° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 48° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k pobřeží Francie; odtud severním a severovýchodním směrem podél pobřeží Francie až do bodu 51° 00' severní šířky; odtud přímo na západ až k jihovýchodnímu pobřeží Anglie; odtud západním a severním směrem podél pobřeží Anglie, Walesu a Skotska až do bodu 55° 00' severní šířky na západním pobřeží Skotska; odtud přímo na západ až na pobřeží Severního Irska; odtud severním a západním směrem podél pobřeží Severního Irska a Irska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize VII a (obecně nazývána "Irské moře")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 55° 00' severní šířky na západním pobřeží Skotska; odtud přímo na západ až na pobřeží Severního Irska; odtud jižním směrem podél pobřeží Severního Irska a Irska až do bodu 52° 00' severní šířky na jihovýchodním pobřeží Irska; odtud přímo na východ až na pobřeží Walesu; odtud severovýchodním a severním směrem podél pobřeží Walesu, Anglie a Skotska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize VII b (obecně nazývána "západ Irska")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 54° 30' severní šířky na západním pobřeží Irska; odtud přímo na západ až k bodu 12° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 52° 30' severní šířky; odtud přímo na východ až k pobřeží Irska; odtud severním směrem podél západního pobřeží Irska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize VI c (obecně nazývána "Porcupine Bank")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 54° 30' severní šířky a 12° 00' západní délky; odtud přímo na západ až k bodu 18° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 52° 30' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 12° 00' západní délky; odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize VII d (obecně nazývána "východní část Lamanšského průlivu")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 51° 00' severní šířky na západním pobřeží Francie; odtud přímo na západ až k pobřeží Anglie; odtud přímo na západ podél jižního pobřeží Anglie až do bodu 2° 00' západní délky; odtud jižním směrem k pobřeží Francie až k mysu Hague; odtud severovýchodním směrem podél pobřeží Francie až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize VII e (obecně nazývána "západní část Lamanšského průlivu")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 2° 00' západní délky na jižním pobřeží Anglie; odtud jižním a západním směrem podél pobřeží Anglie až k bodu 50° 00' severní šířky na jihozápadním pobřeží; odtud přímo na západ až k bodu 7° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 49° 30' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 5° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 48° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k pobřeží Francie; odtud severním a severovýchodním směrem podél pobřeží Francie až k mysu Hague; odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize VII f (obecně nazývána "Bristolský záliv")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 5° 00' západní délky na jižním pobřeží Walesu; odtud přímo na jih až k bodu 51° 00' severní šířky; odtud přímo na západ až k bodu 6° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 50° 30' severní šířky; odtud přímo na západ až k bodu 7° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 50° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k pobřeží Anglie; odtud podél jihozápadního pobřeží Anglie a jižního pobřeží Walesu až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize VII g (obecně nazývána "severní část Keltského moře")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 52° 00' severní šířky na západním pobřeží Walesu; odtud přímo na západ až k jihovýchodnímu pobřeží Irska; odtud jihozápadním směrem podél pobřeží Irska až k bodu 9° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 50° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 7° 00' západní délky; odtud přímo na sever až k bodu 50° 30' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 6° 00' západní délky; odtud přímo na sever až k bodu 51° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 5° 00' západní délky; odtud přímo na sever až jižnímu pobřeží Walesu; odtud severozápadním směrem podél pobřeží Walesu až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize VII h (obecně nazývána "jižní část Keltského moře")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 50° 00' severní šířky a 7° 00' západní délky; odtud přímo na západ až k bodu 9° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 48° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 5° 00' západní délky; odtud přímo na sever až k bodu 49° 30' severní šířky; odtud přímo na západ až k bodu 7° 00' západní délky; odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize VII i (obecně nazývána "jihozápad Irska — východ")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 52° 30' severní šířky na západním pobřeží Irska; odtud přímo na západ až k bodu 12° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 48° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 9° 00' západní délky; odtud přímo na sever až k jižnímu pobřeží Irska; odtud severním směrem podél pobřeží Irska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize VII k (obecně nazývána "jihozápad Irska — západ")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 52° 30' severní šířky a 12° 00' západní délky; odtud přímo na západ až k bodu 18° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 48° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 12° 00' západní délky; odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES podoblast VIII (obecně nazývána "Biskajský záliv")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 48° 00' severní šířky na západním pobřeží Francie; odtud přímo na západ až k bodu 18° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 43° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k západnímu pobřeží Španělska; odtud severním směrem podél pobřeží Španělska a Francie až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize VIII a (obecně nazývána "Biskajský záliv — sever")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 48° 00' severní šířky na západním pobřeží Francie; odtud přímo na západ až k bodu 8° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 47° 30' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 6° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 47° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 5° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 46° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k pobřeží Francie; odtud severozápadním směrem podél pobřeží Francie až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize VIII b (obecně nazývána "Biskajský záliv — střed")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 46° 00' severní šířky na západním pobřeží Francie; odtud přímo na západ až k bodu 4° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 45° 30' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 3° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 44° 30' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 2° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k severnímu pobřeží Španělska a odtud podél severního pobřeží Španělska a západního pobřeží Francie až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize VIII c (obecně nazývána "Biskajský záliv — jih")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 2° 00' západní délky na severním pobřeží Španělska; odtud přímo na sever až k bodu 44° 30' severní šířky; odtud přímo na západ až k bodu 11° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 43° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k západnímu pobřeží Španělska; odtud severním a východním směrem podél pobřeží Španělska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize VIII d (obecně nazývána "Biskajský záliv — pobřežní oblast")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 48° 00' severní šířky a 8° 00' západní délky; odtud přímo na západ až k bodu 11° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 44° 30' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 3° 00' západní délky; odtud přímo na sever až k bodu 45° 30' severní šířky; odtud přímo na západ až k bodu 4° 00' západní délky; odtud přímo na sever až k bodu 46° 00' severní šířky; odtud přímo na západ až k bodu 5° 00' západní délky; odtud přímo na sever až k bodu 47° 00' severní šířky; odtud přímo na západ až k bodu 6° 00' západní délky; odtud přímo na sever až k bodu 47° 30' severní šířky; odtud přímo na západ až k bodu 8° 00' západní délky; odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize VIII e (obecně nazývána "západ Biskajského zálivu")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 48° 00' severní šířky a 11° 00' západní délky; odtud přímo na západ až k bodu 18° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 43° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 11° 00' západní délky; odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES podoblast IX (obecně nazývána "portugalské vody")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 43° 00' severní šířky na severozápadním pobřeží Španělska; odtud přímo na západ až k bodu 18° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 36° 00' severní šířky; odtud přímo na východ k bodu 5° 36' západní délky na jižním pobřeží Španělska (mys Marroqui); odtud severozápadním směrem podél jihozápadního pobřeží Španělska, pobřeží Portugalska, severozápadního pobřeží Španělska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize IX a (obecně nazývána "portugalské vody — východ")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 43° 00' severní šířky na severozápadním pobřeží Španělska; odtud přímo na západ až k bodu 11° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 36° 00' severní šířky; odtud přímo na východ k bodu 5° 36' západní délky na jižním pobřeží Španělska (mys Marroqui); odtud severozápadním směrem podél jihozápadního pobřeží Španělska, pobřeží Portugalska, severozápadního pobřeží Španělska až k výchozímu bodu.

Statistická ICES divize IX b (obecně nazývána "portugalské vody — západ")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 43° 00' severní šířky a 11° 00' západní délky; odtud přímo na západ až k bodu 18° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 36° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 11° 00' západní délky; odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES podoblast X (obecně nazývána "loviště Azorských ostrovů")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 48° 00 severní šířky a 18° 00' západní délky; odtud přímo na západ až k bodu 42° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 36° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 18° 00' západní délky; a odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES podoblast XII (obecně nazývána "severní část Azorských ostrovů")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 62° 00' severní šířky a 15° 00' západní délky; odtud přímo na západ až k bodu 27° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 59° 00' severní šířky; odtud přímo na západ až k bodu 42° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 48° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 18° 00' západní délky; odtud přímo na sever až k bodu 60° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 15° 00' západní délky a odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Statistická ICES podoblast XIV (obecně nazývána "východní Grónsko")

Vody ohraničené linií vedenou od geografického severního pólu podél 40. poledníku západní délky až k severnímu pobřeží Grónska; odtud východním a jižním směrem podél pobřeží Grónska až k bodu 44° 00' západní délky; odtud přímo na jih až k bodu 59° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 27° 00' západní délky; odtud přímo na sever až k bodu 68° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 11° 00' západní délky a odtud přímo na sever k zeměpisnému severnímu pólu.

Statistická ICES divize XIV a (obecně nazývána "severovýchodní Grónsko")

Vody ohraničené linií vedenou od geografického severního pólu podél 40. poledníku západní délky až k severnímu pobřeží Grónska; odtud východním a jižním směrem podél pobřeží Grónska až k bodu 68° 30' severní šířky na mysu Savary; odtud přímo na jih podél 27. poledníku západní délky až k bodu 68° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 11° 00' západní délky; odtud přímo na sever k zeměpisnému severnímu pólu.

Statistická ICES divize XIV b (obecně nazývána "jihovýchodní Grónsko")

Vody ohraničené linií začínající v bodě 44° 00' západní délky na jižním pobřeží Grónska; odtud přímo na jih až k bodu 59° 00' severní šířky; odtud přímo na východ až k bodu 27° 00' západní délky; odtud přímo na sever až k bodu 68° 30' severní šířky na mysu Savary; odtud jihozápadním směrem podél pobřeží Grónska až k výchozímu bodu.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

ZÁVAZNÝ FORMÁT PRO SDĚLOVÁNÍ ÚDAJŮ O NOMINÁLNÍCH ODLOVECH V SEVEROVÝCHODNÍM ATLANTIKU

Magnetické nosiče

Magnetické pásky: devět stop s hustotou 1600 nebo 6250 BPI a kódováním znaků EBCDIC nebo ASCII, raději bez značky. Užívá-li se značka, měl by se vložit kód pro označení konce souboru.

Diskety: formátované v MS DOS 3, 5″, 720 KB příp. 1, 4 MB nebo 5, 25″, 360 KB příp. 1, 2 MB.

Formát záznamu

Pole | Označení | Poznámky |

1-4 | Stát (kód ISO, 3-alfa kód) | např. FRA = Francie |

5-6 | Rok | např. 90 = 1990 |

7-8 | Hlavní rybolovná oblast FAO | 27 = severovýchodní Atlantik |

9-15 | Divize | např. IV a = ICES divize IV a |

16-18 | Druhy | identifikační 3-alfa kód |

19-26 | Úlovek | v tunách |

Poznámky:

a) Pro veškerá numerická pole platí: zarovnáno doprava s počátečními nulami. Pro veškerá alfanumerická pole platí: zarovnáno doleva s následujícími nulami.

b) Uváděná množství úlovků jsou zaznamenána v ekvivalentní živé hmotnosti vyložené na břeh, zaokrouhlené na nejbližší celou tunu.

c) Množství (položky 19–26) nižší než půl jednotky se zaznamenají tímto způsobem: "– 1".

d) Nezjištěná množství (položky 19–26) se zaznamenají tímto způsobem: "– 2".

--------------------------------------------------