31991R2568Úřední věstník L 248 , 05/09/1991 S. 0001 - 0083
Finské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 38 S. 0174
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 38 S. 0174


Nařízení Komise (EHS) č. 2568/91

ze dne 11. července 1991

o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady č. 136/66/EHS ze dne 22. září 1966 o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky [1], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3577/90 [2], a zejména na článek 35a uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že příloha nařízení č. 136/66/EHS obsahuje označení a definice olivového oleje a olivového oleje z pokrutin, které jsou uváděny na trh v jednotlivých členských státech, v rámci obchodu uvnitř Společenství a v rámci obchodu s třetími zeměmi;

vzhledem k tomu, že za účelem rozlišování mezi různými druhy olivového oleje je nutno definovat fyzikální a chemické vlastnosti každého z nich, jakož i organoleptické vlastnosti panenského olivového oleje, aby byla zaručena čistota a jakost daných výrobků, aniž jsou dotčena jiná existující ustanovení;

vzhledem k tomu, že přítomnost charakteristik různých druhů olivového oleje je nutno stanovit v celém Společenství jednotně; že za tímto účelem je třeba vypracovat metody Společenství pro chemickou analýzu a organoleptické hodnocení; že v přechodném období je nutno povolit používání jiných metod analýzy v členských státech s podmínkou, že v případě rozdílných výsledků budou rozhodující výsledky získané metodou Společenství;

vzhledem k tomu, že definice fyzikálních a chemických vlastností olivového oleje a metod analýzy způsobuje změnu doplňkových poznámek ke kapitole 15 kombinované nomenklatury;

vzhledem k tomu, že metoda hodnocení organoleptických vlastností panenského olivového oleje zahrnuje sestavení zkušebních komisí z vybraných a vyškolených posuzovatelů; že období nezbytné pro vytvoření takové struktury je proto třeba pevně stanovit; že s ohledem na potíže, s nimiž se některé členské státy setkají při sestavování zkušebních komisí posuzovatelů, je nutno povolit využití zkušebních komisí sestavených v jiných členských státech;

vzhledem k tomu, že v zájmu zajištění správného fungování režimu dávek na dovoz olivových pokrutin je nutno stanovit jednotnou metodu pro stanovení obsahu oleje v těchto produktech;

vzhledem k tomu, že v zájmu hladkého fungování trhu je třeba přijmout opatření, aby bylo možné olivový olej stočený do obalů před vstupem tohoto nařízení v platnost umístit během omezeného časového období na trhu;

vzhledem k tomu, že je nutné zrušit nařízení Komise (EHS) č. 1058/77 [3], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1858/88 [4];

vzhledem k tomu, že Řídící výbor pro oleje a tuky nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Oleje s charakteristikami, které odpovídají charakteristikám stanoveným v bodech 1, 2 a 3 přílohy I tohoto nařízení, jsou považovány za panenské olivové oleje ve smyslu bodu 1 písm. a), b) a c) přílohy nařízení č. 136/66/EHS.

2. Olej s charakteristikami, které odpovídají charakteristikám stanoveným v bodu 4 přílohy I tohoto nařízení, je považován za lampantový panenský olivový olej ve smyslu bodu 1 písm. d) přílohy nařízení č. 136/66/EHS.

3. Olej s charakteristikami, které odpovídají charakteristikám stanoveným v bodu 5 přílohy I tohoto nařízení, je považován za rafinovaný olivový olej ve smyslu bodu 2 přílohy nařízení č. 136/66/EHS.

4. Olej s charakteristikami, které odpovídají charakteristikám stanoveným v bodu 6 přílohy I tohoto nařízení, je považován za olivový olej ve smyslu bodu 3 přílohy nařízení č. 136/66/EHS.

5. Olej s charakteristikami, které odpovídají charakteristikám stanoveným v bodu 7 přílohy I tohoto nařízení, je považován za surový olivový olej z pokrutin ve smyslu bodu 4 přílohy nařízení č. 136/66/EHS.

6. Olej s charakteristikami, které odpovídají charakteristikám stanoveným v bodu 8 přílohy I tohoto nařízení, je považován za rafinovaný olivový olej z pokrutin ve smyslu bodu 5 přílohy nařízení č. 136/66/EHS.

7. Olej s charakteristikami, které odpovídají charakteristikám stanoveným v bodu 9 přílohy I tohoto nařízení, je považován za olivový olej z pokrutin ve smyslu bodu 6 přílohy nařízení č. 136/66/EHS.

Článek 2

1. Charakteristiky olivových olejů uvedených v příloze I se stanoví v souladu s těmito metodami analýzy:

- stanovení volných mastných kyselin, vyjádřených v procentech kyseliny olejové, metodou uvedenou v příloze II,

- stanovení peroxidového čísla metodou uvedenou v příloze III,

- stanovení alifatických alkoholů metodou uvedenou vpříloze IV,

- stanovení obsahu sterolů metodou uvedenou v příloze V,

- stanovení erythrodiolu a uvaolu metodou uvedenou vpříloze VI,

- stanovení nasycených mastných kyselin v triglyceridech vázaných v poloze 2 metodou uvedenou v příloze VII,

- stanovení obsahu trilinoleinu metodou uvedenou vpříloze VIII,

- spektrofotometrická analýza metodou uvedenou v příloze IX,

- stanovení složení mastných kyselin metodou uvedenou v přílohách XA a XB,

- stanovení těkavých halogenovaných rozpouštědel metodou uvedenou v příloze XI,

- hodnocení organoleptických vlastností panenského olivového oleje metodou uvedenou v příloze XII, používanou v souladu s odstavcem 2,

- důkaz o tom, že proběhla rafinace, metodou uvedenou v příloze XIII.

2. Hodnocení organoleptických vlastností provádí analytik — v případě potřeby s pomocí odborníka — postupem uvedeným v poznámkách k degustaci, na které odkazuje příloha XII. Pokud jsou výsledkem analýzy jiné charakteristiky než ty, které vyplývají z označení výrobku, musí vzorek přezkoumat zkušební komise posuzovatelů v souladu s ustanoveními přílohy XII.

Případnou kontrolní analýzu provádí zkušební komise posuzovatelů podle stejných ustanovení.

Zkušební komise posuzovatelů posuzuje organoleptické vlastnosti v souvislosti s intervenčními opatřeními podle ustanovení přílohy XII.

Článek 3

Zavedení metod analýzy podle článku 2 nebrání do 31. října 1992 členským státům v používání jiných vyzkoušených a vědecky opodstatněných metod, pokud je povolen volný pohyb výrobků uznaných za vyhovující platným právním předpisům, jimiž se řídí metody Společenství. Před použitím jiných metod toto dotyčné členské státy sdělí Komisi.

Pokud metody poskytnou rozdílné výsledky, budou rozhodující výsledky získané metodou Společenství.

Článek 4

1. Za účelem posouzení organoleptických vlastností sestaví členské státy zkušební komise z posuzovatelů, kteří prošli odbornou přípravou podle pravidel popsaných v příloze XII.

2. Pokud budou mít členské státy na svém území potíže při sestavování zkušební komise posuzovatelů, mohou využít služeb zkušební komise posuzovatelů působící v jiném členském státu.

Článek 5

Doplňkové poznámky 2, 3 a 4 ke kapitole 15 kombinované nomenklatury se nahrazují doplňkovými poznámkami uvedenými v příloze XIV.

Článek 6

1. Obsah oleje u pokrutin z oliv a jiných zbytků po extrakci olivového oleje (podpoložky 23069011 a 23069019) se stanoví metodou uvedenou v příloze XV.

2. Obsah oleje, na který odkazuje odstavec 1, se vyjadřuje v procentech hmotnosti oleje v sušině.

Článek 7

Pokud jde o přítomnost nežádoucích látek, jiných než na které odkazuje příloha XI, použijí se příslušné předpisy Společenství.

Článek 8

1. Členské státy sdělí Komisi opatření přijatá k provádění tohoto nařízení.

2. Členské státy předají Komisi na začátku každého pololetí souhrn analytických údajů, které se vztahují ke zkouškám provedeným během předchozího pololetí.

Výsledky budou přezkoumány Řídícím výborem pro oleje a tuky postupem podle článku 39 nařízení č. 136/66/EHS.

Článek 9

Nařízení (EHS) č. 1058/77 se zrušuje.

Článek 10

1. Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Metoda uvedená v příloze XII se však použije ode dne 1. ledna 1992, s výjimkou případů, kdy se jedná o intervenční opatření.

2. Toto nařízení se nepoužije na olivový olej a olivový olej z pokrutin stočený do obalů před vstupem tohoto nařízení v platnost a uvedený na trh do 31. října 1992.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. července 1991.

Za Komisi

Ray Mac Sharry

člen Komise

[1] Úř. věst. 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

[2] Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 23.

[3] Úř. věst. L 128, 24.5.1977, s. 6.

[4] Úř. věst. L 166, 1.7.1988, s. 10.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Obsah

| | Strana |

Příloha I: | Charakteristiky olivového oleje … | 372 |

Příloha II: | Stanovení volných mastných kyselin … | 374 |

Příloha III: | Stanovení peroxidového čísla … | 376 |

Příloha IV: | Stanovení obsahu a složení alifatických alkoholů pomocí kapilární plynové chromatografie … | 378 |

Příloha V: | Stanovení obsahu a složení sterolů pomocí kapilární plynové chromatografie … | 383 |

Příloha VI: | Stanovení erythrodiolu a uvaolu … | 391 |

Příloha VII: | Stanovení nasycených mastných kyselin v triglyceridech vázaných v poloze 2 … | 393 |

Příloha VIII: | Stanovení obsahu trilinoleinu … | 397 |

Příloha IX: | Spektrofotometrická analýza v ultrafialové oblasti spektra … | 401 |

Příloha X A: | Analýza methylesterů mastných kyselin plynovou chromatografií … | 405 |

Příloha X B: | Příprava methylesterů mastných kyselin … | 413 |

Příloha XI: | Stanovení těkavých halogenovaných rozpouštědel v olivovém oleji … | 417 |

Příloha XII: | Organoleptické hodnocení panenského olivového oleje … | 418 |

Příloha XIII: | Důkaz o tom, že proběhla rafinace … | 444 |

Příloha XIV: | Doplňkové poznámky 2, 3 a 4 ke kapitole 15 kombinované nomenklatury … | 446 |

Příloha XV: | Stanovení obsahu oleje v olivových pokrutinách … | 449 |

Příloha XVI: | Stanovení jodového čísla … | 451 |

--------------------------------------------------