31991R2155Úřední věstník L 205 , 27/07/1991 S. 0001 - 0001
Finské zvláštní vydání: Kapitola 6 Svazek 3 S. 0086
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 6 Svazek 3 S. 0086


Nařízení Rady (EHS) č. 2155/91

ze dne 20. června 1991,

kterým se stanoví zvláštní ustanovení pro uplatňování článků 37, 39 a 40 dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přímém pojištění jiném než životním

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na poslední větu čl. 57 odst. 2 a na článek 235 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

ve spolupráci s Evropským parlamentem [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací byla dne 10. října 1989 v Lucemburku podepsána dohoda o přímém pojištění jiném než životním;

vzhledem k tomu, že podle uvedené dohody má být zřízen smíšený výbor, který má spravovat dohodu, zajišťovat její řádné provádění a přijímat rozhodnutí v případech v dohodě stanovených; že je třeba jmenovat zástupce Společenství ve smíšeném výboru a přijmout zvláštní ustanovení pro zaujímání postoje Společenství ve smíšeném výboru,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společenství je ve smíšeném výboru zřízeném článkem 37 dohody zastupováno Komisí, jíž jsou nápomocni zástupci členských států.

Článek 2

Postoj Společenství ve smíšeném výboru přijímá Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise.

Pro přijetí rozhodnutí smíšeného výboru podle článků 37, 39 a 40 dohody předkládá Komise Radě návrhy a Rada o nich rozhoduje kvalifikovanou většinou.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 20. června 1991.

Za Radu

předseda

R. Goebbels

[1] Úř. věst. C 53, 5.3.1990, s. 46.

[2] Úř. věst. C 72, 18.3.1991, s. 175 a rozhodnutí ze dne 12. června 1991 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. C 56, 7.3.1990, s. 27.

--------------------------------------------------