31991L0287Úřední věstník L 144 , 08/06/1991 S. 0045 - 0046
Finské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 20 S. 0116
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 20 S. 0116


Směrnice Rady

ze dne 3. června 1991

o frekvenčním pásmu, které má být určeno pro koordinované zavádění evropských digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) ve Společenství

(91/287/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100a této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

ve spolupráci s Evropským parlamentem [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že doporučení 84/549/EHS [4] vyzývá k zavádění služeb v oblasti telekomunikací na základě společného harmonizovaného přístupu;

vzhledem k tomu, že Rada ve svém usnesení ze dne 30. června 1988 [5] o rozvoji společného trhu telekomunikačních služeb a zařízení požaduje podporu služeb v evropském měřítku v souladu s požadavky trhu;

vzhledem k tomu, že zdroje poskytované moderními telekomunikačními sítěmi musí být plně využívány pro hospodářský rozvoj Společenství;

vzhledem k tomu, že se uplatní směrnice Rady 89/336/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility [6], a že je zejména vhodné zajistit, aby nedocházelo ke škodlivým elektromagnetickým interferencím;

vzhledem k tomu, že stávající systémy bezšňůrových telefonů užívaných ve Společenství a frekvenční pásma, ve kterých pracují, se značně liší a mohly by znemožňovat využívání výhod poskytovaných službami v evropském měřítku, jakož i znemožňovat využívání úspor z rozsahu spojených se skutečně evropským trhem;

vzhledem k tomu, že Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích (ETSI) v současné době připravuje evropskou telekomunikační normu (ETS) pro evropské digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT);

vzhledem k tomu, že příprava evropské telekomunikační normy (ETS) musí brát v úvahu bezpečnost uživatelů, zajistit interoperabilitu v evropském měřítku a umožnit uživatelům, kteří mají k dispozici službu založenou na systému DECT, přístup k této službě v jakémkoli jiném členském státě;

vzhledem k tomu, že zavádění DECT v Evropě nabídne významnou možnost zavést skutečně evropský systém digitálního bezšňůrového telefonu;

vzhledem k tomu, že ETSI odhadl, že DECT vyžaduje v oblastech s vysokou hustotou 20 MHz;

vzhledem k tomu, že Evropská konference správ pošt a telekomunikací (CEPT) doporučila pro DECT společné evropské frekvenční pásmo 1880 – 1900 MHz s tím, že v závislosti na vývoji systému DECT je možné požadovat dodatečné frekvenční spektrum,

vzhledem k tomu, že tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu při přípravě světové správní konference o radiokomunikacích (WARC) v roce 1992;

vzhledem k tomu, že po dni určení frekvenčního pásma pro DECT mohou být stávající služby v tomto pásmu zachovány, pokud nebudou rušit systémy DECT, které bude možné vytvořit podle obchodní poptávky;

vzhledem k tomu, že provádění doporučení Rady 91/288/EHS ze dne 3. června 1991 o koordinovaném zavádění DECT ve Společenství [7] zajistí zavedení DECT nejpozději do 31. prosince 1992;

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 91/263/EHS ze dne 29. dubna 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se telekomunikačních koncových zařízení, včetně vzájemného uznávání jejich shody [8], umožní rychlé vytvoření společných specifikací shody pro DECT;

vzhledem k tomu, že zavedení DECT závisí na přidělování a dostupnosti frekvenčního pásma, aby bylo zajištěno vysílání a přijímání mezi pevnými základními stanicemi a pohyblivými stanicemi;

vzhledem k tomu, že z důvodu přihlédnutí k různým požadavkům týkajícím se frekvencí v jednotlivých členských státech bude třeba určité pružnosti; že bude třeba dbát, aby tato pružnost nezpomalovala zavádění systému DECT v závislosti na obchodní poptávce ve Společenství;

vzhledem k tomu, že pro vytvoření DECT v evropském měřítku bude nezbytná postupná dostupnost celého frekvenčního pásma,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Pro účely této směrnice se evropským digitálním bezšňůrovým telekomunikačním systémem (DECT) rozumí technologie v souladu s evropskou telekomunikační normou (ETS) pro digitální bezšňůrové telekomunikace uvedené v doporučení 91/288/EHS a telekomunikační systémy, veřejné i soukromé, které přímo tuto technologii využívají.

Článek 2

Členské státy určí v souladu s doporučením Evropské konference správ pošt a telekomunikací CEPT T/R 22-02 frekvenční pásmo 1880 – 1900 MHz pro evropské digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) nejpozději do 1. ledna 1992.

V souladu s doporučením CEPT mají DECT přednost před ostatními službami ve stejném pásmu a v určeném pásmu jsou chráněny.

Článek 3

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 1991. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 4

Komise předloží Radě nejpozději do konce roku 1995 zprávu o provádění této směrnice.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 3. června 1991.

Za Radu

předseda

A. Bodry

[1] Úř. věst. C 187, 27.7.1990, s. 5.

[2] Úř. věst. C 19, 28.1.1991, s. 97 aÚř. věst. C 106, 22.4.1991, s. 78.

[3] Úř. věst. C 332, 31.12.1990, s. 172.

[4] Úř. věst. L 298, 16.11.1984, s. 49.

[5] Úř. věst. C 257, 4.10.1988, s. 1.

[6] Úř. věst. L 139, 23.5.1989, s. 19.

[7] Úř. věst. L 144, 8.6.1991, s. 47.

[8] Úř. věst. L 218, 23.5.1991, s. 1.

--------------------------------------------------