31990R3037Úřední věstník L 293 , 24/10/1990 S. 0001 - 0026
Finské zvláštní vydání: Kapitola 2 Svazek 7 S. 0152
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 2 Svazek 7 S. 0152


Nařízení Rady (EHS) č. 3037/90

ze dne 9. října 1990

o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100a této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

ve spolupráci s Evropským parlamentem [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že pro své fungování potřebuje vnitřní trh statistické normy použitelné při shromažďování, přenosu a zveřejňování statistických informací na úrovni členských států a Společenství, aby podniky, finanční instituce, orgány státní správy a všechny ostatní subjekty jednotného trhu mohly dostávat spolehlivé a srovnatelné statistické údaje;

vzhledem k tomu, že takové informace jsou nezbytné k tomu, aby podniky mohly posoudit svoji konkurenceschopnost, a jsou užitečné pro orgány Společenství při zabraňování narušování hospodářské soutěže;

vzhledem k tomu, že poskytování integrovaných informací s takovým stupněm spolehlivosti, rychlosti, pružnosti a podrobnosti, jaký vyžaduje řízení vnitřního trhu, bude možné jen tehdy, budou-li členské státy používat klasifikaci činností propojenou s klasifikací Společenství;

vzhledem k tomu, že je nezbytné přijmout opatření, aby s ohledem na své vnitrostátní potřeby mohly členské státy ve svých národních klasifikacích zachovat nebo přidávat dodatečné členění vycházející z položek statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství;

vzhledem k tomu, že pro dosažení mezinárodní srovnatelnosti ekonomických statistik je nezbytné, aby členské státy a orgány Společenství používaly klasifikace ekonomických činností, které přímo navazují na mezinárodní standardní klasifikaci ekonomických činností OSN (dále jen ISIC);

vzhledem k tomu, že při používání klasifikace ekonomických činností ve Společenství je nezbytné, aby Komisi byl při jakékoli záležitosti týkající se provádění tohoto nařízení nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom [4], zejména při interpretaci a menších změnách této klasifikace, navrhování a aktualizaci vysvětlivek a stanovení obecných zásad pro klasifikaci statistických jednotek v souladu s klasifikací ekonomických činností;

vzhledem k tomu, že je nevyhnutelné, aby všechny položky klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství byly ve všech členských státech vykládány jednotně;

vzhledem k tomu, že pro zavedení nové klasifikace je nezbytné přechodné období,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Účelem tohoto nařízení je zavést společnou statistickou klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství s cílem zajištění srovnatelnosti klasifikací členských států a Společenství, a tím i srovnatelnosti jejich statistik.

2. Toto nařízení se použije pouze u klasifikace pro statistické účely.

3. Toto nařízení samo o sobě nezavazuje členské státy ke sběru, zveřejňování nebo poskytování údajů a nestanoví povinné používání určitého druhu statistických jednotek nebo úrovně členění používaných při statistických zjišťováních a analýzách.

Článek 2

1. Tímto se zavádí společný základ pro statistické klasifikace ekonomických činností, dále jen "NACE Rev. 1". NACE Rev. 1 je tvořena:

- první úrovní, jejíž položky jsou označeny jednomístným alfabetickým kódem (sekce),

- mezistupněm, jehož položky jsou označeny dvoumístným alfabetickým kódem (subsekce),

- druhou úrovní, jejíž položky jsou označeny dvoumístným číselným kódem (oddíly),

- třetí úrovní, jejíž položky jsou označeny trojmístným číselným kódem (skupiny),

- čtvrtou úrovní, jejíž položky jsou označeny čtyřmístným číselným kódem (třídy).

2. NACE Rev. 1 tvoří přílohu tohoto nařízení.

Článek 3

1. Komise bude používat NACE Rev. 1 pro všechny statistiky ekonomických činností.

2. Všechny statistiky ekonomických činností jednotlivých členských států se sestaví podle NACE Rev. 1 nebo podle vnitrostátní klasifikace ekonomických činností, která vychází z NACE Rev. 1 a která dodržuje tyto pravidla:

a) vnitrostátní klasifikace obsahují úrovně odpovídající úrovním NACE Rev. 1, tj. každá úroveň obsahuje buď stejné položky jako odpovídající úroveň NACE Rev. 1, nebo položky představující přesné členění dané úrovně;

b) je možné navíc zavést další úrovně členění;

c) s výjimkou nejvyšší úrovně tvoří každá z úrovní součást nejbližší vyšší úrovně NACE Rev. 1;

d) je povoleno používat rozdílné kódování.

3. Členské státy zašlou Komisi ke schválení před jejich zveřejněním návrhy stanovící nebo pozměňující vnitrostátní klasifikace. Komise prověří shodu těchto návrhů s odstavcem 2 tohoto článku. Vnitrostátní klasifikace schválené Komisí se předají ostatním členským státům pro informaci. Zveřejněné klasifikace členských států budou obsahovat tabulku srovnávající vnitrostátní klasifikaci s NACE Rev. 1.

4. Členské státy hodlající používat vnitrostátní klasifikaci odvozenou z NACE Rev. 1 přijmou co nejdříve — nejpozději do 31. prosince 1992 — nezbytná opatření k zavedení vnitrostátní klasifikace podle tohoto článku.

Článek 4

Vedle opatření uvedených v článku 3 může Komise v případě neslučitelnosti některých položek NACE Rev. 1 s vnitrostátní ekonomickou strukturou povolit, aby na dané úrovni členský stát použil agregaci položek daného sektoru.

Pro obdržení takového povolení musí dotyčný členský stát Komisi dodat veškeré informace nezbytné k posouzení žádosti.

Takové povolení však bez ohledu na ustanovení čl. 3 odst. 2 písm. a) neumožňuje danému členskému státu rozdělovat agregované položky odchylně od NACE Rev. 1.

Komise a daný stát spolu pravidelně přezkoumají provádění těchto ustanovení za účelem prověření, zda jsou tato ustanovení stále odůvodněná.

Článek 5

Komise přijme veškerá opatření nezbytná k zavádění a udržování NACE Rev. 1.

Článek 6

Komise přijme na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu a po konzultaci s výborem uvedeným v článku 7 nezbytná opatření pro zabezpečení jednotného uplatňování NACE Rev. 1.

Článek 7

Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy, dále jen "výbor", složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

Článek 8

Výbor může posuzovat jakékoli otázky týkající se NACE Rev. 1 předložené jeho předsedou z jeho vlastního podnětu nebo na žádost zástupce některého členského státu, které mají vliv na provádění tohoto nařízení, zejména s ohledem na:

a) interpretaci NACE Rev. 1;

b) provádění menších změn v NACE Rev. 1

- navržených s přihlédnutím k technologickému nebo ekonomickému rozvoji,

- navržených za účelem sjednocení a vysvětlení textu,

- navržených v důsledku změn v ostatních ekonomických klasifikacích, zejména v ISIC Rev. 3;

c) přípravu a koordinaci prací na revizi NACE Rev. 1;

d) vypracování a aktualizace vysvětlivek k NACE Rev. 1;

e) vypracování pokynů pro klasifikaci statistických jednotek v souladu s NACE Rev. 1;

f) posouzení problémů vzniklých při zavádění NACE Rev. 1 do vnitrostátních klasifikací ekonomických činností;

g) přípravu případného společného stanoviska týkajícího se práce mezinárodních organizací na klasifikacích ekonomických činností, zejména na ISIC a na vysvětlivkách k této klasifikaci.

Opatření uvedená v písmenech a) až g) budou přijata postupem podle článku 9.

Článek 9

1. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

2. Komise přijme opatření, která jsou okamžitě použitelná. Pokud však tato opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru, sdělí je Komise neprodleně Radě. V tomto případě Komise odloží použitelnost opatření, o kterých rozhodla, na tři měsíce ode dne tohoto sdělení.

3. Rada může ve lhůtě stanovené v odstavci 2 přijmout kvalifikovanou většinou jiné rozhodnutí.

Článek 10

1. Statistiky s údaji shromážděnými po 1. lednu 1993 obsahující klasifikaci podle ekonomických činností se vypracovávají podle NACE Rev. 1 nebo vnitrostátní klasifikace odvozené z NACE Rev. 1 podle článku 3.

2. Členské státy použijí klasifikaci NACE Rev. 1 pro předání statistik s údaji shromážděnými po 1. lednu 1993 a tříděnými podle ekonomických činností.

Článek 11

1. Stanovuje se přechodné období začínající dne 1. ledna 1993 a končící 31. prosince 1994. Během tohoto období může Komise na základě opodstatněných technických nebo provozních důvodů povolit členskému státu pro některé údaje sebrané po 1. lednu 1993, aby použil jinou klasifikaci, než která je stanovena článkem 3.

2. Komise může na žádost členského státu přechodné období prodloužit.

Článek 12

1. Při předávání údajů uvedených v článku 11 Komisi se členské státy na žádost Komise vynasnaží je dodat ve formě přizpůsobené NACE Rev. 1.

2. Členské státy dodají Komisi (Eurostatu) nezbytné informace o srovnávacích tabulkách použitých pro tyto údaje. Komise tyto srovnávací tabulky zveřejní.

Článek 13

Komise zveřejní srovnávací tabulku k platné klasifikaci NACE a NACE Rev. 1 během šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 14

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 9. října 1990.

Za Radu

předseda

P. Romita

[1] Úř. věst. C 58, 8.3.1990, s. 25.

[2] Úř. věst. C 175, 16.7.1990, s. 84 a rozhodnutí ze dne 12. září 1990 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. C 182, 23.7.1990, s. 1.

[4] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Klasifikace

NACE Rev. 1

Viz nařízení Komise 29/2002/ES (Úř. věst. L 6, 10.1.2002, s. 3).

--------------------------------------------------