31990D0424Úřední věstník L 224 , 18/08/1990 S. 0019 - 0028
Finské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 33 S. 0136
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 33 S. 0136
12EM


Rozhodnutí Rady

ze dne 26. června 1990

o některých výdajích ve veterinární oblasti

(90/424/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 43 Smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

se zřetelem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že živá zvířata a produkty živočišného původu se vyskytují na seznamu v příloze II Smlouvy; že chov hospodářských zvířat a uvádění na trh produktů živočišného původu tvoří zdroj příjmu pro velkou část venkovského obyvatelstva;

vzhledem k tomu, že racionálního rozvoje tohoto sektoru a zlepšení v jeho produktivitě může být dosaženo uvedením veterinárních opatření zacílených na ochranu a zvyšování hygienické a veterinární úrovně ve Společenství;

vzhledem k tomu, že k uskutečňování tohoto cíle je třeba ustanovení o podpoře Společenství pro podniknuté akce i pro akce, jež se mají podniknout;

vzhledem k tomu, že Společenství má přijmout opatření určená k postupnému dotvoření vnitřního trhu do dne 31. prosince 1992;

vzhledem k tomu, že v rámci toho musí Společenství poskytnout finanční příspěvek určený na co možná nejrychlejší eradikaci každého ohniska závažné infekční choroby;

vzhledem k tomu, že je také nutné předcházet a snižovat přiměřenými kontrolními opatřeními výskyt zoonóz, které vytvářejí nebezpečí pro zdraví lidí;

vzhledem k tomu, že nová strategie kontroly vyžaduje zrušení kontrol na vnitřní hranici a harmonizaci kontrolního režimu u produktů ze třetích zemí; že se jeví být přiměřeným pro usnadnění provádění této strategie zajištění finančního příspěvku Společenství pro zahájení a rozvoj tohoto nového režimu;

vzhledem k tomu, že harmonizace podstatných požadavků týkajících se ochrany veřejného zdraví, ochrany zdraví zvířat a ochrany zvířat vede ke stanovení kontaktních a referenčních laboratoří Společenství a k podniknutí technických a vědeckých činností; že se jeví vhodným stanovit pro Společenství finanční příspěvek; že zejména v oblasti ochrany zvířat je žádoucí vytvořit databázi pro shromažďování, uchovávání a šíření všech nutných informací;

vzhledem k tomu, že opatření Společenství pro eradikaci některých chorob zvířat se již těší finanční podpory Společenství; že v tomto ohledu je třeba jmenovat ustanovení již přijatá prostřednictvím směrnice Rady 77/391/EHS ze dne 17. května 1977, kterou se zavádějí opatření Společenství k eradikaci brucelózy, tuberkulózy a leukózy skotu [4], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3768/85 [5], směrnice Rady 82/400/EHS ze 14. června 1982, kterou se mění směrnice 77/391/EHS a zavádějí doplňující opatření Společenství k eradikaci brucelózy, tuberkulózy a leukózy skotu [6], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3768/85, rozhodnutí Rady 89/145/EHS ze dne 20. února 1989, kterým se zavádí finanční opatření Společenství k eradikaci plicní nákazy skotu v Portugalsku [7], rozhodnutí Rady 80/1096/EHS ze dne 11. listopadu 1980, kterým se zavádějí finanční opatření Společenství k eradikaci klasického moru prasat [8], naposledy pozměněného rozhodnutím 87/488/EHS [9], rozhodnutí Rady 86/649/EHS ze dne 16. prosince 1986, kterým se zavádí finanční opatření Společenství k eradikaci afrického moru prasat v Portugalsku [10], naposledy pozměněného rozhodnutím 89/577/EHS [11], rozhodnutí Rady 86/650/EHS ze dne 16. prosince 1986, kterým se zavádí finanční opatření Společenství k eradikaci afrického moru prasat ve Španělsku [12], rozhodnutí Rady 89/455/EHS ze dne 24. července 1989, kterým se zavádějí opatření Společenství k zavedení pilotních projektů pro eradikaci nebo prevenci vztekliny [13]; že je vhodné, aby finanční příspěvky ze Společenství, které jsou určené pro eradikaci výše uvedených chorob byly i nadále upraveny odpovídajícím rozhodnutím; že přesto, co se týče dodatečného opatření pro eradikaci brucelózy, tuberkulózy a leukózy skotu, jak je stanoveno v rozhodnutí 87/58/EHS [14], jeví se oprávněným z hlediska důslednosti stanovit možnost zvýšení finančního příspěvku Společenství až do 50 % nákladů vynaložených členskými státy na poražení zvířat;

vzhledem k tomu, že se měla stanovit finanční opatření Společenství pro eradikaci a monitorování některých chorob zvířat; že všechna finanční opatření Společenství pro eradikaci a monitorování chorob zvířat, jež zahrnují povinné výdaje z rozpočtu Společenství, by měla být soustředěna do jednoho celku;

vzhledem k tomu, že je vhodné dát Komisi úkol přijmout nezbytná prováděcí pravidla k tomuto rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Toto rozhodnutí stanoví způsoby finančního přispívání Společenství na:

- specifická veterinární opatření,

- kontrolní opatření ve veterinární oblasti,

- programy pro eradikaci chorob zvířat a pro odpovídající veterinární dozor.

Tímto rozhodnutím není dotčena možnost, aby některé členské státy využívaly finančního příspěvku Společenstvím vyššího než 50 % podle nařízení Rady (EHS) č. 2052/88 ze dne 24. června 1988 o úkolech strukturálních fondů a jejich účinnosti a o koordinaci mezi jejich činnostmi navzájem a mezi těmito činnostmi a operacemi Evropské investiční banky a jinými stávajícími finančními nástroji [15].

HLAVA I

SPECIFICKÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ

Článek 2

Specifická veterinární opatření zahrnují:

- nouzová opatření;

- tlumení slintavky a kulhavky,

- opatření pro ochranu zvířat,

- příspěvek národním programům pro eradikaci některých chorob,

- technická a vědecká opatření.

Kapitola 1

Nouzová opatření

Článek 3

1. Ustanovení tohoto článku se použijí v případě výskytu jedné z následujících chorob na území členského státu:

- mor skotu,

- mor malých přežvýkavců,

- vezikulární choroba prasat,

- katarální horečka ovcí,

- těšínská choroba prasat,

- influenza ptáků,

- neštovice ovcí a koz,

- horečka Údolí Rift,

- nodulární dermatitida skotu,

- mor koní,

- vezikulární stomatitida,

- venezuelská encefalomyelitida koní.

2. Dotčený členský stát obdrží od Společenství finanční příspěvek pro eradikaci choroby za podmínky, že okamžitě použitá opatření zahrnují alespoň izolaci hospodářství od doby podezření a po úředním potvrzení choroby:

- poražení zvířat vnímavých druhů, která jsou postižena nebo infikována nebo podezřelá z choroby nebo infekce, a jejich zničení a, v případě influenzy ptáků, zničení vajec,

- zničení kontaminovaných krmiv a kontaminovaného vybavení, kde toto vybavení nemůže být dezinfikováno v souladu se třetí odrážkou,

- očistu, dezinsekci a dezinfekci hospodářství a vybavení v hospodářstvích,

- vytvoření ochranných pásem,

- uložení vhodných opatření pro předcházení rizika šíření infekce,

- stanovení období pozorování po poražení zvířat před repopulací zvířat do hospodářství,

- rychlou a přiměřenou náhradu ztrát chovatelům dobytka.

3. Dotčený členský stát musí neprodleně informovat Komisi a ostatní členské státy o opatřeních uplatněných v souladu s právními předpisy Společenství o ohlašování a eradikaci a o jejich výsledcích. Situace se posoudí co nejdříve v rámci Stálého veterinárního výboru, dále označovaného jako "výbor", zřízeného rozhodnutím 68/361/EHS [16]. O specifickém finančním příspěvku Společenstvím se rozhoduje postupem podle článku 41, aniž jsou dotčena opatření stanovená v souvislosti s dotyčnými společnými organizacemi trhu.

4. Jestliže, vzhledem k vývoji situace ve Společenství, se ukáže být nutným pokračovat v opatřeních uvedených v odstavci 2, může být přijato postupem podle článku 40 nové rozhodnutí týkající se finančního příspěvku poskytnutého Společenstvím, který může přesahovat 50 %, stanovených v odstavci 5 první odrážce. Když je přijato toto rozhodnutí, musí dotyčný členský stát přijmout veškerá opatření, aby byl zaručen úspěch, a zejména jiná opatření, než která jsou uvedena v odstavci 2.

5. Aniž jsou dotčena opatření pro podporu trhu, která mají být přijata jako část společné organizace trhu, finanční příspěvek Společenství, rozdělený v případě potřeby do několika částí, musí činit:

- 50 % výdajů vynaložených členským státem jako náhrada vlastníkům za poražení, zničení zvířat a popřípadě jejich produktů, za očistu, dezinsekci a dezinfekci hospodářství a vybavení a za zničení kontaminovaných krmiv a kontaminovaného vybavení, jak je uvedeno ve druhé odrážce odstavce 2,

- jestliže bylo rozhodnuto o očkování v souladu s odstavcem 4, 100 % výdajů za zásobu očkovací látky a 50 % výdajů vynaložených na provedení tohoto očkování.

Článek 4

1. Ustanovení článku 3 se použijí v případě výskytu afrického moru prasat nebo plicní nákazy skotu na území nebo části území členského státu, na něž se nevztahuje program eradikace této nákazy v souladu s ustanoveními Společenství.

2. Ustanovení článku 3 se použijí v případě výskytu newcastleské choroby na území členského státu.

Avšak, s výjimkou případu, kdy Komise přijme rozhodnutí postupem podle článku 41 o povolení k očkování za určitých podmínek a po omezené období a v omezené oblasti, nebude poskytnut finanční příspěvek Společenství na zásobu očkovací látky nebo provedení očkování.

Článek 5

1. Postupem podle článku 41 může Komise na žádost některého členského státu přidat do seznamu ve čl. 3 odst. 1 exotickou chorobu, která podléhá povinnému hlášení a která může vytvářet nebezpečí pro Společenství.

2. Postupem podle článku 41, může být seznam v čl. 3 odst. 1 doplněn podle vývoje situace, aby zahrnoval choroby povinné hlášením podle směrnice 82/894/EHS a choroby přenosné na ryby, nebo pozměněn nebo zkrácen, aby byl brán zřetel na pokrok dosažený opatřeními přijatými na úrovni Společenství pro tlumení některých chorob, zejména klasického moru prasat.

3. Ustanovení čl. 3 odst. 2 může být doplněno nebo pozměněno postupem podle článku 41, zejména se zřetelem na začlenění nových chorob do seznamu v čl. 3 odst. 1, na získanou zkušenost nebo na přijetí předpisů Společenství týkajících se tlumení choroby.

Článek 6

1. Pokud je členský stát přímo ohrožen výskytem nebo vývojem jedné z chorob uvedených v čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 1 a 2 nebo čl. 11 odst. 1 na území přiléhající třetí země nebo členského státu, uvědomí Komisi a ostatní členské státy o opatřeních, která zamýšlí přijmout pro svou ochranu.

2. Situace se co nejdříve posoudí v rámci výboru uvedeného v článku 41. Postupem podle uvedeného článku může být rozhodnuto přijmout veškerá vhodná opatření přiměřená situaci zahrnující zejména vytvoření nárazníkové očkovací zóny a poskytnutí finančního příspěvku Společenstvím pro zvláštní opatření, jež se jeví být nezbytnými pro úspěch akce.

3. Rozhodnutí uvedené v odstavci 2 stanoví způsobilé výdaje a výši finančního příspěvku poskytnutého Společenstvím.

Článek 7

1. Společenství může na žádost některého členského státu rozhodnout, že členské státy mohou vytvořit zásoby biopreparátů určených pro tlumení chorob uvedených v čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 1 (očkovací látky, standardizované sérotypy viru, diagnostická séra) a, aniž je dotčeno rozhodnutí podle čl. 14 odst. 2 směrnice 85/511/EHS, v čl. 11 odst. 1.

2. Opatření uvedená v odstavci 1 a příslušná prováděcí pravidla týkající se zejména výběru, produkce, skladování, přepravy a použití takových zásob a výše finančního příspěvku poskytnutého Společenstvím se stanoví postupem podle článku 41.

Článek 8

1. Jestliže výskyt nebo vývoj ve třetí zemi jedné z chorob uvedených v čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 1, čl. 5 odst. 1 nebo čl. 11 odst. 1 může vytvářet nebezpečí pro Společenství, může Společenství poskytnout svou podporu zdolávání této choroby zásobením očkovací látkou nebo financováním získání očkovací látky.

2. Opatření podle odstavce 1, příslušná prováděcí pravidla, podmínky, jež se na ně mohou vztahovat, a výše finančního příspěvku poskytnutého Společenstvím se stanoví postupem podle článku 41.

Článek 9

1. Komise provádí ve spolupráci s příslušnými vnitrostátními orgány kontroly na místě, aby se z veterinárního hlediska přesvědčila o tom, že přijatá opatření jsou řádně prováděna.

2. Členské státy přijímají veškeré nutné kroky pro usnadnění těchto kontrol a musí zejména zaručit, aby znalci měli na požádání přístup ke všem informacím a dokladům nutným pro posouzení toho, zda opatření byla a jsou prováděna.

3. Obecná prováděcí pravidla k tomuto článku týkající se zejména četnosti a metod provádění kontrol uvedených v odstavci 1, jmenování veterinárních znalců a postupu, který musí dodržovat při vypracování své zprávy, se stanoví postupem podle článku 41.

Článek 10

O přidělených prostředcích pro opatření stanovená v této kapitole se každý rok rozhoduje v rámci rozpočtového řízení.

Kapitola 2

Tlumení slintavky a kulhavky

Článek 11

1. Ustanovení tohoto článku se použijí v případě výskytu slintavky a kulhavky na území některého členského státu.

2. Dotyčný členský stát obdrží finanční příspěvek ze Společenství pro eradikaci slintavky a kulhavky za podmínky, že jsou okamžitě provedena opatření stanovená v čl. 3 odst. 2 a odpovídající ustanovení směrnice Rady 85/511/EHS ze dne 18. listopadu 1985, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky [17], pozměněné směrnicí 90/423/EHS [18].

3. Použije se čl. 3 odst. 3.

4. Aniž jsou dotčena opatření na podporu trhu, jež mají být přijata v rámci společné organizace trhu, činí specifický finanční příspěvek podle tohoto rozhodnutí 60 % výdajů vynaložených členským státem na:

(a) odškodnění chovatelů za:

i) porážku a zničení zvířat,

ii) zničení mléka,

iii) očistu a dezinfekci hospodářství,

iv) zničení kontaminovaných krmiv a, pokud nemůže být dezinfikováno, kontaminovaného vybavení,

v) ztráty způsobené chovatelům jako výsledek omezení uvádění na trh hospodářských zvířat a zvířat na výkrm, jako výsledek opětovného zavedení nouzového očkování, v souladu s předposledním pododstavcem čl. 13 odst. 3 směrnice 85/511/EHS;

(b) případnou přepravu mrtvých těl zvířat do závodů na ošetření;

(c) veškerá další opatření, která jsou nezbytná pro eradikaci choroby v ohnisku.

Komise postupem podle článku 41 stanoví, na jaký druh dalších opatření podle c) může být poskytnut stejný finanční příspěvek Společenství a případy, ve kterých se použije ustanovení písmene a) bodu v).

5. Poprvé nejpozději 45 dnů po úředním potvrzení prvního ohniska slintavky a kulhavky a později podle vývoje událostí, se situace posoudí v rámci výboru uvedeného v článku 42. Toto posouzení se týká jak veterinární situace, tak přibližného odhadu výdajů již vynaložených nebo budoucích. Po tomto posouzení může být přijato postupem podle článku 42 nové rozhodnutí týkající se finančního příspěvku poskytnutého Společenstvím, který může převýšit 60 % stanovených v odstavci 4. Toto rozhodnutí stanoví způsobilé výdaje a výši finančního příspěvku Společenství. Navíc, když je přijato toto rozhodnutí, mohou být přijata všechna opatření, která příslušný členský stát musí přijmout, aby byl zajištěn úspěch akce, zejména jiná opatření než ta, která jsou uvedena v odstavci 2.

6. Odchylně od odstavce 4 činí specifický finanční příspěvek poskytnutý Společenstvím pro opatření uvedená v citovaném odstavci 70 % až do 1. ledna 1995.

Článek 12

Každé opatření přijaté Společenstvím pro tlumení slintavky a kulhavky mimo Společenství, zejména opatření přijatá podle článku 6 a 8, může obdržet finanční příspěvek Společenství.

Článek 13

Prováděcí pravidla k opatřením podle článku 12, podmínky, které se na opatření mohou vztahovat, a výše finančního příspěvku poskytnutého Společenstvím se stanoví postupem podle článku 42.

Článek 14

Podpora Společenství může být poskytnuta pro vytvoření rezervy očkovacích látek proti slintavce a kulhavce Společenství, stanovené v čl. 14 odst. 2 směrnice 85/511/EHS.

Výše účasti Společenství a podmínky, které se na ni mohou vztahovat, se stanoví postupem podle článku 42.

Článek 15

O prostředcích přidělených na opatření podle článků 12, 13 a 14 se rozhoduje každý rok v rámci rozpočtového řízení.

Jestliže závažné vypuknutí slintavky a kulhavky vyžaduje na základě ustanovení této kapitoly výdaje převyšující částky stanovené podle prvního pododstavce, Komise přijme nutná opatření v rámci svých stávajících pravomocí, nebo předloží rozpočtovému orgánu nutné návrhy, aby bylo zaručeno splnění finančních závazků podle článku 11.

Opatření stanovená v článku 11 se považují za intervenci ve smyslu čl. 3 odst. 1 nařízení (EHS) č. 729/70.

Kapitola 3

Ochrana zvířat

Článek 16

Společenství se účastní provádění informační politiky v oblasti ochrany zvířat tak, že poskytuje finanční příspěvek na:

- zavedení a rozvoj systému obsahujícího přiměřenou databázi pro shromažďování a uchovávání všech informací vztahujících se k právním předpisům Společenství týkajícím se ochrany hospodářských zvířat, ochrany zvířat během přepravy a ochrany jatečných zvířat a pro šíření těchto informací vůči příslušným orgánům, producentům a spotřebitelům,

- provádění studií nutných pro přípravu a rozvoj právních předpisů v oblasti ochrany zvířat.

Článek 17

Opatření uvedená v článku 16, příslušná prováděcí pravidla a výše finančního příspěvku poskytnutého Společenstvím se stanoví postupem podle článku 41.

Článek 18

O prostředcích přidělených na opatření uvedená v této kapitole se rozhoduje každý rok v rámci rozpočtového řízení.

Kapitola 4

Technická a vědecká opatření

Článek 19

Společenství provádí technická a vědecká opatření nutná pro další rozvoj veterinárního práva Společenství nebo podporuje členské státy při provádění těchto opatření.

Článek 20

Opatření uvedená v článku 19, příslušná prováděcí pravidla a výše finančního příspěvku poskytnutého Společenstvím se stanoví postupem podle článku 41.

Článek 21

O prostředcích přidělených na opatření stanovená v této kapitole se rozhoduje každý rok v rámci rozpočtového řízení.

HLAVA II

Program eradikace nákaz zvířat a dohledu nad nimi

Článek 22

1. Aniž je dotčen čl. 25 odst. 1, je finanční účast Společenství na eradikaci brucelózy, tuberkulózy a leukózy stanovena:

- směrnicí 77/391/EHS,

- směrnicí 82/400/EHS,

- rozhodnutím 87/58/EHS.

2. Finanční příspěvek Společenství na eradikaci plicní nákazy skotu je stanoven rozhodnutím 89/145/EHS.

Článek 23

1. Finanční příspěvek Společenství na eradikaci klasického moru prasat je stanoven rozhodnutím 80/1096/EHS.

2. Finanční příspěvek Společenství na eradikaci afrického moru prasat je stanoven:

- rozhodnutím 86/649/EHS,

- rozhodnutím 86/650/EHS,

- rozhodnutím Rady 90/217/EHS ze dne 25. dubna 1990 o finanční podpoře Společenství na eradikaci afrického moru prasat na Sardinii [19].

3. Finanční příspěvek Společenství na eradikaci brucelózy ovcí je stanoven v rozhodnutí Rady 90/242/EHS ze dne 21. května 1990 o finančním opatření Společenství na eradikaci brucelózy u ovcí a koz [20].

4. Finanční příspěvek Společenství pro eradikaci infekční nekrózy krvetvorné tkáně se stanoví do 31. prosince 1990 v rámci rozhodnutí Rady o finančním opatření Společenství na eradikaci infekční nekrózy krvetvorné tkáně lososovitých ve Společenství.

Článek 24

1. Finanční opatření Společenství se zavádí pro eradikaci chorob uvedených v příloze a dohled nad nimi. Rada může rozhodnutím přijatým na návrh Komise kvalifikovanou většinou tento seznam doplnit nebo pozměnit podle vývoje veterinární situace ve Společenství.

2. Do 1. října 1990 Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou stanoví kritéria Společenství pro opatření uvedené v odstavci 1. Avšak pro choroby, pro které Společenství již stanovilo příslušná kritéria Společenství na opatření, které má být přijato, členské státy mohou předložit Komisi program podle odstavce 3 od okamžiku oznámení tohoto rozhodnutí.

3. Když dotyčný členský stát předloží Komisi program, sdělí jí relevantní finanční informace a uvede zejména celkové odhadované náklady, které jsou ročně nutné pro provedení tohoto programu. Tento program, který případně může být pozměněn tak, aby zohledňoval posouzení Komisí, se schválí postupem podle článku 41.

4. U každého programu se výše finančního příspěvku Společenství a případné podmínky, které se na příspěvek mohou vztahovat, stanoví postupem podle článku 41.

5. Žádosti o platbu se vztahují na výdaje vzniklé dotyčnému členskému státu během kalendářního roku a předávají se Komisi do 1. července roku následujícího.

6. Komise se usnáší o podpoře po poradě s výborem.

7. Komise provádí ve spolupráci s příslušnými vnitrostátními orgány pravidelné kontroly na místě, aby se přesvědčila o tom, že programy, na které byl poskytnut finanční příspěvek Společenství, jsou řádně prováděny.

8. Na základě informací vnitrostátních orgánů, které předávají Komisi se svými žádostmi o zaplacení finančního příspěvku obsáhlou zprávu, a případných zpráv znalců, kteří z pověření Komise provedli pro Společenství kontroly na místě, informuje Komise pravidelně, avšak alespoň jednou ročně, členské státy v rámci výboru o výsledku těchto kontrol.

9. Případná prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 41.

Článek 25

1. Bez ohledu na články 22, 23 a 24 stanoví Komise výši finančního příspěvku Společenství pro programy proti chorobám uvedeným v těchto článcích postupem podle článku 41 na 50 % nákladů, jež vznikly v dotyčných členských státech z důvodu odškodnění vlastníků za porážku zvířat kvůli jedné z těchto chorob.

2. Na žádost některého členského státu přezkoumá v rámci Stálého veterinárního výboru Komise situaci ohledně chorob zvířat, na něž se vztahují články 22, 23 a 24. Toto přezkoumání se týká veterinární situace i odhadu již vynaložených i budoucích výdajů. V návaznosti na toto přezkoumání se postupem podle článku 24 přijímá veškerá nová rozhodnutí o finančním příspěvku Společenství, který může činit více než 50 % nákladů vzniklých členským státům z důvodu odškodnění chovatelů za porážku zvířat kvůli dotyčné chorobě.

Při přijímání tohoto rozhodnutí mohou být přijata veškerá opatření, která musí provést dotyčný členský stát, aby se zajistil úspěch akce.

Článek 26

Odhadovaná roční podpora k tíži rozpočtu Společenství pod kapitolou výdajů na zemědělství činí 70 milionů ECU na opatření stanovená v této hlavě.

HLAVA III

VETERINÁRNÍ KONTROLY

Článek 27

Společenství přispívá na zlepšení účinnosti veterinárních kontrol prostřednictvím:

- poskytování finanční podpory na kontaktní a referenční laboratoře,

- poskytnutí finančního příspěvku na provádění kontrol zaměřených na prevenci zoonóz,

- poskytnutí finančního příspěvku na uplatňování nové kontrolní strategie související s dotvořením vnitřního trhu.

Kapitola 1

Kontaktní a referenční laboratoře

Článek 28

1. Získat podporu Společenství může každá kontaktní nebo referenční laboratoř označená jako taková podle veterinárních předpisů Společenství a plnící povinnosti a požadavky v nich stanovené.

2. Mechanismy pro poskytnutí podpor uvedených v odstavci 1, podmínky, které se na ně mohou vztahovat, a jejich výše mohou se stanoví postupem stanoveným v článku 41.

3. O prostředcích přidělených na opatření stanovená v této kapitole se rozhoduje každý rok v rámci rozpočtového řízení.

Kapitola 2

Kontroly zaměřené na prevenci zoonóz

Článek 29

Jakmile se začne používat právní úprava Společenství pro tlumení zoonóz, mohou členské státy, jako součást národního plánu, který má být schválen Společenstvím postupem podle článku 41, žádat o finanční příspěvek ze Společenství pro jejich plán tlumení.

Článek 30

Dotyčný členský stát při předložení svého plánu tlumení Komisi poskytuje všechny vhodné finanční informace a uvádí zejména celkovou odhadovanou výši nákladů ročně na provedení tohoto plánu.

Článek 31

U každého národního plánu tlumení se výše finančního příspěvku Společenství a případné podmínky, jež se na něj mohou vztahovat, stanoví postupem podle článku 41.

Článek 32

Pro účely této kapitoly se použijí ustanovení čl. 24 odst. 3 až 8.

Článek 33

O prostředcích přidělených na opatření stanovená v této kapitole se rozhoduje každý rok v rámci rozpočtového řízení.

Kapitola 3

Nová kontrolní strategie

Článek 34

1. Každý členský stát vypracuje program pro výměny úředníků pracujících ve veterinární oblasti.

2. V rámci Stálého veterinárního výboru koordinuje Komise společně s členskými státy výměnné programy.

3. Členské státy přijmou veškerá nutná opatření pro provádění koordinovaných výměnných programů.

4. Každý rok na základě zpráv členských států se provádění programů pro výměnu zkoumá v rámci výboru.

5. Členské státy berou v úvahu získané zkušenosti, aby zlepšily a rozšířily výměnné programy.

6. V zájmu účinného provádění výměnných programů, zejména prostřednictvím dalších doškolovacích kurzů uvedených v čl. 36 odst. 1, lze poskytnout finanční podporu Společenství. Výše finančního příspěvku poskytnutého Společenstvím a případné podmínky, které se na něj mohou vztahovat, se stanoví postupem podle článku 41.

7. Pro účely tohoto článku se použijí články 20 a 21.

Článek 35

Ustanovení čl. 34 odst. 6 a 7 se použije na programy, které budou vypracovány podle rozhodnutí uvedeného v článku 19 směrnice Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu [21], se zřetelem na organizování veterinárních inspekcí na vnějších hranicích u produktů dovážených do Společenství ze třetích zemí.

Článek 36

1. Komise může přímo nebo prostřednictvím příslušných vnitrostátních orgánů organizovat kurzy odborného vzdělávání nebo semináře pro personál v členských státech, zejména pro personál příslušný pro kontroly uvedené v článku 35.

2. Organizační pravidla k opatřením uvedeným v odstavci 1 a výši finančního příspěvku Společenství stanoví Komise postupem podle článku 41.

Článek 37

1. Finanční podporu Společenství lze získat na zavedení systémů pro identifikaci zvířat a hlášení chorob podle předpisů týkajících se veterinárních kontrol v obchodu uvnitř Společenství se živými zvířaty s cílem dotvoření vnitřního trhu.

2. Organizační pravidla k opatřením podle odstavce 1 a výši finančního příspěvku Společenství stanoví Komise po konzultaci s výborem.

Článek 38

1. Jestliže se v některém členském státu nastanou ze strukturálního nebo zeměpisného hlediska personální nebo infrastrukturní problémy při uplatňování nové kontrolní strategie v souvislosti s dotvořením vnitřního trhu pro živá zvířata a produkty živočišného původu, může na přechodné období získat finanční podporu Společenství, která se postupně snižuje.

2. Dotčený členský stát předloží Komisi národní program na zlepšení kontrolního režimu spolu s veškerými vhodnými finančními informacemi.

3. Pro účely tohoto článku se použijí ustanovení čl. 24 odst. 3 a 5 až 8.

Článek 39

O prostředcích přidělených na opatření stanovená v této kapitole se rozhoduje každý rok v rámci rozpočtového řízení.

HLAVA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 40

Články 8 a 9 nařízení Rady (EHS) č. 729/70 ze dne 21. dubna 1970 o financování společné zemědělské politiky [22], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2048/88 [23], se použijí přiměřeně.

Článek 41

1. Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc Stálému veterinárnímu výboru zřízenému rozhodnutím 68/361/EHS [24] (dále jen "výbor") neprodleně jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost některého členského státu.

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou stanovenou v čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

3. a) Komise přijme zamýšlená opatření, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.

b) Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata. Rada se usnese kvalifikovanou většinou.

Pokud se Rada neusnese ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise a ihned je provede.

Článek 42

1. Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc výboru neprodleně jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost některého členského státu.

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou stanovenou v čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

3. a) Komise přijme zamýšlená opatření, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.

b) Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata. Rada se usnese kvalifikovanou většinou.

Pokud se Rada neusnese ve lhůtě patnácti dní ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise a ihned je provede.

Článek 43

1. Rozhodnutí Rady 77/97/EHS ze dne 21. prosince 1976 o financování některých nouzových veterinárních opatření Společenstvím [25] naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3768/85 se zrušuje ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.

Postupem podle článku 41 stanoví Komise mechanismy pro úhradu opatření pro očkování proti moru koní od 1. září 1989.

2. Rozhodnutí přijatá podle rozhodnutí 77/97/EHS však zůstávají v platnosti.

Článek 44

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Lucemburku dne 26. června 1990.

Za Radu

předseda

M. O'Kennedy

[1] Úř. věst. C 84, 2.4.1990, s. 1.

[2] Úř. věst. C 149, 18.6.1990.

[3] Úř. věst. C 168, 10.7.1990, s. 5.

[4] Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s.14.

[5] Úř. věst. L 362, 31.12.1985, s. 9.

[6] Úř. věst. L 173, 19.6.1982, s. 18.

[7] Úř. věst. L 53, 25.2.1989, s. 55.

[8] Úř. věst. L 325, 1.12.1980, s. 5.

[9] Úř. věst. L 280, 3.10.1987, s. 26.

[10] Úř. věst. L 382, 31.12.1986, s. 5.

[11] Úř. věst. L 322, 7.11.1989, s. 21.

[12] Úř. věst. L 382, 31.12.1986, s. 9.

[13] Úř. věst. L 223, 2.8.1989, s. 19.

[14] Úř. věst. L 24, 27.1.1987, s. 51.

[15] Úř. věst. L 185, 15.7.1988, s. 9.

[16] Úř. věst. L 255, 18.10.1968, s. 23.

[17] Úř. věst. L 315, 26.11.1985, s. 11.

[18] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 13.

[19] Úř. věst. L 116, 8.5.1990, s. 24.

[20] Úř. věst. L 140. 1.6.1990, s. 123.

[21] Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

[22] Úř. věst. L 94, 28.4.1970, s. 13.

[23] Úř. věst. L 185, 15.7.1988, s. 1.

[24] Úř. věst. L 255, 18.10.1968, s. 23.

[25] Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 78.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

SEZNAM CHOROB

Skupina 1

Enzootické choroby, na něž se vztahují povinná nebo dobrovolná opatření tlumení a/nebo eradikace na úrovni stáda nebo hejna

- Tuberkulóza skotu

- Brucelóza skotu

- IBR/IPV (umělá inseminace + jednotky pro získávání embryí)

- Brucelóza ovcí a koz (B. melitensis)

- Enzootická leukóza skotu

- Aujeszkyho choroba

- Salmonella pullorum

- Salmonella gallinarum

- Sněť slezinná

- Maedi/Visna a Artritida a encefalitida koz

- IBR/IPV (jiné typy hospodářství)

- Johnova choroba (paratuberkulóza)

- Mycoplasma gallisepticum

Skupina 2

Zoonózy nebo choroby zvířat nezahrnuté jinde

- Vzteklina

- Echinokokóza

- Bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) a všechny další pozvolna se vyvíjející choroby.

--------------------------------------------------