31990D0258Úřední věstník L 145 , 08/06/1990 S. 0039 - 0047
Finské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 32 S. 0224
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 32 S. 0224


Rozhodnutí Komise

ze dne 10. května 1990

o zootechnických osvědčeních pro čistokrevné plemenné ovce a kozy, jejich sperma, vajíčka a embrya

(90/258/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/361/EHS ze dne 30. května 1989 o čistokrevných plemenných ovcích a kozách [1], a zejména na článek 6 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že podle článku 6 směrnice 89/361/EHS je na Komisi, aby postupem podle článku 8 stanovila zootechnické osvědčení, které mohou členské státy požadovat při uvedení čistokrevných plemenných ovcí a koz, jejich spermatu, vajíček a embryí na trh;

vzhledem k tomu, že by měly být stanoveny údaje, které se uvedou v zootechnickém osvědčení; že by z praktických důvodů měl být stanoven vzor osvědčení a podmínky, za nichž lze údaje v dokumentech doprovázejících čistokrevné plemenné ovce a kozy, jejich sperma, vajíčka a embrya uvádět;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého zootechnického výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1. V zootechnickém osvědčení pro čistokrevné plemenné ovce a kozy se uvedou tyto údaje:

- vydávající orgán,

- název plemenné knihy,

- číslo zápisu v plemenné knize,

- datum vydání,

- systém identifikace,

- identifikace,

- datum narození,

- plemeno,

- pohlaví,

- jméno a adresa chovatele,

- jméno a adresa majitele,

- původ:

otec plemenná kniha č. matka plemenná kniha č. | děd plemenná kniha č. děd plemenná kniha č. | bába plemenná kniha č. bába plemenná kniha č. |

2. Výsledky kontroly užitkovosti a aktualizované výsledky (s uvedením pramenů) posouzení genetické hodnoty zvířete a jeho rodičů a prarodičů lze na osvědčení uvést, pokud byly kontrola a posouzení provedeny v souladu s rozhodnutím Komise 92/256/EHS [2].

Článek 2

Údaje uvedené v článku 1 mohou být uvedeny:

1. v podobě osvědčení, které odpovídá vzoru uvedenému v příloze I;

2. v dokumentech doprovázejících čistokrevné plemenné ovce nebo kozy. V takovém případě příslušný orgán potvrdí, že dokumenty obsahují údaje uvedené v článku 1, touto formulací:

"Níže podepsaný potvrzuje, že tyto dokumenty obsahují údaje uvedené v článku 1 rozhodnutí Komise 90/258/EHS."

Článek 3

V zootechnickém osvědčení pro sperma čistokrevných plemenných ovcí a koz se uvedou tyto údaje:

- veškeré údaje uvedené v článku 1 týkající se berana dárce a kozla dárce a u mléčných plemen krevní skupina nebo výsledky testu, který poskytuje rovnocenné vědecké záruky,

- údaje umožňující identifikaci spermatu, den odběru a název a adresa inseminační stanice a jméno a adresu příjemce.

Článek 4

Údaje uvedené v článku 3 mohou být uvedeny:

1. v podobě osvědčení, které odpovídá vzoru uvedenému v příloze II;

2. v dokumentech doprovázejících sperma čistokrevného plemenného berana nebo kozla. V takovém případě příslušný orgán potvrdí, že dokumenty obsahují údaje uvedené v článku 3, touto formulací:

"Níže podepsaný potvrzuje, že tyto dokumenty obsahují údaje uvedené v článku 3 rozhodnutí Komise 90/258/EHS."

Článek 5

1. V zootechnickém osvědčení pro vajíčka čistokrevných plemenných ovcí a koz se uvedou tyto údaje:

- veškeré údaje uvedené v článku 1 týkající se bahnice dárkyně a kozy dárkyně,

- údaje umožňující identifikaci vajíčka, den odběru a název a adresa stanice pro odběr vajíček a jméno a adresa příjemce.

2. Pokud je v pejetě více než jedno vajíčko, mělo by se to zřetelně uvést a všechna vajíčka musejí mít stejný původ.

Článek 6

Údaje uvedené v článku 5 mohou být uvedeny:

1. v podobě osvědčení, které odpovídá vzoru uvedenému v příloze III;

2. v dokumentech doprovázejících vajíčka čistokrevné plemenné ovce nebo kozy. V takovém případě příslušný orgán potvrdí, že dokumenty obsahují údaje uvedené v článku 5, touto formulací:

"Níže podepsaný potvrzuje, že tyto dokumenty obsahují údaje uvedené v článku 5 rozhodnutí Komise 90/258/EHS."

Článek 7

1. V zootechnickém osvědčení pro embrya čistokrevných plemenných ovcí a koz se uvedou tyto údaje:

- veškeré údaje uvedené v článku 1 týkající se bahnice dárkyně a kozy dárkyně a veškeré údaje uvedené v první odrážce článku 3 týkající se berana dárce a kozla dárce,

- údaje umožňující identifikaci embryí, den inseminace nebo oplodnění, den odběru a název a adresa střediska pro přenos embryí a jméno a adresa příjemce.

2. Pokud je v pejetě více než jedno embryo, mělo by se to zřetelně uvést a všechna embrya musejí mít stejný původ.

Článek 8

Údaje uvedené v článku 7 mohou být uvedeny:

1. v osvědčení, které odpovídá vzoru uvedenému v příloze IV;

2. v dokumentech doprovázejících embrya čistokrevné plemenné ovce nebo kozy. V takovém případě příslušný orgán potvrdí, že dokumenty obsahují údaje uvedené v článku 7, touto formulací:

"Níže podepsaný potvrzuje, že tyto dokumenty obsahují údaje uvedené v článku 7 rozhodnutí Komise 90/258/EHS."

Článek 9

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 10. května 1990.

Za Komisi

Ray Mac Sharry

člen Komise

[1] Úř. věst. L 153, 6.6.1989, s. 30.

[2] Úř. věst. L 145, 8.6.1990, s. 35.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------