31989R4045Úřední věstník L 388 , 30/12/1989 S. 0018 - 0023
Finské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 31 S. 0027
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 31 S. 0027


Nařízení Rady (EHS) č. 4045/89

ze dne 21. prosince 1991

o kontrole opatření tvořících součást systému financování záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), prováděné členskými státy, a o zrušení směrnice 77/435/EHS

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

vzhledem k tomu, že podle článku 8 nařízení Rady (EHS) č. 729/70 ze dne 21. dubna 1970 o financování společné zemědělské politiky [3], naposledy pozměněného nařízením (EHS) č. 2048/88 [4], členské státy přijímají opatření nezbytná k zajištění toho, že operace financované Evropským zemědělským orientačním a záručním fondem (EZOZF), jsou prováděny skutečně a správně, k zabránění nesrovnalostem a jejich vyšetření a k zpětnému získání ztrát, které nastaly v důsledku nesrovnalostí nebo nedbalosti;

vzhledem k tomu, že kontrola obchodní dokumentace podniků, které přijímají nebo provádějí platby, může být velmi účinným prostředkem dohledu nad operacemi tvořícími součást financování ze záruční sekce EZOZF; že tato kontrola doplňuje ostatní kontroly prováděné členskými státy; že tímto nařízením navíc nejsou dotčeny vnitrostátní předpisy týkající se kontroly, která jsou širší než ustanovení tohoto nařízení;

vzhledem k tomu, že členské státy je třeba vyzvat k posílení kontroly obchodní dokumentace podniků které přijímají nebo provádějí platby v rámci uplatňování směrnice 77/435/EHS [5];

vzhledem k tomu, že zavádění úpravy vyplývající ze směrnice 77/435/EHS členskými státy odhalilo potřebu změnit stávající systém na základě získaných zkušeností; že s přihlédnutím k povaze potřebných opatření je třeba vtělit tyto změny do nařízení;

vzhledem k tomu, že dokumenty, na jejichž základě se uskutečňuje dotyčná kontrola, by měly být určeny tak, aby byla umožněna úplná kontrola;

vzhledem k tomu, že podniky, které mají být kontrolovány, musí být vybrány zejména s ohledem na povahu operací prováděných v jejich odpovědnosti a rozložení podniků přijímajících anebo provádějících platby podle jejich finančního významu v systému financování záruční sekcí EZOZF;

vzhledem k tomu, že dále je nutné stanovit minimální počet kontrol obchodní dokumentace; že tento počet musí být stanoven způsobem, který vylučuje podstatné rozdíly mezi jednotlivými členskými státy v důsledku rozdílné skladby jejich výdajů v rámci záruční sekce EZOZF; že tento způsob lze stanovit na základě počtu podniků o určitém stupni významu v systému financování záruční sekcí EZOZF;

vzhledem k tomu, že je třeba vymezit pravomoci úředníků pověřených prováděním kontrol, jakož i povinnost podniků zpřístupnit jim po určitou dobu obchodní dokumentaci a podávat jim informace, které si vyžádají; že by též mělo být stanoveno, že obchodní dokumentace může být v některých případech zabavena;

vzhledem k tomu, že s ohledem na mezinárodní skladbu obchodu se zemědělskými produkty a s výhledem na dotvoření vnitřního trhu je nezbytné organizovat spolupráci mezi členskými státy; že je rovněž nezbytné vytvořit na úrovni Společenství centralizovaný dokumentační systém, podchycující podniky přijímající anebo uskutečňující platby usazené ve třetích zemích;

vzhledem k tomu, že zatímco přijímání programů kontroly náleží na prvním místě členským státům, je nutné sdělovat tyto programy Komisi, aby mohla převzít koordinační a dohlížecí úlohu a zajistit, že tyto programy jsou přijímány na základě vhodných kriterií; že kontroly lze tudíž soustředit na odvětví a podniky, u nichž je nebezpečí zpronevěr vysoké;

vzhledem k tomu, že orgány vykonávající kontroly podle tohoto nařízení musí být organizovány nezávisle na orgánech provádějících kontroly před vyplacením;

vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby každý členský stát měl zvláštní orgán pověřený sledováním uplatňování tohoto nařízení a koordinací kontrol prováděných na jeho základě; že zástupci tohoto orgánu mohou provádět kontroly podniků na základě tohoto nařízení;

vzhledem k tomu, že by mělo být podpořeno posílení orgánů pověřených uplatňováním tohoto nařízení prostřednictvím dočasného a postupně snižovaného příspěvku Společenství na výdaje vynaložené členskými státy v souvislosti se získáváním dalších zaměstnanců a v souvislosti s některými dalšími náklady na školení zaměstnanců a technické vybavení orgánů;

vzhledem k tomu, že je nezbytné provést odhad finančních prostředků Společenství nezbytných pro uskutečnění tohoto opatření; že tato částka tvoří součást finančního odhadu uvedeného v bodě II interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu [6] ze dne 29. června 1988; že skutečně disponibilní prostředky budou stanoveny v rozpočtovém procesu v souladu s touto dohodou;

vzhledem k tomu, že se na informace získané v průběhu kontrol obchodní dokumentace musí vztahovat služební tajemství;

vzhledem k tomu, že je třeba zavést výměnu informací na úrovni Společenství, aby výsledků uplatňování tohoto nařízení bylo možno využívat s vyšší účinností,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Toto nařízení se týká kontroly obchodní dokumentace subjektů, dále jen "podniky", které přijímají nebo provádějí platby, které se přímo nebo nepřímo vztahují k systému financování záruční sekcí EZOZF, za účelem zjištění, zda byla opatření tvořící součást systému financování záruční sekcí EZOZF skutečně a řádně provedena.

2. Pro potřeby tohoto nařízení se "obchodní dokumentací" rozumějí všechny účetní knihy, evidence, záznamy a související podpůrné dokumenty, účetnictví a korespondence související s obchodní činností podniku, jakož i obchodní údaje v jakékoli podobě, pokud souvisejí přímo anebo nepřímo s operacemi uvedenými v odstavci 1.

Článek 2

1. Členské státy provádějí kontroly obchodní dokumentace podniků, s přihlédnutím k povaze operací, jichž se kontrola týká. Členské státy zajistí, aby výběr podniků ke kontrole poskytoval nejlepší záruku účinnosti opatření pro předcházení nesrovnalostí v systému financování záruční sekcí EZOZF a jejich vyšetřování. Výběr přihlíží mimo jiné k finančnímu významu podniků v této oblasti a k ostatním rizikovým faktorům.

2. Kontroly uvedené v odstavci 1 jsou během každého kontrolního období uvedeného v odstavci 4 prováděny v počtu podniků, který nesmí být menší nežli polovina počtu podniků, které v kalendářním roce předcházejícím počátku daného kontrolního období obdržely nebo vyplatily v rámci systému financování záruční sekcí EZOZF více než 60000 ECU.

Pro kontrolní období začínající v roce 1990 se částka 60000 ECU, uvedená v prvním pododstavci, nahrazuje částkou 100000 ECU a pro období začínající v roce 1991 částkou 90000 ECU.

Podniky, které obdržely nebo vyplatily více než 200000 ECU a nebyly kontrolovány podle tohoto nařízení v průběhu předchozího kontrolního období, jsou kontrolovány povinně.

Podniky, které obdržely nebo vyplatily méně než 10000 ECU, jsou kontrolovány podle tohoto nařízení pouze na základě kritérií, které uvedou členské státy ve svém ročním programu uvedeném v článku 10 anebo Komise v jakémkoliv návrhu na změnu tohoto programu.

3. Ve vhodných případech bude kontrola uvedená v odstavci 1 rozšířena i na fyzické a právnické osoby, s nimiž jsou podniky ve smyslu článku 1 ve spojení, a na všechny další fyzické a právnické osoby, které mohou mít zájem na sledování cílů stanovených v článku 3.

4. Kontrolní období trvá od 1. července do 30. června následujícího roku.

Kontrola se týká alespoň kalendářního roku předcházející kontrolnímu období; může být rozšířena na období stanovené členským státem, které předchází tomuto kalendářnímu roku, jakož i na období mezi 1. lednem roku, v němž začalo kontrolní období, a skutečným dnem uskutečnění kontroly podniku.

5. Kontrolami prováděnými podle tohoto nařízení nejsou dotčeny kontroly prováděné na základě článku 6 nařízení (EHS) č. 283/72 [7] ani kontroly prováděné na základě článku 9 nařízení (EHS) č. 729/70.

Článek 3

1. Přesnost základních údajů podrobených kontrole je ve vhodných případech ověřována dostatečným počtem křížových kontrol, které zahrnují zejména

- porovnávání s obchodní dokumentací dodavatelů, zákazníků, dopravců a jiných třetích osob, které mají přímý či nepřímý vztah k operacím prováděným v rámci systému financování záruční sekcí EZOZF,

- fyzické kontroly množství a povahy zásob a

- porovnání s účetnictvím finančních toků předcházejících nebo následujících příslušným operacím prováděným v rámci systému financování záruční sekcí EZOZF.

2. Zejména mají-li podniky povinnost vést zvláštní účetnictví v souladu s předpisy Společenství nebo vnitrostátními předpisy, zahrne kontrola tohoto účetnictví, je-li to vhodné, porovnání s obchodní dokumentací a případně se skutečným stavem zásob.

Článek 4

Podniky uchovávají obchodní dokumentaci uvedenou v čl. 1 odst. 2 a článku 3 po dobu minimálně tří let od konce roku, v němž byla vystavena.

Členské státy mohou stanovit delší dobu uchovávání této dokumentace.

Článek 5

1. Osoby odpovědné za chod podniků zajistí, aby byla úředníkům pověřeným prováděním kontroly anebo osobám k tomu zmocněným předána veškerá obchodní dokumentace a doplňující informace.

2. Úředníci pověření prováděním kontroly anebo osoby k tomu zmocněné si mohou vyžádat předání výtahů nebo kopií dokumentace uvedené v odstavci 1.

Článek 6

1. Členské státy zajistí, aby úředníci pověření prováděním kontroly byli též oprávněni zabavit nebo dát zabavit obchodní dokumentaci. Toto právo je třeba vykonávat v souladu s odpovídajícími vnitrostátními předpisy a není jím dotčeno použití předpisů trestního řízení o zajištění dokumentů.

2. Členské státy přijmou přiměřená opatření umožňující potrestání fyzických anebo právnických osob, které neplní své povinnosti vyplývající z tohoto nařízení.

Článek 7

1. Členské státy si navzájem poskytují pomoc při provádění kontrol uvedených v článcích 2 a 3, je-li podnik usazen v jiném členském státě, než ve kterém byla anebo měla být vyplacena nebo obdržena dotyčná částka.

2. V průběhu prvního čtvrtletí roku následujícího po roce, v němž byla provedena platba, předá členský stát seznam podniků uvedených v odstavci 1 každému členskému státu, v němž je podnik usazen; seznam obsahuje všechny podrobnosti umožňující oslovenému členskému státu zjistit totožnost podniků. Opis každého seznamu je předán Komisi.

Členský stát, ve kterém byla vyplacena nebo obdržena částka, může požádat členský stát, v němž je podnik usazen, o přednostní kontrolu tohoto podniku na základě článku 2 s uvedením konkrétních důvodů této žádosti. Opis každé žádosti je předán Komisi.

3. V průběhu prvého čtvrtletí roku následujícího po roce, v němž byla provedena platba, zašlou členské státy Komisi seznam podniků usazených ve třetí zemi, pro něž byla nebo měla být vyplacena nebo obdržena částka v tomto členském státě.

Článek 8

1. Na informace získané v průběhu kontroly obchodní dokumentace podle tohoto nařízení se vztahuje služební tajemství. Nesmějí být sděleny jiným osobám kromě těch, které je musí znát pro výkon povinností vyplývajících z jejich postavení v členských státech anebo v orgánech Společenství.

2. Tímto článkem nejdou dotčeny vnitrostátní předpisy o soudním řízení.

Článek 9

1. Do 1. ledna roku následujícího po kontrolním období zašlou členské státy Komisi podrobnou zprávu o uplatňování tohoto nařízení.

2. Tato zpráva musí uvést veškeré obtíže, s nimiž se kontrola případně setkala, jakož i opatření přijatá k jejich překonání, a musí obsahovat případné návrhy na zlepšení.

3. Členské státy a Komise si pravidelně vyměňují své názory na uplatňování tohoto nařízení.

4. Komise každoročně vyhodnotí dosažený pokrok ve své výroční zprávě o správě EZOZF podle článku 10 nařízení (EHS) č. 729/70.

5. Komise předloží do 31. prosince 1991 zprávu o uplatňování tohoto nařízení. V této zprávě Komise přezkoumá konkrétní situaci, která může pro některé členské státy vyplynout z uplatňování tohoto nařízení, a případně předloží vhodné návrhy.

Článek 10

1. Členské státy vypracují program kontrol, které budou prováděny, v souladu s článkem 2 v průběhu následujícího kontrolního období.

2. Do 15. dubna každého roku sdělí členské státy Komisi svůj program uvedený v odstavci 1 a blíže určí

- počet podniků, v nichž bude provedena kontrola, a jejich rozčlenění podle odvětví s ohledem na související částky,

- kritéria sledovaná při vypracování programu.

3. Programy vypracované členskými státy a sdělené Komisi provádějí členské státy, pokud k nim Komise nepodá ve lhůtě šesti týdnů připomínky.

4. Na změny programů provedené členskými státy se vztahuje stejný postup.

5. Ve výjimečných případech si Komise může na kterémkoliv stupni vyžádat zařazení určité kategorie podniků do programu kontrol jednoho či více členských států.

6. V prvním roce uplatňování tohoto nařízení budou programy kontrol vypracované členskými státy sděleny Komisi nejpozději do 1. května 1990 a budou provedeny, pokud k nim Komise nepodá připomínky do 15. června 1990.

Článek 11

1. V každém členském státě je nejpozději do 1. ledna 1991 zvláštní orgán pověřen sledováním uplatňování tohoto nařízení a

- prováděním kontrol podle něj úředníky přímo zaměstnanými tímto zvláštním orgánem, anebo

- koordinací a obecným dohledem nad kontrolami prováděnými úředníky zaměstnanými jinými orgány.

Členské státy mohou rovněž stanovit, že kontroly prováděné podle tohoto nařízení jsou rozděleny mezi zvláštní orgán a jiné vnitrostátní orgány, pokud zvláštní orgán zajišťuje jejich koordinaci.

2. Orgán nebo orgány pověřené uplatňováním tohoto nařízení musí být organizovány tak, aby byly nezávislé na orgánech anebo odděleních orgánů pověřených platbami a předběžnou kontrolou.

3. Zvláštní orgán uvedený v odstavci 1 učiní veškeré potřebné podněty a opatření, aby zaručil správné uplatňování tohoto nařízení.

4. Zvláštní orgán dále zajišťuje

- školení vnitrostátních úředníků pověřených prováděním kontrol podle tohoto nařízení určené k tomu, aby jim umožnilo získat znalosti dostatečné k výkonu jejich povinností,

- zpracovávání zpráv o provedených kontrolách a dalších dokumentů souvisejících s prováděnými kontrolami, pokud tak stanoví toto nařízení,

- zpracovávání a projednávání zpráv podle čl. 9 odst. 1 a programů podle článku 10.

5. Zvláštnímu orgánu svěří příslušný členský stát veškerou pravomoc nezbytnou k výkonu úkolů uvedených v odstavcích 3 a 4.

Tvoří jej dostatečný počet úředníků, kteří jsou vhodným způsobem odborně vzděláni k výkonu těchto úkolů.

6. Tento článek se nepoužije, je-li minimální počet podniků, které mají být kontrolovány na základě čl. 2 odst. 2, menší než 10.

Článek 12

Za podmínek stanovených ve článcích 13, 14 a 15 se Společenství podílí na financování dodatečných nákladů skutečně vynaložených členskými státy, které souvisejí se

- snížením prahu pro výpočet počtu kontrol, které mají být provedeny,

- uvolněním prostředků určených ke zlepšení kvality kontrol.

Článek 13

1. Společenství se podílí na nákladech skutečně vynaložených členskými státy v souvislosti s odměňováním dodatečných pracovníků přijatých po 1. lednu 1990 výhradně pro

- zvláštní orgán uvedený v článku 11 anebo

- jiné vnitrostátní orgány, pokud se tito pracovníci zabývají výhradně kontrolami podle tohoto nařízení.

2. Finanční účast Společenství činí 50 % v prvních třech letech a 25 % ve čtvrtém a pátém roce po dobu pěti let, počínaje 1. lednem 1990, do celkové roční výše

- 500000 ECU v prvních třech letech a 250000 ECU ve čtvrtém a pátém roce pro Německo, Španělsko, Francii, Itálii, Nizozemsko a Velkou Británii,

- 250000 ECU v prvních třech letech a 125000 ECU ve čtvrtém a pátém roce pro Belgii, Dánsko, Řecko, Irsko a Portugalsko a

- 50000 ECU v prvních třech letech a 25000 ECU ve čtvrtém a pátém roce pro Lucembursko.

3. Pro účely tohoto nařízení se "odměňováním" rozumějí platy po odečtení daní úředníků pověřených uplatňováním tohoto nařízení, jakož i cestovní výlohy nezbytné pro výkon jejich povinností.

Účast Společenství na nákladech odměňování pracovníků stanoví každý členský stát paušálně.

Článek 14

Společenství se podílí na nákladech vynaložených členskými státy na školení zaměstnanců orgánů pověřených uplatňováním tohoto nařízení 50 % v prvních třech letech a 25 % ve čtvrtém a pátém roce po dobu pěti let, počínaje 1. lednem 1990, do celkové roční výše

- 100000 ECU v prvních třech letech a 50000 ECU ve čtvrtém a pátém roce pro Německo, Španělsko, Francii, Itálii, Nizozemsko a Velkou Británii,

- 50000 ECU v prvních třech letech a 25000 ECU ve čtvrtém a pátém roce pro Belgii, Dánsko, Řecko, Irsko a Portugalsko a

- 10000 ECU v prvních třech letech a 5000 ECU ve čtvrtém a pátém roce pro Lucembursko.

Článek 15

Společenství přispívá na výdaje skutečně vynaložené členskými státy na nákup výpočetní techniky a kancelářského vybavení potřebných pro orgány pověřené uplatňováním tohoto nařízení ve výši 100 % až do celkové výše

- 100000 ECU pro Německo, Španělsko, Francii, Itálii, Nizozemsko a Velkou Británii,

- 60000 ECU pro Belgii, Dánsko, Řecko, Irsko a Portugalsko a

- 20000 ECU pro Lucembursko.

Článek 16

1. Maximální výše výdajů Společenství považovaných za nezbytné k provedení opatření zaváděných tímto nařízením činí 6080000 ECU v prvém roce, 5160000 ECU ve druhém a třetím roce a 2580000 ECU ve čtvrtém a pátém roce.

2. Orgán odpovědný za sestavení rozpočtu stanoví prostředky, které budou k dispozici pro každý rozpočtový rok.

Článek 17

Roční výši výdajů hrazených Společenstvím stanoví Komise na základě údajů dodaných členskými státy.

Článek 18

Částky v ECU uváděné v tomto nařízení se na národní měny přepočítávají s použitím směnných kurzů platných k prvnímu pracovním dni kalendářního roku, ve kterém začíná kontrolní období, a zveřejněných v řadě C Úředního věstníku Evropských společenství.

Článek 19

Prováděcí pravidla k tomuto nařízení mohou být stanovena postupem podle článku 13 nařízení (EHS) č. 729/70.

Článek 20

Pro kontrolu konkrétních výdajů hrazených Společenstvím na základě tohoto nařízení se použije článek 9 nařízení (EHS) č. 729/70.

Článek 21

V souladu s příslušnými ustanoveními vnitrostátních právních předpisů mají zástupci Komise přístup ke všem dokumentům vypracovaným v souvislosti s kontrolami uskutečněnými na základě tohoto nařízení nebo v jejich důsledku, jakož i ke shromážděným údajům, včetně údajů uložených v informačních systémech.

Článek 22

1. Směrnice 77/435/EHS se zrušuje od 1. ledna 1990. Kontroly, prováděné po tomto dni na základě zmíněné směrnice se považují za kontroly prováděné na základě tohoto nařízení.

2. Odkazy na směrnici 77/435/EHS se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 23

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. ledna 1991.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 1989.

Za Radu

předsedkyně

E. Cresson

[1] Úř. věst. C 192, 29.7.1987, s. 15.

[2] Úř. věst. C 291, 20.11.1989, s. 105.

[3] Úř. věst. L 94, 28.4.1970, s. 13.

[4] Úř. věst. L 185, 15.7.1988, s. 1.

[5] Úř. věst. L 172, 12.7.1977, s. 17.

[6] Úř. věst. L 185, 15.7.1988, s. 33.

[7] Úř. věst. L 36, 10.2.1972, s. 1.

--------------------------------------------------