31989R2141Úřední věstník L 205 , 18/07/1989 S. 0022 - 0023
Finské zvláštní vydání: Kapitola 2 Svazek 7 S. 0075
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 2 Svazek 7 S. 0075


Nařízení Komise (EHS) č. 2141/89

ze dne 14. července 1989

o zařazení určitého zboží do kódů KN 39211100 a 48101200

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [1], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1672/89 [2], a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že k zajištění jednotného uplatňování kombinované nomenklatury tvořící přílohu nařízení (EHS) č. 2658/87 je nezbytné přijmout opatření k zařazení tohoto zboží:

1. lehké panely čtvercového nebo pravoúhlého tvaru vyrobené z desky z lehčeného polystyrenu potažené na obou stranách listem papíru. Celková tloušťka papíru představuje méně než 10 % celkové tloušťky předmětu;

2. lehké panely čtvercového nebo pravoúhlého tvaru vyrobené z vrstvy lehčeného polystyrenu potažené na obou stranách listem bílého, kaolínem natíraného papíru, neobsahující vlákna získaná mechanickým postupem a o plošné hmotnosti větší 150 g/m2. Celková tloušťka papíru představuje nejméně 10 % celkové tloušťky předmětu;

vzhledem k tomu, že kombinovaná nomenklatura tvořící přílohu uvedeného nařízení (EHS) č. 2658/87 zařazuje do kódu 39211100"ostatní desky, listy, fólie, filmy, pruhy a pásky z plastů, lehčené, z polymerů styrenu" a do kódu 48101200"papír a lepenku, natírané na jedné nebo na obou stranách kaolinem nebo jinými anorganickými látkami, v kotoučích nebo listech (arších), používané pro psaní, tisk nebo pro jiné grafické účely, neobsahující vlákna získaná mechanickým postupem anebo obsahující nejvýše 10 % hmotnostních těchto vláken z celkového obsahu, o plošné hmotnosti větší než 150 g.m-2"; že tyto kódy KN přicházejí v úvahu pro zařazení výše uvedeného zboží;

vzhledem k tomu, že výše uvedené zboží je vyrobeno ze dvou různých materiálů a podle všeobecného pravidla 3 písm. b) pro výklad kombinované nomenklatury by mělo být zařazeno v závislosti na materiálu, jenž mu dává podstatné rysy;

vzhledem k tomu, že uvedené zboží lze na základě jeho složení očividně zařadit pouze do kapitoly 39 nebo kapitoly 48; že se zdá být vhodné rozlišovat mezi těmito dvěma kapitolami na základě celkové tloušťky listů papíru pokrývajícího obě strany polystyrenové desky nebo vrstvy ve vztahu k celkové tloušťce zboží; že je třeba určit celkovou tloušťku papíru na méně než 10 % (zařazení do kapitoly 39) nebo na 10 % nebo více (zařazení do kapitoly 48);

vzhledem k tomu, že s výhradou ustanovení poznámky 10 ke kapitole 39 a poznámky 7 ke kapitole 48 zůstává kritérium pro zařazení použité v tomto nařízení v platnosti samostatně, na jedné straně, pro typ lehčeného plastu kódů KN 39211100 až 39211990 a, na druhé straně, pro typ papíru příslušných položek kapitoly 48;

vzhledem k tomu, že toto nařízení zahrnuje body 1 a 2 přílohy nařízení Komise (EHS) č. 3564/88 ze dne 16. listopadu 1988 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury [3]; že je tudíž vhodné tyto body zrušit;

vzhledem k tomu, že Výbor pro kombinovanou nomenklaturu nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Níže popsané zboží je zařazeno pod kódy KN uvedené vedle dotyčného zboží:

1. | lehké panely čtvercového nebo pravoúhlého tvaru, vyrobené z desky z lehčeného polystyrenu potažené na obou stranách listem papíru. Celková tloušťka papíru představuje méně než 10 % celkové tloušťky předmětu | 39211100 |

2. | lehké panely čtvercového nebo pravoúhlého tvaru vyrobené z vrstvy lehčeného polystyrenu potažené na obou stranách listem bílého, kaolínem natíraného papíru, neobsahující vlákna získaná mechanickým postupem a o plošné hmotnosti větší 150 g/m2. Celková tloušťka papíru představuje nejméně 10 % celkové tloušťky předmětu | 48101200 |

Článek 2

Zrušují se body 1 a 2 přílohy nařízení Komise (EHS) č. 3564/88 ze dne 16. listopadu 1988 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 1989.

Za Komisi

Christiane Scrivener

členka Komise

[1] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

[2] Úř. věst. L 169, 19.6.1989, s. 1.

[3] Úř. věst. L 311, 17.11.1988, s. 23.

--------------------------------------------------