31989L0629Úřední věstník L 363 , 13/12/1989 S. 0027 - 0029
Finské zvláštní vydání: Kapitola 7 Svazek 3 S. 0191
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 7 Svazek 3 S. 0191


Směrnice Rady

ze dne 4. prosince 1989

o omezení emisí hluku civilních podzvukových proudových letadel

(89/629/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na čl. 84 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že zavedení norem pro emise hluku podzvukových proudových letadel má značné důsledky pro poskytování letecké dopravy, obzvláště pokud tyto normy zavádějí omezení typů letadel, která letečtí dopravci mohou provozovat, povzbuzuje investice do nejnovějších a nejtišších dostupných typů letadel a usnadňuje lepší využití kapacity, včetně kapacity letišť; že směrnice 80/51/EHS [4], ve znění směrnice 83/206/EHS [5] stanoví nejvyšší přípustné emisní hodnoty takového hluku;

vzhledem k tomu, že program priorit Rady ke studiu otázek letecké dopravy se zmiňuje o emisích letadel včetně emisí hluku;

vzhledem k tomu, že program činnosti Evropských společenství v oblasti životního prostředí [6] jasně ukazuje na důležitost problému hluku, a zejména na potřebu akcí proti hluku způsobenému leteckou dopravou;

vzhledem k tomu, že by hluk měl být dále snižován s ohledem na faktory životního prostředí, technickou řešitelnost a hospodářské důsledky;

vzhledem k tomu, že je vhodné omezit zápis civilních podzvukových dopravních letadel do registrů členských států na ta, která vyhovují normám uvedeným v oddíle II kapitoly 3 svazku 1 přílohy 16 k Mezinárodní úmluvě o civilním letectví, druhé vydání (1988); že v souvislosti s vytvořením prostoru bez vnitřních hranic by bylo vhodné vyloučit z pravidla o nerozšiřování počtu letadel zařazovaných do registrů členských států letadla zapsaná do registrů členských států k 1. listopadu 1990; že vzhledem ke svobodě pohybu, kterou takové pravidlo umožňuje, je podstatné, aby se výjimky omezily pouze na ty, u nichž je zaručeno jejich bezprostřední sledování a jejich časové omezení;

vzhledem k tomu, že pro tento účel by měla být zavedena společná pravidla v rozumném časovém sledu, aby byl zajištěn harmonizovaný přístup v celém Společenství, který by doplňoval stávající pravidla; že je to zvláště důležité s ohledem na nedávný impuls týkající se liberalizace evropské letecké dopravy;

vzhledem k tomu, že práce podniknuté Společenstvím ve spolupráci s dalšími mezinárodními institucemi ukázaly, že by omezení zápisu letadel, která nesplňují požadavky na vydání osvědčení o hluku podle kapitoly 3 uvedené přílohy 16, do registrů členských států představovalo samo o sobě pouze malý přínos z hlediska životního prostředí, a mělo by být proto považováno pouze za první etapu s tím, že budou následovat opatření na omezení provozu letadel nesplňujících normy uvedené v kapitole 3 příloze 16,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Účelem této směrnice je stanovit přísnější pravidla pro omezení emisí hluku civilních podzvukových proudových letadel.

2. Tato směrnice se nevztahuje na letadla o maximální vzletové hmotnosti nejvýše 34000 kg a s kapacitou 19 nebo méně sedadel.

Článek 2

1. Členské státy zajistí, aby od 1. listopadu 1990 civilní podzvuková proudová letadla zapsaná do registru na jejich území po tomto datu nesměla být provozována na jejich území nebo na území ostatních členských států, aniž by měla osvědčení hlukové způsobilosti, které potvrzuje, že splňují požadavky přinejmenším rovnocenné těm, jež jsou uvedeny v oddíle II kapitoly 3 svazku 1 přílohy 16 k Mezinárodní úmluvě o civilním letectví, druhé vydání (1988).

2. Odstavec 1 se nevztahuje na letadla zapsaná do registrů členských států před 1. listopadem 1990.

3. Územím zmíněným v odstavci 1 nejsou zámořská území uvedená v čl. 227 odst. 2 Smlouvy.

Článek 3

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby nebyly obcházeny cíle uvedené v čl. 1 odst. 1, například na základě jakékoli formy leasingové smlouvy.

Článek 4

Členské země mohou povolit výjimky z článku 2 pro

a) letadla, která jsou předmětem historického zájmu;

b) letadla používaná provozovatelem členského státu před 1. listopadem 1989 na základě platných smluv o koupi na splátky nebo leasingových smluv, která proto byla v této souvislosti zapsána do registru ve třetí zemi;

c) letadla pronajatá provozovateli z nečlenského státu na základě leasingové smlouvy, která byla z toho důvodu dočasně vyřazena z registru členských států;

d) letadlo, které nahradilo letadlo zničené při letecké nehodě a které provozovatel není schopen nahradit srovnatelným letadlem dostupným na trhu a vybaveným osvědčením hlukové způsobilosti podle čl. 2 odst. 1 za předpokladu, že zápis náhradního letadla se uskuteční v průběhu roku následujícího po zničení nahrazovaného letadla;

e) letadla poháněná motory s obtokovým poměrem 2 nebo více.

Článek 5

Členské státy mohou poskytnout výjimku z článku 2 pro počáteční období nejvýše tří let, kterou lze prodlužovat vždy nejvýše o další dva roky, za předpokladu, že platnost této výjimky skončí k 31. prosinci 1995, pro

- letadla krátkodobě pronajatá ze třetích zemí za předpokladu, že provozovatel letadla prokáže, že se jedná o obvyklou praxi v jeho odvětví a že jeho činnost by jinak byla nepříznivě narušena,

- letadla, u kterých provozovatel prokáže, že by jejich provozní činnost byla jinak v neúnosné míře narušena.

Článek 6

1. Členský stát, který poskytne výjimku, o tom uvědomí příslušné orgány ostatních členských států a Komisi.

2. Členské státy uznávají výjimky podle článků 4 a 5 poskytnuté ostatními členskými státy.

Článek 7

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. září 1990.

2. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 8

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 4. prosince 1989.

Za Radu

předseda

M. Delebarre

[1] Úř. věst. C 37, 14.2.1989, s. 6.

[2] Úř. věst. C 158, 26.6.1989, s. 492.

[3] Úř. věst. C 221, 28.8.1989, s. 1.

[4] Úř. věst. L 18, 24.1.1980, s. 26.

[5] Úř. věst. L 117, 4.5.1983, s. 15

[6] Úř. věst. C 328, 7.12.1987, s. 1.

--------------------------------------------------