31989D0004Úřední věstník L 005 , 07/01/1989 S. 0033 - 0034
Finské zvláštní vydání: Kapitola 4 Svazek 3 S. 0124
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 4 Svazek 3 S. 0124


Rozhodnutí Komise

ze dne 21. prosince 1988

o Poradním výboru pro rybolov

(89/4/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

vzhledem k tomu, že rozhodnutím Komise 71/128/EHS ze dne 25. února 1971 [1], jehož znění bylo nahrazeno rozhodnutím 73/429/EHS ze dne 31. října 1973 [2], byl zřízen Poradní výbor pro rybolov;

vzhledem k tomu, že se považuje za žádoucí, aby se v důsledku přistoupení nových členských států ke Společenství změnila pravidla stanovující rozdělení křesel v tomto výboru;

vzhledem k tomu, že znění výše uvedeného rozhodnutí navíc vyžaduje menší změny a v zájmu srozumitelnosti je proto nezbytné vypracovat zcela novou verzi znění,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

"Článek 1

1. Při Komisi se zřizuje Poradní výbor pro rybolov (dále jen "výbor").

2. Výbor se skládá ze zástupců těchto zájmových skupin: producenti a družstva v odvětví rybolovu, úvěrové instituce provozující činnost v rybolovu, obchod s produkty rybolovu, průmysl produktů rybolovu, zaměstnanci v rybolovu a spotřebitelé produktů rybolovu.

Článek 2

1. Komise může s výborem konzultovat jakoukoli otázku týkající se nařízení v rámci společné rybářské politiky, a zejména opatření, která má Komise podle uvedených nařízení přijmout, a rovněž veškeré sociální otázky vznikající v tomto odvětví, kromě těch, které se týkají zaměstnavatelů a zaměstnanců jako sociálních partnerů.

2. Předseda výboru může Komisi doporučit, aby s výborem konzultovala jakoukoli záležitost, která spadá do působnosti výboru a k níž nebylo stanovisko výboru vyžádáno. Činí tak zejména na žádost některé se zastoupených zájmových skupin.

Článek 3

1. Výbor se skládá ze 45 členů.

2. Místa ve výboru jsou rozdělena takto:

- 21 pro zástupce producentů produktů rybolovu,

- tři pro zástupce rybářských družstev,

- jedno pro zástupce obchodních bank financujících námořní činnosti,

- dvě pro zástupce specializovaných družstevních úvěrových institucí,

- pět pro zástupce obchodu s produkty rybolovu,

- pět pro zástupce průmyslu produktů rybolovu,

- pět pro zástupce zaměstnanců v rybolovu,

- tři pro zástupce spotřebitelů.

Článek 4

1. Členy výboru jmenuje Komise na základě návrhů profesních organizací zřízených na úrovni Společenství, které nejlépe zastupují zájmové skupiny uvedené v čl. 1 odst. 2; zástupci spotřebitelů jsou jmenováni na základě návrhu Poradního výboru pro spotřebitele.

Tyto subjekty předloží pro každé místo, které má být obsazeno, jména dvou kandidátů různé státní příslušnosti.

2. Funkční období členů výboru je tříleté. Mohou být jmenováni opakovaně. Za výkon funkce nepřísluší odměna.

Po uplynutí tříletého období zůstávají členové výboru ve funkci, dokud nejsou nahrazeni nebo jmenováni na další funkční období.

Před uplynutím tříletého období končí funkční období člena odstoupením nebo smrtí.

Funkční období člena může být též ukončeno, pokud o jeho nahrazení požádá subjekt, který člen zastupuje.

Nový člen výboru je pak jmenován postupem podle odstavce 1 na zbývající část funkčního období nahrazeného člena.

3. Seznam členů výboru zveřejňuje Komise pro informaci v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 5

Výbor zvolí dvoutřetinovou většinou přítomných členů předsedu a dva místopředsedy na dobu tří let.

Výbor může stejnou většinou zvolit z ostatních členů další členy předsednictva. V tom případě je v předsednictvu kromě předsedy nejvýše jeden zástupci každé zájmové skupiny zastoupené ve výboru.

Předsednictvo připravuje a organizuje práci výboru.

Článek 6

Na žádost kterékoli zastoupené zájmové skupiny může předseda přizvat k účasti na jednání výboru osobu pověřenou dotyčnou zájmovou skupinou. Za stejných podmínek může též přizvat jakoukoli osobu, která má s ohledem na některý projednávaný bod programu zvláštní kvalifikaci, jako odborníka k účasti na jednání výboru. Odborníci se účastní jednání pouze v otázkách, ke kterým byl přizván.

Článek 7

Výbor může vytvářet pracovní skupiny, aby mu byly nápomocny při výkonu jeho práce.

Článek 8

1. Schůze výboru svolává Komise a konají se v jějím sídle. Schůze předsednictva svolává předseda se souhlasem Komise.

2. Schůzí výboru, jeho předsednictva a pracovních skupin se účastní zástupci příslušných útvarů Komise.

3. Sekretariát výboru, předsednictva a pracovních skupin zajišťují útvary Komise.

Článek 9

Výbor projednává záležitosti o stanoviska předložené Komisí. Po jednání nenásleduje hlasování.

Požaduje-li Komise stanovisko výboru, může stanovit lhůtu, ve které má být stanovisko vydáno.

Názory vyjádřené jednotlivými zastoupenými zájmovými skupinami jsou uvedeny v zápisu, který je předáván Komisi.

Dosáhne-li se ve výboru jednomyslné shody o podávaném stanovisku, výbor vypracuje společné závěry a připojí je ke zprávě.

Článek 10

V souladu s článkem 214 Smlouvy nesmějí členové výboru sdělovat informace, které získají při prác ve výboru nebo v pracovních skupinách, pokud je Komise upozorní, že požadované stanovisko nebo projednávaná otázka jsou důvěrné povahy.

V těchto případech se jednání účastní pouze členové výboru a zástupci útvarů Komise."

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 21. prosince 1988.

V Bruselu dne 21. prosince 1988.

Za Komisi

António Cardoso e Cunha

člen Komise

[1] Úř. věst. L 68, 22.3.1971, s. 18.

[2] Úř. věst. L 355, 24.12.1973, s. 61.

--------------------------------------------------