31988L0661Úřední věstník L 382 , 31/12/1988 S. 0036 - 0038
Finské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 28 S. 0096
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 28 S. 0096


Směrnice Rady

ze dne 19. prosince 1988

o zootechnických normách pro plemenná prasata

(88/661/EHS)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 43 této Smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že chov a produkce prasat zaujímají velmi významnou součást zemědělství Společenství; že pro část zemědělské populace představují zdroj příjmů;

vzhledem k tomu, že produkci prasat je třeba podporovat; že uspokojivé výsledky v této oblasti velice úzce souvisejí s používáním čistokrevných plemenných prasat nebo hybridů chovných prasat;

vzhledem k tomu, že většina členských států se doposud v rámci své vnitrostátní plemenářské politiky snažila podporovat produkci zvířat odpovídajících jednoznačně určitým zootechnickým normám; že rozdíly existující v provádění plemenářské politiky představují překážku pro obchodování uvnitř Společenství;

vzhledem k tomu, že v zájmu odstranění uvedených rozdílů a tím i přispění ke zvýšení produktivity v tomto odvětví je nutno postupně liberalizovat obchodování se všemi plemennými a chovnými prasaty uvnitř Společenství; že úplná liberalizace tohoto obchodování je podmíněna pozdější harmonizací, především pokud jde o přijetí k veřejné plemenitbě a o kritéria pro zápisy do plemenných knih a evidencí;

vzhledem k tomu, že je nutné, aby členské státy byly oprávněny požadovat předložení osvědčení vydaných na základě postupu stanoveného Společenstvím;

vzhledem k tomu, že je nutno přijmout prováděcí opatření; že v zájmu uplatnění uvedených opatření by Stálý zootechnický výbor, zřízený rozhodnutím Rady č. 77/505/EHS [4], měl stanovit postup stanovící úzkou spolupráci mezi členskými státy a Komisí;

vzhledem k tomu, že až do přijetí dalších rozhodnutí Společenství mohou členské státy dále používat vlastní vnitrostátní právní předpisy v souladu s obecnými pravidly stanovenými ve Smlouvě;

vzhledem k tomu, že je třeba zajistit, aby pro dovoz plemenných a chovných prasat ze třetích zemí neplatily výhodnější podmínky, než podmínky uplatňované ve Společenství;

vzhledem k tomu, že s ohledem na zvláštní podmínky ve Španělsku a Portugalsku je nutno pro provádění této směrnice stanovit další lhůtu,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

Definice

Článek 1

Pro účely této směrnice se rozumí:

a) čistokrevným plemenným prasetem: každé prase, jehož rodiče i prarodiče byli zapsáni nebo evidováni v plemenné knize téhož plemene a které je v ní samo také zapsáno nebo evidováno a je pro tento zápis způsobilé;

b) hybridem chovného prasetem: každé prase, které splňuje dále uvedená kritéria:

1. pochází z plánovaného křížení:

- mezi čistokrevnými plemennými prasaty různých plemen nebo linií,

- nebo mezi zvířaty, která sama pocházejí z křížení mezi různými plemeny a liniemi,

- nebo mezi čistokrevnými plemennými zvířaty a zvířaty patřícími k jedné z výše uvedených kategorií;

2. je zapsáno v evidenci;

c) plemennou knihou: každá kniha, kartotéka nebo datové médium:

- vedené chovatelským sdružením úředně uznaným členským státem, v němž je toto sdružení usazeno, nebo úředním subjektem daného členského státu.

Členské státy však mohou také stanovit, že plemenná kniha bude vedena plemenářskou organizací úředně uznanou v členském státě, v němž je tato organizace usazena,

- do které jsou zapsána nebo zaevidována čistokrevná plemenná prasata určitého plemene s uvedením jejich rodičů a prarodičů;

d) evidencí: každá kniha, kartotéka nebo nosič dat:

- vedené chovatelským sdružením, plemenářskou organizací nebo soukromým podnikem, které jsou úředně uznané členským státem, v němž jsou sdružení, organizace nebo podnik usazené, nebo úředním subjektem daného členského státu,

- do které jsou zapsány hybridy chovných prasat s uvedením jejich rodičů a prarodičů.

KAPITOLA II

Pravidla pro obchod s čistokrevnými plemennými prasaty uvnitř Společenství

Článek 2

1. Členské státy nemohou na základě zootechnických důvodů dále uvedené činnosti zakazovat, omezovat nebo v nich bránit:

- obchod uvnitř Společenství s čistokrevnými plemennými prasaty, jakož i s jejich spermatem, vajíčky a embryi,

- zakládání plemenných knih, pokud tyto splňují podmínky stanovené podle článku 6,

- úřednímu uznávání chovatelských sdružení nebo plemenářských organizací podle čl. 1 písm. c), které vedou nebo zakládají plemenné knihy podle článku 6.

2. Členské státy se přitom mohou řídit svými vnitrostátními právními předpisy odpovídajícími obecným ustanovením Smlouvy až do vstupu dalších rozhodnutí Společenství uvedených v článcích 3, 5 a 6 v platnost.

Článek 3

Rada přijme na návrh Komise kvalifikovanou většinou do 31. prosince 1990 ustanovení Společenství o uznání čistokrevných plemenných prasat pro chov.

Článek 4

1. Chovatelská sdružení a/nebo plemenářské organizace úředně uznané členským státem podle čl. 1 písm. c) a/nebo úřední subjekt daného členského státu nesmí odmítnout zápis čistokrevných plemenných prasat z jiného členského státu do plemenných knih, pokud zvířata odpovídají normám stanoveným v článku 6.

2. Členské státy však mohou nařídit případně schválit, aby některá čistokrevná plemenná prasata dovezená z jiného členského státu a vykazující specifické charakteristické znaky, jimiž se liší od populace stejného plemene v daném členském státě určení, byla zapsána do zvláštní části plemenné knihy pro příslušné plemeno, k němuž patří.

Článek 5

Členské státy mají právo vyžadovat, aby čistokrevná plemenná prasata, jakož i jejich sperma, vajíčka a embrya, byly uváděny na trh s průvodním osvědčením vystaveným podle článku 6.

Článek 6

1. Postupem podle článku 11 se stanoví:

- metody kontroly užitkovosti a stanovení genetické hodnoty čistokrevných plemenných prasat,

- kritéria pro zakládání plemenných knih,

- kritéria pro zápis do plemenných knih,

- kritéria pro uznávání a dohled nad chovatelskými sdruženími a/nebo plemenářskými organizacemi podle čl. 1 písm. c), které vedou nebo zakládají plemenné knihy,

- osvědčení podle článku 5.

2. Do vstupu ustanovení odstavce 1 v platnost budou ostatní členské státy uznávat úředně prováděné kontroly v každém členském státě uvedené v odst. 1 první odrážce, jakož i plemenné knihy.

KAPITOLA III

Pravidla pro obchod s hybridy chovných prasat uvnitř Společenství

Článek 7

1. Členské státy nemohou na základě zootechnických důvodů dále uvedené činnosti zakazovat, omezovat nebo v nich bránit:

- obchodování uvnitř Společenství s hybridy chovných prasat, jakož i s jejich spermatem, vajíčky a embryi,

- zakládání evidencí, pokud tyto splňují podmínky stanovené podle článku 10,

- úřednímu uznávání chovatelských sdružení a/nebo plemenářských organizací a/nebo soukromých podniků podle čl. 1 písm. d), které vedou nebo zakládají evidenci podle článku 10.

2. Členské státy se přitom mohou řídit svými vnitrostátními právními předpisy odpovídajícími obecným ustanovením Smlouvy až do vstupu dalších rozhodnutí Společenství uvedených v článcích 8, 9 a 10 v platnost.

Článek 8

Rada přijme na návrh Komise kvalifikovanou většinou nejpozději do 31. prosince 1990 ustanovení Společenství o uznání hybridů chovných prasat pro chov.

Článek 9

Členské státy mají právo vyžadovat, aby hybridy chovných prasat, jakož i jejich sperma, vajíčka a embrya, byla uváděna na trh s průvodním osvědčením vystaveným podle článku 10.

Článek 10

1. Postupem podle článku 11 se stanoví:

- metody kontroly užitkovosti a stanovení genetické hodnoty hybridů chovných prasat,

- kritéria pro zakládání evidence,

- kritéria pro zápis do evidence,

- kritéria pro uznávání a dohled nad chovatelskými sdruženími a/nebo plemenářskými organizacemi a/nebo soukromými podniky podle čl. 1 písm. d), které vedou nebo zakládají evidenci,

- osvědčení podle článku 9.

2. Do vstupu ustanovení odstavce 1 v platnost budou ostatní členské státy uznávat úředně prováděné kontroly v každém členském státě uvedené v odst. 1 první odrážce, jakož i evidenci.

KAPITOLA IV

Obecná ustanovení

Článek 11

1. Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc Stálému zootechnickému výboru zřízenému rozhodnutím 77/505/EHS (dále jen "výbor") neprodleně jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce některého členského státu.

2. Hlasům členských států ve výboru je přidělena váha podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy. Předseda nehlasuje.

3. Zástupce Komise předloží návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k opatřením ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou 54 hlasů.

4. Komise přijme zamýšlená opatření a ihned je provede, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.

Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, Komise neprodleně předloží Radě návrh opatření, která mají být přijata.

Rada přijme zamýšlená opatření kvalifikovanou většinou. Pokud se Rada neusnese do tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise a ihned je provede.

Článek 12

Do doby, než začnou být používána pravidla Společenství v této oblasti, nesmí být zootechnické podmínky pro dovoz čistokrevných plemenných a hybridů chovných prasat ze třetích zemí výhodnější než podmínky stanovené pro tento obchod uvnitř Společenství.

Článek 13

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 1991. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Španělskému království a Portugalské republice se pro dosažení souladu s touto směrnicí poskytuje další lhůta dvou let, pokud Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise nerozhodne o prodloužení této odchylky.

Článek 14

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 19. prosince 1988.

Za Radu

předseda

Y. Pottakis

[1] Úř. věst. C 44, 21.2.1980, s. 12.

[2] Úř. věst. C 147, 16.6.1980, s. 34.

[3] Úř. věst. C 182, 21.7.1980, s. 5.

[4] Úř. věst. L 206, 12.8.1977, s. 11.

--------------------------------------------------