31988L0599Úřední věstník L 325 , 29/11/1988 S. 0055 - 0057
Finské zvláštní vydání: Kapitola 5 Svazek 4 S. 0135
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 5 Svazek 4 S. 0135


Směrnice Rady

ze dne 23. listopadu 1988

o jednotném postupu pro používání nařízení (EHS) č. 3820/85 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě a nařízení (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě

(88/599/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 75 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

s ohledem na usnesení ze dne 20. prosince 1985 přijaté Radou a zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, ke zlepšení používání sociálních nařízení v silniční dopravě [4],

vzhledem k tomu, že nařízení (EHS) č. 3820/85 [5] a (EHS) č. 3821/85 [6] jsou důležitá pro vytvoření společného trhu pozemní dopravy;

vzhledem k tomu, že řádné používání sociálních nařízení v silniční dopravě vyžaduje jednotnou a efektivní kontrolu členskými státy;

vzhledem k tomu, že je nezbytné stanovit minimální podmínky, jež musí splňovat kontrola dodržování jejich ustanovení, aby se omezilo jejich porušování a předcházelo mu;

vzhledem k tomu, že Portugalská republika zavedla teprve nedávno kontrolní postupy v silniční dopravě, a měla by mít proto možnost odložit použitelnost této směrnice;

vzhledem k tomu, že účinná kontrola ve Společenství vyžaduje vzájemnou výměnu informací a spolupráci při používání nařízení v členských státech;

vzhledem k tomu, že výměna informací je nezbytná a měla by probíhat v pravidelných intervalech;

vzhledem k tomu, že jednotné používání sociálních nařízení v silniční dopravě je nezbytné pro zabránění narušení hospodářské soutěže mezi dopravci a pro podporu bezpečnosti silničního provozu a sociálního pokroku,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Kontroly

Cílem této směrnice je stanovit minimální podmínky pro kontrolu řádného a jednotného používání nařízení (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85.

Článek 2

Systémy kontrol

1. Členské státy organizují systém přiměřených a pravidelných kontrol na silnicích a v provozovnách podniků, který bude každoročně zahrnovat významnou a reprezentativní část řidičů, podniků a vozidel všech druhů dopravy, na něž se vztahují nařízení (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85.

2. Každý členský stát pořádá kontroly tak, aby

- každoročně zahrnovaly nejméně 1 % pracovních dnů řidičů vozidel, na něž se vztahují nařízení (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85,

- nejméně v 15 % ze všech kontrolních pracovních dnů proběhly kontroly na silnici a nejméně v 25 % ze všech kontrolních pracovních dnů proběhly kontroly v provozovnách podniků.

3. Počet řidičů kontrolovaných při silničních kontrolách, počet kontrol v provozovnách podniků, počet kontrolních pracovních dnů a počet zaznamenaných porušení se mimo jiné zahrne do informací, které se sdělují v souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení (EHS) č. 3820/85 Komisi.

Článek 3

Silniční kontroly

1. Silniční kontroly jsou pořádány v jakoukoli dobu na různých místech pokrývajících dostatečně rozsáhlou část silniční sítě, aby bylo obtížné se kontrolním bodům vyhnout.

2. Předmětem silničních kontrol jsou:

- denní doby řízení, přestávky a denní doby odpočinku, a v případě zřetelných náznaků nesprávností se kontrolují rovněž záznamové listy předchozích dnů, které se mají v souladu s čl. 15 odst. 7 nařízení (EHS) č. 3821/85 nacházet ve vozidle,

- v případě potřeby poslední týdenní doba odpočinku,

- řádné fungování záznamového zařízení (určení možného zneužití zařízení nebo záznamových listů), nebo případně předložení dokladů uvedených v čl. 14 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3820/85.

3. Silniční kontroly se provádějí bez jakékoli diskriminace vozidel a řidičů na základě toho, zda jsou rezidenty.

4. K usnadnění úkolu mají pověření kontrolní pracovníci k dispozici:

- seznam hlavních bodů, které se kontrolují,

- vícejazyčný souhrn běžných výrazů vztahujících se k silničnímu provozu. Komise tento souhrn poskytne členským státům.

5. Jestliže silniční kontrola řidiče vozidla registrovaného v jiném členském státě vede k podezření, že došlo k protiprávnímu jednání, které nelze při silniční kontrole odhalit, protože chybějí nezbytné údaje, poskytnou si příslušné orgány členských států při objasňování situace vzájemnou pomoc. Provede-li příslušný členský stát za tím účelem kontrolu v provozovně podniku, sdělí výsledky druhému dotčenému členskému státu.

Článek 4

Kontroly v provozovnách podniků

1. Kontroly v provozovnách uvedené v čl. 2 odst. 1 se plánují s přihlédnutím ke zkušenostem s různými druhy dopravy.

Kontroly se provádějí rovněž v provozovnách podniků, u nichž se při silniční kontrole zjistila vážná porušení nařízení (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85.

2. Kontroly v provozovnách podniků se kromě bodů kontrolovaných při silničních kontrolách zaměřují na:

- týdenní doby odpočinku a doby řízení mezi dobami odpočinku,

- čtrnáctidenní omezení dob řízení,

- náhrady za zkrácené denní nebo týdenní doby odpočinku,

- používání záznamových listů nebo záznamů organizace pracovní doby řidičů.

3. Pro účely tohoto článku jsou kontroly, které provádějí příslušné orgány na základě souvisejících dokladů předložených na jejich žádost podniky, považovány za rovnocenné kontrolám prováděným v provozovnách podniků.

Článek 5

Koordinované kontroly

1. Členské státy provedou nejméně dvakrát ročně vzájemně koordinované silniční kontroly řidičů a vozidel v oblasti působnosti nařízení (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85.

2. Kontrolní orgány členských států provádějí tyto kontroly na svých územích pokud možno současně.

Článek 6

Výměna informací

1. K vzájemné výměně informací, které mají být sděleny podle čl. 17 odst. 3 nařízení (EHS) č. 3820/85 a čl. 19 odst. 3 nařízení (EHS) č. 3821/85, dochází každých 12 měsíců, poprvé po uplynutí šesti měsíců po oznámení této směrnice [7], a v jednotlivých případech na zvláštní žádost členského státu.

2. Pro tento účel používají příslušné orgány v každém členském státě jednotný formulář zprávy stanovený Komisí po dohodě s členskými státy.

Článek 7

1. S výjimkou Portugalské republiky uvedou členské státy v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 1989.

Portugalská republika uvede tyto právní a správní předpisy v účinnost nejpozději do 1. ledna 1990.

2. Členské státy sdělí Komisi své vnitrostátní právní a správní předpisy týkající se provedení této směrnice.

Článek 8

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 23. listopadu 1988.

Za Radu

předseda

Th. Pangalos

[1] Úř. věst. C 116, 3.5.1988, s. 17.

[2] Stanovisko ze dne 17. listopadu 1988 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. C 208, 8.8.1988, s. 26.

[4] Úř. věst. C 348, 31.12.1985, s. 1.

[5] Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 1.

[6] Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 8.

[7] Tato směrnice byla členským státům oznámena dne 24. listopadu 1988.

--------------------------------------------------