31987R1915Úřední věstník L 183 , 03/07/1987 S. 0007 - 0011
Finské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 23 S. 0224
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 23 S. 0224


Nařízení Rady (EHS) č. 1915/87

ze dne 2. července 1987,

kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že podpora produkce olivového oleje byla zavedena v zájmu zabezpečení přiměřeného příjmu pro producenty; že by však s ohledem na odbyt olivového oleje vyprodukovaného ve Společenství měla být jeho produkce tlumena, jakmile překročí množství stanovené na základě vývoje na trhu; že by tedy měla být jednotková částka podpory snížena, překročí-li produkce maximální stanovené množství; že je proto třeba zrušit ustanovení omezující ze stejného důvodu plochy olivových hájů, na jejichž produkci se vztahuje podpora produkce;

vzhledem k tomu, že snížení podpory by nemělo platit v případě malých producentů, protože ti normálně nezabezpečují odbyt pro svůj olivový olej, a proto nepřispívají k přebytkům na trhu; že je toto opatření rovněž potřebné z důvodů řádné správy; že je také třeba umožnit stanovení vyšší úrovně podpory pro tyto producenty;

vzhledem k tomu, že zkušenosti ukázaly, že s ohledem na vývoj na trhu s olivovým olejem brzdí režim měsíčních zvýšení normální odbyt produkce, místo aby podle požadavků trhu odbyt olivového oleje podporoval; že je proto třeba měsíční zvýšení zrušit;

vzhledem k tomu, že intervence je nástrojem pro zajištění příjmu producentů, pokud tržní mechanismy již tento cíl nepodporují; že uplatňování intervenčních opatření po celý hospodářský rok brzdí normální odbyt produktů na trhu; že je proto třeba intervence omezit na určitou část hospodářského roku;

vzhledem k tomu, že podle čl. 12 odst. 2 nařízení č. 136/66/EHS [4] naposledy pozměněného nařízením (EHS) č. 1454/86 [5] musí intervenční agentury v rámci trhu Společenství prodávat olivový olej, který koupily; že zkušenosti ukázaly, že je třeba přijmout opatření umožňující odbyt olivového oleje bezplatně jako součást konkrétní potravinové pomoci při mimořádných událostech;

vzhledem k tomu, že účinnost takových opatření závisí na rychlosti jejich provedení; že je proto třeba v takových případech uplatňovat nejvhodnější postup;

vzhledem k tomu, že za současného vývoje na trhu by semena řepky a řepice a slunečnicová semena měla být prodávána intervenčně pouze výjimečně; že v zájmu řádné správy trhu se doporučuje podporovat prodej takové produkce zpracovatelským podnikům a vyhýbat se nákladům vzniklým Společenství při spekulativních transakcích; že je proto třeba výkup omezit na poslední měsíce hospodářského roku;

vzhledem k tomu, že v režimu maximálních zaručených množství pro semena řepky a řepice a pro slunečnicová semena podle článku 27a nařízení č. 136/66/EHS může již nepatrné překročení uvedených množství podstatně snížit výši vyplácené podpory; že omezení tohoto snížení může působit proti účelu tohoto režimu a vést ke zvýšení produkce; že v zájmu zlepšení účinnosti tohoto režimu je třeba pro hospodářský rok 1987/88 zavést ještě větší snížení;

vzhledem k tomu, že v zájmu podpory odbytu olivového oleje v praxi je třeba upravit označení a definice uvedené v příloze nařízení č. 136/66/EHS; že je však třeba pro zavedení nových ustanovení stanovit přechodné období;

vzhledem k tomu, že v zájmu zlepšení odbytu olejů a tuků a v zájmu zvýšení rentability jejich produkce je třeba přijmout opatření pro zavedení obchodních norem; že členské státy by měly zavést kontrolní opatření, aby bylo zajištěno dodržování těchto norem,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení č. 136/66/EHS se mění takto:

1. V článku 5 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

"1. Zavádí se podpora produkce olivového oleje. Cílem podpory je přispět k dosažení přiměřeného příjmu producentů.

Před 1. srpnem každého roku stanoví Rada postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy pro hospodářský rok začínající v následujícím kalendářním roce jednotkovou částku podpory produkce. Odlišnou jednotkovou částku je možno stanovit pro producenty, jejichž průměrná produkce nepřesahuje 200 kilogramů oleje na rok.

Stejným postupem stanoví Rada pro určité období maximální množství olivového oleje, na které se vyplácí podpora, přičemž poprvé pro hospodářské roky 1987/88, 1988/89, 1989/90 a 1990/91. Maximální množství se stanoví současně s podporou pro první hospodářský rok daného období.

S ohledem na účinek podpory spotřeby uvedené v článku 11 se podpora stanoví pouze na část produkce. Maximální množství produkce olivového oleje, na které se vztahuje podpora, se stanoví zejména s ohledem na průměrnou produkci za referenční období a na požadovanou kvantitativní úroveň produkce.

Je-li skutečné množství produkce v průběhu hospodářského roku:

a) menší než maximální množství stanovené pro tento hospodářský rok včetně převedeného množství, jak je uvedeno níže, rozdíl se převede a připočte k maximálnímu množství, pro které se vyplácí jednotková částka podpory v následujícím hospodářském roce;

b) větší než maximální množství stanovené pro tento hospodářský rok včetně převedeného množství, jednotková částka podpory vyplácené na 100 kilogramů skutečně vyprodukovaného oleje se násobí koeficientem, který se získá vydělením maximálního množství včetně převedeného množství, jak je uvedeno výše, skutečným množstvím, pro které se vyplácí podpora.

Jednotková částka podpory vyplácené producentům, jejichž průměrná produkce olivového oleje za hospodářský rok je nejvýše 200 kilogramů, se však tímto koeficientem nenásobí.

2. Podpora se poskytuje:

- pěstitelům oliv, kteří jsou členy seskupení producentů uznaného podle tohoto nařízení a jejichž průměrná produkce olivového oleje za hospodářský rok je nejméně 200 kilogramů olivového oleje, na základě skutečně vyprodukovaného množství olivového oleje,

- ostatním pěstitelům oliv na základě počtu a produkčního potenciálu pěstovaných olivovníků a jejich výnosů stanovených paušálně, za podmínky, že vypěstované olivy byly skutečně sklizeny."

2. Článek 10 se zrušuje.

3. V čl. 12 odst. 1 se první věta nahrazuje tímto:

"Intervenční agentury určené producentskými členskými státy vykupují v červenci, srpnu, září a říjnu každého hospodářského roku v souladu s pravidly stanovenými podle odstavce 4 olivový olej pocházející ze Společenství, který jim nabízejí producenti nebo seskupení producentů nebo jejich sdružení uznaná podle nařízení (EHS) č. 1360/78 v intervenčních centrech produkčních oblastí."

4. V článku 12 se vkládá nový odstavec, který zní:

"2a. Odchylně od odstavce 2 může být olivový olej ze zásob intervenčních agentur darován bezplatně v rámci konkrétních opatření mimořádné pomoci. Takové rozhodnutí může rovněž stanovit podmínky pro zpracování a dodávky příjemcům."

5. V článku 12 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

"4. Prováděcí pravidla k tomuto článku, a zejména rozhodnutí podle odstavce 2a), jakož i stanovení intervenčních center se schválí postupem podle článku 38."

6. V článku 25 se první pododstavec nahrazuje tímto:

"V zájmu umožnění rovnoměrného rozložení prodejů bude směrná cena a intervenční cena každý měsíc předmětem zvýšení stejného pro obě ceny, po dobu nejméně pěti měsíců, počínaje pátým měsícem hospodářského roku pro semena řepky a řepice a čtvrtým měsícem pro slunečnicová semena."

7. V čl. 26 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

"1. Pokud je tržní cena dotyčných semen ve Společenství nižší než intervenční cena nebo je případně snížena podle článku 27a, vykupují intervenční agentury v období od 1. října do 31. května podle pravidel stanovených podle odstavce 2 a 3 semena pocházející ze Společenství, která jsou jim nabízena v intervenčních centrech. Aniž je dotčen článek 27a, intervenční agentury uskuteční nákup za 94 % intervenční ceny."

8. Článek 27a se nahrazuje tímto:

"Článek 27a

1. Rada postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy stanoví pro každý hospodářský rok počínaje hospodářským rokem 1986/87 maximální zaručená množství jak pro semena řepky a řepice vyprodukovaná ve Společenství, tak i pro slunečnicová semena vyprodukovaná ve Společenství.

2. Maximální zaručená množství pro semena řepky, řepice a slunečnice se stanoví na základě množství vyprodukovaných za referenční období a na základě předběžného odhadu poptávky.

3. Pokud produkce semen řepky, řepice a slunečnice, odhadovaná před počátkem hospodářského roku, překročí maximální zaručené množství pro dotyčná semena a příslušný hospodářský rok, sníží se výše podpory o částku vyplývající z působení koeficientu na směrnou cenu, přičemž tento koeficient odráží výši rozdílu.

Toto snížení výše podpory produkce na hospodářský rok 1987/88 však nesmí překročit 10 % směrné ceny.

Pokud z použití ustanovení prvního pododstavce na skutečnou produkci místo na produkci odhadovanou na počátku hospodářského roku vyplývá odlišné snížení výše podpory v porovnání se skutečným snížením, maximální zaručené množství pro příští hospodářský rok se patřičně upraví.

4. Uplatní-li se ustanovení odstavce 3, intervenční nákupní cena se sníží o stejnou částku, o kterou byla snížena podpora.

5. Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise stanoví pravidla pro stanovení koeficientu uvedeného v odst. 3 prvním pododstavci.

6. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 38."

9. Článek 35 se nahrazuje tímto:

"Článek 35

1. Označení a definice olivového oleje a olivového oleje z pokrutin uvedených v příloze jsou při prodeji příslušných produktů v jednotlivých členských státech, v obchodu uvnitř Společenství a v obchodu s třetími zeměmi povinné.

2. Na maloobchodní úrovni je možno prodávat pouze oleje uvedené v bodu 1 písm. a) a b) a v bodech 3 a 6 přílohy.

3. Do 31. prosince 1989 mohou členské státy povolit:

- pro účely prodeje olivového oleje a olivového oleje z pokrutin na svém území použití definic a označení používaných v členských státech dne 31. října 1987,

- v případě oleje uvedeného v bodu 3 přílohy určeného na vývoz použití označení "čistý olivový olej".

4. Rada může označení a definice uvedené v příloze kvalifikovanou většinou na návrh Komise pozměnit.

5. Nastanou-li ve Společenství při odbytu produktů uvedených v příloze obtíže, je možné postupem podle článku 38 u jednoho nebo několika příslušných produktů lhůtu do 31. prosince 1989, stanovenou v odstavci 3, prodloužit. Toto prodloužení může činit nejvýše dva roky."

10. Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 35a

1. Pro produkty uvedené v článku 1 mohou být stanoveny obchodní normy týkající se zejména třídění podle jakosti, balení a obchodní úpravy.

Pokud budou takové normy stanoveny, lze produkty, kterých se normy týkají, uvádět na trh pouze v souladu s těmito normami.

2. U produktů, na které se vztahují obchodní normy, budou členské státy ověřovat, zda uvedeným normám odpovídají. Členské státy informují Komisi o opatřeních, která přijaly k provedení tohoto odstavce.

3. Obchodní normy se stanoví postupem podle článku 38. Normy vezmou v úvahu technické požadavky produkce a uvádění na trh a vývoj metod stanovení fyzikálních, chemických a organoleptických vlastností produktů uvedených v článku 1. Prováděcí pravidla k tomuto článku, případně používané analytické metody, se stanoví stejným postupem."

11. Příloha se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne:

- 1. července 1987 pro semena řepky a řepice,

- 1. srpna 1987 pro slunečnicová semena,

- 1. listopadu 1987 pro olivový olej.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. července 1987.

Za Radu

předseda

K. E. Tygesen

[1] Úř. věst. C 89, 3.4.1987, s. 19.

[2] Úř. věst. C 156, 15.6.1987.

[3] Úř. věst. C 150, 9.6.1987, s. 8.

[4] Úř. věst. 172, 30.8.1966, s. 3025/66.

[5] Úř. věst. L 133, 21.5.1986, s. 8.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Označení a definice olivových olejů a olivových olejů z pokrutin, na které odkazuje článek 35

1. Panenský olivový olej: olej získaný z plodů olivovníku, získaný výhradně mechanickými nebo jinými fyzikálními postupy, za podmínek, zejména teplotních, které nevedou ke zhoršení jakosti oleje, a jenž neprošel žádným jiným zpracováním kromě čištění, dekantace, odstředění a filtrace, bez oleje získaného pomocí rozpouštědel nebo reesterifikací a bez směsí olivového oleje a jiných olejů.

Tento olej se třídí a označuje takto:

a) extra panenský olivový olej: panenský olivový olej dokonalé charakteristické vůně a chuti o obsahu volných mastných kyselin vyjádřených jako kyselina olejová, nejvýše 1 g na 100 g;

b) panenský olivový olej (ve stadiu produkce a velkoobchodu je možno používat označení "jemný"): panenský olivový olej dokonalé charakteristické vůně a chuti o obsahu volných mastných kyselin vyjádřených jako kyselina olejová, nejvýše 2 g na 100 g;

c) obyčejný panenský olivový olej: panenský olivový olej charakteristické vůně a chuti o obsahu volných mastných kyselin vyjádřených jako kyselina olejová, nejvýše 3,3 g na 100 g;

d) lampantový panenský olivový olej: panenský olivový olej bez charakteristické vůně a chuti nebo o obsahu volných mastných kyselin vyjádřených jako kyselina olejová, více než 3,3 g na 100 g.

2. Rafinovaný olivový olej: olivový olej získaný rafinací panenského olivového oleje, o obsahu volných mastných kyselin vyjádřených jako kyselina olejová, nejvýše 0,5 g na 100 g.

3. Olivový olej: směs rafinovaného olivového oleje a panenského olivového oleje, kromě lampantového panenského olivového oleje, o obsahu volných mastných kyselin vyjádřených jako kyselina olejová, nejvýše 1,5 g na 100 g.

4. Surový olivový olej z pokrutin: olej extrahovaný použitím ředidel na olivové pokrutiny, kromě oleje získaného reesterifikací a kromě směsí surového olivového oleje z pokrutin a jiných olejů.

5. Rafinovaný olivový olej z pokrutin: olej získaný rafinací surového olivového oleje z pokrutin, o obsahu volných mastných kyselin, vyjádřených jako kyselina olejová, nejvýše 0,5 g na 100 g.

6. Olivový olej z pokrutin: směs rafinovaného olivového oleje z pokrutin a panenského olivového oleje, kromě lampantového panenského olivového oleje, o obsahu volných mastných kyselin vyjádřených jako kyselina olejová, nejvýše 1,5 g na 100 g.

--------------------------------------------------