31987L0137

Devátá směrnice Komise ze dne 2. února 1987, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, IV, V a VI směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků

Úřední věstník L 056 , 26/02/1987 S. 0020 - 0021
Finské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 16 S. 0135
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 16 S. 0135
CS.ES Kapitola 13 Svazek 008 S. 266
ET.ES Kapitola 13 Svazek 008 S. 266
HU.ES Kapitola 13 Svazek 008 S. 266
LT.ES Kapitola 13 Svazek 008 S. 266
LV.ES Kapitola 13 Svazek 008 S. 266
MT.ES Kapitola 13 Svazek 008 S. 266
PL.ES Kapitola 13 Svazek 008 S. 266
SK.ES Kapitola 13 Svazek 008 S. 266
SL.ES Kapitola 13 Svazek 008 S. 266


Devátá směrnice Komise

ze dne 2. února 1987,

kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, IV, V a VI směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků

(87/137/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků [1], naposledy pozměněnou směrnicí 86/199/EHS [2], a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že na základě dostupných informací mohou být s konečnou platností povoleny některé dočasně povolené látky, barviva nebo konzervační přísady, avšak jiné musí být zakázány s konečnou platností nebo povoleny pro další stanovené období;

vzhledem k tomu, že pro ochranu veřejného zdraví by mělo být zakázáno použití minoxidilu, jeho solí a derivátů v kosmetických prostředcích;

vzhledem k tomu, že až do přijetí předpisů Společenství týkajících se zdanění by nemělo být stanoveno konečné datum, po němž již methanol nebude moci být používán jako denaturační přísada pro ethanol a isopropylalkohol;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobení směrnic týkajících se odstranění technických překážek obchodu v sektoru kosmetických prostředků technickému pokroku,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 76/768/EHS se mění takto:

1. V příloze II se doplňují nové položky, které znějí:

"370. N-[(Trichlormethyl)sulfanyl]cyklohex-4-en-1,2-dikarboximid (kaptan)

371. 3,3',5,5',6,6'Hexachlor2,2'dihydroxydifenylmethan (hexachlorofen)

372. 6Piperidinopyrimidin2,4diamin3oxid (minoxidil), jeho soli a deriváty".

2. V příloze III se část 1 mění takto:

"a | b | c | d | e | f |

11 | Dichlorofen* | | 0,5 % | | Obsahuje dichlorofen. |

52 | Methanol | Denaturační přísada pro ethanol a isopropylalkohol | 5 % v přepočtu na % ethanolu a isopropylalkoholu" | | |

3. Do přílohy III části 2 se vkládají čísla podle colour indexu 77288 a 77289 s těmito údaji:

- barva: zelená,

- oblast aplikace: 1,

- jiná omezení a požadavky: bez chromanových iontů.

4. V příloze IV části 1 se

- zrušuje látka č. 1, methanol,

- u látky č. 4, 2,2'disulfandiylbis(pyridin1oxid), adiční produkt s trihydrátem síranu hořečnatého, zrušují slova ve sloupci e a datum ve sloupci g se nahrazuje datem 31. 12. 1987,

- u látky č. 5, 1fenoxypropan2ol, datum ve sloupci g nahrazuje datem 31. 12. 1987.

5. V příloze IV části 2 se zrušují čísla podle colour indexu 77288 a 77289.

6. V příloze V se zrušuje látka č. 2, hexachlorofen.

7. V příloze VI části 1 se

- zrušuje látka č. 6, hexachlorofen,

- doplňuje nová položka, která zní:

"a | b | c | d | e |

40 | 2Benzyl4chlorfenol (chlorofen) | 0,2 %" | | |

8. V příloze VI části 2 se

- zrušují látky č. 9, 12 a 13,

- u látky č. 14, 1fenoxypropan2ol, datum ve sloupci f nahrazuje datem 31. 12. 1987,

- u látky č. 15, benzethoniumchlorid (INN)+, datum ve sloupci f nahrazuje datem 31. 12. 1988,

- u látky č. 16, benzalkoniumchlorid (INN), bromid a sůl cukerné kyseliny+, datum ve sloupci f nahrazuje datem 31. 12. 1987.

Článek 2

1. Aniž jsou dotčena data povolení uvedená v čl. 1 bodech 4 a 8, přijmou členské státy nezbytná opatření, aby zajistily, že od 1. ledna 1989 nebudou výrobci ani dovozci usazení ve Společenství uvádět na trh výrobky, které nesplňují požadavky této směrnice.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že od 31. prosince 1990 nebudou výrobky uvedené v odstavci 1 prodávány ani přenechávány konečnému spotřebiteli.

Článek 3

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 1987. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 2. února 1987.

Za Komisi

Grigoris varfis

člen Komise

[1] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169.

[2] Úř. věst. L 149, 3.6.1986, s. 38.

--------------------------------------------------