31987D0600Úřední věstník L 371 , 30/12/1987 S. 0076 - 0078
Finské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 8 S. 0033
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 8 S. 0033


Rozhodnutí Rady

ze dne 14. prosince 1987

o opatřeních Společenství pro včasnou výměnu informací v případě radiační mimořádné situace

(87/600/Euratom)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise předložený po obdržení stanoviska skupiny osob jmenovaných Výborem pro vědu a techniku,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že čl. 2 písm. b) Smlouvy vyžaduje, aby Společenství vypracovalo jednotné bezpečnostní standardy na ochranu zdraví obyvatelstva a pracovníků;

vzhledem k tomu, že dne 2. února 1959 přijala Rada směrnice, které stanoví základní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření [3], naposledy pozměněné směrnicí 80/836/Euratom [4] a směrnicí 84/467/Euratom [5];

vzhledem k tomu, že čl. 45 odst. 5 směrnice 80/836/Euratom již vyžaduje, aby každá havárie zahrnující ozáření obyvatelstva byla v případě, že to okolnosti vyžadují, oznámena jako naléhavá záležitost sousedním členským státům a Komisi;

vzhledem k tomu, že články 35 a 36 Smlouvy již stanoví, aby členské státy zřizovaly zařízení nezbytná k provádění soustavného sledování úrovně radioaktivity ve vzduchu, ve vodě a v půdě a sdělovaly tyto informace Komisi, aby byla soustavně informována o úrovních radioaktivity, kterým je obyvatelstvo vystaveno;

vzhledem k tomu, že článek 13 směrnice 80/836/Euratom vyžaduje, aby členské státy pravidelně předkládaly Komisi výsledky přehledů a odhadů uvedených v tomto článku;

vzhledem k tomu, že havárie v jaderné elektrárně v Černobylu v Sovětském svazu ukázala, že pro případ radiační mimořádné situace a za účelem plnění svých úkolů musí Komise urychleně získávat veškeré významné informace v dohodnutém formátu;

vzhledem k tomu, že mezi členskými státy byly uzavřeny některé dvoustranné dohody a že všechny členské státy podepsaly Úmluvu MAAE o včasném oznamování jaderných havárií;

vzhledem k tomu, že tato opatření Společenství zajistí včasnou informovanost všech členských států v případě radiační mimořádné situace, aby se mohly v celém Společenství používat jednotné standardy na ochranu obyvatelstva tak, jak je to stanoveno ve směrnicích vypracovaných podle hlavy druhé kapitoly III Smlouvy;

vzhledem k tomu, že vypracování opatření Společenství pro včasnou výměnu informací se nedotkne práv a povinností členských států vyplývajících z dvoustranných a mnohostranných smluv nebo úmluv;

vzhledem k tomu, že na podporu mezinárodní spolupráce je Společenství smluvní stranou Úmluvy MAAE o včasném oznamování jaderných havárií,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1. Tato opatření se vztahují na oznamování a poskytování informací, kdykoli se členský stát rozhodne přijmout obecná opatření na ochranu obyvatelstva v případě radiační mimořádné situace, která následuje po

a) havárii na území členských států v zařízeních nebo při činnostech uvedených v odstavci 2, při kterých dojde nebo může dojít k významnému uvolnění radioaktivního materiálu, nebo

b) zjištění mimořádných úrovní radioaktivity na území členského státu i mimo ně, které mohou způsobit zdravotní újmu obyvatelstvu tohoto členského státu, nebo

c) haváriích jiných než uvedených v písmenu a) v zařízeních nebo při činnostech uvedených v odstavci 2, při kterých dojde nebo může dojít k významnému uvolnění radioaktivního materiálu nebo

d) jiných haváriích, při kterých dojde nebo může dojít k významnému uvolnění radioaktivního materiálu.

2. Zařízení a činnosti uvedené v odst. 1 písm. a) a písm. c) jsou tyto:

a) jakýkoli jaderný reaktor bez ohledu na umístění;

b) jakékoli jiné zařízení jaderného palivového cyklu;

c) zařízení pro nakládání s radioaktivními odpady;

d) přeprava a skladování jaderného paliva nebo radioaktivního odpadu;

e) výroba, použití, skladování, zneškodňování a přeprava radioizotopů pro zemědělské, průmyslové, lékařské nebo související vědeckovýzkumné účely a

f) použití radioizotopů pro výrobu energie ve vesmírných objektech.

Článek 2

1. Rozhodne-li se členský stát přijmout opatření podle článku 1,

a) neprodleně o nich vyrozumí Komisi a členské státy, které jsou nebo mohou být těmito opatřeními dotčeny, a sdělí důvody jejich přijetí;

b) urychleně poskytne Komisi a členským státům, v nichž se projevily nebo by se mohly projevit důsledky, dostupné informace významné pro minimalizaci předpokládaných následků radiační mimořádné situace v těchto státech.

2. Jakmile je to možné, vyrozumí členský stát Komisi a členské státy, v nichž se projevily nebo by se mohly projevit důsledky, o svém záměru neprodleně přijmout opatření podle článku 1.

Článek 3

1. Informace, které mají být poskytnuty v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. b), musí, aniž jsou ohroženy záležitosti národní bezpečnosti a podle okolností případu a možností, obsahovat tyto údaje:

a) druh a dobu události, přesné vymezení místa události a název dotyčného zařízení nebo činnosti, na němž k události došlo;

b) předpokládaný nebo zjištěný důvod a předvídatelný vývoj havárie, významný z hlediska uvolňování radioaktivního materiálu;

c) obecné charakteristiky úniku radioaktivních látek, včetně druhu, pravděpodobné fyzikální a chemické formy a množství a složení uniklých radioaktivních látek a skutečné výše úniku;

d) informace o současných a předpokládaných meteorologických a hydrologických podmínkách nezbytných pro předpověď rozptylu úniku radioaktivních látek;

e) výsledky monitorování životního prostředí;

f) výsledky měření potravin, krmiv a pitné vody;

g) přijatá nebo plánovaná ochranná opatření;

h) přijatá nebo plánovaná opatření k informování obyvatelstva;

i) předpokládané chování po ukončení úniku radioaktivních látek.

2. Informace budou pravidelně doplňovány o další významné údaje, včetně vývoje mimořádné situace a jejím předpokládaném nebo skutečném skončení.

3. Členské státy uvedené v článku 1 v souladu s článkem 36 Smlouvy nadále pravidelně informují Komisi o úrovních radioaktivity, jak je stanoveno v odst. 1 písm. e) a f).

Článek 4

Každý členský stát po obdržení informací stanovených v článcích 2 a 3:

a) urychleně informuje Komisi o opatřeních, která přijal, a doporučeních, která vydal jako důsledek obdržení takových informací;

b) pravidelně informuje Komisi o úrovních radioaktivity naměřených jeho monitorovacími zařízeními v potravinách, krmivech, pitné vodě a životním prostředí.

Článek 5

1. Po obdržení informací uvedených v článcích 2, 3 a 4 předá Komise tyto informace neprodleně, s výhradou článku 6, příslušným orgánům všech ostatních členských států. Obdobně Komise předá všem členským státům každou informaci, kterou obdrží, o významném zvýšení úrovně radioaktivity nebo o jaderných haváriích ve státech, které nejsou členy Společenství, a zejména těch, které sousedí se státy Společenství.

2. Podrobné postupy pro předávání informací uvedených v článcích 1 až 4 budou schváleny Komisí a příslušnými orgány členských států a pravidelně přezkoumávány.

3. Každý členský stát oznámí Komisi příslušné vnitrostátní orgány a styčná místa určená k předávání nebo přijímání informací uvedených v článcích 2 až 5. Komise poté sdělí tyto informace a podrobnosti o určeném útvaru Komise příslušným orgánům ostatních členských států

4. Styčná místa a určený útvar Komise budou dostupné 24 hodin denně.

Článek 6

1. Informace získané podle článků 2, 3 a 4 mohou být použity bez omezení, s výjimkou případů, kdy jsou poskytnuté informace označeny vyrozumívajícím členským státem za důvěrné.

2. Informace získané Komisí týkající se zřízení Společného výzkumného centra nebudou sdělovány ani zveřejňovány bez souhlasu hostitelského členského státu.

Článek 7

Tímto rozhodnutím nejsou dotčena vzájemná práva a povinnosti členských států vyplývající z dvoustranných nebo vícestranných dohod nebo smluv, které byly nebo budou uzavřeny v oblasti působnosti tohoto rozhodnutí a v souladu s jeho cílem a účelem.

Článek 8

Členské státy přijmou opatření nezbytná k dosažení souladu s tímto rozhodnutím do tří měsíců od jeho zveřejnění.

Článek 9

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 14. prosince 1987.

Za Radu

předseda

U. Ellemann-jensen

[1] Úř. věst. C 318, 30.11.1987.

[2] Úř. věst. C 105, 21.4.1987, s. 9.

[3] Úř. věst. 11, 20.2.1959, s. 221/59.

[4] Úř. věst. L 246, 17.9.1980, s. 1.

[5] Úř. věst. L 265, 5.10.1984, s. 4.

--------------------------------------------------